Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Odložena zamena registarskih tablica

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je MUP u saradnji sa Zavodom za izradu novčanica i kovanog novca donelo odluku da se zamena registarskih tablica odloži za dve godine. On je najavio i da će, za dve godine biti doneta i odluka da se menjaju “isključivo registarske oznake koje su oštećene”, saopštio je danas MUP. “Donećemo i odluku da se menjaju isključivo registarske oznake koje su oštećene i koje nisu za dalju upotrebu, dok će sve ostale moći da se koriste i nakon isteka do sada predviđenog roka od sedam godina”, naglasio je Steanović. On je u saopštenju podsetio da je rok za zamenu tablica bio predviđen Pravilnikom o registraciji motornih i priključnih vozila usvojenim 2010. godine. Stefanović je dodao da za razliku od prethodne vlasti koja je 2010. donela “ovako štetnu odluku za vlasnike vozila, aktuelna...

Detaljnije

Prekovremeni rad u praksi

>> dana Jan 23, 2017 | 0 komentara

Većina radnika u Srbiji u proseku dnevno radi dva do tri sata prekovremeno, i za taj rad najčešće nisu plaćeni, tvrde predstavnici sindikata. Prekovremeni rad češći je kada je u pitanju privatni sektor, ali pritužbe radnika na adrese sindikata sve više stižu i iz državne uprave i javnih preduzeća. Međutim, ono što im je zajedničko jeste što ni jedni ni drugi za taj rad nisu plaćeni, niti to pravo u najvećem broju slučajeva mogu da ostvare, pre svega zbog straha od odmazde i gubitka posla. Radnici najviše prekovremeno rade u ugostitelјstvu, građevini, metalskom kompleksu, trgovini i trgovinskim lancima, hotelijerstvu, turizmu, građevini, putarskim preduzećima… Zakon predviđa da tokom jedne radne nedelјe broj prekovremenih radnih sati može da bude najviše osam, odnosno godišnje najviše 416 sati. Takođe, Zakon propisuje da sat prekovremenog rada košta 26 odsto od osnovice, sa mogućnošću da...

Detaljnije

Za propala preduzeća trebalo bi ukinuti kaznene poene za penzionisanje

>> dana Jan 23, 2017 | 0 komentara

Svim radnicima kojima je ostalo najviše pet godina do penzije, a njihova preduzeća su u međuvremenu propala, trebalo bi ukinuti kaznene poene za penzionisanje. Ovaj predlog će Savez samostalnih sindikata Srbije uputiti Socijalno-ekonomskom savetu na razmatranje, jer kako kažu, ne treba kažnjavati lјude doživotnim umanjenjem penzije kada su poslednjih godina već bili kažnjeni malim i neredovnim platama. Ljubiša Nestorović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije kaže, za “Novosti”, da se zaposleni iz preduzeća u restrukturiranju ne prijavlјuju za državni socijalni program, jer ako imaju nekoliko godina do pune penzije mogu da se prijave na tržište rada od šest meseci do godinu dana, a onda moraju u prevremenu penziju koja sa sobom nosi penale za svaki nedostajući mesec do pune penzije. “Da bi se olakšalo radnicima, mora da se ukine član 30 Zakona o PIO, jer je u pitanju veliki broj...

Detaljnije

Ko snosi troškove krivičnog postupka u slučaju smrti okrivljenog?

>> dana Jan 20, 2017 | 0 komentara

Odgovor na ovo pitanje sadržan je u odredbama člana 265. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku: U ovom članu propisano je da kada se obustavi krivični postupak ili se optužba odbije ili se okrivljeni oslobodi od optužbe, izreći će se u rešenju, odnosno presudi da troškovi krivičnog postupka iz člana 261. stav 2. tačka 1) do 6) ovog zakonika, nužni izdaci okrivljenog i nužni izdaci i nagrada branioca i punomoćnika (član 103. stav 3) kao i nagrada veštaka i stručnog savetnika, padaju na teret budžetskih sredstava suda. Pored navedenog, članom 20. Zakonika o krivičnom postupku propisano je da ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da je okrivljeni umro, organ postupka će rešenjem obustaviti postupak. Može se pouzdano zaključiti da odredba člana 265. stav 1. ZKP ne pravi razliku u pogledu obaveze naknade troškova krivičnog postupka na teret budžetskih...

Detaljnije

Drugo OJT formiralo posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici

>> dana Jan 20, 2017 | 0 komentara

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici u cilju efikasnije borbe protiv te vrste krivičnih dela, saopštilo je to tužilaštvo.   Posebno odeljenje čine tri zamenika javnog tužioca i jedan tužilački pomoćnik koji su zaduženi za koordinaciju saradnje tužilaštva, policije, zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad i svih drugih aktera uključenih u zajedničku borbu protiv porodičnog nasilja.   U saopštenju se precizira da je odeljenje formirano u cilju još efikasnije prevencije, praćenja i procesuiranja nasilja, ali i specijalizacije i obuke za prevenciju nasilja i gonjenje učinilaca u skladu sa potrebom pripreme za početak primene usvojenog Zakona o sprečavanju nasilja.   Pre formiranja posebnog odeljenja poslove koordinacije sa drugim državnim organima, organizacijama i institucijama obavljao je jedan zamenik javnog tužioca.   Sada će ta koordinacija biti u nadležnosti formiranog odeljenja što...

Detaljnije

Obaveštenje o održavanju advokatskog ispita – ispitni rok Januar 2017

>> dana Jan 19, 2017 | 0 komentara

Obaveštavaju se svi zainteresovane kandidati za polaganje advokatskog ispita da je termin održavanja advokatskog ispita, pred komisijom Advokatske komore Beograda, u Januarskom ispitnom roku zakazan za sredu 25.01.2017. godine u 14,00 časova. Molimo Vas da Vaše zahteve za polaganje advokatskog ispita uz svu neophodnu dokumentaciju dostavite najkasnije do utorka 24.01.2017. godine do 12 časova. Napomena: Pitanja iz oblasti Advokatska tarifa postavljaju se iz nove Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata Sl.glasnik RS 121/2012 koja je objavljena na sajtu Advokatske komore Beograda. Dokumenta neophodna za prijavu advokatskog ispita su: – Zahtev za prijavu adv. ispita (slobodna forma), – Overena fotokopija diplome pravnog fakulteta/uverenja o diplomiranju na pravnom fakultetu (ne starije od 3 meseci), – Overena fotokopija uverenja o položenom pravosudnom ispitu (ne starije od 3 meseci), – Fotokopija lične karte. Dokaz o uplati naknade za polaganje advokatskog...

Detaljnije

Nije ukinuto pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina osobama sa invaliditetom

>> dana Jan 17, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da novim zakonskim rešenjem osobama sa invaliditetom nije ukinuto pravo na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza ortopedskih i drugih pomagala. Ministarstvo se oglasilo povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima o tome da osobe sa invaliditetom od 5. februara neće više moći bez carina da uvezu polovne ili nove automobile, kao ni ortopedska pomagala i rezervne delove za njih. Najnovijim izmenama Carinskog zakona, u širem kontekstu, formulisano je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina za osobe sa invaliditetom, odnosno njihove organizacije, na predmete posebno namenjene za obrazovanje, zapošljavanje ili poboljšanje društvenog položaja tih osoba, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravljeni za te proizvode. Prethodno zakonsko rešenje obuhvatalo je precizno definisane predmete koji mogu biti oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina kada su...

Detaljnije

Odluka o pokretanju postupka izbora predsednika Ustavnog suda

>> dana Jan 16, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud je na 1. sednici doneo odluku o pokretanju postupka izbora predsednika Ustavnog suda. Obrazloženi predlog kandidata za predsednika Ustavnog suda podnosi se do 23. januara 2017. godine, a postupak izbora predsednika Ustavnog suda okončaće se najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o pokretanju postupka. Prema čl.23-25. Zakona o Ustavnom sud, koji je objavljen u „Sl. glasnik RS“, broj 109/2007, 99/2011, 18/2013-OUS, 40/2015-dr.zakon i 103/2015, propisano je: Ustavni sud ima predsednika. Predsednika Ustavnog suda biraju sudije Ustavnog suda iz svog sastava, na predlog najmanje troje sudija, tajnim glasanjem, većinom glasova svih sudija, na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. Ako predsednik Ustavnog suda ne bude izabran, funkciju predsednika, do izbora, vrši zamenik predsednika, odnosno najstariji sudija. Predsednik Ustavnog suda predstavlja Ustavni sud, saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama, usklađuje rad...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner