Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

>> dana Jan 9, 2018 | Comments Off on Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova (u daljem tekstu: Predlog), čiji je predlagač Vlada Republike Srbije. Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova (“Sl. glasnik RS”, broj 125/2004 i 104/2009)( u daljem tekstu: Zakon) uređuju se način i postupak mirnog rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rešavanje radnih sporova. Postupak mirnog rešavanja radnih sporova pokreće se i vodi u skladu sa ovim zakonom, ako o istom sporu nije odlučeno u skladu sa propisima o radu. Kako se navodi u obrazloženju Predloga razlog za izmenu Zakona je činjenica da je danaestogodišnja primena Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u Republici Srbiji ukazala je na mnoge probleme u praksi, zbog kojih treba unaprediti oblast...

Detaljnije

Obaveze advokata i javnih beležnika u skladu sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

>> dana Dec 22, 2017 | Comments Off on Obaveze advokata i javnih beležnika u skladu sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma koji se primenjuje od 1. aprila 2018. god. Ovim Zakonom propisuju se radnje i mere koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma kao i nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca  i nadležnost drugih organa za sprovođenje odredaba ovog zakona. Pranjem novca, u smislu ovog zakona, smatra se: 1) konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela; 2) prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela; 3) sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela. Finansiranjem terorizma, u smislu ovog zakona, smatra se obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u nameri da se koristi ili sa znanjem...

Detaljnije

Pregled odredaba novih izmena Zakona o radu

>> dana Dec 20, 2017 | Comments Off on Pregled odredaba novih izmena Zakona o radu

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (u daljem tekstu: Izmena) koji se primenjuje od 25. decembra 2017. god. Na ovom mestu ćemo izvršiti prikaz svake izmene posebno sa kratkim objašnjenjem razloga za donošenje odn. efektima na poslodavca i odgovorno lice u pravnom licu. Članom 1. Izmene dopunjuje se čl. 35. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-OUS) tako što mu se dodaje stav 2 koji glasi:  „Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.”. Nakon izmene čl. 35. Zakona o...

Detaljnije

Prestanak dužnosti direktora obrazovne ustanove

>> dana Dec 15, 2017 | Comments Off on Prestanak dužnosti direktora obrazovne ustanove

Imajući u vidu podatke u medijima o razrešenju velikog broja direktora obrazovnih ustanova, na ovom mestu pozabavićemo se zakonskom regulativom, tačnije prestankom dužnosti direkotra prema pravilima koja propisuje novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017). Razrešenje je jedan od načina prestanka dužnosti direktora propisanih čl. 128. Zakona o osnovama sistema obrazovanja  vaspitanja. U skladu sa pomenutim članom dužnost direktora ustanove prestaje: 1.istekom mandata, 2. na lični zahtev, 3. navršavanjem 65 godina života i 4. razrešenjem. Odluku o prestanku dužnosti direktora donosi ministar, što je novo zakonsko rešenje, budući da je prema prethodnom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja  vaspitanja, direktora dužnosti razrešavao organ upravljanja. Odluku o prestanku dužnosti direktora ustanove, čije sedište se nalazi na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, donosi ministar, uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa autonomne pokrajine. Ukoliko nadležni organ autonomne pokrajine ne dostavi...

Detaljnije

Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje

>> dana Oct 11, 2017 | Comments Off on Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje

Presudom Rev 402/2016 od 15.12.2016. god. smatrajući da postoji potreba za novim tumačenjem prava, odnosno odredaba Zakona o nasleđivanju koje regulišu pravo države da nasleđuje u vezi sa odredbama Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa koje regulišu održaj, Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav o pravu države da nasleđuje, kao restriktivnom. Navedenom presudom je sud prihvatio odlučivanje o reviziji izjavljenoj protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž 3200/15 od 15.10.2015. godine kao izuzetno dozvoljenoj, navodeći da iako se tužilac u reviziji poziva na potrebu da se ujednači sudska praksa kao osnov za posebnu reviziju, a pri tome ne ukazuje na drugačije sudske odluke u sličnim činjenično-pravnim situacijama, čime eliminiše taj osnov za posebnu reviziju, po mišljenju Vrhovnog kasacionog suda, u konkretnom slučaju za reviziju po članu 404. ZPP postoji drugi pravni osnov. To je potreba za novim tumačenjem prava, odnosno...

Detaljnije

Fikcija postojanja radnog odnosa

>> dana Sep 12, 2017 | Comments Off on Fikcija postojanja radnog odnosa

I Pojam Fikcija postojanja radnog odnosa predviđena je čl. 32. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-OUS). Sama konstrukcija „fikcija postojanja radnog odnosa“ je proizvod teorije i prakse dok zakon u pomenutoj odredbi navodi sledeće: „Ugovor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku. Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.“ Postojanje fikcije zasnivanja radnog odnosa je često proizvod neznanja, ali najčešće je pokušaj izigravanja propisa, ugovaranja probnog rada kao svojevrsnog samostalnog ugovora, najčešće usmenog, i sličnih konstrukcija čime  se žele zaobići prava i obaveze koje proističu pre svega iz ugovora o radu, ali i drugih ugovornih odnosa kojima se ne zasniva radni odnos....

Detaljnije

Šta donosi Nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti

>> dana Aug 25, 2017 | Comments Off on Šta donosi Nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti

Na ovom mestu pozabavićemo se rešenjima koje nudi Nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti (u daljem tekstu: Nacrt), odnosno njegovim osnovnim institutima, merama za ostvarivanje i unepređenje rodne ravnopravnosti, oblastima u kojima se te mere sprovode i sl. Prema čl. 1. Nacrta zakonom se uređuju uslovi i način ostvarivanja i unapređivanja rodne ravnopravnosti, određuju se mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti i obezbeđuje stvaranje jednakih mogućnosti za učešće žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, određuju vrste planskih akata u oblasti rodne ravnopravnosti i uređuje način izveštavanja o realizaciji planskih akata, utvrđuju obaveze organa javne vlasti i drugih lica koje se odnose na zaštitu i unapređivanje rodne ravnopravnosti, određuju oblasti u kojima se utvrđuju i preduzimaju posebne mere za ostvarivanje i unapređivanje rodne ravnopravnosti, uređuje sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja i nasilja prema ženama, određuje institucionalni okvir...

Detaljnije

Zakonski minimum godišnjeg odmora

>> dana Jul 20, 2017 | Comments Off on Zakonski minimum godišnjeg odmora

1.Pogodnost U poslednje vreme su vrlo često uočljivi oglasi za posao, koji bez obzira na radno mesto, pored ostalih (ne)pogodnosti kao što su plata, klizno radno vreme, putovanja isl., sadrže i podatak o punih 20 radnih dana godišnjeg odmora kao svojevrsnu pogodnost koju nude. U čemu je problem? Zaboravlja se činjenica da 20 radnih dana godišnjeg odmora ne predstavlja nikakvu pogodnost koju nudi konkretna firma, već obavezu tog i bilo kog drugog poslodavca na teritoriji R. Srbije sa jedne strane i pravo zaposlenog da iste iskoristi sa druge strane. Da se razumemo, nema ničeg netačnog, nekorektnog ili neprofesionalnog u konkretnim oglasima za posao, bar kad je navođenje broja dana godišnjeg odmora u pitanju, ali stiče se utisak da navedeno predstavlja benefit, odnosno pogodnost svojevrsnu baš za tog ili za mali krug poslodavaca odnosno radnih mesta. Navedeno se nikako ne...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner