Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Delovi zgrade- prava i obaveze vlasnika

>> dana Jan 12, 2017 | 0 komentara

Pojam U skladu sa Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016)(u daljem tekstu: Zakon) koji se primenjuje se od 31. decembra 2016. god:  Poseban deo zgrade predstavlja posebnu funkcionalnu celinu u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks. Zajedničkim delovima zgrade smatraju se delovi zgrade koji nisu određeni kao posebni ili samostalni. U cilju boljeg razumevanja novog Zakona, u nastavku će biti razjašnjeni pojedini pojmovi kao i ovlašćenja, prava, obaveze, odgovornosti i sankcije vlasnika delova zgrada koji proizlaze iz odredaba Zakona. Pravo svojine Na posebnom delu zgrade može postojati isključiva svojina jednog lica, susvojina ili zajednička svojina u skladu sa zakonom. Sticanjem prava svojine na posebnom delu zgrade stiče se i: – pravo svojine nad zajedničkim delovima zgrade, – pravo učešća u upravljanju stambenom zajednicom i – pravo...

Detaljnije

Registracija stambenih zajednica

>> dana Jan 4, 2017 | 0 komentara

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016)(u daljem tekstu: Zakon) primenjuje se od 31. decembra 2016. godine. Stambenoj zajednici, kao organizaciji vlasnika posebnih delova iz razloga definisanja mogućnosti da bude nosilac svih prava i obaveza u pravnom saobraćaju daje se svojstvo pravnog lica. Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova zgrade, a pravni status stambena zajednica stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. U slučaju da zgrada ima više celina sa zasebnim ulazom, propisano je kako se može formirati stambena zajednica ulaza, kao i način odlučivanja po pitanjima nadziđivanja, korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu. Stambena zajednica se upisuje u registar stambenih zajednica, ima matični broj, PIB i tekući račun. Registraciju stambenih zajednica će vršiti jedinice lokalne samouprave. Članom 19. I 20. Zakona propisani su granice ovlašćenja Registratora kao i...

Detaljnije

Konačna odluka Ustavnog suda o ustavnosti zakonske odredbe o obaveznom penzionisanju u javnom sektoru ispunjenjem uslova za starosnu penziju

>> dana Oct 6, 2016 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 81/2016 od 5. oktobra 2016. objavljena je Odluka Ustavnog suda br. IUz-244/2015, kojom je odlučeno o ustavnosti spornog čl. 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 68/15). Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru kojim se utvrđuje način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, ili ukratko, kojim se sprovodi racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru u R. Srbiji u čl. 20. propisuje: „Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju. Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni...

Detaljnije

Odricanje od otpremnine

>> dana Sep 19, 2016 | 0 komentara

1. Uvodna razmatranja Otpremnina u našem zakonodavstvu nema definiciju, što i nije čudno budući da je zakonodavac propustio da definiše i većinu drugih pojmova radnog prava. Otpremnina se u Zakonu o radu pominje u dva konteksta: kao obaveza poslodavca pri odlasku u penziju zaposlenog; kao obaveza poslodavca kod prestanka radnog odnosa zaposlenog ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla tj. slučaju proglašenja zaposlenog tehnološkim viškom. Na ovom mestu pozabavićemo se pitanjem odricanja od otpremnine, kao uvek aktuelnom i u skladu sa tim otpremninom u slučaju proglašenja zaposlenog tehnološkim viškom, jer je upravo to situacija kada se u praksi pojavljuju razni modaliteti odricanja od otpremnine u celini ili njenom delu. Razlozi za odricanje od odpremnine su različiti a najčešće se odricanje sprovodi u formi „sporazuma“ poslodavca sa zaposlenim...

Detaljnije

Novi Zakon o oglašavanju

>> dana Aug 2, 2016 | 0 komentara

Zakon o oglašavanju koji je objavljen  u “Sl. glasniku RS”, br. 6/2016  od 28. januara 2016. god. predstavlja zakon kojim se uređuju sadržina oglasne poruke, opšta pravila oglašavanja, posebna pravila i ograničenja, direktno oglašavanje, sponzorstvo, pravna zaštita i nadzor. U trenutku donošenja Zakona o oglašavanju (“Sl. glasnik RS”, broj 79/2005 i 83/2014-dr.zakon) isti je odgovarao potrebama trenutka u kom je donet i predstavljao je prvi korak ka regulisanju uslova i način oglašavanja, kao i prava i obaveze oglašivača. Novi Zakon o oglašavanju je počeo da se primenuje 6. maja 2016. god., a danom početka njegove primene prestaju da važe odredbe: 1) Zakona o oglašavanju („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 83/14 – dr. zakon); 2) člana 11. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14); 3) člana 4. tač. 12)-16), člana 56-59, člana 67, člana 111. stav 1....

Detaljnije

Vrste zaveštanja i uslovi punovažnosti

>> dana May 31, 2016 | 0 komentara

 I Zaveštanje, testament ili poslednja volja Prema čl. 78. Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003-USRS i 6/2015)(u daljem tekstu: Zakon) : „Zaveštanje je jednostrana, lična i uvek opoziva izjava volje za to sposobnog lica kojom ono raspoređuje svoju imovinu za slučaj smrti, u zakonom određenom obliku.“ Jednostranost, kao prvi pojam naveden u zakonskoj definiciji zaveštanja iziskuje posebnu analizu, kao bitna odlika zaveštanja, o tome Vrhovni kasacioni sud u rešenju br. Rev 168/2012 od 20. juna 2013. god: „Jednostranost je bitna osobina zaveštanja i ona znači da za nastanak pravnih dejstava zaveštanja nije potrebna ničija druga volja osim zaveštaočeva. Jednostranost kao bitna odlika zaveštanja izražena je veoma strogo, tako da pri sačinjavanju zaveštanja uticaj volje drugoga uvek vodi njegovoj rušljivosti.“ Zaveštajna odn. testamentarna sposobnost je neophodan uslov za sastavljanje zaveštanja a odnosi se pre svega na uzrast,...

Detaljnije

Radno vreme – zakon i praksa

>> dana Apr 15, 2016 | 0 komentara

I Pojam Definiciju radnog vremena nalazimo u čl. 50 stav 1 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) : „Radno vreme je vremenski period u kome je zaposleni dužan, odnosno raspoloživ da obavlja poslove prema nalozima poslodavca, na mestu gde se poslovi obavljaju, u skladu sa zakonom.“ Navedena definicija odnosno pojam radnog vremena u skladu sa nazivom samog člana uveden je poslednjim izmenama Zakona, tačnije Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014) Navedenim izmenama je izvršeno usklađivanje sa Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta 2003/88 u delu koji se odnosi na način definisanja radnog vremena i dužine prekovremenog rada. Istim članom dalje se navodi da se radnim vremenom ne smatra vreme u kome je zaposleni pripravan da se odazove na poziv poslodavca da obavlja poslove ako se ukaže...

Detaljnije

Uredba o internom konkursu

>> dana Mar 1, 2016 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“ , broj 17/2016 objavljena Uredba o internom konkursu (u daljem tekstu: Uredba) koja se primenjuje od 8. marta 2016. god. Obaveza donošenja Uredbe o internom konkursu radi realizacije Internog tržišta rada propisana je istoimenom odredbom čl. 18. stav 3 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, broj 68/2015). Uredbom se uređuje sprovođenje internog konkursa za popunjavanje radnih mesta u organima, javnim službama, javnim preduzećima i drugim organizacionim oblicima u sistemu lokalne samouprave, utvrđenim članom 2. stav 5. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, odnosno u organima jedinice lokalne samouprave, javnim službama, javnim preduzećima, pravnim licima osnovanim od strane tih preduzeća, privrednim društvima i drugim organizacijama koje u sistemu lokalne samouprave imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u Registar, odnosno odnosi se na zaposlene čije se...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner