Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Karakter poklona za 8. mart

>> dana Mar 2, 2017 | 0 komentara

U susret predstojećem prazniku pozabavili smo se pitanjem poklona za Dan žena odn. 8. mart kod poslodavca, kako sa stanovišta osnova, tako i sa stanovišta poreskog tretmana i njegove eventualne zabrane kako bismo objasnili prava i obaveze na strani zaposlenih odn. poslodavaca. Osnov Zakonom o radu u čl. 120. propisano je da poslodavac može opštim aktom, odnosno ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja. Dakle, poslodavac može opštim aktom odnosno ugovorom o radu predvideti davanje poklona zaposlenim ženama za 8. mart. Najčešće je posebnim kolektivnim ugovorima predviđeno davanje poklona zaposlenim ženama. U nastavku navodimo neke relevantne odredbe nekih od njih: Poseban kolektivni ugovor za Elektroprivredu Srbije (“Sl. glasnik RS”, broj 15/2015) u čl. 60 stav 1 propisuje: „Poslodavac je dužan da obezbedi sredstva za finansiranje: … – poklona zaposlenim ženama za 8. mart – Dan žena.“...

Detaljnije

Prava zaposlenih u dane državnih praznika

>> dana Feb 8, 2017 | 0 komentara

– Državni i verski praznici – U skladu sa čl. 1. Zakona o državnim praznicima u Republici Srbiji (Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011.)(U daljem tekstu: Zakon) Sretenje- Dan državnosti Srbije praznuje se 15. I 16. februara. „Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje – Dan državnosti Srbije, spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut Prvi srpski ustanak i dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdan i zakletvom potvrđen prvi Ustav Knjaževstva Serbije.“ U susret ovom prazniku pozabavićemo se pitanjem državnih praznika u Republici Srbiji i pravima zaposlenih u vreme državnih praznika. U skladu sa čl. 3 Zakona o državnim praznicima u Republici Srbiji : „U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na...

Detaljnije

Pravo na godišnji odmor za vreme mirovanja radnog odnosa

>> dana Feb 6, 2017 | 0 komentara

Često se u praksi postavlja pitanje prava na godišnji odmor za vreme mirovanja radnog odnosa, te ćemo se ovom prilikom potruditi da rešimo ovu nedoumicu. Na prvom mestu krenućemo od osnovnih pojmova a nakon toga pokušati da damo rešenje navedenog problema. I GODIŠNJI ODMOR Godišnji odmor je regulisan Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) u delu VI. ODMORI I ODSUSTVA. I.1. Sticanje prava na godišnji odmor Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade. Zaposleni se ne može odreći  prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom,...

Detaljnije

Ugovor u formi javnobeležničkog zapisa kao podobna isprava za upis prava svojine

>> dana Jan 25, 2017 | 0 komentara

U praksi je postavljeno pitanje: Da li zaključeni ugovor o prometu nepokretnosti može da bude osnov za upis prava svojine, ako ima oblik javnobeležničkog zapisa? Jedan deo stručne javnosti zauzima stav da ovakav ugovor ne predstavlja ispravu podobnu za upis prava svojine uzimajući u obzir čl. 4. Zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015) po kome se ugovori o prometu zaključuju u obliku javnobeležničke potvrđene (solemnizovane) isprave, da je za ovaj pravni posao isključivo nadležan javni beležnik na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost; i da ugovor koji nije zaključen na način iz stava 1. do 3. ne proizvodi pravno dejstvo, kao i čl. 87. Zakona o državnom premeru i katastru (“Sl. glasnik RS”, broj 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015-OUS i 96/2015) po kome privatna isprava, odnosno isprava o pravnom poslu, pored opštih uslova koji važe...

Detaljnije

Delovi zgrade- prava i obaveze vlasnika

>> dana Jan 12, 2017 | 0 komentara

Pojam U skladu sa Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016)(u daljem tekstu: Zakon) koji se primenjuje se od 31. decembra 2016. god:  Poseban deo zgrade predstavlja posebnu funkcionalnu celinu u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks. Zajedničkim delovima zgrade smatraju se delovi zgrade koji nisu određeni kao posebni ili samostalni. U cilju boljeg razumevanja novog Zakona, u nastavku će biti razjašnjeni pojedini pojmovi kao i ovlašćenja, prava, obaveze, odgovornosti i sankcije vlasnika delova zgrada koji proizlaze iz odredaba Zakona. Pravo svojine Na posebnom delu zgrade može postojati isključiva svojina jednog lica, susvojina ili zajednička svojina u skladu sa zakonom. Sticanjem prava svojine na posebnom delu zgrade stiče se i: – pravo svojine nad zajedničkim delovima zgrade, – pravo učešća u upravljanju stambenom zajednicom i – pravo...

Detaljnije

Registracija stambenih zajednica

>> dana Jan 4, 2017 | 0 komentara

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016)(u daljem tekstu: Zakon) primenjuje se od 31. decembra 2016. godine. Stambenoj zajednici, kao organizaciji vlasnika posebnih delova iz razloga definisanja mogućnosti da bude nosilac svih prava i obaveza u pravnom saobraćaju daje se svojstvo pravnog lica. Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova zgrade, a pravni status stambena zajednica stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. U slučaju da zgrada ima više celina sa zasebnim ulazom, propisano je kako se može formirati stambena zajednica ulaza, kao i način odlučivanja po pitanjima nadziđivanja, korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu. Stambena zajednica se upisuje u registar stambenih zajednica, ima matični broj, PIB i tekući račun. Registraciju stambenih zajednica će vršiti jedinice lokalne samouprave. Članom 19. I 20. Zakona propisani su granice ovlašćenja Registratora kao i...

Detaljnije

Konačna odluka Ustavnog suda o ustavnosti zakonske odredbe o obaveznom penzionisanju u javnom sektoru ispunjenjem uslova za starosnu penziju

>> dana Oct 6, 2016 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 81/2016 od 5. oktobra 2016. objavljena je Odluka Ustavnog suda br. IUz-244/2015, kojom je odlučeno o ustavnosti spornog čl. 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 68/15). Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru kojim se utvrđuje način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, kao i obim i rokovi smanjenja broja zaposlenih do dostizanja utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, ili ukratko, kojim se sprovodi racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru u R. Srbiji u čl. 20. propisuje: „Zaposlenom u javnom sektoru za vreme primene ovog zakona prestaje radni odnos kada navrši godine života i staž osiguranja koji su propisani zakonom za odlazak u starosnu penziju. Zaposleni iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na otpremninu u skladu sa propisima kojima se uređuje njegov radno-pravni...

Detaljnije

Odricanje od otpremnine

>> dana Sep 19, 2016 | 0 komentara

1. Uvodna razmatranja Otpremnina u našem zakonodavstvu nema definiciju, što i nije čudno budući da je zakonodavac propustio da definiše i većinu drugih pojmova radnog prava. Otpremnina se u Zakonu o radu pominje u dva konteksta: kao obaveza poslodavca pri odlasku u penziju zaposlenog; kao obaveza poslodavca kod prestanka radnog odnosa zaposlenog ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla tj. slučaju proglašenja zaposlenog tehnološkim viškom. Na ovom mestu pozabavićemo se pitanjem odricanja od otpremnine, kao uvek aktuelnom i u skladu sa tim otpremninom u slučaju proglašenja zaposlenog tehnološkim viškom, jer je upravo to situacija kada se u praksi pojavljuju razni modaliteti odricanja od otpremnine u celini ili njenom delu. Razlozi za odricanje od odpremnine su različiti a najčešće se odricanje sprovodi u formi „sporazuma“ poslodavca sa zaposlenim...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner