Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Novi Zakon o opštem upravnom postupku i uticaj na javne nabavke

>> dana Jan 26, 2018 | 0 komentara

I Uvod Posle donošenja Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu ZJN), prošle godine došlo je i do usvajanja novog Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016, u daljem tekstu ZUP), koji je počeo da se primenjuje u junu 2017. god. Iako je ZJN – lex specialis, te uređuje posebnu oblast javnih nabavki, donošenje novog (krovnog, opšteg) zakona o upravnom postupku, u velikoj meri utiče na postupke javnih nabavki. Može se reći ova novina (ZUP) ima isti uticaj kao da je izvšena nova izmena ZJN, te naručioci i ponuđači moraju da budu jako pažljivi, kako bi zbog ovih okolnosti, izbegli nezakonito postupanje i pravilno zaštitili svoja prava. Zašto je ovo tako, u kojoj meri i u čemu se sastoji ova izmena pokušaćemo da odgovorimo u tekstu ispod. II...

Detaljnije

Diskriminišući zahtevi u konkursnoj dokumentaciji

>> dana Sep 15, 2017 | Comments Off on Diskriminišući zahtevi u konkursnoj dokumentaciji

I Uvod Kako prilagoditi konkursnu dokumentaciju konkretnoj nabavci, a pritom ne ograničiti previše konkurenciju, koji su parametri, i u kojoj meri bi to bilo dozvoljeno? To su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovor u ovom tekstu. Najpre, treba istaći da sam smisao uslova – zahteva (u tehničkim specifikacijama, kao element kriterijuma ili kao dodatni uslov), jeste osnovano ograničavanje konkurencije, prilagođeno objektivnim potrebama naručioca i predmetu nabavke. Jedna strana – parametar, bi bila upravo potreba naručioca, pri određivanju mere zakonitosti zahteva u konkursnoj dokumetaciji. Druga strana ili krajnja tačka jeste načelo i zakonska obaveza naručioca da obezbedi što je moguće veću konkurenciju. Određivanje obuhvata zakonitosti, kreće se između ove dve krajnje tačke, pri čemu treba naglasiti da naručilac nije dužan da postvi zahteve tako da svako zainteresovano lice može učestovati u konkretnoj nabavci, a ne...

Detaljnije

Šta donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku?

>> dana Jun 1, 2017 | Comments Off on Šta donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku?

U skladu sa tendecijom usklađivana zakonodavstva sa pravnim sitemom evropske unije donet je i novi Zakon o opštem upravnom postuku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016),  iako je njegov prethodnik opstao dosta dugo i pokazao se dosta dobro u praksi. Ovo usklađiivanje odnosi se pre svega na uporedno pravna rešenja i međunarodne standarde, posebno sa načelima i pravilima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Rim, 1950. godina, sa dodatnim protokolima) ratifikovane 2003. godine, principima Evropskog administrativnog prostora, i naročito proces pristupanja Evropskoj uniji u kojem će se reforma javne uprave analizirati i sa stanovišta normativnih rešenja. Ove promene bi trebalo doprineti unapređenju rada cele države, njenih organa i celokupne javne uprave u smislu efikasnosti delotvornosti i zakonitosti. U ovom prikazu iznećemo najbitnije novine gore pomenutog zakona. Krenimo od početka: I.OSNOVNA NAČELA Načelo zakonitosti i predvidivosti (čl. 5.)...

Detaljnije

Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu

>> dana Apr 28, 2017 | Comments Off on Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Agencija za privredne  registre (APR) obaveštava sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od danas, 26. aprila 2017. godine, u okviru Finansijskih izveštaja, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom za 2016. godinu za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2017. godine. U čl. 27. Zakona o računovodstvu stoji: Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno, odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa ovim zakonom i sa zahtevima MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje. Konsolidovane godišnje...

Detaljnije

Posledice i početak primene izmena Carinskog zakona

>> dana Feb 10, 2017 | Comments Off on Posledice i početak primene izmena Carinskog zakona

Nakon izmena i dopuna Carinskog zakona („Službeni glasnik RS” br. 108/2016) , koje su u primeni od 5. februara 2017. god, sim odredaba čl. 3, 6, 7. i 34. ovog zakona koji se primenjuju od 1. jula 2017. godine. , pojavile su se nedoumice oko početka primene i posledica istih. Član. 7. Carinskog zakona, koji je pre izmena glasio: Posredno zastupanje u carinskom postupku u smislu člana 6. ovog zakona može da obavlja pravno lice: 1) koje ima registrovano sedište na carinskom području Republike Srbije, 2) koje je registrovano za poslove međunarodne špedicije, 3) koje ima najmanje jednog zaposlenog sa dozvolom za carinsko zastupanje. Dozvola za carinsko zastupanje može se izdati fizičkom licu zaposlenom kod pravnog lica koje ima ovlašćenje za posredno zastupanje u carinskom postupku: 1) ako je radilo na poslovima carinjenja najmanje šest meseci, 2) ako ima...

Detaljnije

Elektronska komunikacija i računanje rokova u javnim nabavkama i upravnom postupku

>> dana Jan 23, 2017 | Comments Off on Elektronska komunikacija i računanje rokova u javnim nabavkama i upravnom postupku

I Uvod Posle donošenja Zakona o javnim nabavkama(„Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu ZJN), ove godine došlo je i do usvajanja novog Zakona o opštem upravnom postupku ( “Sl. glasnik RS”, br. 18/2016), koji će sem određenih odredbi početi da se primenjuje 2017. god. Kako se u nekim slučajevima u postupku nabavki supsidijerno primenjuje Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 33/97, 31/2001 i “Sl. glasnik RS”, br. 30/2010, u daljem tekstu ZOUP), doći će i do izmena u obaveznosti postupanja tokom vremena i početka primene novih odredbi Zakona. Ovde dolazi do primene više zakona koji se međusobno razlikuju u odredbama i vremenskom važenju što će dovesti do različitog postupanja organa (novi ZOUP za razliku od starog poznaje i uvodi pojam elektronske komunikacije). U javnim nabavkama se prvi put uvodi mogučnost komunikacije i...

Detaljnije

Evidencija PDV

>> dana Oct 1, 2016 | Comments Off on Evidencija PDV

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 80/2016) primenjuje se od 1. januara 2017. god. Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV. Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Službeni glasnik RS”, broj...

Detaljnije

Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava i upravnom sporu

>> dana Jun 2, 2016 | Comments Off on Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava i upravnom sporu

I Uvod Početkom primene Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu ZJN) i uvođenjem obaveze sprovođenja postupaka javnih nabavki od strane naručioca, određena je i mogućnost zaštite i kontrole zakonitosti prilikom sproviđenja istih. Zaštita prava se može ostvariti u toku celog postupka javne nabavke i to protiv svake radnje naručioca. Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a ukoliko je podnosilac nezadovoljan odlukom naručioca, postupak zaštite se može nastaviti i pred posebnim organom – Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: RK), koja je samostalan i nezavisan organ Republike Srbije, koji obezbeđuje zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Protiv odluke RK se ne može izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor se može pokrenuti i u slučaju „ćutanja uprave“, kada RK nije donela i dostavila odluku u zakonskim rokovima. Za upravne...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner