Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Problem kredita indeksiranih u CHF

>> dana Apr 20, 2017 | 0 komentara

Neposredni povod za pisanje ovog komentara je Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž.1781/16 od 1. septembra 2016. god. kojom je odbijena žalba tuženog (banke) i potvrđena presuda Višeg suda u Novom Sadu broj P.27/2015 od 11. februara 2016. god. kojom se (citat): „usvaja tužbeni zahtev tužilaca […], pa se ugovor o dugoročnom stambenom kreditu broj […] zaključen dana […] godine između tužilaca […] i tužene […] . raskida usled bitno promenjenih okolnosti“. I sada, udruženja zaduženih u „švajcarcima“ na sva zvona objavljuju kako su banke pobeđene, te kako je doneta presuda na osnovu koje će se svi zaduženi u „švajcarcima“ osloboditi „dužničkog ropstva“ itd., kako banke i NBS sada moraju da ispune njihove zahteve… O čemu je reč? U osnovi priče je problem koji imaju dužnici po stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima (CHF), izazvan prvenstveno rastom kursa...

Detaljnije

Odgovornost pravnih lica za krivična dela

>> dana Mar 23, 2017 | Comments Off on Odgovornost pravnih lica za krivična dela

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (u daljem tekstu: Zakon), objavljen u “Sl. glasniku Republike Srbije”, br. 97/2008,  stupio je na snagu i primenjuje se od 4. novembra 2008. godine. Ovim zakonom uređuju se uslovi odgovornosti pravnih lica za krivična dela, krivične sankcije koje se mogu izreći pravnim licima i pravila postupka u kojem se odlučuje o odgovornosti pravnih lica, izricanju krivičnih sankcija, donošenju odluke o rehabilitaciji, prestanku mere bezbednosti ili pravne posledice osude i izvršenju sudskih odluka. Iako je donet odavno, ovaj zakon nije doživeo neku široku primenu. Zašto? U prvom delu ćemo se baviti postavkom stvari a onda u narednim delovima prezentvati rešenja iz Zakona. 1. Razlozi i osnov za donošenje zakona Donošenje ovog zakona je bilo potrebno (prema obrazloženju predlagača) da bi se stvorili svi neophodni uslovi za rad državnih organa, radi ispunjenja obaveza...

Detaljnije

Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta

>> dana Jan 20, 2017 | Comments Off on Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta

Konkretan povod za pisanje ovog komentara je Odgovor Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije od 18. maja 2016. god. na konkretno pitanje koje je glasilo: “Da li javni beležnik sme da ima svoju internet-prezentaciju?”. Navedeni odgovor i obrazloženje istog, najpre ćemo preneti u celosti a zatim analizirati i dati mišljenje. Na gore postavljeno pitanje Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije (u daljem tekstu: Savet) dao je sledeći odgovor: “Javni beležnik ne sme da ima svoju internet-prezentaciju.”, uz sledeće obrazloženje: “Zakonom o javnom beležništvu predviđeno je da reklamiranje javnog beležnika predstavlja disciplinski prestup. Zakon o oglašavanju uređuje šta predstavlja oglašavanje (reklamiranje), kao i koji su načini oglašavanja, šta su oglasna sredstva, ko su prenosioci oglasnih poruka i slično. U skladu s navedenim zakonom, oglašivač je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, čije se poslovono ime, ličnost, aktivnost ili usluga preporučuje, a oglašavanje...

Detaljnije

Da li biciklista sme da bude pod uticajem alkohola?

>> dana Dec 20, 2016 | Comments Off on Da li biciklista sme da bude pod uticajem alkohola?

Na pitanje postavljeno u naslovu logičan odgovor je naravno da ne, ali nakon čitanja i analize odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, broj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-OUS, 55/2014 i 96/2015-dr.zakon) – u daljem tekstu: ZOBS, to i nije tako sigurno. Ovde je reč ponovo o istoj stvari kojom smo se već toliko puta bavili, loše napisan propis i loše tumačenje istog. Bicikliste smo uzeli kao pokazni primer, ali nedoumice u vezi njih važe i za neke druge učesnike u saobraćaju, npr. pešake, vozače zaprežnih vozila, ili pak jahače, za koje ZOBS decidno kaže da se za njihovo kretanje po kolovozu shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju za kretanje bicikala. I. O biciklima i biciklistima uopšte Najpre da damo neke odrednice, odnosno definicije radi razumevanja problematike. U članu 7. ZOBS rečeno je da izrazi...

Detaljnije

Rokovi zastarelosti potraživanja

>> dana Nov 23, 2016 | 1 komentar

U prethodnim tekstovima, objavljenim u časopisu Advokatska kancelarija, bavili smo se opštim pitanjima koja su od značaja za materiju zastarelosti potraživanja i tokom vremena potrebnog za nastupanje zastarelosti potraživanja. Podsećamo da, kako se zastarelost vezuje za protek vremena, od presudnog značaja za tok i nastupanje zastarelosti su: – Početak toka zastarelosti – trenutak u vremenu od koga rokovi potrebni za zastarelost počinju teći. Obično se vezuju za neki događaj (dan dospelosti obaveze, dan nastanka štete, itd) ili za određeni datum ukoliko su određeni propisom; – Nastupanje  zastarelosti – zastarelost nastupa kad protekne poslednji dan zakonom određenog vremena; – Uračunavanje vremena prethodnika – kod zastarelosti potraživanja u vreme koje je zakonom određeno za zastarelost računa se i vreme koje je proteklo u korist dužnikovih prethodnika (i kod univerzalne i kod singularne sukcesije); – Zastoj zastarelosti – vreme kada zastarelost ne...

Detaljnije

Tok vremena potrebnog za nastupanje zastarelosti potraživanja

>> dana Oct 27, 2016 | Comments Off on Tok vremena potrebnog za nastupanje zastarelosti potraživanja

U prethodnom tekstu objavljenom u časopisu Advokatska kancelarija, bavili smo se opštim pitanjima koja su od značaja za materiju zastarelosti potraživanja. Tada smo istakli da, kako se zastarelost vezuje za protek vremena, od presudnog značaja za tok i nastupanje zastarelosti su: – Početak toka zastareolsti – trenutak u vremenu od koga rokovi potrebni za zastarelost počinju teći. Obično se vezuju za neki događaj (dan dospelosti obaveze, dan nastanka štete, itd.) ili za određeni datum ukoliko su određeni propisom; – Nastupanje  zastarelosti – zastarelost nastupa kad protekne poslednji dan zakonom određenog vremena; – Uračunavanje vremena prethodnika – kod zastarelosti potraživanja u vreme koje je zakonom određeno za zastarelost računa se i vreme koje je proteklo u korist dužnikovih prethodnika (i kod univerzalne i kod singularne sukcesije); – Zastoj zastarelosti – vreme kada zastarelost ne teče iz određenih razloga predviđenih propisima...

Detaljnije

Zastarelost potraživanja

>> dana Oct 3, 2016 | 1 komentar

U mnogim komentarima i temama koje smo obrađivali do sada pominjali smo zastarelost potraživanja, kao jedan od ključnih elemenata koji utiče na prirodu i pravni tretman obaveza. Kako je reč o obimnoj temi, u ovom tekstu ćemo izvršiti podsećanje na sam pojam zastarelosti i osnovna pravila, dok ćemo se u sledećim tekstovima baviiti tokom zastarevanja (zastoj, prekid), i samim rokovima potrebnim za nastupanje zastarelosti. 1. O zastarelosti uopšte – pojam Šta je zastarelost? Zastarelost je stari pravni istitut, poznat u svim granama prava. Zastarelost proizlazi iz proteka vremena, kao značajne činjenice, koje, samostalno ili zajedno sa drugim okolnostima, proizvodi vrlo značajna pravna dejstva, koja se ogledaju u nastanku ili prestanaku određenih pravnih odnosa, odnosno prava. U pravnoj nauci se govori o zastarelosti u širem smislu (praescriptio), i pod ovim pojmom se podrazumeva kako gubitna zastarelost, odnosno zastarelost u užem...

Detaljnije

Račun za utrošenu električnu energiju kao verodostojna isprava podobna za izvršenje

>> dana Jul 6, 2016 | Comments Off on Račun za utrošenu električnu energiju kao verodostojna isprava podobna za izvršenje

Više tekstova o ovoj temi objavljeno je u raznim izdanjima, jer se ovom temom autor ovog komentara bavi već skoro čitavu deceniju. Usvajaju se novi propisi, prestaju da važe stari, neki novi postaju stari i ukidaju se, ali osnov problema ostaje i niko ga ne rešava, niti pokazuje takvu nameru. Situaciju trenutno aktuelizuje novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) – u daljem tekstu: ZIO, koji počinje da se primenjuje od 1. jula 2016. god., iako je i po trenutno (još uvek) važećem zakonu problem identičan. Problem je postao posebno zanimljiv uvođenjem u priču tzv. “privatnih” izvršitelja, odnosno javnih izvršitelja kako se zaista zovu, koji, ispostavilo se, dosta efikasno sprovode izvršenja (ili prinudne naplate kako ih još zovu) potraživanja naknade za utrošenu električnu energiju. 1. O izvršnom postupku Na početku ćemo prezentovati šta je predvideo...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner