Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Iznosi novčane socijalne pomoći

>> dana Apr 25, 2017 | 0 komentara

Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 39/2017) koji se primenjuju počev od utvrđivanja prava za april 2017. god. Novčana socijalna pomoći utvrđena je u sledećim iznosima: 1) za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici u visini 1 od osnovice ili 8.168,00 dinara; 2) za svaku narednu odraslu osobu u porodici u visini 0,5 od osnovice ili 4.084,00 dinara; 3) za dete do 18 godina u visini 0,3 od osnovice ili 2.451,00...

Detaljnije

Upis učenika u srednju školu

>> dana Apr 24, 2017 | 0 komentara

Novi Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Sl. glasnik RS“, br. 38/2017) primenjuje se od 29. aprila 2017. god. Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u srednju školu, sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita, vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja čija se mesta vrednuju, upis u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti i druga pitanja vezana za upis u školu. Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe: 1) Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, br. 41/2014, 37/2015, 6/2015, 75/2015, 39/2016 i 54/2016), 2) Pravilnik o merilima i postupku za upis učenika – pripadnika romske nacionalne manjine u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti („Sl. glasnik RS”, broj 12/2016), 3) Pravilnik o merilima i postupku za...

Detaljnije

Zaštita od požara

>> dana Apr 18, 2017 | 0 komentara

U Sl. „glasniku RS“, br. 36/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada koji se primenjuje od 21. aprila 2017. god. Tekst izmena možete pogledati u okviru baze propisa Propis...

Detaljnije

Objekti za uzgoj, držanje i promet životinja

>> dana Apr 18, 2017 | 0 komentara

Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja („Sl. glasnik RS“, br. 36/17) primenjuje se od 1. maja 2017. god. Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste objekata koji se registruju, odnosno odobravaju za uzgoj, držanje i promet životinja, način i postupak registracije, odnosno odobravanja objekata, izgled obrasca zahteva za upis objekata u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekta, kao i sadržina  i način vođenja Registra objekata i Registra odobrenih objekata. Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, papkara, živine i kunića („Sl. glasnik RS”, broj 81/2006) i Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra objekata za držanje životinja  („Sl. glasnik RS”, broj...

Detaljnije

Prodaja udela i akcija u vlasništvu fondova

>> dana Apr 10, 2017 | 0 komentara

 Uredba o postupku i načinu prodaje udela i akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem („Sl. glasnik RS“, br. 33/17) primenjuje se od 15. aprila 2017. god. Ovom uredbom bliže se uređuje postupak i način prodaje udela i akcija u akcionarskim društvima čije akcije nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu,  odnosno multilateralnoj trgovačkoj platformi u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, u vlasništvu Akcionarskog fonda, Fonda za razvoj  Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijskoi invalidsko osiguranje Odredbe ove uredbe primenjuju se i u slučaju da se istovremeno sa ponudom za prodaju kapitala metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem, na prodaju nude i akcije/udeli pojedinačnih  akcionara/udeličara pravnog lica čije  se akcije/ udeli nude na prodaju, radi prodaje većinskog...

Detaljnije

Rad policije

>> dana Mar 23, 2017 | Comments Off on Rad policije

U „Sl. glasniku RS“, br. 17/2017 sa  primenom  od 14. marta 2017. god.objavljeni su: Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova; Kodeks policijske etike; Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja. U „Sl. glasniku RS“, br. 27/2017 objavljena je  Uredba o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika koja se primenjuje od 30. marta 2017. god. U „Sl. glasniku RS“, br. 26/2017 objavljena je Uredba o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova  koja se primenjuje od 28. marta 2017. god. Tekstovi navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Stručni nadzor u toku gradnje ili izvođenja radova na objektu

>> dana Mar 20, 2017 | Comments Off on Stručni nadzor u toku gradnje ili izvođenja radova na objektu

U „Sl. glasniku RS“, br. 24/2017 objavljen je  Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora („Sl. glasnik RS“, br. 24/2017) koji se primenjuje od 25. marta 2017. god. Tekst navedenih izmena pravilnika možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

PDV i porez na dobit pravnih lica

>> dana Mar 13, 2017 | Comments Off on PDV i porez na dobit pravnih lica

U „Sl. glasniku RS“, br. 21/2017 sa primenom od 1. aprila 2017. god. objavljeni su: Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost; Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost; Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza; Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost. U „Sl. glasniku RS“, br. 21/2017 sa primenom od 18. marta 2017. objavljeni su: Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu;...

Detaljnije

Prevoz putnika i tereta u drumskom saobraćaju

>> dana Mar 9, 2017 | Comments Off on Prevoz putnika i tereta u drumskom saobraćaju

U „Sl. glasniku RS“, br. 16/2017 objavljeni su: Pravilnik o evidenciji i obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za poslove upravljanja prevozom putnika koji se primenjuje od 10. marta 2017. god; Pravilnik o uslovima i postupku usaglašavanja predloga redova vožnje u međumesnom prevozu („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017) koji se primenjuje od 1. janara 2018. god; Pravilnik o putnom listu za domaći vanlinijski prevoz putnika („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017) koji se primenjuje od 3. marta 2017. god; Pravilnik o graničniku brzine („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017) koji se primenjuje od 10. marta 2017. god; U „Sl. glasniku RS“, br. 19/2017 objavljeni su: Pravilnik o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika koji se primenjuje od 1. maja 2017. god; Pravilnik o sadržini obrasca reda vožnje, sadržini i načinu vođenja registra i načinu overe reda vožnje u međumesnom...

Detaljnije

Pripravnost za rad policijskih službenika

>> dana Mar 3, 2017 | Comments Off on Pripravnost za rad policijskih službenika

 Pravilnik o pripravnosti za rad („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017) kprimenjuje se od 10. marta 2017. god. Ovim pravilnikom  bliže se uređuju okolnosti koje ukazuju da policijski službenik raspoređen na određeno radno  mesto mora biti dostupan i pripravan da, po pozivu neposrednog rukovodioca ili lica ovlašćenog  za poziv, obavi posao ili zadatak koji je planiran i za koji se očekivala  potreba eventualnog angažovanja policijskog službenika sa odgovarajućeg radnog...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner