Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Rad policije

>> dana Mar 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 17/2017 sa  primenom  od 14. marta 2017. god.objavljeni su: Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova; Kodeks policijske etike; Pravilnik o izmeni Pravilnika o kriterijumima za izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja. U „Sl. glasniku RS“, br. 27/2017 objavljena je  Uredba o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika koja se primenjuje od 30. marta 2017. god. U „Sl. glasniku RS“, br. 26/2017 objavljena je Uredba o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova  koja se primenjuje od 28. marta 2017. god. Tekstovi navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Stručni nadzor u toku gradnje ili izvođenja radova na objektu

>> dana Mar 20, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 24/2017 objavljen je  Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora („Sl. glasnik RS“, br. 24/2017) koji se primenjuje od 25. marta 2017. god. Tekst navedenih izmena pravilnika možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

PDV i porez na dobit pravnih lica

>> dana Mar 13, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 21/2017 sa primenom od 1. aprila 2017. god. objavljeni su: Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost; Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost; Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza; Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost. U „Sl. glasniku RS“, br. 21/2017 sa primenom od 18. marta 2017. objavljeni su: Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu;...

Detaljnije

Prevoz putnika i tereta u drumskom saobraćaju

>> dana Mar 9, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 16/2017 objavljeni su: Pravilnik o evidenciji i obrascu sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za poslove upravljanja prevozom putnika koji se primenjuje od 10. marta 2017. god; Pravilnik o uslovima i postupku usaglašavanja predloga redova vožnje u međumesnom prevozu („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017) koji se primenjuje od 1. janara 2018. god; Pravilnik o putnom listu za domaći vanlinijski prevoz putnika („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017) koji se primenjuje od 3. marta 2017. god; Pravilnik o graničniku brzine („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017) koji se primenjuje od 10. marta 2017. god; U „Sl. glasniku RS“, br. 19/2017 objavljeni su: Pravilnik o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika koji se primenjuje od 1. maja 2017. god; Pravilnik o sadržini obrasca reda vožnje, sadržini i načinu vođenja registra i načinu overe reda vožnje u međumesnom...

Detaljnije

Pripravnost za rad policijskih službenika

>> dana Mar 3, 2017 | 0 komentara

 Pravilnik o pripravnosti za rad („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017) kprimenjuje se od 10. marta 2017. god. Ovim pravilnikom  bliže se uređuju okolnosti koje ukazuju da policijski službenik raspoređen na određeno radno  mesto mora biti dostupan i pripravan da, po pozivu neposrednog rukovodioca ili lica ovlašćenog  za poziv, obavi posao ili zadatak koji je planiran i za koji se očekivala  potreba eventualnog angažovanja policijskog službenika sa odgovarajućeg radnog...

Detaljnije

Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

>> dana Mar 3, 2017 | 0 komentara

 Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 16/2017) primenjuje se od 10. marta 2017. god. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava prečeg zakupa, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje  prava prečeg zakupa, uslovi i postupak davanja na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, davanje  u zakup po osnovu  prava prečeg zakupa i putem  javnog nadmetanja, kao i bliži uslovi, način i postupak davanja na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini pravnim licima u državnoj svojini  registrovanim za poslove u oblasti...

Detaljnije

Uslovi za vozila kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju

>> dana Feb 28, 2017 | 0 komentara

 Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje mora ispunjavati teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta u drumskom saobraćaju i o obrascima potvrda o ispunjavanju ovih uslova („Sl. glasnik RS“, br. 14/2017) koji se primenjuje od 7. marta 2017. god. Ovim pravilnikom propisuju se tehnički uslovi u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacioni uslovi u pogledu bezbednosti saobraćaja kao i obrasci potvrda nadležnog organa i proizvođača, odnosno ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji o ispunjenosti tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i o ispunjenosti tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti saobraćaja. Prema ovom pravilniku teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kilograma svrstava se u jednu od sledećih kategorija: 1) „zeleno” vozilo; 2) „zelenije i bezbedno” vozilo; 3) „EVRO III bezbedno” vozilo; 4) „EVRO IV bezbedno” vozilo; 5) „EVRO V bezbedno” vozilo; 6)...

Detaljnije

Prestanak radnog odnosa zbog učinjenog krivičnog dela

>> dana Feb 28, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud Republike Srbije utvrdio je svojom Odlukom IUz-424/2014 („Sl. glasnik RS“, br. 13/2017),  da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu („Službeni glasnikRS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) nije u saglasnosti Ustavom, i da ista prestaje da važi danom objavljivanja odluke  u „Sl. glasniku RS“, odnosno 24. februara 2017.  god. Član 179. st. 3. tač. 5) predviđala je da poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo. Ovom odlukom Ustavni sud staje na stanovište da poslodavac ne može imati ovlašćenje da samostalno utvrđuje da ponašanje zaposlenog predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u...

Detaljnije

Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini

>> dana Feb 28, 2017 | 0 komentara

 Uredba o izmenama Uredbe o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 13/2017) primenjuje se od 25. februara 2017. god. Pored ostalih izmena tehničkog karaktera, određene procedure prebačene su u elektronsku formu (prijave...

Detaljnije

Platni promet u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devize

>> dana Feb 28, 2017 | 0 komentara

 Pravilnik o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa trezora za devizna sredstva („Sl. glasnik RS“, br. 13/2017) primenjuje se od 27. februara 2017. god. Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak obavljanja platnog prometa u okviru sistema konsolidovanog računa  trezora za devizna sredstva korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni  u sistem deviznog  konsolidovanog računa trezora, koji plaćanja i naplatu u devizama obavljaju preko deviznih podračuna, osim kod računa čiji se promet evidentira na grupama 920 i 921. Ovim pravilnikom propisuje se i način evidentiranja deviznih plaćanja i naplate koje korisnici javnih sredstava vrše preko deviznih računa otvorenih kod Narodne banke Srbije, ili kod ovlašćenih banaka u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim  se uređuje devizni sistem. Podračuni...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner