Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Evidencija posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

 Pravilnik o bližim uslovima za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima („Sl. glasnik RS“, br. 12/2017) primenjuje se od 2. marta 2017. god. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za upis u Evidenciju posebnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima. Evidenciju, u skladu sa Zakonom o informacionoj bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 6/2016), vodi Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima (u Nacionalni...

Detaljnije

Karijere policijskih službenika

>> dana Feb 20, 2017 | 0 komentara

 Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 11/2017) primenjuje se od 1. septembra 2017. god. Ovom uredbom uređuju se karijerni razvoj, način sticanja čina/zvanja i ostala pitanja vezana za karijerno napredovanje policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sa početkom primene ove uredbe prestaju da važe odredbe ovog čl. 12-23. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS”, br. 8/2006, 14/2009 – US i...

Detaljnije

Obeležavanja cigareta i alkoholnih pića akciznom markicom

>> dana Feb 13, 2017 | 0 komentara

 Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 9/2017) primenjuje se od 11. februara 2017. god. Ovim izmenama predviđeno je da se akciznom markicom obeležavaju i cigarete i alkoholna pića koja se u skladu sa carinskim propisima u okviru carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja robe stavljaju u slobodan promet  na tržište Republike...

Detaljnije

Utvrđivanje statusa samostalnog umetnika

>> dana Feb 13, 2017 | 0 komentara

 Pravilnik o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016–isp.) primenjuje se od 18. februara 2017. god. Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi, merila i kriterijumi, kao i postupak po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, kao i postupak provere ispunjenosti uslova iz Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 9/2017) za lica koja su upisana u evidenciju lica koja samostalno  obavljaju umetničku ili drugu  delatnost za četvorogodišnji period, za sve oblasti kulturne delatnosti na predlog reprezentativnih...

Detaljnije

Usklađeni dinarski iznosi

>> dana Feb 4, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 8/2017 objavljeni su Usklađeni iznosi naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu („Sl. glasnik RS“, br. 8/2017) koji se primenjuju od 11. februara 2017. god. U „Sl. glasniku RS“, br. 7/2017 sa primenom od 1. februara 2017. god. objavljeni su: Usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost; Usklađeni dinarski neoporezivi iznos poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na...

Detaljnije

Carinski postupak

>> dana Feb 4, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 8/2017 objavljeni su: Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina („Sl. glasnik RS“, br. 8/2017) koja se primenjuje od 5. februara 2017. god; Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 8/2017) koji se primenjuje od 11. februara 2017. god. Navedene propise možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

>> dana Feb 1, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 7/2017 objavljeni su: Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu; Iznos procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu; Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se primenjuje od 1. februara 2017. god. Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu; Iznos mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu; Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje koje se primenjuje od 1. februara 2017. god. Navedene iznose možete pogledati u okviru...

Detaljnije

Porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

>> dana Feb 1, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 7/2017 sa primenom od 1. februara 2017. god. objavljeni su: Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti; Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti. Navedene propise možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Stručno usavršavanje službenika organa državne uprave

>> dana Jan 30, 2017 | 0 komentara

Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade („Sl. glasnik RS“, br. 6/2017) primenjuje se od 4. februara 2017. god. Ovim pravilnikom utvrđeni su programi opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade, kao i njihova sadržina. Programi opšteg stručnog usavršavanja, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo, su: 1) Uvodni program opšteg osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita pripravnika i novozaposlenih; 2) Program opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika; 3) Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca; 4) Program opšteg stručnog  usavršavanja naprednih veština obučavanja i upravljanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih.  ...

Detaljnije

Kvalitet i markiranje goriva

>> dana Jan 26, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 5/2017, sa primenom od 2. februara 2017. god. objavljene su: Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva; Uredba o dopunama Uredbe o obeležavanju (markiranju) derivata nafte. Tekstove navedenih uredbi možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner