Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Objavljivanje finansijskih izveštaja

>> dana Dec 12, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 111/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja koji se primenjuje od 1. januara 2018. god. Tekst navedenih izmena i dopuna možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Zakup i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

>> dana Dec 12, 2017 | 0 komentara

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 111/2017) primenjuje se od 1. januara 2018. god. Tekst navedenih izmena i dopuna možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Sistem izvršenja budžeta Republike Srbije

>> dana Dec 7, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 110/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije koji se primenjuje od 14. decembra 2017. god. Tekst navedenih izmena i dopuna možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Registri odobenja za prevoz tereta u drumskom saobraćaju

>> dana Dec 7, 2017 | 0 komentara

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama („Sl. glasnik RS“, br. 110/2017) primenjuje se od 14. decembra 2017. god. Ovim pravilnikom propisuju se sadržina i način vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz tereta, sadržina i način vođenja registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta, kao i način vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama u skladu sa odredbama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015), međunarodnih ugovora i drugih međunarodnopravnih akata koji se zaključuju radi izvršavanja međunarodnih...

Detaljnije

Carinska tarifa za 2018. godinu

>> dana Dec 6, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 109/2017 objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu koja se primenjuje  od 1. januara 2018. god. Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2018. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznose carine utvrđene Carinskom tarifom koja čini sastavni deo Zakona o Carinskoj tarifi, kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini, primenjene na usklađenu nomenklaturu. Usklađena nomenklatura Carinske tarife za 2018. godinu navedena je u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni...

Detaljnije

Obračunavanje i plaćanje akciza

>> dana Dec 4, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 108/2017 objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića koja se primenjuje od 9. decembra 2018. god. U „Sl. glasniku RS“, br. 90/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017) koji se primenjuje od 7. oktobra 2017. god. Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

>> dana Dec 4, 2017 | 0 komentara

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 108/2017) primenjuje se od 9. decembra 2018. god. Tekst navedenih izmena i dopuna možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Zdravstvo

>> dana Nov 24, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 105/2017 objavljeni su: – Zakon o medicinskim sredstvima koji se primenjuje nakon 1. decembra 2018. god; – Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva koji se primenjuje od 24. novembra 2017. god. Tekstove navedenih zakona možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Digitalizacija bibliotečko-informacione građe i izvora

>> dana Nov 16, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 102/2017 objavljen je Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora koji se primenjuje od 23. novembra 2017. god. Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora u pogledu svrhe, ciljeva i opsega digitalizacije bibliotečko-informacione građe i izvora, stvaranja digitalnih dokumenata, formiranja i obrade digitalnih zbirki i biblioteka, čuvanja digitalnih objekata, obezbeđivanja pristupa digitalnim zbirkama i druga pitanja koja su od važnosti za vođenje baze digitalizovane bibliotečko-informacione...

Detaljnije

Obrazovanje

>> dana Nov 13, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 101/2017 objavljeni su: – Zakon o dualnom obrazovanju koji stupa na snagu 18. novembra 2017. god. a primenjuje se od školske 2019/2020. god; – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji se primenjuje od 18. novembra 2017. god; – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju koji se primenjuje od 18. novembra 2017. god; – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju koji se primenjuje od 18. novembra 2017. god.   U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 sa primenom od 7. oktobra 2017. god. objavljeni su: – Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa čijim početkom primene prestaje da važi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. „72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner