Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Kontrola izvršenja ugovornih obaveza kod prodaje kapitala ili imovine

>> dana Aug 21, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 78/2017 objavljen je Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine („Sl. glasnik RS“, br. 78/2017) koja se primenjuje od  19. avgusta 2017. god. Tekst izmena i dopuna možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Dodela stambene podrške i prinudna iseljenja i preseljenja

>> dana Aug 10, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 75/2017 sa primenom od  12. avgusta 2017. god. objavljeni su Pravilnik o uslovima koje treba da zadovolji objekat za odgovarajući smeštaj, Pravilnik o merilima za utvrđivanje reda prvenstva za dodelu stambene podrške, Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije postupaka iseljenja i preseljenja. U „Sl. glasniku RS“, br. 76/2017 objavljen je Pravilnik o uslovima i normativima za planiranje i projektovanje stambenih zgrada i stanova u programima stambene podrške koji se primenjuje od  17. avgusta 2017. god. Tekstove navedenih pravilnika možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Polaganje državnog stručnog ispita

>> dana Aug 10, 2017 | 0 komentara

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. glasnik RS“, br. 76/2017) primenjuje se od  17. avgusta 2017. god. Izvršene su izmene programa polaganja koje se odnose uglavnom na upravni postupak i kancelarijsko...

Detaljnije

Osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

>> dana Aug 3, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 73/2017 objavljen je Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se primenjuje od  1. avgusta  2017. god. Sada najniža mesečna osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iznosi 23.446,00 dinara. U „Sl. glasniku RS“, br. 74/2017 objavljeno je  Rešenje o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje koja se primenjuje od  1. avgusta  2017. god. Iznose osnovica osiguranja se koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine

>> dana Jul 31, 2017 | 0 komentara

Nova Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 73/2017) primenjuje se od  29. jula 2017. god. Iznose prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Primena tehnologije GNSS u oblastima državnog premera i katastra

>> dana Jul 27, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 72/2017, sa primenom od 3. avgusta 2017. god. objavljeni su: Pravilnik o primeni tehnologije globalnog navigacionog satelitskog sistema u oblastima državnog premera i katastra, Pravilnik o uspostavljanju mreža GNSS permanentnih stanica. Tekstove ovih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Potvrde za vozače i način vođenja evidencije o tim potvrdama

>> dana Jul 24, 2017 | 0 komentara

Pravilnik o sadržini i izgledu obrasca potvrde za vozača i načinu vođenja evidencije o potvrdama za vozače („Sl. glasnik RS“, br. 71/2017) primenjuje se od  29. jula 2017. god. Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i izgled obrasca potvrde za vozača iz člana 23. Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS”, broj 68/2015), kao i način vođenja evidencije o potvrdama za vozače. U pitanju je potvrda za vozača kao isprava koja se izdaje domaćem prevozniku za vozača koji je radno angažovan za upravljanje teretnim ili skupom vozila za koje poseduje izvod licence za javni prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, koji nije državljanin Republike Srbije i koji je na raspolaganju domaćem prevozniku, u skladu sa propisima Republike Srbije kojima se uređuju uslovi za zapošljavanje i stručno osposobljavanje. Izgled obrasca potvrde za vozača dat je u Prilogu pravilnika,...

Detaljnije

Registracija vozila

>> dana Jul 24, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 71/2017, objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila koji se primenjuje od  29. jula 2017. god. Tekst ovih važnih izmena možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Mogućnost upravnog spora protiv disciplinskih mera suda časti Lekarske komore Srbije

>> dana Jul 21, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud Republike Srbije utvrdio je svojom Odlukom IUz-289/2015 („Sl. glasnik RS“, br. 70/17) da stav 1. člana 46. Zakona o komorama zdravstvenih radnika („Službeni glasnik RS”, br. 107/2005 i 99/2010), nije u saglasnosti sa Ustavom, i da isti prestaje da važe danom objavljivanja odluke  u „Sl. glasniku RS“, odnosno 20. jula 2017. god. Stav 1. člana 46. Zakona o komorama zdravstvenih radnika glasio je: „Protiv konačne odluke suda časti kojom je izrečena disciplinska mera iz člana 43. tačka 1) ovog zakona član komore ne može pokrenuti upravni spor.“. Istom odlukom je utvrdio da stav 2. člana 248. Statuta Lekarske komore Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 111/2006, 68/2008, 14/2010, 36/2011 – Odluka US, 43/2011 i 22/2012), u delu koji glasi: „osim kada  se radi o konačnoj odluci kojom je izrečena mera javne opomene iz člana 240. ovog statuta”, nije...

Detaljnije

Procena vrednosti nepokretnosti

>> dana Jul 21, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 55/2017 sa primenom od 10. juna 2017. god. objavljeni su: Pravilnik o sadržaju i obimu programa stručne obuke, kao i načinu na koji organizator sprovođenja programa stručne obuke za licencirane procenitelje dokazuje da ispunjava uslove za sprovođenje stručne obuke, Pravilnik o sadržaju programa i načinu polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj, Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja, Pravilnik iznosu obavezne članarine koju akreditovano profesionalno udruženje procenitelja naplaćuje svojim članovima, Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izveštaja o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbeđenim hipotekom. Navedeni propisi su u vezi sa Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) koji počinje da se primenjuje od 6. juna 2017. god. U „Sl. glasniku RS“, br. 70/2017) objavljen je Pravilnik o Nacionalnim standardima, kodeksu etike i...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner