Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Putni nalozi i evidencije u drumskom saobraćaju

>> dana Jan 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 90/2016, sa primenom od 12. februara 2017. god. objavljeni su: Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima sa čijom primenom prestaje da važi Pravilnik o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima („Sl. glasnik RS”, br. 20/1996 i 32/2010); Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca i načinu vođenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa sa čijom primenom prestaje da važi Pravilnik o sadržini obrasca vođenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa („Sl. glasnik RS”, br. 20/1996). U „Sl. glasniku RS“, br. 105/2016 objavljen je Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje licence za prevoz, izgledu i sadržini licence za prevoz i izvoda licence za prevoz koji se se primenjuje od 12. februara 2017. god. U  „Sl. glasniku RS“, br....

Detaljnije

Sanitarni i epidemiološki nadzor

>> dana Jan 19, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 3/2017) sa primenom od 26. januara 2017. god.objavljeni su: –Pravilnik o vrstama i načinu sprovođenja epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima i posebnim zdravstvenim pitanjima; –Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša („ glasnik RS”, br. 20/2006 i 27/2006); –Pravilnik o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Pravilnik o uslovima za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Sl. glasnik SRS”, broj 52/1982). Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Javno-privatno partnerstvo i koncesije

>> dana Jan 19, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 104/2016 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama  koji se primenjuje od 31. decembra 2016. god. Uredba o načinu davanja koncesije u fazama („Sl. glasnik RS“, br. 1/2017) primenjuje se od 7. januara 2017. god. Ovom uredbom bliže se propisuje način davanja koncesije u fazama koja se daje pod uslovom da je to predviđeno koncesionim aktom kada slučaju da je procenjena vrednost koncesije veća od 50 miliona evra i pošto javno telo donese odluku da se postupak davanja koncesije sprovede u fazama. Tekst ovih obimnih izmena možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Obrasci zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea

>> dana Jan 4, 2017 | 0 komentara

 Pravilnik o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje zdravstvene dokumentacije, evidencija, izveštaja, registara i elektronskog medicinskog dosijea („Sl. glasnik RS“, br. 109/2016) primenjuje se od 1. januara 2017. god. Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj obrazaca za vođenje osnovne zdravstvene dokumentacije i pomoćnih sredstava za vođenje evidencija u oblasti zdravstvene zaštite, sadržaj registara i elektronskog zdravstvenog dosijea, kao i sadržaj izveštaja, osim za oblasti koje su uređene posebnim propisima iz te...

Detaljnije

Pružanje prve pomoći na radnom mestu

>> dana Jan 4, 2017 | 0 komentara

 Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 109/2016) primenjuje se od 7. januara 2017. god. Ovim pravilnikom propisuju se način pružanja prve pomoći, vrste sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći. Danom početka primene ovog pravilnika prestaje  da važi  Pravilnik o opremi  i postupku za pružanje prve pomoći  i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu („Sl. list SFRJ”, broj...

Detaljnije

Obračun PDV

>> dana Jan 4, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 109/2016, sa primenom od  1. januara 2017. god. objavljeni su: Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV; Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV. Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Privlačenje direktnih investicija

>> dana Jan 4, 2017 | 0 komentara

Nova Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Sl. glasnik RS“, br. 110/2016) primenjuje se od 31. decembra 2016. god. Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih  investicija i  ulaganja od posebnog značaja u skladu sa propisima kojima se uređuju ulaganje i dodela državne pomoći, praćenje i kontrola realizacije investicionih projekata za koje su dodeljena sredstva podsticaja, postupak, visina i rok za ostvarivanje olakšica i oslobađanje od  carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača osim poreza na dodatu vrednost, kao i druga pitanja od značaja za dodelu sredstava podsticaja i realizaciju investicionih projekata u cilju podsticanja direktnih investicija radi rasta zaposlenosti i  jačanja privrednog razvoja i ukupnog ekonomskog razvoja. Danom stupanja na snagu ove  uredbe prestaje da važi Uredba  o uslovima i načinu privlačenja ulaganja („Sl. glasnik RS”, broj...

Detaljnije

Budžetski sistem

>> dana Dec 30, 2016 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 107/2016 objavljeno je više propisa koji se, neposredno ili posredno, tiču funkcionisanja budžetskog sisitema Republike Srbije, a koji se  primenjuju od 1. januara 2017. god: Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava; Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa; Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem. Takođe, objavljen je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) koji se primenjuje od 30. decembra 2016. god. Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Fiskalni prihodi

>> dana Dec 30, 2016 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 108/2016 objavljeno je više propisa koji se odnose na fiskalne prihode i njihovu naplatu: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) koji se primenjuje od 1. januara 2017. god; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) koji se primenjuje od 1. januara 2017. god; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) koji se primenjuje od 1. januara 2017. god;. Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) koji se primenjuje od 5. februara 2017. god. Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Procenitelji vrednosti nepokretnosti

>> dana Dec 30, 2016 | 0 komentara

 Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) primenjuje se od 6. juna 2017. god. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način vršenja procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja, stručna osposobljenost lica i uslovi za dobijanje licence za vršenje procene vrednosti nepokretnosti, obaveznost  procene vrednosti nepokretnosti u skladu sa ovim zakonom, nadzor nad vršenjem procene vrednosti nepokretnosti, provera rada licenciranih procenitelja, disciplinska odgovornost licenciranih procenitelja, osnivanje i nadležnosti Stručnog odbora, akreditovana udruženja procenitelja, kao i druga pitanja u vezi sa vršenjem procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner