Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Rad budžetske inspekcije

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Nova Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije objavljena je u „Sl. glasniku RS“, br. 93/2017, a primenjuje se od 24. oktobra 2017. god. Ovom uredbom uređuju se način rada, ovlašćenja i obeležja budžetske inspekcije, službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave. Rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan. Budžetska inspekcija obavlja poslove budžetske inspekcije kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pravnih lica i drugih subjekata (u daljem tekstu: subjekat inspekcijske kontrole) za koje je Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – isp., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) ili drugim zakonom ovlašćena da vrši inspekcijsku kontrolu. Budžetska inspekcija vrši inspekcijsku kontrolu primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod...

Detaljnije

Prijem sudijskih i tužilačkih pripravnika

>> dana Oct 16, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 92/2017, sa primenom od 21. oktobra 2017. god. objavljeni su: – Pravilnik o postupku prijema sudijskih pripravnika čijim stupanjem na snagu prestaju da važe odredbe Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudovima („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) u delu koji se odnosi na prijem sudijskih pripravnika. – Pravilnik o postupku prijema tužilačkih pripravnika čijim stupanjem na snagu prestaju da važe odredbe Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u javnim tužilaštvima („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) u delu koji se odnosi na prijem tužilačkih pripravnika. Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Obračunavanje i plaćanje akciza

>> dana Oct 9, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 90/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 90/2017) koji se primenjuje od 7. oktobra 2017....

Detaljnije

Plaćanje poreza

>> dana Oct 9, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 90/2017 sa primenom od 1. januara 2018. god. objavljeni su: – Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju sa čijim početkom primene prestaje da važi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana („Sl. glasnik RS”, br. 7/2004, 19/2007, 20/2010, 23/2010 – isp., 8/2011, 74/2013, 24/2014 i 27/2014 – isp.), osim u slučajevima podnošenja poreske prijave PPDG-1S u skladu sa Pravilnikom o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 101/16 i 7/17); – Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV sa čijim početkom primene prestaju da važe Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV...

Detaljnije

Imunizacija i zaštita stanovništva lekovima

>> dana Oct 2, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 objavljen je novi Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima koji se praktično primenjuje na imunizacije nakon 30. septembra 2017. god. a kojim se ukida nedavno donešeni Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima („Sl. glasnik RS“, br....

Detaljnije

Minimalna cena rada za 2018. godinu

>> dana Oct 2, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 objavljena je Odluka o visini minimalne cene rada za 2018. godinu koja će iznositi 143,00 dinara po radnom času bez poreza i...

Detaljnije

Obrazovanje

>> dana Oct 2, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017 sa primenom od 7. oktobra 2017. god. objavljeni su: – Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa čijim početkom primene prestaje da važi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. „72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 – US). – Zakon o visokom obrazovanju sa čijim početkom primene prestaje da važi Zakon o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – autentično tumačenje, 68/15 и 87/16). U istom „Sl. glasniku RS“, br. 88/2017, iako se primenjuju retroaktivno od 1. septembra 2017. god., objavljeni su: – Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova, – Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa, – Pravilnik o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih...

Detaljnije

Prenos novca preko državne granice

>> dana Sep 28, 2017 | 0 komentara

Novi Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice („Sl. glasnik RS“, br. 87/2017) primenjuje se od  1. januara 2018. god. kada prestaje da važi Pravilnik o prijavi prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice („Sl. glasnik RS”, broj 78/2009). Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržina obrasca prijave prenosa fizički prenosivih sredstava plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti preko državne granice, način popunjavanja i podnošenja prijave i način obaveštavanja o obavezi prijave prenosa za fizička lica koja prelaze državnu...

Detaljnije

Saobraćajna signalizacija

>> dana Sep 21, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 85/2017 objavljen je novi Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji  koji se primenjuje od  29. septembra 2017. god. Ovim pravilnikom propisuju se vrsta, značenje, oblik, boja, mere, materijali za izradu saobraćajne signalizacije i pravila postavljanja saobraćajne signalizacije na putevima; vrsta, izgled, tehničke karakteristike i način postavljanja i mesta na kojima se moraju postaviti branici ili polubranici, uređaji za davanje svetlosnih, zvučnih znakova i način njihove upotrebe; privremena saobraćajna signalizacija, izgled, tehničke karakteristike, način postavljanja i upotreba branika i drugih sredstava za obezbeđenje mesta na kome se izvode radovi. Danom  početka primene ovog pravilnika, odnosno  prestaje da važi Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji („Sl. glasnik RS”, br. 134/2014). Izmene se odnose ulgavnom na tehničke uslove pravila postavljanja saobraćajne signalizacije, dodatoje par novih znakova i oznaka na kolovozu (uglavnim dopunske i obaveštavajuće table) a zvanično su propisani neki znakovi...

Detaljnije

Rad prosvetnih ustanova

>> dana Sep 1, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 81/2017 objavljeni su: – Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu koji se primenjuje od 1. septembra 2017. god. – Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi koji se primenjuje od 1. septembra 2017. god. – Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika koji se primenjuje od 8. septembra 2017. god. Tekst navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner