Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Procena vrednosti nepokretnosti

>> dana Jun 3, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 55/2017 sa primenom od 10. juna 2017. god. objavljeni su: Pravilnik o sadržaju i obimu programa stručne obuke, kao i načinu na koji organizator sprovođenja programa stručne obuke za licencirane procenitelje dokazuje da ispunjava uslove za sprovođenje stručne obuke, Pravilnik o sadržaju programa i načinu polaganja i ocenjivanja ispita za sticanje zvanja licencirani procenitelj, Pravilnik o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju licenciranih procenitelja, Pravilnik iznosu obavezne članarine koju akreditovano profesionalno udruženje procenitelja naplaćuje svojim članovima, Odluka o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izveštaja o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbeđenim hipotekom. Navedeni propisi su u vezi sa Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) koji počinje da se primenjuje od 6. juna 2017. god. Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Održavanje zgrada

>> dana Jun 1, 2017 | 0 komentara

Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja („Sl. glasnik RS“, br. 54/2017) primenjuje se od  8. juna 2017. god. Ovim pravilnikom bliže se propisuje, vrsta, obim i dinamika aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i način sačinjavanja programa održavanja zgrade u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada  („Sl.glasnik RS”, broj...

Detaljnije

Rad policije

>> dana Jun 1, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 54/2017 sa primenom od 8. juna 2017. god. objavljeni su: Pravilnik o načinu postupanja u toku pritužbenog postupka, čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi („Sl. glasnik RS”, broj 54/2006), Pravilnik o načinu oduzimanja i vraćanja zadržanog službenog oružja i municije, službene značke i službene legitimacije, Pravilnik o kriminalističko-forenzičkoj registraciji, uzimanju drugih uzoraka i kriminalističko-forenzičkim veštačenjima i analizama. Tekstove navedenih pravilnka možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Osiguranje depozita u slučaju poremećaja na međunarodnom finansijskom tržištu

>> dana May 26, 2017 | 0 komentara

U  „Sl. glasniku RS“, br. 51/2017 sa primenom od   2. juna 2017. god.objavljeni su: Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita; Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita. Tekstove navedenih izmena možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Upis učenika u srednju školu

>> dana May 26, 2017 | 0 komentara

Novi Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Sl. glasnik RS“, br. 38/2017) primenjuje se od 29. aprila 2017. god. Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u srednju školu, sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita, vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja čija se mesta vrednuju, upis u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti i druga pitanja vezana za upis u školu. Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe: 1) Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, br. 41/2014, 37/2015, 6/2015, 75/2015, 39/2016 i 54/2016), 2) Pravilnik o merilima i postupku za upis učenika – pripadnika romske nacionalne manjine u srednju školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti („Sl. glasnik RS”, broj 12/2016), 3) Pravilnik o merilima i postupku za...

Detaljnije

Registracija i evidencija stambenih zajednica

>> dana May 23, 2017 | 0 komentara

Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Sl. glasnik RS“, br. 49/2017) primenjuje se od 30. maja 2017. god. Ovim pravilnikom propisuje se sadržina registra i dokumentacija koja je potrebna za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata u skladu sa odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br....

Detaljnije

Kreditna podrška poljoprivrednim gazdinstvima

>> dana May 22, 2017 | 0 komentara

Novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Sl. glasnik RS“, br. 40/2017) koji se primenjuje od 20. maja 2017. god. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku, kroz subvencionisanje dela kamate na kredit,  kao vrste podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za: 1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom; 2) razvoj ratarstva, voćarstva,  vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva; 3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu; 4) nabavku hrane za životinje; 5) investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu  ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Sl. glasnik RS”, br. 30/2014, 87/2014 i...

Detaljnije

Propisivanje i izdavanje i veterinarskih lekova

>> dana May 22, 2017 | 0 komentara

Pravilnik o obrascu i sadržini recepta za veterinarske lekove, kao i načinu izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova („Sl. glasnik RS“, br. 40/2017) primenjuje se od 27. maja 2017. god. Ovim pravilnikom propisuje se obrazac i sadržina recepta za veterinarske lekove, kao i način izdavanja i propisivanja veterinarskih lekova. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lekova koji se upotrebljavaju u veterini („Sl. list SRJ”, broj...

Detaljnije

Zabeležba spora u katastru nepokretnosti

>> dana May 16, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku  RS“, br. 47/2017 objavljeno je Autentično tumačenje odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15) koje prenosimo: Odredba člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru kaže da se u katastar nepokretnosti upisuje zabeležba spora, odnosno drugog postupka koji se vodi pred sudom ili vršiocem javnih ovlašćenja, a koji za ishod može imati promenu upisa prava na nepokretnosti. Prema navedenom tumačenju, ovu odredbu treba razumeti tako da se zabeležba spora kao vrsta upisa u katastru nepokretnosti odnosi na parnični postupak koji se vodi po tužbi prethodno upisanog nosioca prava na nepokretnosti, protiv trenutno upisanog nosioca prava, radi brisanja upisanog prava i uspostavljanja prethodnog stanja upisa. Parnični postupci koji se vode po tužbama trećih lica (lica...

Detaljnije

Liste lekova koji se izdaju na recept

>> dana May 15, 2017 | 0 komentara

Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 45/2017) primenjuje se od 19. maja 2017. god. osim dela pravilnka koji se odnose na lekove navedene u članu 10. istog koji se primenjuje od 19. juna 2017. god. Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Danom stupanja na snagu  ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 65/2015, 71/2015 – isp., 104/2015, 24/2016, 57/2016, 61/2016 – isp, 78/2016, 89/2016, 101/2016 i...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner