Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Kome je javni beležnik dužan da dostavi pravnosnažno rešenje o nasleđivanju?

Kome je javni beležnik dužan da dostavi pravnosnažno rešenje o nasleđivanju?

Postavlja se pitanje:Kome je javni beležnik dužan da dostavi pravnosnažno rešenje o nasleđivanju osim Republičkom geodetskom zavodu –Službi za katastar nepokretnosti, Poreskoj upravi i opštini?

Javni beležnik dužan da dostavi pravnosnažno rešenje o nasleđivanju:

1.Upravi javnih prihoda –lokalna samouprava;

2.Ministarstvu finansija  Poreskoj upravi –Odeljenju za naplatu poreza na nasleđe;

3.Republičkom geodetskom zavodu –Službi za katastar nepokretnosti.

Ne postoji dužnost da se pravnosnažno rešenje o nasleđivanju dostavi Centralnom registru hartija od vrednosti, niti bankama u kojima je ostavilac imao otvorene račune.

U skladu sa članom 123. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku, javni beležnik je dužan da pravnosnažno rešenje o nasleđivanju dostavi nadležnom organu uprave. Iz navedenog razloga pravnosnažno rešenje se dostavlja državnim organima uprave nadležnim za naplatu poreza. Pošto Centralni registar hartija od vrednosti nije državni organ uprave, ne postoji obaveza da mu se dostavlja pravnosnažno rešenje. Analogija se može primeniti i na poslovne banke u kojima je ostavilac imao otvorene račune, kao i na druge organizacije, udruženja i pravna lica koji nisu državni organi.

Članom 1. Zakona o državnoj upravi predviđeno je da državnu upravu čine ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstva i posebne organizacije. U skladu s navedenim zakonom predviđeno je da se organi državne uprave obrazuju zakonom.

Zakonom o ministarstvima detaljno je predviđeno koja ministarstva i organi uprave u sastavu ministarstava postoje. Republički geodetski zavod predstavlja organ uprave koji nije u sastavu ministarstava.

Izvor: Izvod iz zakona preuzet je iz programskog paketa „Propis Soft“Redakcija Profi Sistema Com-a.

Izvor: Sajt Javnobeležničke komore Srbije.

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner