Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Krivično delo primanje mita – najnovije izmene i sudska praksa

Krivično delo primanje mita – najnovije izmene i sudska praksa

Krivično delo primanje mita propisano je članom 367. Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) u daljem tekstu: KZ).

I. Najnovije izmene krivičnog dela

Zadnjim izmenama i dopunama KZ objavljenim u „Sl. glasnika RS“, br. 94/2016 ovo delo, kao i delo davanje mita i pronevera, pretrpelo je određene izmene, koje će početi da se primenju od 1. marta 2018. godine.

Prema trenutno važećem tekstu KZ, ovo delo glasi:

(1) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja ili u vezi sa svojim službenim ovlašćenjem izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti,

kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.

(2) Službeno lice koje neposredno ili posredno zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja ili u vezi sa svojim službenim ovlašćenjem izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti,

kazniće se zatvorom od dve do osam godina.

(3) Službeno lice koje izvrši delo iz st. 1. ili 2. ovog člana u vezi sa otkrivanjem krivičnog dela, pokretanjem ili vođenjem krivičnog postupka, izricanjem ili izvršenjem krivične sankcije,

kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

(4) Službeno lice koje posle izvršenja, odnosno neizvršenja službene radnje, navedene u st. 1. do 3. ovog člana, a u vezi s njom, zahteva ili primi poklon ili drugu korist,

kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(5) Strano službeno lice koje učini delo iz st. 1. do 4. ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to delo.

(6) Odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu koje učini delo iz st. 1, 2. i 4. ovog člana,

kazniće se kaznom propisanom za to delo.

(7) Primljeni poklon i imovinska korist oduzeće se.

 

Najnovijim izmenama oizvršena je intervencija u stavu 6) član 367. KZ koji nakon izmene glasi:

“…(6) Odgovorno lice u ustanovi ili drugom subjektu koji ne obavlja privrednu delatnost, a koje učini delo iz st. 1, 2. i 4. ovog člana,

kazniće se kaznom propisanom za to delo…

Dakle, izmenama su izvršene korekcije u stav 6) član 367. KZ, koje se sastoje u tom da je brisana reč „preduzeća“, a dodate reči „koji ne obavlja privrednu delatnost, a“. Razlozi za ovakvu korekciju su posledica toga što se sada posebno propisuje krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti – čl. 230. KZ, (kao i davanje mita u obavljanju privredne delatnosti – čl. 231. KZ i pronevera u obavljanju privredne delatnosti – čl. 224. KZ), pa je bilo potrebno isključiti primenu ovih krivičnih dela onda kada se radi o privrednom poslovanju.

II. Primanje mita – karakteristične odluke sudova

Na ovom mestu navešćemo sentence iz nekoliko značajnih, novijih odluka sudova u vezi sa ovim krivičnim delom. Obrazloženja navedenih odluka možete pogledati u okviru programa „Propis Soft“.

  1. PODSEĆANJE OKRIVLJENOG NA DOGOVOR U VEZI SA IZVRŠENJEM SLUŽBENE RADNJE (ČL. 34. I 367. KZ)

„Ako je neko dosledno insistirao na donošenju i uručenju presude u skladu sa dogovorom sa okrivljenim, i da je stavio okrivljenom do znanja da će mu tek nakon uručenja presude predati novac, ne radi se o podstrekavanju, već o skretanju pažnje, odnosno podsećanje okrivljenog na dogovor oko donošenja odluke i predaje novca za to.“

Iz presude Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1 12/2017 od 5. jula 2017. god.

  1. PRIMANJE MITA NAKON PROPUŠTANJA IZVRŠENJA RADNJE CARINSKE KONTROLE (ČL. 367. KZ)

„Optuženi je izvršio krivično delo primanje mita jer je kao carinski službenik poklon primio nakon što nije izvršio službenu radnju carinske kontrole koju je morao izvršiti, pri čemu je bio svestan da poklon prima upravo zbog propuštanja da izvrši službenu radnju i da je takav postupak u suprotnosti sa carinskim propisima.“

Iz presude Apelacionog suda u Nišu, 8Kž1 436/2016 od 19. oktobra 2016. god.

  1. NERAZUMLJIVA IZREKA PRESUDE ZBOG NEJASNOG NAČINA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA PRIMANJE MITA (ČL. 367. KZ I ČL. 438. ZKP)

„Izreka presude kojom je okrivljeni oglašen krivim zbog krivičnog dela primanje mita je nerazumljiva kada nije jasno da li je okrivljeni novac tražio i primio neposredno, ili je tražio neposredno, a primio posredno, ili je pak novac tražio i primio posredno.

Pretnja ne predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela primanje mita.“

Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu, Kž1 Po1 26/2015 od 9. marta 2016. god.

  1. KONKRETAN PREDLOG U POGLEDU „ZAHVALJIVANJA“ POKLONOM U NOVCU (ČL. 367. KZ)

„Stavljajući oštećenom konkretan predlog da se zahvali poklonom u novcu, prema svojim mogućnostima, okrivljeni je izričito i određeno manifestovao volju da izvrši krivično delo krivično delo primanje mita.“

Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 152/2016 od 3. marta 2016. god.

  1. OBAVLJANJE DELATNOSTI KOJA SPADA U KRUG SLUŽBENIH OVLAŠĆENJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA (ČL. 367. KZ)

„Obezbeđenje objekta koje je policijski službenik obavljao po posebnom dogovoru sa vlasnikom pravnog lica, izvan svog posla, radnog vremena, delokruga i okvira svoje službene dužnosti, nije delatnost koja je povezana sa njegovom službenom dužnošću, pa se ni novčani iznos koji je primio ne može smatrati poklonom ili drugom korišću, već naknadom za delatnost koju je obavljao za potrebe vlasnika pravnog lica.”

Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 106/2016 od 23. februara 2016. god.

  1. PRIMANJE MITA OD STRANE SLUŽBENOG LICA PRILIKOM KONTROLE VOZILA (ČL. 367. KZ)

„Saopštavanjem licima u kontrolisanom vozilu da su njihova dokumenta neispravna i stavljanje u izgled preduzimanja prema njima službenih radnji koje okrivljeni ne bi smeli izvršiti, a nakon toga neposrednim primanjem poklona da u okviru svog službenog ovlašćenja ne izvrše službenu radnju koju ne bi smeli izvršiti, okrivljeni je izvršio krivično delo primanje mita.“

Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Kzz 141/2015 od 12. februara 2015. god.

 

Izvor: Izvod iz zakona i sentence odluka sudova preuzete su iz programskog paketa „Propis Soft“ – Redakcija Profi Sistem Com-a.

Budite spremni za značajne i obimne izmene Krivičnog zakonika!!!

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

 Autor prikaza i komentara: Prof. dr Nedeljko Jovančević

DETALJNIJE

 

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner