Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku

Najznačajnije novine koje donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku

Novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) se primenjuje od 1. juna 2017. godine i donosi značajne novine kako za stranke, tako i za: državne organe i organizacije, organe i organizacije pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja.

Zakon o opštem upravnom postupku je osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, a ovde ćemo navesti samo neke od najznačajninjih novina koje donosi:

 • Upravni organ ima obavezu da upozorava učesnike, kada s obzirom na činjenično stanje, sazna ili oceni da u postupku ima osnova za ostvarenje nekog njihovog prava ili pravnog interesa!!!
 • Kada u toku postupka dođe do izmene propisa koji je od značaja za postupanje u upravnoj stvari, organ je dužan o tome informiše stranku!!!
 • Uvodi se obaveza primene mere koja je za stranku povoljnija, ako se time ostvaruje svrha propisa i pod uslovom da nije ugrožen javni interes ili prava trećih lica.
 • Potpuno nov pojam je garantni akt, koji je određen kao pisani akt kojim se organ obavezuje da, na odgovarajući zahtev stranke, donese upravni akt određene sadržine.
 • Upravni ugovor, kao potpuno nova kategorija u upravnom pravu Srbije, predstavlja ugovor koji zaključuju organ i stranka, kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari i koji ne sme biti protivan javnom interesu i pravima trećih lica.
 • Bitna novina se odnosi na jedinstveno upravno mesto, čijim se uvođenjem u Zakon obezbeđuje stranci da dobije sve relevantne informacije, podnese samo jedan zahtev, komunicira samo sa jednim organom i na kraju na tom mestu dobije i odgovarajuće rešenje.
 • Odredbe o ličnom dostavljanju su značajno izmenjene u odnosu na raniji zakon.
 • Kada je u pitanju rešenje kao akt koji se donosi u upravnom postupku, izmenjene su odredbe koje se odnose na obrazloženje rešenja.
 • Prigovor predstavlja novo pravno sredstvo koje se može izjaviti zbog neispunjenja obaveza iz upravnog ugovora, zbog preduzimanja ili nepreduzimanja upravne radnje i zbog načina pružanja javnih usluga.
 • Uvedena su i dva potpuno nova razloga za ponavljanje upravnog postupka.
 • Pored navedenih novi zakon donosi i brojne druge izmene.

Iako su posebnim zakonima i drugim propisima uređeni i posebni upravni postupci, odredbe novog Zakona o opštem upravnom postupku moraju se primenjivati na sve što nije propisano posebnim propisima, uz poštovanje načela koje on propisuje, odredaba o sastavu upravnog akta i drugih važnih odredaba ovog zakona.

Komplet za primenu novog Zakona o opštem upravnom postupku

Štampano izdanje: Zakon o opštem upravnom postupku

sa komentarom najznačajnijih novina i modelima  

Autor komentara: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

+

Elektronsko izdanje: CD sa modelima podnesaka i akata koje donose upravni organi

DETALJNIJE

 

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner