Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Saopštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Saopštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava osiguranike ovog fonda da od 1.12.2017. godine zahteve za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja, mogu podneti preko Portala e-uprava i na šalterima filijala i ispostava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

JP Pošta Srbije od 1.12.2017. godine ne prima zahteve za izdravanje kartice zdravstvenog osiguranja, zbog isteka Ugovora o realizaciji Zaključka Vlade RS 05 broj:180-10800/2016 od 9.11.2016. godine.

Link za Portal euprava: https://www.euprava.gov.rs/

Inače, Portal eUprava je rezultat projekta Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Republičkog zavoda za informatiku i Internet, sadašnjeg Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva i Uprave za Digitalnu agendu, koja je organ u sastavu Ministarstva. Ove su institucije nosioci ovog projekta, koji je u realizaciji zapravo rezultat rada brojnih državnih institucija i lokalnih samouprava koje su na Portalu objavile svoje elektronske usluge i informacije vezane za usluge koje pružaju građanima i privredi.

Ovo je centralni projekat koji je započet krajem 2009. godine, prva faza je završena juna 2010. i kontinuirano se nastavlja razvoj ovog infrastrukturnog projekta zbog njegovog značaja za ukupan razvoje elektronske uprave u zemlji. Portal eUprava Republike Srbije predstavlja centralno mesto elektronskih usluga za sve građane, privredu i zaposlene u državnoj upravi, a objavljen je na adresi www.euprava.gov.rs. Korišćenjem Portala građanima je olakšana komunikacija sa državnim organima i celokupnom javnom administracijom u smislu lakšeg pronalaženja informacija i odgovarajućih formulara, kao i jednostavnijeg podnošenja zahteva i prijema rešenja i ostalih dokumenata. Naime, Portal eUprava omogućava da se određeni postupci pred javnom upravom, koji su se do sada obavljali na šalteru, od danas mogu obaviti i od kuće, odnosno bez fizičkog dolaska na šalter.

Na Portalu je implementirana funkcionalnost elektronske identifikacije i potpisivanja pomoću svih važećih kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji, u ovom trenutku postoje četiri sertifikovana tela koja izdaju elektronske sertifikate. Pravnim licima je, u saradnji sa Agencijom za privredne registre, omogućena automatska registracija na Portalu. U saradnji sa Upravom za trezor, Poštanskom štedionicom i Narodnom Bankom Srbije realizovan je i sistem koji omogućava elektronsko plaćanje taksi. Važan deo ovog sistema je i sistem za generisanje vremenskog žiga (Time Stamp Authority) koji je implementiran i dat na raspolaganje svim institucijama javne uprave.

Pristup uslugama je obezbeđen na tri načina preko životnih situacija, preko naziva usluga i preko institucije koja pruža uslugu. Sadržaj, obrasci i procedura za uslugu su potpuno u nadležnosti institucija, i u svakoj su obučeni zaposleni koji generišu i obrađuju usluge.

Usluge imaju deo koji daje informacije i elektronsku uslugu koja sadrži obrazac koji se može popuniti, informacije o taksi koju treba platiti, i mogućnost da se zahtev elektronski potpiše i podnese.

Funkcionalnost Moja eUprava omogućava registrovanim korisnicima da sami urede sadržaj vesti i informacija koje prate, kao i da prate statuse realizacija zahteva koje su podneli korišćenjem Portala. Na ovakav način građani i privreda mogu određene sadržaje i informacije prilagoditi svojim potrebama. U ovom trenutku Portal ima oko 38000 registrovanih korisnika fizičkih lica, a radi se na tome da se Portal učini korisnim i za pravna lica.

Trenutno na Portalu svoje usluge objavljuje oko 100 organa državne uprave, republičkih organa i jedinice lokalne samouprave. Objavljeno je preko 300 usluga od kojih je većina na nivou koji je veći od nivoa informacija, što znači elektronska usluga gde je omogućen download obrasca ili online podnošenja zahteva. Na Portalu je omogućeno i elektronsko potpisivanje dokumenta kao i plaćanje administrativnih taksi elektronskim bankarstvom i platnim karticama. Aktivnosti za omogućavanje plaćanja Visa, Master i Maestro karticama su u završnoj fazi, a plaćanje Dina Card je već u produkciji. Očekuje se da Agencija za privredne registre, Republički geodetski zavod i Ministrastvo unutrašnjih poslova prvi objave svoje usluge za koje će se realizovati mogućnost plaćanja taksi navedenim kanalima plaćanja. Na taj način se očekuje da Portal postane atraktivniji za korišćenje pravnim licima, a dugoročno i da podstakne razvoj elektronske trgovine i elektronskog plaćanja uopšte.

Za korišćenja Portala na Linkus platformama je kao tehnički uslov neophodno imati paket Adobovog čitača PDF fajlova.

 

Završen je projekat unapređenja Portala, uz istovremenu kontinuiranu promociju i motivisanje organa državne uprave da postave usluge iz svoje nadležnosti u elektronskom obliku na Portal. Ovo unapređenje obuhvata uvođenje višejezičnosti Portala, unapređenje generatora usluga, obrađivačkog panela, ePristupačnosti kao iG2G usluge. Realizovano je unapređenje dela Portala za rad sa pravnim licima, unapređenje sistema za korisnike, sistema za izveštavanje, pregleda usluga po nadležnom organu, unapređenje modula eParticipacija, engleske strane Portala, eAnkete, eIsporuke i notifikacije putem sms poruka. Sistemi za eZakazivanje i ePlaćanje su integrisani sa Portalom će omogućuju korisnicima da elektronske usluge dobiju na visokom nivou kvaliteta.

Višejezičnost Portala obuhvata sadržaje i usluge na 5 jezika nacionalnih manjina.Sadržaji na Portalu su implementirani na Hrvatskom, Rusinskom, Rumunskom, Mađarskom i Slovačkom jeziku. Na jezicima manjina dostupne su pojedine elektronske usluge i obrasci, koje su i inače dostupne građanima opština u kojima su neki od ovih jezika zvanični. Postoji i engleska verzija Portala sa sadržajima i uslugama namenjenim stranim državljanima. Usluge su prilagođene potrebama stranih državljana koji borave u našoj zemlji i stranim kompanijama.

Unapređenje generatora usluga obuhvata definisanje specijalnih poziva na broj, da bi se omogućilo automatsko rasknjižavanje sredstava na odgovarajući podračun kod Uprave za trezor i time omogućila notifikacija obavljenog plaćanja elektronske usluge na Portalu. Pored postojećeg formata poziva na broj u nekim organima javne uprave zapažena je potreba za formiranje specijalnog poziva na broj koji sadrži indikator definisan od strane organa. Omogućeno je i grupisanje usluga prema zadatom kriterijumu, kao i implementacija internog šablona za elektronske usluge u okviru jedne institucije. Dalje unapređenje generatora usluga omogućilo je preuzimanje informacija organa javne uprave putem Web Service-a kao i obezbeđivanje mehanizma mapiranja i automatskog slanja podataka po izvršenju usluge na Portalu.

Unapređenje sistema za obrađivače implementirano je na osnovu uočenih potreba tokom dosadašnjeg rada sistema i obuhvata mogućnost prikaza obrađivačkog panela prilagođenog potrebama obrađivača zahteva, osobe zaposlene u organu javne uprave koja ima pravo da vrši obradu podnesenih zahteva preko Portala. Unapređenje podrazumeva implementaciju radnih lista za instituciju, obrađivača, pregled najnovijih poruka, pregled zahteva koji su na čekanju, pregled reklamacija i žalbi korisnika, slanje više poruka odjednom i izbor korisnika kojima će biti poslata poruka, prikaz izvršenih usluga po statusima, deo namenjen za beleške obrađivača, obaveštenje o pristiglom zahtevu i prikaz usluga kojima ističe rok za plaćanje, kao i dodatno podsećanje korisnika na obavezu putem e-mail-a ili sms poruke.

Portal je, u smislu ePristupačnosti, implementiran u skladu sa W3C standardima, a u sklopu projekta unapređenja realizovan je sistem za konverziju teksta u audio format (text-to-speech), čime se omogućava osobama sa invaliditetom da koriste elektronske usluge. Takođe urađena je i optimizacija za pregled sadržaja Portala pomoću čitača ekrana (screen reader), kao i optimizacija navigacije i uvođenje prečica ka delovima sadržaja, optimizacija za pretraživače (SEO) i redirekcija putanja (URL Rewrtiting).

Usluge namenjene organima državne uprave (G2G) predstavljaju deo Portala namenjen organima javne uprave na kome postoje životne oblasti i situacije koje su namenjene zaposlenima u oganima javne uprave, ali i ostalim korisnicima koji žele informacije ili kontakte. Generator usluga će biti modifikovan tako da omogućava kreiranje G2G usluga na isti način kao i za građanje i pravna lica.

Unapređenje rada sa pravnim licima obuhvatilo je realizaciju „Mape za potpisivanje“ pomoću koje ovlašćeno lice pravnog lica dobija spisak svih zahteva koje treba da verifikuje i potpiše. Ovlašćeno lice daje različita prava za administraciju drugim zaposlenima i time se podržava efikasno i bezbedno odvijanje poslovnih procesa u okviru pravnog lica koje koristi Portal za svoje poslovanje. Celokupan postupak je implementiran za pravna lica, kao i za organe javne uprave.

Unapređenje sistema za korisnike obuhvata unapređenje sistema notifikacija što znači da korisnik može da izabere tip notifikacije koji želi (poruke Portala, e-mail, sms) kao i učestalost notifikacije (sistemske poruke, poruke od institucije, administratora, samo određeni statusi poruke ili samo konačni statusi). Korisniku je omogućeno upućivanje reklamacije na izvršenu uslugu kao i komentarisanje usluga. Za elektronske usluge za koje se zahtevi podnose na obrascima koji se razlikuju samo u nekom podatku (npr. opština, budžetski račun) za korisnika je uveden dodatni nivo automatizacije tako da popunjava samo delove obrasca koji se razlikuju od već ranije popunjenog obrasca. Ovo je naročito korisno za pravna lica koja učestalo podnose zahteve koji se razlikuju u samo nekoliko podataka. Kreirana je bibilioteka dostupnih digitalnih obrazaca radi jednostavne pretrage, filtriranja i brzog pregleda svih javno dostupnih obrazaca na jednom mestu. Uvodena je arhiva elektronskih dokumenata, gde se mogu čuvati dokumenta koja se često koriste, kao i kalendar za korisnike gde će korisnik moći da vidi zakazane termine, rokove za plaćanje takse, rokove za obradu zahteva i slično. Kalendar ima i mogućnost notifikacije u svrhu podsećanja korisnika putem kanala komunikacije koji je korisnik odabrao (sms, e-mail, poruke Portala).

Sistem za izveštavanje se razvija zbog potrebe kontrole i izveštavanja o uslugama na Portalu, a usled trenda povećanja broja i korisnika i usluga. Ova funkcionalnost je namenjena korisnicima Portala iz organa javne uprave koji imaju administratorska prava na Portalu i koji mogu da zadaju kriterijume (filteri, grupisanja, sortiranja) na osnovu kojih će se formirati izveštaj.

Nova funkcionalnost, eZakazivanje, je potpuno integrisana u postojeće funkcionalnosti. Definisanje usluga za koje je omogućeno eZakazivanje vrši se prilikom generisanja usluge. Ovaj sistem uključuje i administraciju celokupnog podsistema, kreiranje usluge zakazivanja termina, proceduru pronalaženja i podnošenja zahteva i podsistem za izveštavanje i notifikaciju. Administriranje ovog sistema podrazumeva definisanje neradnih dana u kalendaru, intervala i radnih termina. Procedura zakazivanja termina za predaju zahteva podrazumeva unos više podataka o korisniku koji podnosi zahtev i izbor željenog termina, u okviru ponuđenih slobodnih termina.

Sistem ePlaćanje+ za elektronsko plaćanje, će organi javne uprave mogu da koriste za svoje aplikacije, i nezavisno od Portala. Ovaj podportal omogućava jednostavnu integraciju sa postojećim informacionim sistemima javne uprave, lako dodavanje novih kanala plaćanja, kao i jednostavno dodavanje i ažuriranje elemenata plaćanja. Osim već realizovanih kanala plaćanja, e-banking i plaćanje putem platnih kartica, omogućiće se i plaćanje putem mobilnih telefona (m-plaćanje). Ovaj podsistem pruža dve mogućnosti korišćenja: Web Interface i Web Service. Web Interface se koristi kada ne postoji tehnička infrastruktura na strani organa javne uprave za korišćenjeWeb Service-a, ili kada kanal plaćanja ne podržava Web Service tehnologiju (npr.Internet Payment Gateway za DinaCard platnu karticu). Web Interface će biti realizovan kao specijalizovana strana podsistema ePlaćanje+, na koju zainteresovani organi javne uprave mogu da postave link i proslede joj neophodne parametre. Web Service je preferirani način komunikacije sa podsistemom ePlaćanje+ i namenjen je integraciji sa institucijama koje imaju veće tehničke mogućnosti i teže potpunoj automatizaciji.

Izvor: Sajt Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (www.rfzo.rs) i Portal eUprava Republike Srbije (www.euprava.gov.rs)

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner