Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Mirno rešavanje radnih sporova-Agencija i postupak

Mirno rešavanje radnih sporova-Agencija i postupak

Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, koji je objavljen u „Službenom Glasniku RS“,br.125/2004 104/2009, uređuju se način i postupak mirnog rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rešavanje radnih sporova.

Postupak mirnog rešavanja radnih sporova pokreće se i vodi u skladu sa ovim zakonom, ako o istom sporu nije odlučeno u skladu sa propisima o radu.

Zakon definiše kolektivni i individulani spor na sledeći način:

Kolektivnim radnim sporom u smislu ovog zakona, smatra se spor povodom:

1) zaključivanja, izmena i dopuna ili primene kolektivnog ugovora;

2) primene opšteg akta kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, poslodavca i sindikata;

3) ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje;

4) štrajka;

5) ostvarivanja prava na informisanje, konsultovanje i učešće zaposlenih u upravljanju, u skladu sa zakonom.

Opštim aktom, u smislu ovog zakona, smatra se pravilnik o radu i sporazum poslodavca i sindikata, u skladu sa zakonom.

Stranom u kolektivnom sporu smatraju se učesnici kolektivnog ugovora – u skladu sa zakonom, odnosno poslodavac, sindikat, zaposleni ili predstavnik zaposlenih – u odnosu na primenu kolektivnog ugovora ili opšteg akta i ostvarivanje kolektivnog prava, u skladu sa zakonom.

Individualni radni spor

Individualnim radnim sporom, u smislu ovog zakona, smatra se spor povodom diskriminacije i zlostavljanja na radu, otkaza ugovora o radu i ugovaranja i isplate minimalne zarade (u daljem tekstu: individualni spor).

Individualnim sporom smatra se i spor povodom pojedinačnih prava utvrđenih kolektivnim ugovorom, drugim opštim aktom ili ugovorom o radu – naknada troškova za ishranu u toku rada, naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada, isplata jubilarne nagrade, isplata regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Stranom u individualnom sporu, u smislu ovog zakona, smatra se zaposleni i poslodavac.

Mirenje, u smislu ovog zakona, jeste postupak u kome miritelj pruža pomoć stranama u kolektivnom sporu sa ciljem da zaključe sporazum o rešenju spora ili u kome miritelj stranama u kolektivnom sporu daje preporuku o načinu rešavanja spora.

Arbitraža, u smislu ovog zakona, jeste postupak u kome arbitar odlučuje o predmetu individualnog spora.

Osnovna načela

Načelo dobrovoljnosti

Učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora su slobodni da dobrovoljno odluče o učešću miritelja u kolektivnom pregovaranju.

Strane u sporu su slobodne da dobrovoljno odluče o pristupanju mirnom rešavanju spora, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Načelo tripartizma i nepristrasnosti

U postupku mirnog rešavanja radnog spora učestvuju strane u sporu i miritelj, odnosno arbitar, u skladu sa ovim zakonom.

Miritelj, odnosno arbitar je dužan da postupa nepristrasno.

Agencija  za mirno rešavanje radnih sporova

Agencija  za mirno rešavanje radnih sporova obavlja stručne poslove koji se odnose na:

1) mirno rešavanje kolektivnih i individualnih sporova;

2) izbor miritelja i arbitara;

3) vođenje Imenika miritelja i arbitara (u daljem tekstu: Imenik);

4) stručno usavršavanje miritelja i arbitara;

5) odlučivanje o izuzeću miritelja i arbitara;

6) evidenciju o postupcima mirnog rešavanja radnih sporova;

7) druge poslove određene zakonom.

Postupak pred Rapubličkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova pokreće se Predlogom za pokretanje postupka, u kome se navode podaci o predlagaču, podaci o drugoj strani u postupku i predmet spora.

Predlog za pokretanje postupka se dostavlja Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, lično, putem pošte, elektronskom poštom ili faksom, na kontakt naveden na naslovnoj strani sajta.

Po dobijanju Vašeg Predloga, Agencija isti prosleđuje, uz prateće pismo i dokumentaciju, drugoj strani, koja se o Predlogu izjašnjava u roku od tri dana.

 

Ako druga strana prihvati Predlog, postupak se pokreće Rešenjem. Strane u postupku imaju mogućnost izbora miritelja i arbitra iz Imenika miritelja i arbitara a ukoliko ne postoji saglasnost oko izbora, određuje ga direktor agencije.

Ako druga strana u postupku odbije Predlog ili ništa ne odgovori, postupak se obustavlja Zaključkom o okončanju postupka.

U individualnim sporovima, arbitar okončava postupak Rešenjem, koje je konačno, pravnosnažno i izvršno (na koje ne postoji mogućnost žalbe i koje obavezuje strane u postupku-može se prinudno izvršiti). Kad se postupak okonča Rešenjem arbitra, strane u postupku nemaju pravo vođenja sudskog spora po istom osnovu, a nezadovoljna strana ima pravo na vanredni pravni lek u skladu sa zakonom.

U kolektivnim radnim sporovima, ukoliko se postigne saglasnost oko predmeta spora Odbor za mirenje (koji čine strane u postupku i miritelj) usvaja Preporuku o rešenju spora. Ukoliko se saglasnost ne postigne, miritelj donosi Preporuku, sa predlozima rešenja spora, koja nije obavezujuća za strane u postupku.

Jednini izuzetak od dobrovoljnog pokretanja postupka je kolektivni radni spor u delatnostima od opšteg interesa, na koje se primenjuje minimum procesa rada u skladu sa zakonom koji reguliše obustavu rada. U tim slučajevima direktor Republičke agencije za mirno rešavanje

 Izvor: Izvod iz zakona preuzet je iz programskog paketa “Propis Soft“-Redakcija Profi Sistema Com-a.

 

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner