Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Stupanje na snagu Pravilnika o potvrdi o aktivnostima vozača

Stupanje na snagu Pravilnika o potvrdi o aktivnostima vozača

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2015) stupio je na snagu 4. decembra 2015. god.

Ovim zakonom uređuju se:

  • radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu;
  • vreme upravljanja vozilom;
  • uslovi koje mora da ispuni tahograf, odnosno graničnik brzine, u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf, odnosno graničnik brzine;
  • izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvođača tahografskih kartica;
  • poslovi u vezi sa tahografima i graničnicima brzine (u daljem tekstu: poslovi radionice) i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe (u daljem tekstu: dozvola);
  • službene evidencije i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima, bezbednosti i zdravlja na radu članova posade vozila.

Pri obavljanju međunarodnog prevoza primenjuju se odredbe potvrđenog Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR) odredbe ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.

 

Ovaj zakon se primenjuje na posadu vozila koja obavlja drumski prevoz:

1) tereta, kada je najveća dozvoljena masa vozila veća od 3,5 t;

2) putnika, vozilima koja su svojom konstrukcijom i opremom prilagođena za prevoz više od devet lica, uključujući vozača.

Zakonom su propisani i izuzeci od primene.

Članom 11. ovog zakona propisane su obaveze prevoznika da izda Potvrdu o aktivnostima vozaču koji je:

  • u određenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godišnjem odmoru, odsustvovao sa posla,
  • upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona,
  • obavljao ostale poslove osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ.

Član 11. zakona glasi:

    „Ukoliko je vozač u određenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godišnjem odmoru, odsustvovao sa posla, upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona, obavljao ostale poslove osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ, prevoznik je dužan da za svaki takav period vozaču izda Potvrdu o aktivnostima vozača (u daljem tekstu: Potvrda).

     Izuzetno od stava 1. ovog člana Potvrda se ne izdaje za vremena, odnosno aktivnosti vozača koje se evidentiraju pomoću tahografa ili ručnim unosom.

     Potvrdu sačinjava prevoznik u dva primerka i popunjava je u štampanom obliku, odnosno putem računara. Jedan primerak Potvrde se izdaje vozaču, a drugi se čuva po redosledu izdavanja u sedištu prevoznika u periodu od dve godine od trenutka njenog izdavanja.

     Potvrda isključivo sadrži prezime i ime odgovornog lica prevoznika, radno mesto odgovornog lica prevoznika, prezime i ime vozača, datum rođenja vozača, broj vozačke dozvole, lične karte ili pasoša vozača, datum početka rada vozača kod prevoznika i potpise odgovornog lica i vozača kao podatke o ličnosti i mora da bude pravilno popunjena pre početka putovanja.

     Bliži izgled, sadržaj i način popunjavanja Potvrde iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

 

Pravilnik o potvrdi o aktivnostima vozača („Sl. glasnik RS“, br. 106/2016) bliže uređuje navedenu Potvrdu, a stupio je na snagu 5. januara 2017. godine.

Ovim pravilnikom propisano je pre svega izgled, odnosno boje i dimenzije Potvrde.

Kada je u pitanju način popunjavanja, odnosno postupanja sa  ovom potvrdom, od važnosti je da se može štampati na memorandumu preduzeća i ne mora se overavati pečatom preduzeća, a popunjava se štampanim kucanim slovima, odnosno putem računara latiničkim pismom i tekst se ne sme menjati.

Sva polja na Potvrdi moraju biti popunjena pre početka putovanja.

Potvrdu potpisuju predstavnik prevoznika i vozač za koga se potvrda izdaje.

Sama potvrda, odnosno obrazac ove potvrde, dat je kao prilog uz ovaj pravilnik.

 

Obrazac Potvrde o aktivnostima vozača možete preuzeti OVDE  

Izvor: Izvod iz Zakona i Pravilnika, kao i obrazac Potvrde preuzet je iz programa “Propis Soft” – Redakcija Profi Sistem Com-a.

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner