Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Uticaj Evropskog zakonodavstva na Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Uticaj Evropskog zakonodavstva na Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Dana 20. maja 2015. godine doneta je nova Direktiva (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. maja 2015. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma menja i ukida navedene standarde, pa je potrebno Zakon uskladiti sa ovom direktivom. Takođe, Republika Srbija je u periodu decembar 2014 – april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a koju vrši Komitet Manival Saveta Evrope. Evaluacija je usmerena na sagledavanje tehničke usklađenosti sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (FATF standardi revidirani 2012. godine), ali i procenu delotvornosti celokupnog sistema. Na plenarnom zasedanju Komiteta Manival, održanom u aprilu 2016. godine u Strazburu, usvojen je Izveštaj o evaluaciji Republike Srbije. Analizirani su komentari, ocene i preporuke iz izveštaja, koje su unete u Zakon. Međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma propisuje i međunarodno telo – FATF (Financial Action Task Force) koje je, u okviru svoje nadležnosti, februara 2012. godine doneo nove međunarodne standarde u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – FATF Preporuke), koji uvode niz novina u načinima borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a naročito: pristup zasnovan na proceni rizika kao obavezujući, obaveze obraćanja posebne pažnje za finansijske i nefinansijske institucije kada uspostavljaju poslovni odnos sa domaćim funkcionerom, preporučuju sprovođenje finansijske istrage paralelno sa istragom za krivično delo i dr. Navedeni dokument predstavlja i osnov na kome počiva rad Manivala (Moneyval) – tela Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima. Odredbe Predloga zakona su usaglašene i sa standardima propisanim navedenim dokumentima. Ulaskom u Savet Evrope i naša zemlja podleže postupku multilateralnog ocenjivanja u sprovođenju zakona iz oblasti preventivne i krivične regulative, koji se sprovodi u okviru Manivala. Na plenarnom sastanku u aprilu 2016. godine usvojen je izveštaj i Srbija je ušla u proceduru pojačanog nadzora od strane komiteta Manival u skladu sa kojom će biti dužna da izveštava Manival o napretku za godinu dana. Navedeni izveštaj, pored ocene da postoji neusaglašenost sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, sadrži niz obavezujućih preporuka, koje je neophodno usvojiti u roku od godinu dana do kada Republika Srbija mora da dokaže konkretne napretke u svakoj od ključnih oblasti koje su ocenjene lošom ocenom, u suprotnom će biti stavljena na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u ovoj oblasti. Zbog toga je neophodno da se u najkraćem roku izvrše sve pripreme koje podrazumevaju i donošenje novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Osnovni cilj donošenja novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma sastoji se u unapređenju postojećeg sistema  otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanju zakona sa svim međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Na osnovu objavljenih ocena u Izveštaju komiteta Manival Republika Srbija ulazi u pojačani nadzor od strane Komiteta Manival, što implicira obavezom izveštavanja Komiteta u aprilu/maju 2017. godine o preduzetim aktivnostima na ispravljanju utvrđenih nedostataka. Donošenje ovog zakona ima za osnovni cilj da se, uzimajući u obzir komentare i preporuke iz Izveštaja, unapredi zakonski okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma kako bi se sistem imao polaznu osnovu za popravljanje efikasnosti i delotvornosti. Sagledavajući celokupan sistem kroz Izveštaj o evaluaciji, donet je zaključak da bi se novim Zakonom veliki broj utvrđenih nedostataka mogao ispraviti i na taj način usaglasiti sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Kako je Republika Srbija nedavno otvorila poglavlja u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji, neophodno je nacionalno zakonodavstvo ubrzano usaglasiti sa evropskim standardima. Razmatrane mogućnosti da se problem reši bez donošenja zakona Međunarodni standardi, koji su navedeni u razlozima za donošenje ovog zakona i sa kojima se Zakon usaglašava, propisuju da ova materija mora biti regulisana zakonom. Takođe, prethodni zakon je na sveobuhvatan način regulisao ovu oblast, i dao je osnov za donošenje podzakonskih akata i internih akata subjekata koji zakon primenjuju, što je slučaj i sa ovim zakonom.

Izvor: Izvod iz obrazloženja – Sajt Narodne skupštine Republike Srbije, www.parlament.gov.rs

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner