Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava – “Advokatska kancelarija” novembar 2017

Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava – “Advokatska kancelarija” novembar 2017

TEMA BROJA novembarskog broja časopisa je “Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava”,  Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda – prikazane su dve interesantne odluke ovog suda, kao i uslovi i način na koji se može izvršiti pretres advokatske kancelarije prema domaćem Zakonu o advokaturi.

U ovim presudama, između ostalog  Evropski sud, navodi:

“Ukoliko činjenice ukazuju da se kriminalne aktivnosti vezuju isključivo za odnose aplikanta i klijenta, treba da postoje posebno opravdani razlozi koji dozvoljavaju pretresanje svih ostalih podataka. Ukoliko takvih razloga nema, zaplena i pretresanje svih dokumenata daleko prevazilazi ono što je neophodno za postizanje legitimnog cilja.”

“ECtHR insistira na aktivnoj ulozi predstavnika komore u slučaju pretresa, blagovremenim reakcijama predsednika komore ili ovlašćenog lica koji predstavlja komoru, ukazivanju na nezakonita postupanja policije prilikom pretresa i na povrede tajnosti podataka, odnosno da na sebe preuzme ulogu zaštitnika svega onoga što advokatski posao nosi sa svojim pozivom”.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u oktobru 2017. god.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Karakter postupka kojim se prouzrokuje šteta od strane organa pravnog lica”, dipl. prav. Nenad Jevtić –tema čiji je konkretan povod za pisanje stav koji se može naći u mnogim presudama – da je potrebno da štetna radnja ima karakter delikta..

KOMENTARI:

  • “Odgovornost roditelja, kao vid odgovornosti za drugoga”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu piše o odgovornosti roditelja, kao vidu odgovornosti za drugoga, odnosno o odgovornosti roditelja za maloletna lica, oslobađanju od odgovornosti, posebnoj odgovornosti, odgovornosti po osnovu pravičnosti…
  • “Naknada štete u radnom pravu i krаtkа аnаlizа prеsudе ЕSLjP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

REČ KOLEGE:

“Zastarelost potraživanja naknade štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

Sudska praksa viših sudova u 2017. godini

  1. Krivično materijalno pravo
  2. Krivični postupak

III. Parnični postupak

  1. Izvršenje i obezbeđenje
  2. Vanparnični postupak
  3. Suđenje u razumnom roku

VII. Sudske takse

VIII. Obligacioni odnosi

  1. Svojinskopravni odnosi
  2. Porodično pravo
  3. Nasledno pravo

DETALJNIJE

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner