Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Primedbe sindikata na Zakon o javnim službama i Zakon o sistemu plata

Primedbe sindikata na Zakon o javnim službama i Zakon o sistemu plata

Prema saopštenju obljavljenom na sajtu Sindikata obrazovanja Srbije, 11. oktobra 2017. god. je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan sastanak na kojem su učestvovali ministar Šarčević, ministar lokalne samouprave Branko Ružić sa saradnicima, kao i predstavnici pet reprezentativnih sindikata iz oblasti obrazovanja.

Tema sastanka je bila stav sindikata i primedbe na Zakon o javnim službama, kao i primedbe na Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

U saopštenju se navodi da je 80 odsto primedbi upućenih od sindikata usvojeno, s tim što je Sindikat obrazovanja Srbije tražio da se u članu 123 Zakona o zaposlenima u javnim službama izmeni stav 1, gde stečeno zvanje doktora nauka u oblasti rada , a koje nije uslov za obavljanje njegovog posla, može da ostvari uvećanje plate do 8 odsto. Zatim, stav 2 da stečeni akademski naziv magistar nauka može da ostvari uvećanje plate najmanje 4 odsto od osnovne plate.

U članu 129, kako je Sindikat obrazovanja Srbije dalje tražio, ukoliko zaposleni promeni mesto stanovanja posle zasnivanja radnog odnosa, poslodavac je u obavezi da nadoknadi uvećane troškove prevoza nastale promenom mesta stanovanja ( i stvarnih potreba – udajom, ženidbom, prodajom nekretnine…).

Član 131 stav 1 treba da glasi:

Zaposleni ostvaruje pravo na otpremninu u slučaju prestanka radnog odnosa zbog ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na penziju u visinu najmanje tri prosečne plate kod poslodavca, odnosno, najmanje tri prosečne plate zaposlenog, odnosno, najmanje tri prosečne plate u Republici Srbiji, u zavisnosti šta je za njega povoljnije”.

Član 135 treba da glasi:

“Opštim aktom mogu da se utvrde pravo na jubilarnu i godišnju nagradu i druga primanja u skladu sa opštim propisima o radu, i ne može se osporiti niti ukinuti drugim zakonom, osim odlukom SES Republike Srbije”.

Član 151 treba da glasi:

“Poslodavac je dužan da omogući zaposlenom da se izjasni o lakšoj povredi obaveza iz radnog odnosa pre izricanja mere za lakšu povredu, odnosno da razmotri mišljenje sindikata, čiji je zaposleni član, koje je zaposleni dostavio uz izjašnjavanje i o tome napismeno izvesti zaposlenog i sindikat čiji je on član.”

Sindikat obrazovanja Srbije je tražio da se šifre delatnosti usaglase sa Katalogom zanimanja i da se u Zakon o zaposlenima u javnim službama unese naknada za odeljensko starešinstvo minimum pet odsto u skladu sa opštim aktom.

 

Izvor: sajt Sindikata obrazovanja Srbije

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner