Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Privilegovani oblik krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 246. Krivičnog zakonika

Privilegovani oblik krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 246. Krivičnog zakonika

Krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga definisano je u čl.246. Krivičnog zakonika , koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016: 

Pored osnovnog oblika ovog krivičnog dela: 

(1)Ko neovlašćeno proizvodi, prerađuje, prodaje ili nudi na prodaju ili ko radi prodaje kupuje, drži ili prenosi ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavlja u promet supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge,

kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina. 

Krivični zakonik u drugom stavu definiše i privilegovani oblik ovog krivičnog dela:

(2) Ko neovlašćeno uzgaja mak ili psihoaktivnu konoplju ili druge biljke iz kojih se dobija opojna droga ili koje same sadrže opojnu drogu,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno od strane grupe, ili je učinilac ovog dela organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.

(4) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno od strane organizovane kriminalne grupe,

učinilac će se kazniti zatvorom od najmanje deset godina.

Teži oblici krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.246. Krivičnog zakonika odnose se samo na osnovni oblik krivičnog dela iz st.1. . Dakle isti se ne odnose na radnje izvršenja uzgajanja maka ili psihoaktivne konoplje ili druge biljke iz kojih se dobija opojna droga ili koje same sadrže opojnu drogue. 

(5) Učinilac dela iz st. 1. do 4. ovog člana koji otkrije od koga nabavlja opojnu drogu može se osloboditi od kazne

Odreba ovog stava je nejasna u odnosu na privilegovani oblik ovog krivičnog dela, izuzev ako zakonodavac pod otkrivanjem od koga nabavlja opojnu drogu nije misliio na otkrivanje lica od koga učinilac nabavi seme maka, psihoaktivne konoplje ili druge biljke iz kojih se dobija opojna droga.

(6) Ko neovlašćeno pravi, nabavlja, poseduje ili daje na upotrebu opremu, materijal ili supstance za koje zna da su namenjene za proizvodnju opojnih droga,

kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(7) Opojne droge i sredstva za njihovu proizvodnju i preradu oduzeće se.

Razlog za privilegovano sankcionisanje samog uzgoja biljaka je verovatno taj da se ove biljke pod određenim uslovima mogu uzgajati ovlašćeno.

Značajno je definisati šta spada u radnju uzgoja predmetnih biljaka.

Pod privilegovanom radnjom uzgoja treba smatrati radnje koje se odnose na setvu i negu biljaka u smislu biološkog zrenja, do okončanja vegetacije.

Međutim, dalje radnje koje se posle toga preduzimaju na tim biljkama-ubiranje listova, sušenje, usitnjavanje i na taj način dobijanje novog proizvoda podobnog za konzumaciju, opojnu drogu marihuana, to predstavlja proizvodnju opojne droge podobne za konzumaciju, pa se onda takve radnje učinioca pravno ocenjuju-kvalifikuju kao radnje izvršenja krivičnog dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.246.st.1. Krivičnog zakonika.

Izvor: Izvod iz propisa preuzet je iz programskog paketa “Propis Soft”Redakcija Profi Sistema Com-a.

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner