Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Sve o Evropskom izveštaju o saobraćajnoj nezgodi

Sve o Evropskom izveštaju o saobraćajnoj nezgodi

Prema važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je stupio na snagu 2009. godine svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa autoodgovornosti, obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

Inače, Zakon u čl.172. i čl.173. propisuje:

 

„Vozač, odnosno učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta dužan je da, pored ostalog:

 

– popuni Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi u slučaju kada ovlašćeno lice ne vrši uviđaj saobraćajne nezgode,

 

Takođe, osiguravajuća društva su dužna da vode evidenciju o saobraćajnim nezgodama za koje je sačinjen Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Podatke iz evidencije iz stava 1. ovog člana pravno lice koje obavlja poslove osiguranja dužno je da mesečno dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova i Agenciji za bezbednost saobraćaja. Osiguravajuće društvo prilikom izdavanja polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti osiguraniku izdaje i Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

 

Kazna za neposedovanje ovog izveštaja je od 6.000 do 20.000 dinara”.

 

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći je dakle, standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju saobraćajnih nezgoda, gde nema povređenih i poginulih, gde materijalna šteta ne prelazi iznos od 500 evra, u kom slučaju nije potrebno zvati policiju i gde su se učesnici nezgode saglasili o odgovornosti za nastanak štete.

U slučaju takve saobraćajne nesreće, dovoljno je da svako od učesnika popuni , potpiše i međusobno razmeni Evropski izveštaj o saobraćajnog nezgodi, kao i da učesnici u nezgodi u što kraćem roku i bez ikakvih popravki vozila posle nezgode , dođu sa vozilima u osiguravajuće društvo kod koga je osigurano vozilo koje je počinilo štetu, radi pravljenja foto dokumentacije(slikanje oštećenja vozila) i procene štete.

 

Za saobraćajne nezgode u kojima je učestvovalo 2 vozača, popunjava se 1 obrazac. Za nezgode u kojima je učestovalo 3 vozila popunjavaju se 2 obrasca, itd…

 

Nije bitno čiji će se obrazac popuniti, važno je obratiti pažnju na samo popunjavanje – tačnost i čitljivost podataka na originalnom i indigovanom primerku.

 

Original, tj. prvu stranu Evropskog izveštaja dostavlja lice koje prijavljuje štetu. Sva polja na Evropskom izveštaju su obavezna i nakon popunjavanja ne trpe ispravke. Ukoliko je vlasnik vozila pravno lice, Evropski izveštaj pored potpisa, treba da bude overen i pečatom pravnog lica.

 

Ako se ne može sa sigurnošću utvrditi da je šteta manja od 500 evra ili ako učesnici u saobraćajnoj nesreći ne mogu da se slože oko toga ko je odgovoran za nastalu nezgodu potrebno je pozvati policiju radi sačinjavanja zapisnika. Sa zapisnikom policije i dokumentacijom neophodnom za prijavu šteta po polisama autoodgovornosti, oštećeno lice prijavljuje štetu u osiguravajućoj kući kod koje je osigurano vozilo koje je prouzrokovalo saobraćajnu nesreću.

 

Izvor: Redakcija „Profi Sistema“.

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner