Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Ukidanje Uredbe o pomoćnoj policiji

Ukidanje Uredbe o pomoćnoj policiji

Nakon pritiska javnosti i kritika na račun razloga za formiranje pomoćne policije, Vlada Republike Srbije je na sednici donela odluku o ukidanju Uredbe o službi u pomoćnoj policiji.

Uredba o službi u pomoćnoj policiji objavljena je „Sl. glasniku RS“, br. 109/2016 (u daljem tekstu: Uredba) i primenjuje se od 7. januara 2017. god.

Članom 249. Zakona o policiji (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016) propisana je mogućnost obrazovanja pomoćne policije za izvršavanje policijskih poslova u slučajevima kada treba nadoknaditi angažovanje velikog broja policijskih službenika za izvršavanje zadataka predvođenih u stavu 1 pomenutog člana kao i  i kada postoji obostrani interes Ministarstva i lokalne samouprave po osnovu posebnih sporazuma.

Vlada je pomenutu Uredbu donela na osnovu stava 5 pomenutog člana koji joj daje ovlašćenje za uređivanje bližih uslova za izbor kandidata, prava i obaveze pripadnika pomoćne policije, obuku, način angažovanja, kao i organizaciju i rad pomoćne policije.

Navedenom Uredbom je ukinuta Uredbu o službi u pomoćnoj policiji i pravima i dužnostima pomoćnih policajaca (“Sl. glasnik RS”, broj 27/2006 i 109/2009) koja je doneta na osnovu Zakona o policiji (“Sl. glasnik RS”, broj 101/2005, 63/2009-OUS, 92/2011 i 64/2015).

Podsećanja radi, Uredom se bliže uređuju uslovi za izbor kandidata, prava i obaveze, obuka, način angažovanja, kao i organizacija i rad pripadnika pomoćne policije.

Pomoćna policija predstavlja oblik angažovanja lica koja nisu u radnom odnosu u Ministarstvu unutrašnjih poslova radi obavljanja policijskih poslova, na principu dobrovoljnosti, zaključivanjem ugovora o službi u pomoćnoj policiji.

Ministar unutrašnjih poslova donosi odluku o angažovanju pripadnika pomoćne policije, na predlog direktora policije. Pripadnici pomoćne policije se angažuju na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Ministarstvo.

Što se uslova za angažovanje tiče, u pomoćnu policiju se može angažovati lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnom organu, ispunjava uslove predviđene za lice koje zasniva radni odnos u Ministarstvu.

Pored navedenih uslova, u pomoćnu policiju može se angažovati lice koje je nezaposleno, starije od 18, a mlađe od 50 godina starosti i ima najmanje srednju stručnu spremu, u četvorogodišnjem trajanju.

Postupak izbora kandidata sprovodi Komisija koja ima 5 članova koje imenuje Ministar na period od 4 godine.

Postupak izbora kandidata za pripadnike pomoćne policije sprovodi se u skladu sa propisima koji uređuju kriterijume za izbor kandidata za polaznike osnovne policijske obuke, osim provera bazično-motoričkog statusa koji se utvrđuje u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Po završetku izbora, kandidati se upućuju na obuku koja se sprovodi po programu policijske obuke osnovnog nivoa.

Nakon uspešno završene obuke kandidati zaključuju sa Ministarstvom ugovor o službi u pomoćnoj policiji.

Pripadnici pomoćne policije se angažuju na izvršavanju policijskih poslova kada se steknu uslovi iz člana 249. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16). Po pravilu se angažuju u organizacionim jedinicama policijske uprave na čijoj teritoriji imaju prebivalište, a samo izuzetno i van.

Do objavljivanja ovog teksta odluka Vlade usvojena na sednici nije objavljena u „Sl. glasnku RS“, te nema informacija o datumu stupanja na snage navedene odluke Vlde, odnosno o datumu stavljanja van snage navedene Uredbe.

 

Izvor: izvod iz Uredbe- preuzet je iz programa “Propis Soft” – Redakcija Profi Sistem Com-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner