Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Usvojen Predlog Zakona o dualnom obrazovanju

Usvojen Predlog Zakona o dualnom obrazovanju

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Predlog zakona o dualnom obrazovanju, čijim usvajanjem u Narodnoj skupštini će se omogućiti efikasnije obrazovanje, a mladima zapošljavanje odmah posle srednje škole.

Predlogom zakona o dualnom obrazovanju unapređuje se srednje stručno obrazovanje u pravcu prilagođavanja potrebama privrede, kroz  precizno definisanje uloga svih učesnika. Time se omogućava efikasnije obrazovanje u kojem će učenici sticati znanja i veštine koji će ih  učiniti zapošljivim odmah nakon formalnog školovanja i smanjiti stopu nezaposlenosti mladih do 25. godine. Istovremeno, jača se konkurentnost privrede Republike Srbije na regionalnom i globalnom nivou.

Predlog zakona precizno uređuje prava i obaveze škola, kompanija i učenika srednjih stručnih  škola, koji do sada nisu postojali. Na taj način se obezbeđuje poštovanje prava i bezbednost učenika, kao i motivacija za učenje kroz rad u vidu stipendije. Obrazovanje učenika u dualnom sistemu prate nastavnik praktične nastave iz obrazovnog sistema i licencirani instruktor koji ima sertifikat o položenim didaktičko pedagoškim veštinama.

Predviđeno je modernizovanje i kreiranje obrazovnih profila koji su usklađeni sa tehničko-tehnološkim razvojem 21.veka i koji će kompanijama omogućiti da imaju kompetentne mlade ljude. Ukupan nadzor uključujući i nadzor poslova koji su povereni Privrednoj komori Srbije vrši Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pojam dualnog obrazovanja uveden je novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) koji se primenjuje od 7. oktobra. 2017.

Čl. 60. Pomenutog zakona koji nosi naziv Planovi i programi nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja predviđeno je da se programi srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i dualnog obrazovanja kao dela srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, bliže uređuju posebnim zakonom.

Čl. 41. Zakona je predviđeno da Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih obavlja stručne poslove koji se, između ostalog odnoise na 6) pripremu sadržaja programa obuke i ispita za instruktore za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca u dualnom obrazovanju;

Vlada je usvojila i predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u vaspitanju.

Predlozi zakona o izmenama i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u vaspitanju odnose se pre svega na usaglašavanje za predlogom sistemskog prosvetnog zakona koji je nedavno usvojila Narodna skupština. Njima se redefiniše se vreme učenika provedeno u školi, čime se gradi drugačija slika škole koja treba da bude mesto za učenje i razvoj učenika, ali se i oslobađa prostor za vannastavne aktivnosti koje su ranije bile zapostavljene.

Proširuju se mogućnosti za obrazovni turizam – škole i specijalizovane ustanove za decu i učenike koje imaju odgovarajuće uslove mogu postati centri za realizaciju nastave u prirodi čime bi se pojeftinili troškovi ovakvih aktivnosti a ujedno bi se potpomogao i razvoj na lokalnom nivou. Uvodi se novi koncept državne mature koja treba da unapredi kvalitet srednjeg obrazovanja i omogući prohodnost učenicima na sledeće nivoe obrazovanja.

Tekstove: Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, broj 18/2010), Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj 55/2013) i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj 55/2013) možete pogledati u pravnoj bazi „Propis Soft“.

 

 

Izvor: sajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Izvor: Izvod iz zakona preuzet iz programskog paketa „Propis Soft“, Redakcija Profi Sistem Com

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner