Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Novoobjavljeni zakoni

Zakoni objavljeni u septembru 2017. god.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja„Sl. glasnik RS“, br. 88/20177. oktobar 2017. god.Ovim zakonom uređuju se osnove sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanja odraslih, i to: principi, ciljevi, ishodi, standardi obrazovanja i vaspitanja, znanja, veština i stavova (u daljem tekstu: kompetencije), način i uslovi za obavljanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, vrste programa obrazovanja i vaspitanja, osnivanje, organizacija, finansiranje i nadzor nad radom ustanova obrazovanja i vaspitanja, kao i druga pitanja od značaja za obrazovanje i vaspitanje. Ovim zakonom uređuju se i radni odnosi zaposlenih u ustanovi.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 12. Zakona o obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS”, broj 55/13) i Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US).
Zakon o visokom obrazovanju„Sl. glasnik RS“, br. 88/20177. oktobar 2017. god.Ovim zakonom uređuje se sistem visokog obrazovanja, uslovi i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, osnove finansiranja visokog obrazovanja, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove delatnosti.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – aut. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – aut. tumačenje, 68/15 i 87/16).
Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”

Zakoni objavljeni u julu i avgustu 2017. god.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu
„Sl. glasnik RS“, br. 80/2017Od 1. septembra 2017. god.Propisani su uslovi za sticanje poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini državljana država članica Evropske unije pravnim poslom uz naknadu ili bez naknade. Uslovi se odnose na: lica, poljoprivredno zemljište, ograničenja koliko hektara poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini može da se stekne. Određeno je i ograničenje tako da predmet navedenog pravnog posla ne može da bude poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini koje se nalazi na udaljenosti do 10 km od granice Republike Srbije, kao i da i Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini.
Odluka Ustavnog suda koja se odnosi na Zakon o komorama zdravstvenih radnika„Sl. glasnik RS“, br. 70/2017Od 20. jula 2017. god.Ovom odlukom utvrđeno je da odredba člana 46. stav 1. Zakona o komorama zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS”, br. 107/05 i 99/10) nije u saglasnosti sa Ustavom.

Ova odredba odnosila se na disciplinsku odgovornost članova komore kojom je bilo propisano da protiv konačne odluke suda časti kojom je izrečena disciplinska mera član komore ne može pokrenuti upravni spor.

Takođe, utvrđeno je da odredba člana 248. stav 2. Statuta Lekarske komore Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 111/06, 68/08, 14/10, 36/11 - Odluka US, 43/11 i 22/12), nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.
Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”

Zakoni objavljeni u junu 2017. god.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima„Sl. glasnik RS“, br. 62/2017Od 26. juna 2017. god.Izmenama je izvršena delimična reorganizacija postojeće strukture ministarstava, tako štu su osnivana nova ministarstva:
Ministarstvo zaštite životne sredine i
Ministarstvo za evropske integracije.

Osnivanje Ministarstva zaštite životne sredine, prema predlagaču zakona, izvršeno je imajući u vidu značaj koji očuvanje i zaštita životne sredine imaju kada je u pitanju kvalitet života građana i njihovo zdravlje, ali i zbog značajnih i složenih obaveza koje Republika Srbija mora ispuniti u ovoj oblasti u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Kako je poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine do sada obavljalo postojeće Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, izvršena je i izmena delokruga tog ministarstva koje je promenilo naziv u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Osnivanje Ministarstva za evropske integracije izvršeno je usled značajno većih obaveza i obima poslova u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u odnosu na ranije postojeći, a posebno imajući u vidu sve veće obaveze u pogledu neposredne komunikacije sa samim institucijama Evropske unije, na šta može bolje odgovoriti ministarstvo kao samostalni organ državne uprave, nego što je to mogla dosadašnja služba Vlade ‒ Kancelarija za evropske integracije.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestala je da važi Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Sl. glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 i 106/12).
Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”

Zakoni objavljeni u maju 2017. god.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita„Sl. glasnik RS“, br. 51/2017Od 2. juna 2017. god.Izmenama je predviđeno da sredstva za osiguranje depozita i za zaštitu investitora, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka, Agencija može do jedne četvrtine deviznih sredstava ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.
Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita„Sl. glasnik RS“, br. 51/2017Od 2. juna 2017. god.
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu)„Sl. glasnik RS“, br. 51/2017Od 2. juna 2017. god.Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd po osnovu zaduženja kod Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, u iznosu do 15.000.000 evra.
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A”)„Sl. glasnik RS“, br. 51/2017Od 2. juna 2017. god.Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd po osnovu zaduženja kod Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, u iznosu do 45.000.000 evra
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama„Sl. glasnik RS“, br. 47/2017Od 16. maja 2017. god.Izmene se odnose na trajanje funkcije, mogućnost reizbora i prestanak funkcije predsednika suda.
Autentično tumačenje odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - US i 96/15)Sl. glasnik RS“, br. 47/2017Od 15. maja 2017. god.Autenično tumačenje se odnosi na zabeležbu spora, odnosno drugi postupak koji se vodi pred sudom ili vršiocem javnih ovlašćenja, a koji za ishod može imati promenu upisa prava na nepokretnosti.
Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”

Zakoni objavljeni u aprilu 2017. god.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji„Sl. glasnik RS“, br. 40/2017Od 5. maja 2017. god, osim odredbe člana 19. stav 1. tačka 1) koja se primenjuje od 1. jula 2018. god.Ovim zakonom uređuje se način, postupak, uslovi i organizacija delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja, vrste postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja, ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti biomedicinski potpomognutog oplođenja, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje delatnosti i postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja (u daljem tekstu: BMPO).

Ovaj zakon primenjuje se na zdravstvene ustanove i privatnu praksu u kojima se obavljaju delatnosti BMPO, kao i na zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji obavljaju postupke BMPO. U pogledu prava pacijenata u postupku BMPO, načina njihovog ostvarivanja i načina zaštite tih prava, u slučajevima koji nisu posebno regulisani ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona koji reguliše prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja („Sl. glasnik RS”, br. 72/09).
Zakon o transfuzijskoj mediciniSl. glasnik RS“, br. 40/2017Od 1. januara 2019. god.Ovim zakonom uređuje se način, postupak, uslovi, organizacija i delatnost transfuzijske medicine, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i nad obavljanjem transfuzijske medicine na teritoriji Republike Srbije, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje transfuzijske medicine.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o transfuziološkoj delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 72/09).
Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”

U martu 2017. god. nije objavljen nijedan zakon.


U februaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon, već samo Odluka Ustavnog suda o oceni ustavnosti odredbe zakona.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Odluka Ustavnog suda broj IUz-367/2013, koja se odnosi na Zakon o radu„Sl. glasnik RS“, br. 13/2017Od 24. februara 2017. god.Ustavni sud je utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu nije u saglasnosti sa Ustavom. Članom 179. stav 3. tačka 5) propisano je:

„Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to:
…5) ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;…

Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”


U januaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon.


Zakoni objavljeni u decembru 2016. god.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 6. juna 2017. god.Uređuju se uslovi i način vršenja procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja, stručna osposobljenost i uslovi za dobijanje licence, obaveznost procene vrednosti nepokretnosti…
Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 30. decembra 2016. god.Uređuju se uslovi, način i postupak regulisanja obaveza neisplaćene devizne štednje koju su do 27.4.1992. god. položili: 1) državljani bivših republika SFRJ, osim R. Srbije, kod banaka sa sedištem na teritoriji RS i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ; 2) državljani R. Srbije kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji RS, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ.
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 30. decembra 2016. god.Izmenjeni su iznosi javnog duga, a Vlada će odrediti banku koja će servisirati deviznu štednju građana položenu kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica i pitanja koja se odnose na servisiranje te štednje.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 30. decembra 2016. god.Produžen rok za usklađivanje posebnih zakona o platama i drugim primanja zaposlenih u javnom sektoru sa ovim zakonom.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 6. januara 2017. god.Izmene se odnose na pojmove, zloupotrebe na tržištu, isključenje sa regulisanog tržišta, prekršaje…
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 6. januara 2017. god.Izmene se odnose na odredbe o organima upravljanja, ponudi za preuzimanje, rokovima, prekršajima…
Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP - Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 30. decembra 2016. god.Uređuje se način i dinamika izmirenja obaveza Republike Srbije, koje su nastale na osnovu duga akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP - Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad.
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 6. januara 2017. god.Naknadni zahtev za upis prava svojine može se podneti do 31.12. 2017. god.
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 6. januara 2017. god.Produženo delimično finansiranje RTS i RTV iz budžeta Republike Srbije do 31. decembra 2018. god.
Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 30. decembra 2016. god.
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 5. februara 2017. god, osim čl. 3, 6, 7. i 34. koji se primenjuju od 1. jula 2017. god.U „Sl. glasniku RS“, br. 108/2016 objavljen je set propisa koji se odnose na fiskalne prihode i njihovu naplatu, a čiji je cilj dalje usklađivanje sa propisima Evropske unije i povećanje efikasnosti naplate.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 1. januara 2017. god.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 1. januara 2017. god.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 1. januara 2017. god.
Autentično tumačenje odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju„Sl. glasnik RS“, br. 106/2016Od 28. decembra 2016. god.Autentično tumačenje odnosi se na član 48. koji uređuje prelaz potraživanja i obaveze.
Autentično tumačenje odredaba Zakona o eksproprijaciji„Sl. glasnik RS“, br. 106/2016Od 28. decembra 2016. god.Autentično tumačenje odnosi se na odredbe čl. 1, čl. 5. st. 1. i čl. 53. st. 1. i 2. Zakona.
Zakon o transportu opasne robe„Sl. glasnik RS“, br. 104/2016Od 1. januara 2017. god, osim određenih odredaba, koji se primenjuju od dana pristupanja R. Srbije EU, i odredaba koje se primenjuju od 1. juna 2019. god.Uređuju se uslovi za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije, kao i druga pitanja koja se odnose na transport opasne robe.
Zakon o upravljanju aerodromima„Sl. glasnik RS“, br. 104/2016Od 31. decembra 2016. god.Uređuju se uslovi i način upravljanja aerodromom, razvoja aerodromske infrastrukture, aerodromske usluga i dr.
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada„Sl. glasnik RS“, br. 104/2016Od 31. decembra 2016. god.Uređuju se: održivi razvoj stanovanja, upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade, postupak iseljenja i preseljenja, stambena podrška, registri i evidencije, nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i druga pitanja od značaja za stambenu politiku.

Prestaju da važe:
- Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS”, br. 50/92,… i 99/11), osim pojedinih odredaba koje prestaju da važe po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona;
- Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik RS”, br. 44/95,… i 88/11);
- Zakon o socijalnom stanovanju („Sl. glasnik RS”, broj 72/09);
- čl. 54. st. 2, 3. i 6. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14);
- Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Sl. glasnik RS”, br. 102/10 i 117/12-US), osim čl. 41. do 43.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima„Sl. glasnik RS“, br. 104/2016Od 1. januara 2017. god.Izmene se odnose na određivanje komunalnih delatnosti, izveštavanja ministarstva, zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti, izvore sredstava, prekršaje…

Prestaje da važi odredba čl. 15. tač. 13) Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, br. 62/06,… i 83/16).
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama„Sl. glasnik RS“, br. 104/2016Od 31. decembra 2016. god.Preciziranje i dopuna u vezi sa kontrolom finansijskih uticaja projekata javno-privatnog partnerstva i usklađivanje sa međunarodnim standardima i praksom…
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama„Sl. glasnik RS“, br. 101/2016Od 24. decembra 2016. god, osim odredaba čl. 18. i 79. do 86. koje stupaju na snagu 1. januara 2017. god.Izvršeno usklađivanje ovog zakona sa drugim zakonima i otklonjeni određeni nedostaci.

Prestaje da važi:
- odredba čl. 8. st. 2. tač. 1) Zakona o glavnom gradu („Sl. glasnik RS, br. 129/07) u delu koji se odnosi na upravljanje vodama;
- odredba čl. 20. tač. 20) Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14-dr.zakon) u delu koji glasi: određuje erozivna područja.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju„Sl. glasnik RS“, br. 101/2016Od 1. januara 2017. god.Brojne novine u vezi sa dužnostima korisnika podsticaja i vraćanjem novčanih sredstava, zateznom kamatom i umanjenjem narednih isplata, podsticajima u stočarstvu…
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju„Sl. glasnik RS“, br. 101/2016Od 24. decembra 2016. god.Izmene i dopune odnose se na odredbe kojima se uređuje postupak rada Uprave u pogledu dodeljivanja sredstava iz IPARD fonda.
Zakon o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija„Sl. glasnik RS“, br. 99/2016Od 20. decembra 2016. god.Povećani su iznosi od 15.000, 25.000 i 40.000 din, počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. god.
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu„Sl. glasnik RS“, br. 99/2016Od 1. januara 2017. god.Uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta R. Srbije za 2017. god, izvršavanje, zaduživanje, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija...
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu„Sl. glasnik RS“, br. 99/2016Od 13. decembra 2016. god.Brojne izmene, a jedna od važnijih je produžavanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2017. god.
Odluka Ustavnog suda broj IUz-367/2013, koja se odnosi na Zakon o prekršajima„Sl. glasnik RS“, br. 98/2016Od 8. decembra 2016. god.Utvrđeno je da odredbe čl. 336. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS”, br. 65/13 i 13/16) nisu u saglasnosti sa Ustavom.

Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner