Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Novoobjavljeni zakoni

Zakoni objavljeni u junu 2017. god.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima„Sl. glasnik RS“, br. 62/2017Od 26. juna 2017. god.Izmenama je izvršena delimična reorganizacija postojeće strukture ministarstava, tako štu su osnivana nova ministarstva:
Ministarstvo zaštite životne sredine i
Ministarstvo za evropske integracije.

Osnivanje Ministarstva zaštite životne sredine, prema predlagaču zakona, izvršeno je imajući u vidu značaj koji očuvanje i zaštita životne sredine imaju kada je u pitanju kvalitet života građana i njihovo zdravlje, ali i zbog značajnih i složenih obaveza koje Republika Srbija mora ispuniti u ovoj oblasti u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Kako je poslove koji se odnose na zaštitu životne sredine do sada obavljalo postojeće Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, izvršena je i izmena delokruga tog ministarstva koje je promenilo naziv u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Osnivanje Ministarstva za evropske integracije izvršeno je usled značajno većih obaveza i obima poslova u procesu pridruživanja Evropskoj uniji u odnosu na ranije postojeći, a posebno imajući u vidu sve veće obaveze u pogledu neposredne komunikacije sa samim institucijama Evropske unije, na šta može bolje odgovoriti ministarstvo kao samostalni organ državne uprave, nego što je to mogla dosadašnja služba Vlade ‒ Kancelarija za evropske integracije.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestala je da važi Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Sl. glasnik RS”, br. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 i 106/12).
Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”

Zakoni objavljeni u maju 2017. god.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Zakon o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita„Sl. glasnik RS“, br. 51/2017Od 2. juna 2017. god.Izmenama je predviđeno da sredstva za osiguranje depozita i za zaštitu investitora, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka, Agencija može do jedne četvrtine deviznih sredstava ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.
Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita„Sl. glasnik RS“, br. 51/2017Od 2. juna 2017. god.
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu)„Sl. glasnik RS“, br. 51/2017Od 2. juna 2017. god.Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd po osnovu zaduženja kod Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, u iznosu do 15.000.000 evra.
Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd (projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A”)„Sl. glasnik RS“, br. 51/2017Od 2. juna 2017. god.Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd po osnovu zaduženja kod Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, u iznosu do 45.000.000 evra
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudijama„Sl. glasnik RS“, br. 47/2017Od 16. maja 2017. god.Izmene se odnose na trajanje funkcije, mogućnost reizbora i prestanak funkcije predsednika suda.
Autentično tumačenje odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - US i 96/15)Sl. glasnik RS“, br. 47/2017Od 15. maja 2017. god.Autenično tumačenje se odnosi na zabeležbu spora, odnosno drugi postupak koji se vodi pred sudom ili vršiocem javnih ovlašćenja, a koji za ishod može imati promenu upisa prava na nepokretnosti.
Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”

Zakoni objavljeni u aprilu 2017. god.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji„Sl. glasnik RS“, br. 40/2017Od 5. maja 2017. god, osim odredbe člana 19. stav 1. tačka 1) koja se primenjuje od 1. jula 2018. god.Ovim zakonom uređuje se način, postupak, uslovi i organizacija delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja, vrste postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja, ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti biomedicinski potpomognutog oplođenja, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje delatnosti i postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja (u daljem tekstu: BMPO).

Ovaj zakon primenjuje se na zdravstvene ustanove i privatnu praksu u kojima se obavljaju delatnosti BMPO, kao i na zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji obavljaju postupke BMPO. U pogledu prava pacijenata u postupku BMPO, načina njihovog ostvarivanja i načina zaštite tih prava, u slučajevima koji nisu posebno regulisani ovim zakonom shodno se primenjuju odredbe zakona koji reguliše prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja („Sl. glasnik RS”, br. 72/09).
Zakon o transfuzijskoj mediciniSl. glasnik RS“, br. 40/2017Od 1. januara 2019. god.Ovim zakonom uređuje se način, postupak, uslovi, organizacija i delatnost transfuzijske medicine, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i nad obavljanjem transfuzijske medicine na teritoriji Republike Srbije, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje transfuzijske medicine.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o transfuziološkoj delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 72/09).
Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”

U martu 2017. god. nije objavljen nijedan zakon.


U februaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon, već samo Odluka Ustavnog suda o oceni ustavnosti odredbe zakona.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Odluka Ustavnog suda broj IUz-367/2013, koja se odnosi na Zakon o radu„Sl. glasnik RS“, br. 13/2017Od 24. februara 2017. god.Ustavni sud je utvrdio da odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu nije u saglasnosti sa Ustavom. Članom 179. stav 3. tačka 5) propisano je:

„Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to:
…5) ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;…

Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”


U januaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon.


Zakoni objavljeni u decembru 2016. god.

Naziv propisaSlužbeno glasiloStupanje na snagu/PrimenaPrestanak važenja/ Izmene drugih propisa/Napomene
Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 6. juna 2017. god.Uređuju se uslovi i način vršenja procene vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja, stručna osposobljenost i uslovi za dobijanje licence, obaveznost procene vrednosti nepokretnosti…
Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 30. decembra 2016. god.Uređuju se uslovi, način i postupak regulisanja obaveza neisplaćene devizne štednje koju su do 27.4.1992. god. položili: 1) državljani bivših republika SFRJ, osim R. Srbije, kod banaka sa sedištem na teritoriji RS i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ; 2) državljani R. Srbije kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji RS, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ.
Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 30. decembra 2016. god.Izmenjeni su iznosi javnog duga, a Vlada će odrediti banku koja će servisirati deviznu štednju građana položenu kod Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica i pitanja koja se odnose na servisiranje te štednje.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 30. decembra 2016. god.Produžen rok za usklađivanje posebnih zakona o platama i drugim primanja zaposlenih u javnom sektoru sa ovim zakonom.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 6. januara 2017. god.Izmene se odnose na pojmove, zloupotrebe na tržištu, isključenje sa regulisanog tržišta, prekršaje…
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 6. januara 2017. god.Izmene se odnose na odredbe o organima upravljanja, ponudi za preuzimanje, rokovima, prekršajima…
Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP - Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 30. decembra 2016. god.Uređuje se način i dinamika izmirenja obaveza Republike Srbije, koje su nastale na osnovu duga akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP - Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad.
Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 6. januara 2017. god.Naknadni zahtev za upis prava svojine može se podneti do 31.12. 2017. god.
Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 6. januara 2017. god.Produženo delimično finansiranje RTS i RTV iz budžeta Republike Srbije do 31. decembra 2018. god.
Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 30. decembra 2016. god.
Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 5. februara 2017. god, osim čl. 3, 6, 7. i 34. koji se primenjuju od 1. jula 2017. god.U „Sl. glasniku RS“, br. 108/2016 objavljen je set propisa koji se odnose na fiskalne prihode i njihovu naplatu, a čiji je cilj dalje usklađivanje sa propisima Evropske unije i povećanje efikasnosti naplate.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 1. januara 2017. god.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 1. januara 2017. god.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016Od 1. januara 2017. god.
Autentično tumačenje odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju„Sl. glasnik RS“, br. 106/2016Od 28. decembra 2016. god.Autentično tumačenje odnosi se na član 48. koji uređuje prelaz potraživanja i obaveze.
Autentično tumačenje odredaba Zakona o eksproprijaciji„Sl. glasnik RS“, br. 106/2016Od 28. decembra 2016. god.Autentično tumačenje odnosi se na odredbe čl. 1, čl. 5. st. 1. i čl. 53. st. 1. i 2. Zakona.
Zakon o transportu opasne robe„Sl. glasnik RS“, br. 104/2016Od 1. januara 2017. god, osim određenih odredaba, koji se primenjuju od dana pristupanja R. Srbije EU, i odredaba koje se primenjuju od 1. juna 2019. god.Uređuju se uslovi za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog transporta opasne robe u drumskom, železničkom i unutrašnjem vodnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije, kao i druga pitanja koja se odnose na transport opasne robe.
Zakon o upravljanju aerodromima„Sl. glasnik RS“, br. 104/2016Od 31. decembra 2016. god.Uređuju se uslovi i način upravljanja aerodromom, razvoja aerodromske infrastrukture, aerodromske usluga i dr.
Zakon o stanovanju i održavanju zgrada„Sl. glasnik RS“, br. 104/2016Od 31. decembra 2016. god.Uređuju se: održivi razvoj stanovanja, upravljanje zgradom, korišćenje i održavanje zgrade, zajedničkih i posebnih delova zgrade, postupak iseljenja i preseljenja, stambena podrška, registri i evidencije, nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i druga pitanja od značaja za stambenu politiku.

Prestaju da važe:
- Zakon o stanovanju („Sl. glasnik RS”, br. 50/92,… i 99/11), osim pojedinih odredaba koje prestaju da važe po isteku dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona;
- Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik RS”, br. 44/95,… i 88/11);
- Zakon o socijalnom stanovanju („Sl. glasnik RS”, broj 72/09);
- čl. 54. st. 2, 3. i 6. Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14);
- Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini („Sl. glasnik RS”, br. 102/10 i 117/12-US), osim čl. 41. do 43.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima„Sl. glasnik RS“, br. 104/2016Od 1. januara 2017. god.Izmene se odnose na određivanje komunalnih delatnosti, izveštavanja ministarstva, zajedničko obavljanje komunalnih delatnosti, izvore sredstava, prekršaje…

Prestaje da važi odredba čl. 15. tač. 13) Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS”, br. 62/06,… i 83/16).
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama„Sl. glasnik RS“, br. 104/2016Od 31. decembra 2016. god.Preciziranje i dopuna u vezi sa kontrolom finansijskih uticaja projekata javno-privatnog partnerstva i usklađivanje sa međunarodnim standardima i praksom…
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama„Sl. glasnik RS“, br. 101/2016Od 24. decembra 2016. god, osim odredaba čl. 18. i 79. do 86. koje stupaju na snagu 1. januara 2017. god.Izvršeno usklađivanje ovog zakona sa drugim zakonima i otklonjeni određeni nedostaci.

Prestaje da važi:
- odredba čl. 8. st. 2. tač. 1) Zakona o glavnom gradu („Sl. glasnik RS, br. 129/07) u delu koji se odnosi na upravljanje vodama;
- odredba čl. 20. tač. 20) Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS”, br. 129/07 i 83/14-dr.zakon) u delu koji glasi: određuje erozivna područja.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju„Sl. glasnik RS“, br. 101/2016Od 1. januara 2017. god.Brojne novine u vezi sa dužnostima korisnika podsticaja i vraćanjem novčanih sredstava, zateznom kamatom i umanjenjem narednih isplata, podsticajima u stočarstvu…
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju„Sl. glasnik RS“, br. 101/2016Od 24. decembra 2016. god.Izmene i dopune odnose se na odredbe kojima se uređuje postupak rada Uprave u pogledu dodeljivanja sredstava iz IPARD fonda.
Zakon o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija„Sl. glasnik RS“, br. 99/2016Od 20. decembra 2016. god.Povećani su iznosi od 15.000, 25.000 i 40.000 din, počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. god.
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu„Sl. glasnik RS“, br. 99/2016Od 1. januara 2017. god.Uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta R. Srbije za 2017. god, izvršavanje, zaduživanje, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija...
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu„Sl. glasnik RS“, br. 99/2016Od 13. decembra 2016. god.Brojne izmene, a jedna od važnijih je produžavanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2017. god.
Odluka Ustavnog suda broj IUz-367/2013, koja se odnosi na Zakon o prekršajima„Sl. glasnik RS“, br. 98/2016Od 8. decembra 2016. god.Utvrđeno je da odredbe čl. 336. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS”, br. 65/13 i 13/16) nisu u saglasnosti sa Ustavom.

Novoobjavljene zakone možete pogledati u našoj pravnoj bazi “Propis Soft”

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner