Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Apelacioni sudovi: zaposleni u stečaju kao „tehnološki višak“ i obaveze banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu – časopis „Advokatska kancelarija”, decembar 2017.

Apelacioni sudovi: zaposleni u stečaju kao „tehnološki višak“ i obaveze banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu – časopis „Advokatska kancelarija”, decembar 2017.

Apelacioni sudovi zauzeli su najnovije stavove u vezi sa položajem zaposlenih u stečaju i obavezama banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu.

Prema prvom stavu, položaj zaposlenog se upodobljava sa položajem zaposlenog kojem je radni odnos prestao usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, u kom slučaju mu pripada otpremnina. (Ovaj stav izražen je u referatu „Stečaj i radni odnosi“ objavljenom u časopisu „Advokatska kancelarija“, Borivoje Gajić, broj 37 – septembar 2017, Profi Sistem Com).

Prema drugom stavu, kada je utvrđena ništavost ugovora o kreditu na osnovu kojeg je tužena banka naplaćivala tužiocima više iznose kamata na ime anuiteta, …, banka je na zahtev korisnika kredita dužna da vrati više naplaćeni novčani iznos i to u gotovom novcu sa pripadajućom kamatom, na šta ne utiče činjenica da je banka dostavila dokaz, jer je nesporno da je postupajući po odluci Narodne banke Srbije od 25.02. 2015. godine tužiocima vratila naplaćeni iznos,… uračunavajući prevremenu otplatu kredita i smanjila glavnicu, jer je banka to učinila bez prethodne saglasnosti tužioca

TEMA BROJA je “Potrošač kao korisnik usluga postaje stranka u opštem upravnom postupku”, Jovanka Nikolić, dipl.pravnik Asocijacije potrošača Srbije – APOS koja ukazuje na odnos prakse i zakona, odnos svih aktera na tržištu, ali i da je neophodna kontinuirana međuresorska saradnja, komunikacija raznih ministarstava kako bi se sagledali svi životni problemi i sve životne situacije.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u novembru 2017. god.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:

  • Upodobljavanje zaposlenih u stečaju sa zaposlenima koji su „tehnološki višak“;
  • Posledice utvrđene ništavosti ugovora o kreditu;
  • Dopune Uredbe o paušalnom oporezivanju.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za ovaj tekst je pravni zaključak usvojen na zajedničkom sastanku predstavnika Građanskih odeljenja i Odeljenja za radne sporove apelacionih sudova.

KOMENTARI:                                                  

“Da li su građani jednaki pred srpskim sudovima?”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – tekst u kojem su predstavljene odluke sudova u vezi sa (ne)jednakošću građana pred srpskim sudovima kod primene Zakona o javnom redu i miru.

“Koristoljublje u teoriji, zakonodavstvu i sudskoj praksi”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – Koristoljublje kao pohlepa učinioca, odnosno želja za sticanjem materijalnih sredstava, gde je naglašena težnja za ličnom korišću – o pojmu, značaju u krivičnom pravu i sudskoj praksi…

“Osporavanje prijavljenog potraživanja priznatog od stečajnog upravnika, a osporenog od strane poverioca isticanjem prigovora zastarelosti”, Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda – komentar koji praktično predstavlja uputstvo za postupanje u jednoj specifičnoj situaciji nastaloj u toku stečajnog postupka.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

Sudska praksa apelacionih sudova u 2017. godini

I.Krivično materijalno pravo

II.Krivični postupak

III. Parnični postupak

IV. Suđenje u razumnom roku

V. Radno pravo

VI. Zaštita uzbunjivača

VII. Obligaciono pravo

VIII. Svojinskopravni odnosi

IX. Porodično pravo

X. Nasledno pravo

XI. Eksproprijacija

DETALJNIJE

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner