Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Inicijativa za započinjanje pregovora za zaključenje novog PKU za osnovne i srednje škole i domove učenika

Inicijativa za započinjanje pregovora za zaključenje novog PKU za osnovne i srednje škole i domove učenika

Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podneo Inicijativu za otpočinjanje pregovaračkog procesa za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Podsećamo Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika je objavljen u “Sl. glasniku RS”, broj 21/2015 od 25. februara 2015. god.

Ovaj kolektivni ugovor se primenjuje od 5. marta 2015. god. i važi tri godine.

Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika kojima se sredstva za plate obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, postupak izmene i dopune Ugovora, kao i međusobni odnosi učesnika Ugovora.

U skladu sa čl. 246. stav 1 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-OUS):

„Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća i javne službe zaključuju osnivač, odnosno organ koji on ovlasti, i reprezentativni sindikat.“

Uz navedenu inicijativu sindikat je u prilogu dostavio i Rešenje o utvrđenoj reprezentativnosti.

 

 

 

Izvor: vesti- sajt Granskih sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ (www. gsprs-nezavisnost.org.rs)

 

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner