Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Obaveza registrovanja svih faktura izdatih javnom sektoru od 1. marta 2018. godine – „Advokatska kancelarija” februar 2018.

Obaveza registrovanja svih faktura izdatih javnom sektoru od 1. marta 2018. godine – „Advokatska kancelarija” februar 2018.

Jedna od najvažnijih novina koju su doneli zakoni objavljeni u decembru 2017. godine odnosi se na Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Izmene ovog zakona uvode obavezu registracije faktura izdatih javnom sektoru u Centralnom registru faktura koji vodi Uprava za trezor. Sve fakture i drugi zahtevi za isplatu prema subjektu javnog sektora kao dužniku, moraju već od 1. marta 2018. godine biti registrovane, jer u suprotnom dužnik-subjekt javnog sektora nije obavezan da plati iznos iz fakture.

Ovim izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama se nastavlja uplitanje države u poslovanje privrede, jer prema predlagaču problem neizvršavanja obaveza od strane javnog sektora će biti rešen tako što je nametnuta obaveza registrovanja faktura poveriocima, a pre svega ovde imamo u vidu privatni sektor (da stavimo na stranu situaciju kada je subjekt javnog sektora poverilac), jer dužnici iz javnog sektora nisu ispunjavali svoje obaveze propisane ovim zakonom.

TEMA BROJA je “Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku”, primarijus dr Gavrilo Šćepanović koja govori o dužnosti vođenja ove dokumentacije kao dokaznog sredstva, o neadekvatnoj dokumentaciji kao problemu kod veštačenju i dr, a kao prilog data je sudska praksa u vezi sa značajem ove dokumentacijom u različitim postupcima.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u decembru 2017. i januaru 2018. god. U ovoj rubrici pokušali da Vam koliko je moguće više približimo sve novine koje donose navedeni zakoni objavljeni u decembru 2017. U januaru 2018. godine objavljena je samo ispravka jednog zakona.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Tema za razmišljanje je ovoga puta iz oblasti porodičnog prava, a povod je sporna odluka apelacionog suda o zajedničkoj imovini bračnih drugova.

PRIKAZI:

“Prikaz izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama”,  dipl. prav. Nikola Aleksić

“Pregled odredaba novih izmena Zakona o radu”, dipl. prav. Jelena Petrović

KOMENTARI:                                                  

“Podstrekavanje – čl. 34 KZ kao oblik saučesništva u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – podstrekavanje kao oblik saučesništva: objektivne i subjektivne veze kao opšte karakteristike saučesništva, elementni podstrekavanja, svest podstrekača, odnos sa izvršiocem… Kao prilog uz ovaj tekst dat je hronološki prikaz stavova zauzetih u sudskoj praksi u vezi sa postrekavanjem od 1974. do 2017. god.

“Uslovi za zasnivanje radnog odnosa”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – radno iskustvo, veštine, organizacione sposobnosti, pol, državljanstvo, radna i boravišna dozvola, stručna sprema, smetnje za zasnivanje radnog odnosa…

REČ KOLEGE: “Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi”, Dr  Đorđe  Sarapa, advokat iz Beograda – “…s obzirom da se oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava odnosi na kupovinu prvog stana, nema osnova da kupci prvog stana koji od 1. jula 2006. godine imaju u svojini stan koji su oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva stekli nenaplatno, po osnovu nasleđa ili poklona, i platili porez na prenos apsolutnih prava, taj isti porez plaćaju i prilikom kupovine prvog stana.”

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I.Medicinska dokumentacija u sudskoj praksi

II.Krivično materijalno pravo – podstrekavanje

III. Porodično pravo – zajednička imovina supružnika

IV.Nova pravna mišljenja i shvatanja Prekršajnog apelacionog suda

V.Praksa Evropskog suda za ljudska prava

Shares

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upišite broj * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZOUP

Profi Sistem baner