Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Reklamiranje advokata – odluke Privrednog suda i potreba za daljim reagovanjem” – u časopisu “Advokatska kancelarija” – jul-avgust 2017.

Reklamiranje advokata – odluke Privrednog suda i potreba za daljim reagovanjem” – u časopisu “Advokatska kancelarija” – jul-avgust 2017.

U dvobroju jul-avgust 2017. uveli smo novine:

  • Novu rubriku “Prikazi” u kojoj ćemo predstavljati nove, važne odluke sudova, nove propise i njihove izmene,
  • a takođe, uvažavajući sugestije naših čitalaca ubuduće ćemo se češće baviti praksom ESLJP protiv drugih država.

 

U novoj rubrici PRIKAZI:

Reklamiranje advokata – prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem, dipl. prav. Nikola Aleksić prikazani su stavovi zauzeti u odlukama Privrednog suda, bez ocene ispravnosti ovih odluka, odnosno bez ulaženja u komentar ovih odluka, te se iz tih razloga i nalazi u novoj rubrici časopisa PRIKAZI, ali s druge strane, postavljeno je pitanje:

Da li postoje i druga lica koja se bave slični stvarima i da li bi u njihovom slučaju trebalo reagovati?

Nedopustivo je navoditi sajtu udruženja u tzv. uputstvu za tužbu radi raskida ugovora sa bankom da se 200 evra plaća advokat, jednokratno za celu uslugu vođenja postupka do kraja, a da se plaća odmah na početku prilikom predaje dokumentacije…

TEMA BROJA je “Uloga advokata – branioca u maloletničkom pravosuđu”, Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu – u kojoj je ukazano na neke najvažnije situacije koje se tiču materijalnog krivičnog prava i na neke nove situacije koje su počele da se pojavljuju u domaćoj sudskoj praksi, u kom delu značajnu ulogu imaju ili mogu imati advokati – branioci pojedinih maloletnih odnosno mlađih punoletnih lica u sukobu sa zakonom.

Pored ovog teksta, sadržaj dvobroja jul-avgust čine i:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u junu 2017. godine

ZA RAZMIŠLJANJE: “Naknada nematerijalne štete vlasniku motornog vozila”, dipl. prav. Nenad Jevtić – povod za ovaj tekst je Pravni zaključak usvojen na zajedničkom sastanku predstavnika Građanskih odeljenja i Odeljenja za radne sporove apelacionih sudova prema kojem vlasnik motornog vozila koji je osiguran od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima ima pravo na naknadu nematerijalne štete pričinjene upotrebom tog vozila od osiguravača i kada nije upravljao vozilom u momentu nastanka štetnog događaja.

KOMENTARI:

“Krivično delo neovlašćeno fotografisanje iz čl. 144 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT  u Čačku

“Sloboda izražavanja na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Izuzeće sudije u parničnom postupku, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

 

REČ KOLEGE:

“Da li i pod kojim uslovima ništavost prvog ugovora o prometu nepokretnosti povlači ništavost i kasnije zaključenih ugovora o prometu iste nepokretnosti?”, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda

“Nedoslednosti u odlukama domaćih sudova – lišenje prava na pravično suđenje”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Neovlašćeno fotografisanje

II. Parnični postupak – Izuzeće i isključenje sudije

III. Presuda Apelacionog suda – zaštita uzbunjivača

IV. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda

V. Izabrane sentence Vrhovnog kasacionog suda

VI. Novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda – Utvrđivanje i korekcija osnovice za obračun plata kolektivnim ugovorom za državne organe

VII. Nova praksa Ustavnog suda:

  • Načelo o oficijelnosti i povreda prava na suđenje u razumnom roku nepodobnost izvršne isprave kao razlog za obustavu izvršenja
  • Dokaz o izmirenju kupoprodajne cene nepokretnosti kao uslov za upis prava svojine i uslov za određivanje izvršenja
  • Način izvršenja i težina posledica krivičnog dela učinjenog od strane državnih službenika kao razlog za produženje pritvora
  • Sticanje državine u postupku u kojem je izostalo donošenje pravnog akta
  • Ocena odgovornosti prevoznika i osiguravača i pravo putnika na osiguranu sumu

 

DETALJNIJE

Shares

ZOUP

Profi Sistem baner