Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Zahtevi sindikata prosvetnih radnika

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Sindikata obrazovanja Srbije objavljeno je saopštenje sa zahtevima sindikata upućenih Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U saopštenju se navodi da zaposleni u prosveti imaju najnižu prosečnu zaradu u javnom sektoru. Prosečna zarada u Republici Srbiji iznosi oko 45 767 dinara, dok je prosek u obrazovanju sa povećanjem od 6% oko 42 320 dinara. Povećanjem cene rada od 4% u 2016. godini  i 6 % u 2017. godini još uek nije postignut nivo pre smanjenja zarada od 10 % u 2014. godini. Pored toga, kako se navodi, povećanjem minimalne cene rada po satu za 7,4 % odnosno sa 121 dinar na 130 dinara, zaposleni u obrazovanju sa 3. i 4. stepenom su došli na minimalac. Reprezentativni sindikati, ogorčeni ovakvim stanjem, traže povećanje koeficijenta za 3. i 4. stepen za 8,2%, a da se od trećeg kvartala počne...

Detaljnije

Povraćaj PDV kroz roditeljski dodatak

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljen je odgovor ministarstva na pitanje koje je postavila Liga socijaldemokrata Vojvodine a tiče se ciljeva projekta “Bebo dobrodošla na svet”. Prenosimo odgovor Ministarstva u celini: Povodom pitanja koje je Liga socijaldemokrata Vojvodine, u nedelju putem medija, uputila Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo želi da odgovori da je jedan od ciljeva projekta “Bebo dobrodošla na svet” da se roditeljima omogući prijava za roditeljski dodatak u bolnici neposredno nakon rođenja deteta, kao i ostvarenje prava na povraćaj poreza na dodatu vrednost za kupljenu hranu i opremu za bebe. Stoga će prosečan iznos povraćaja PDV – a biti uključen u prvu ratu roditeljskog dodatka, a samim tim jednak za sve bebe. Ovaj iznos PDV-a će biti isplaćen svim roditeljima koji podnesu prijavu za roditeljski dodatak, ne samo roditeljima koji su skupljali...

Detaljnije

Izabrani savetnici- spoljni saradnici za pružanje stručne podrške nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljena je vest da je na osnovu Konkursa objavljenog 16.11.2016. godine izabrano ukupno 200 savetnika-spoljnih saradnika koji će biti angažovani za pružanje stručne podrške prosvetnim savetnicima i svojim kolegama u vrtićima, osnovim i srednjim školama. Podsećanja radi, čl. 153. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-aut. tumačenje, 68/2015 i 62/2016-OUS) je propisano: „Za pružanje savetodavne i stručne pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, a radi kvalitetnijeg obavljanja obrazovno-vaspitnog rada, Ministarstvo određuje listu savetnika – spoljnih saradnika za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove (u daljem tekstu: savetnik). Ministarstvo rešenjem određuje broj savetnika neophodnih za pružanje pomoći iz stava 1. ovog člana. Izbor savetnika vrši ministar rešenjem na osnovu konkursa. Nastavnik, vaspitač, i stručni saradnik i savetnik zavoda koji ispunjava uslove...

Detaljnije

Putni nalozi i evidencije u drumskom saobraćaju

>> dana Jan 23, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 90/2016, sa primenom od 12. februara 2017. god. objavljeni su: Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima sa čijom primenom prestaje da važi Pravilnik o sadržini, izdavanju i vođenju putnih naloga i evidenciji o izdatim putnim nalozima („Sl. glasnik RS”, br. 20/1996 i 32/2010); Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca i načinu vođenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa sa čijom primenom prestaje da važi Pravilnik o sadržini obrasca vođenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa („Sl. glasnik RS”, br. 20/1996). U „Sl. glasniku RS“, br. 105/2016 objavljen je Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca zahteva za izdavanje licence za prevoz, izgledu i sadržini licence za prevoz i izvoda licence za prevoz koji se se primenjuje od 12. februara 2017. god. U  „Sl. glasniku RS“, br....

Detaljnije

Zaštita podataka o ličnosti-obaveza organa vlasti

>> dana Jan 20, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još jednom podseća sve državne organe koji raspolažu podacima o ličnosti građana kao i funkcionere i radnike koji u tim organima rade da imaju nespornu zakonsku obavezu da se korektno i odgovorno odnose prema tim podacima. Podsećanja radi, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, broj 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012-OUS i 107/2012) se uređuju uslovi za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti, obezbeđenje podataka, evidencija, iznošenje podataka iz Republike Srbije i nadzor nad izvršavanjem ovog zakona. Zaštita podataka o ličnosti obezbeđuje se svakom fizičkom licu, bez obzira na državljanstvo i prebivalište, rasu, godine života, pol, jezik, veroispovest, političko i drugo uverenje,...

Detaljnije

Sanitarni i epidemiološki nadzor

>> dana Jan 19, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 3/2017) sa primenom od 26. januara 2017. god.objavljeni su: –Pravilnik o vrstama i načinu sprovođenja epidemiološkog nadzora nad zaraznim bolestima i posebnim zdravstvenim pitanjima; –Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša („ glasnik RS”, br. 20/2006 i 27/2006); –Pravilnik o uslovima za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Pravilnik o uslovima za vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Sl. glasnik SRS”, broj 52/1982). Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Javno-privatno partnerstvo i koncesije

>> dana Jan 19, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 104/2016 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama  koji se primenjuje od 31. decembra 2016. god. Uredba o načinu davanja koncesije u fazama („Sl. glasnik RS“, br. 1/2017) primenjuje se od 7. januara 2017. god. Ovom uredbom bliže se propisuje način davanja koncesije u fazama koja se daje pod uslovom da je to predviđeno koncesionim aktom kada slučaju da je procenjena vrednost koncesije veća od 50 miliona evra i pošto javno telo donese odluku da se postupak davanja koncesije sprovede u fazama. Tekst ovih obimnih izmena možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Izmene Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

>> dana Jan 18, 2017 | 0 komentara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 101/2016) počeo je da se primenjuje od 1. januara 2017. god. Ove izmene donose brojne novine u vezi sa podsticajima: preciziraju dužnosti korisnika podsticaja i preciziraju odredbe koje se odnose na vraćanje novčanih sredstava, plaćanje zatezne kamate i umanjenje narednih isplata prema korisniku podsticaja. podsticaji u stočarstvu proširuju se i na kvalitetne tovne bikove, krave za uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne ovnove i jarčeve i kvalitetne priplodne nerastove, podsticaji za krave za uzgoj teladi za tov utvrđuju se u minimalnom iznosu od 5.000 dinara po grlu, lice koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje ne može da ostvaruje pravo na podsticaje za premiju za mleko proizvedeno od grla za koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje, podsticaji za tov junadi ostvaruju...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner