Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

>> dana Aug 22, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljen je Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru: „Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Odbor za pravni sistem i državne organe doneo je Zaključak 05 broj: 011-7800/17. od 16. avgusta 2017. godine, kojim se određuje sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru sprovodi se od 18. avgusta do 6. septembra 2017. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, predstavnici sindikata,...

Detaljnije

Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

>> dana Aug 21, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine objavljen je Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. glasnik RS”, broj 62/2006, 41/2009 i 112/2015) zadnji put je menjan 2015. godine, a ove izmene su u primeni  od 7. januara 2016. godine. Razlozi za donošenje Predloga zakona o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu sadržani su u odredbama člana 63. stav 2. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, br. 83/08 i 12/14). Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane uređeno je da će po stupanju na snagu ovog sporazuma Srbija da dopusti državljanima država članica Evropske unije...

Detaljnije

Kontrola izvršenja ugovornih obaveza kod prodaje kapitala ili imovine

>> dana Aug 21, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 78/2017 objavljen je Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine („Sl. glasnik RS“, br. 78/2017) koja se primenjuje od  19. avgusta 2017. god. Tekst izmena i dopuna možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Izabrani novi članovi Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

>> dana Aug 17, 2017 | 0 komentara

Narodna skupštine izabrala je 20. jula četiri člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Na predlog predsednika Republike Aleksandra Vučića, Narodna skupština je za člana Odbora izabrala docenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu Miloša Stankovića. Na predlog Vrhovnog kasacionog suda izabran je sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji Slobodan Gazivoda. Docentkinja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu Jelena Stanković izabrana je na predlog Državne revizorske institucije, a na predlog Socijalno-ekonomskog saveta izabran je Ivan Kovačević, generalni direktor Akcionarskog društva za kulturu, obrazovanje, izdavaštvo i marketing „Đuro Salaj“ Beograd. Pored prof. dr Dragana Mitrovića, redovnog profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji vrši funkciju predsednika Odbora Agencije i Danice Marinković, člana Odbora Agencije, sudije Apelacionog suda u Kragujevcu u penziji, izborom četiri nova člana Odbor Agencije imaće šestoro članova. Agencija se nada da će u što skorije vreme biti...

Detaljnije

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

>> dana Aug 17, 2017 | 0 komentara

Vlada RS je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je objavljen na sajtu Narodne skupštine. Ovaj Predlog ima 67. članova, a prema obrazloženju razlozi za donošenje ovog zakona su sledeći: Ovim predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (u daljem tekstu: Izmene i dopune zakona) unapređuju se zakonske odredbe sadržane kako u Zakonu o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon i 71/12 – US), tako i u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, broj 83/14). Međutim, ovim Izmenama i dopunama zakona uvode se i novi instituti i implementiraju odredbe kojima se obezbeđuju uslovi za adekvatniju i bolju primenu već postojećih instituta, efikasnije sprovođenje stečajnog postupka i poboljšanje namirenja poverilaca. Iako je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju usvojen i stupio na...

Detaljnije

Posledice usvajanja Predloga zakona o elektronskom dokumentu

>> dana Aug 17, 2017 | 0 komentara

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koji omogućava da se elektronski dokumenti priznaju kao i papirni, kao i različite nivoe identifikacije fizičkih i pravnih lica. Zakon uređuje i elektronski potpis, elektronski pečat, vremenski žig, elektronsku dostavu i elektronsko čuvanje dokumenata, što će omogućiti jednostavnu i jeftiniju upotrebu kvalifikovanih elektronskih sertifikata, razmenu dokumentacije u elektronskom obliku i uništavanje papirne dokumentacije kada je obezbeđena usluga kvalifikovanog elektronskog čuvanja. U ovom trenutku, više od 100 propisa predviđa neophodno korišćenje papirnog dokumenta, kao jedinog priznatog načina za sprovođenje nekog postupka, zaključenje pravnog posla ili obezbeđenje dokaznog sredstva. Na taj način se onemogućuje sprovođenje postojećih i donošenje novih propisa o elektronskom dokumentu, elektronskom potpisu i elektronskoj upravi. Donošenje zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja...

Detaljnije

Nadležnost za procenu nepokretnosti koje se pribavljaju ili otuđuju iz javne svojine

>> dana Aug 16, 2017 | 0 komentara

Imajući u vidu odskorašnju primenu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) postavlja se pitanje njegove primene odnosno nadležnosti licenciranih procenitelja. U skladu sa čl. 3 Zakona o proceniteljima vrednosti: „Odredbe ovog zakona primenjuju se na procene vrednosti nepokretnosti koje se vrše za potrebe: 1) zaključenja ugovora o kreditu obezbeđenih hipotekom i zaključenja drugih poslova finansijskih institucija obezbeđenih hipotekom; 2) utvrđivanja vrednosti nepokretnosti u postupku stečaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; 3) prodaje nepokretnosti u postupku vansudskog namirenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka. Ugovori iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana u kojima vrednost nepokretnosti nije procenio licencirani procenitelj ništavi su. Ako javni beležnik, odnosno drugi organ koji je zakonom ovlašćen za overu ili zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana...

Detaljnije

Zbog čega je Office 365 pravi odgovor na izazove advokatskog posla

>> dana Aug 15, 2017 | 0 komentara

Posao advokata nikako nije tipičan kancelarijski posao koji traje osam časova dnevno i obavlja se u istom prostoru svakog dana. Ako je svakodnevna dinamika takva da se od vas zahteva izuzetna mobilnost, zašto bi onda svi vaši predmeti i drugi prateći dokumenti bili vezani samo i isključivo za jednu kancelariju? Kada je priroda posla takva da se od vas traži da budete stalno u pokretu onda nije nelogična pretpostavka da bi bilo krajnje racionalno da uza sebe uvek imate i sve što inače držite u svojoj primarnoj kancelariji. Iako je razloga za odluku da sebi omogućite „kancelariju u pokretu“ mnogo, ajde prvo da se razmotrimo „kočnicu“ ka ovom veoma važnom konceptu.  Sigurnost. Jedna od najvećih zabluda o Cloud tehnologiji jeste da ona ne predstavlja siguran način za čuvanje podataka. U stvarnosti, Cloud nije nužno ni više ni manje sigurno...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner