Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Izjašnjenje Ministarstva zdravlja o „mehanizamu vanredne kontrole bolovanja”

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu zdravlja, povodom vesti objavljenoj na veb sajtu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koju su preneli mnogi mediji, a u kojoj se između ostalog navodi: „Ministri Vlade dogovorili su sa ambasadorom Kine u Srbiji i direktorom smederevske Železare mehanizam kontrole bolovanja… kao i na koji način će se on sprovoditi… ovo će biti jedna vrsta pilot projekta, koji će, ukoliko bude dao dobre rezultate, biti opšte primenjivan…” Imajući u vidu da bilo kakav mehanizam kontrole bolovanja podrazumeva obradu podataka o ličnosti, i to podataka koji su po zakonu naročito osetljivi, Poverenik je od oba ministarstva zatražio da se u roku od tri dana izjasne...

Detaljnije

Javna rasprava o nacrtima Zakona o javnim agencijama i Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama i zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovih  zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare. Javna rasprava o Nacrtima zakona  provodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti...

Detaljnije

Rad budžetske inspekcije

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Nova Uredba o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije objavljena je u „Sl. glasniku RS“, br. 93/2017, a primenjuje se od 24. oktobra 2017. god. Ovom uredbom uređuju se način rada, ovlašćenja i obeležja budžetske inspekcije, službe za budžetsku inspekciju autonomne pokrajine i službe za budžetsku inspekciju jedinice lokalne samouprave. Rad budžetske inspekcije je nezavisan i samostalan. Budžetska inspekcija obavlja poslove budžetske inspekcije kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pravnih lica i drugih subjekata (u daljem tekstu: subjekat inspekcijske kontrole) za koje je Zakonom o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – isp., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015 i 99/2016) ili drugim zakonom ovlašćena da vrši inspekcijsku kontrolu. Budžetska inspekcija vrši inspekcijsku kontrolu primene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod...

Detaljnije

Automatska overa zdravstvenih kartica

>> dana Oct 16, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO), 16. oktobra 2017. god., objavljeno je saopštenje u kome se navodi da je RFZO nakon okončanja projekta zamene zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama pristupio realizaciji projekta automatske overe zdravstvenih kartica. Automatska overa predstavlja overu zdravstvenih kartica elektronskim putem, za sva osigurana lica za koje je, prema podacima dobijenim iz Poreske uprave, uplaćen dospeli doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Poslodavac nema obavezu podnošenja zahteva za overu zdravstvenih kartica, jer se overa vrši automatski na osnovu podataka o plaćenim doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje. Automatska overa zdravstvenih kartica predstavlja komforniji i jednostavniji način overe isprava o osiguranju, s obzirom da nije potrebno da poslodavac dolazi na šalter i dostavlja različitu dokumentaciju. Overa se vrši automatski, samo na osnovu podatka da je dospeli doprinos plaćen, što predstavlja veliko rasterećenje kako za poslodavce,...

Detaljnije

Prijem sudijskih i tužilačkih pripravnika

>> dana Oct 16, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 92/2017, sa primenom od 21. oktobra 2017. god. objavljeni su: – Pravilnik o postupku prijema sudijskih pripravnika čijim stupanjem na snagu prestaju da važe odredbe Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u sudovima („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) u delu koji se odnosi na prijem sudijskih pripravnika. – Pravilnik o postupku prijema tužilačkih pripravnika čijim stupanjem na snagu prestaju da važe odredbe Pravilnika o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u javnim tužilaštvima („Sl. glasnik RS“, br. 43/2010) u delu koji se odnosi na prijem tužilačkih pripravnika. Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis...

Detaljnije

Evropski sud pravde: nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, neravnoteža stranaka, obavezni nivo informisanja – “Advokatska kancelarija”, oktobar 2017.

>> dana Oct 13, 2017 | 0 komentara

Iz oktobarskog broja časopisa “Advokatska kancelarija” izdvajamo: PRIKAZ NOVE PRESUDE EVROPSKOG SUDA PRAVDE – Ocena nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, vreme u kojem se ceni neravnoteža između stranaka, „jasne i razumljive“ odredbe ugovora, nivo informisanja koji mora pružiti banka”. Evropski sud pravde 20. septembra 2017. godine, doneo je presudu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. protiv Banca Românească SA, povodom zahteva za prethodnu odluku koji je uputio Žalbeni sud u Oradei, Rumunija. Ovaj tekst ima za cilj jedino davanje prave informacije, bez zauzimanja bilo čije strane, s obzirom da novinski naslovi (i specijalizovani sajtovi za „obaranje kredita“) uglavnom daju pogrešnu sliku o ovoj odluci Evropskog suda pravde. Neki zbog neznanja a neki iz sopstvenih interesa (prikrivenih navodnim zalaganjem za rešavanje problema ljudi koji podizali kredite u CHF) i nepostojanja osnovnih moralnih vrednosti, te da bi otklonili...

Detaljnije

Obustavljena ocena zakonitosti Pravilnika o oceni stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za zamenika javnog tužioca

>> dana Oct 13, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud Republike Srbije objavio je na svom sajtu 12. oktobra 2017. godine, da je je obustavio postupak za ocenu zakonitosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira i ukinuo meru obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika, s obzirom na to da je nakon što je Ustavni sud pokrenuo postupak Državno veće tužilaca osporeni Pravilnik stavilo van snage i donelo novi Pravilnik čije odredbe ne sadrže rešenja koja su bila sporna za Ustavni sud. Kako je na ovaj način Državno veće tužilaca izvršilo usaglašavanje osporenog Pravilnika sa odredbama Zakona o javnom tužilaštvu, a donošenjem mere kojom je obustavljeno izvršenje pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu spornog Pravilnika, su sprečene štetne posledice koje su mogle nastupiti, Ustavni...

Detaljnije

Primedbe sindikata na Zakon o javnim službama i Zakon o sistemu plata

>> dana Oct 12, 2017 | 0 komentara

Prema saopštenju obljavljenom na sajtu Sindikata obrazovanja Srbije, 11. oktobra 2017. god. je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja održan sastanak na kojem su učestvovali ministar Šarčević, ministar lokalne samouprave Branko Ružić sa saradnicima, kao i predstavnici pet reprezentativnih sindikata iz oblasti obrazovanja. Tema sastanka je bila stav sindikata i primedbe na Zakon o javnim službama, kao i primedbe na Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. U saopštenju se navodi da je 80 odsto primedbi upućenih od sindikata usvojeno, s tim što je Sindikat obrazovanja Srbije tražio da se u članu 123 Zakona o zaposlenima u javnim službama izmeni stav 1, gde stečeno zvanje doktora nauka u oblasti rada , a koje nije uslov za obavljanje njegovog posla, može da ostvari uvećanje plate do 8 odsto. Zatim, stav 2 da stečeni akademski naziv magistar nauka može da ostvari uvećanje plate najmanje...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner