Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Licenca za javni prevoz tereta

>> dana Feb 22, 2017 | 0 komentara

Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, broj 68/2015) uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor. Između ostalog, ovim zakonom propisani su uslovi za obavljanje javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju. Pre svega, u skladu sa ovim zakonom, javni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju kod koga privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja prevoz naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza. I. Uslovi za obavljanje javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju Javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i...

Detaljnije

Sredstva i predmeti izvršenja po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

>> dana Feb 13, 2017 | 0 komentara

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) (u daljem tekstu: novi ZIO) koji je stupio na snagu 1. jula 2016. god. sredstva i predmeti izvršenja uređeni su na sličan način kao i u prethodnom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasniku RS“, broj 31/2011, 99/2011-dr.zakon, 109/2013-OUS, 55/2014 i 139/2014). Sredstva i predmeti regulisani su u okviru Glave druge, članovima 54. do 58. novog ZIO. I. Sredstva i predmeti prema novom ZIO Član 54. novog ZIO uređuje pojam i vrste sredstava izvršenja koja predstavljaju radnje kojima se namiruje potraživanje izvršnog poverioca. Kao i u prethodnom zakonu sredstva izvršenja razlikuju se u zavisnosti da li se radi o izvršenju radi namirenja novčanog ili nenovčanog potraživanja. Sredstva izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja su: prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika, prodaja pokretnih stvari izvršnog dužnika, prenos novčanog potraživanja izvršnog dužnika, prenos zarade...

Detaljnije

Prijava potraživanja po osnovu neisplaćene devizne štednje

>> dana Feb 9, 2017 | 0 komentara

Na osnovu člana 18. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Sl. glasnik RS”, broj 108/16) (u daljem tekstu: Zakon), koji se primenjuje od 30. decembra 2016. god. Vlada republike Srbije donela je Uredbu o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana objavljenu u „Sl. glasniku RS“, br. 8/2017. Naime, navedenim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak regulisanja obaveza po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koju su do 27. aprila 1992. godine položili: 1) državljani bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ; 2) državljani Republike Srbije kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje...

Detaljnije

Novi broj časopisa “Advokatska kancelarija” – februar 2017.

>> dana Feb 7, 2017 | 0 komentara

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u decembru 2017. god. (u januaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon). TEMA BROJA: “Odgovornost pravnih lica za krivična dela”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se bavi zakonom koji uređuje uslove odgovornosti pravnih lica za krivična dela, krivične sankcije koje se mogu izreći pravnim licima i pravila postupka u kojem se odlučuje o odgovornosti pravnih lica, izricanju krivičnih sankcija, a koji je u praksi gotovo zaboravljen. ZA RAZMIŠLJANJE: “Ovlašćenje punomoćnika za prijem naloga, odnosno opomena za plaćanje sudskih taksi”, dipl. prav. Nikola Aleksić –  povod za ovaj tekst su različiti stavovi sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova u vezi sa ovim ovlašćenjem. U oblasti krivičnog prava predstavljen je “Pokušaj krivičnog dela – čl. 30 KZ i nepodoban pokušaj – čl. 31 KZ”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, a kao...

Detaljnije

Troškovi angažovanja punomoćnika ili branioca van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda

>> dana Feb 1, 2017 | 0 komentara

-Razlika između krivičnog i parničnog postupka u pogledu dosuđivanja ovih troškova- Kada su u pitanju troškovi za prevoz i odsustvovanje iz kancelarije punomoćnika-advokata u parničnom postupku, naši sudovi strankama ne priznaju iste kao potrebne, odnosno nužne troškove postupka. Ovaj stav sudova nije nov, ali na aktuelnost pitanja u vezi sa dosuđivanjem ovih troškova ukazuje i to da je u junu 2016. godine na zajedničkom sastanku predstavnika Građanskih odeljenja i Odeljenja za radne sporove apelacionih sudova, usvojen “novi” zaključak. S druge strane, kada je u pitanju krivični postupak okrivljenom se ovi troškovi priznaju. I. Relevantne odredbe Zakon o parničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 49/2013-OUS, 74/2013-OUS i 55/2014) u članu 154. propisuje: “Sud će prilikom odlučivanja koji će troškovi da se naknade stranci da uzme u obzir samo one troškove koji su bili potrebni radi vođenja parnice. O tome...

Detaljnije

Povratak instituta odlaganja izvršenja

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) koji počeo da se primenjuje 1. jula 2016. godine u izvršni postupak ponovo uvodi institut odlaganja izvršenja. Prethodni Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, broj 31/2011, 99/2011-dr.zakon, 109/2013-OUS, 55/2014 i 139/2014) propisivao je da u postupku izvršenja i obezbeđenja odlaganje nije dozvoljeno, osim ako zakonom nije izričito propisano drugačije. Za razliku od zakona iz 2011. godine, Zakon o izvršnom postupku (“Sl. list SFRJ”, br. 20/78,… i Sl. list SRJ”, br. 27/92,… i 24/94), Zakon o izvršnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 28/00, 73/00 i 71/01) i Zakon o izvršnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004) predviđali su ovaj institut. S obzirom da prethodni zakon nije predviđao mogućnost odlaganja, navešćemo i određene stavove sudova po Zakonu o izvršnom postupku (“Sl. glasnik RS”, broj 125/2004) (u daljem tekstu: ZIP),...

Detaljnije

Informacije od javnog značaja u slučaju “Savamala”

>> dana Jan 12, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti objavljeno je obaveštenje o prema kojem ne postoje razlozi za isključenje prava na pristup traženim informacijama predviđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u vezi sa slučajem „Savamala“. Naime, rešenjem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Pi.br.86/16 od 25.10.2016. godine odbijen je zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja kojim je tražilac M.D. tražio dostavljanje informacija u vezi sa postupanjem S.Đ, zamenice javnog tužioca, u skladu sa članom 44. Zakonika o krivičnom postupku, odnosno dokumente u kojima su iste sadržane iz kojih se mogu saznati: – delovodni brojevi dokumenata kojima je imenovana, zbog odbijanja policije da postupi po upućenim zahtevima i urgencijama, obavestila javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ministra unutrašnjih poslova, Vladu i nadležno telo Narodne skupštine Republike Srbije, kao i -delovodni...

Detaljnije

Novi broj časopisa “Advokatska kancelarija” – decembar 2016.

>> dana Dec 9, 2016 | 0 komentara

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u novembru 2016. god. VAŽNA OBAVEŠTENJA: Neustavna odredba Zakona o radu Obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije Prestanak prava na podnošenje zahteva za rehabilitaciju Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Statuta Advokatske komore Beograda   TEMA BROJA: “Rutinska fotografija kao autorsko delo”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu – kao odgovor na pitanje kada fotografija predstavlja autorsko delo i da li je autorsko delo fotografija koja nastaje bez kreativnog doprinosa autora. ZA RAZMIŠLJANJE: “Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta”, dipl. prav. Nenad Jevtić – o razlici između internet-prezentacije i reklamiranja. Iz krivičnog prava “Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – da li se rok zastarelosti računa posebno za svako krivično delo ili prema poslednjem krivičnom delu koje ulazi u sastav produženog krivičnog...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner