Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Povreda privatnosti video nadzorom za vreme predavanja na fakultetu – presuda Evropskog suda za ljudska prava

>> dana Nov 30, 2017 | 0 komentara

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) doneo je 28. novembra 2017. godine presudu po predstavci 70838/13 u predmetu Antović i Mirković protiv Crne Gore u vezi sa video nadzorom za vreme predavanja na fakultetu. Naime, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta pri Univerzitetu Crne Gore obavestio je profesore koji tamo predaju, uključujući i podnosioce predstavke u ovom slučaju, da je video nadzor uveden i da će biti video nadzor u sali za vreme održavanja časova. Odlukom dekana je precizirano da je cilj mere osiguranje sigurnosti imovine i ljudi, uključujući i studente, kao i praćenje izvršavanja nastavnih aktivnosti. Odlukom je navedeno da je pristup podacima koji su prikupljeni zaštićen kodovima koji su poznati samo dekanu. Podnosioci predstavki su se žalili Agenciji za zaštitu ličnih podataka o video nadzoru i prikupljanju podataka o njima bez njihovog pristanka. Oni se oslanjali na...

Detaljnije

Prikaz nove presude Evropskog suda pravde u vezi sa ugovorima o kreditu

>> dana Nov 8, 2017 | 0 komentara

Ocena nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, vreme u kojem se ceni neravnoteža između stranaka, „jasne i razumljive“ odredbe ugovora, nivo informisanja koji mora pružiti banka” Evropski sud pravde 20. septembra 2017. godine, doneo je presudu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. protiv Banca Românească SA, povodom zahteva za prethodnu odluku koji je uputio Žalbeni sud u Oradei, Rumunija. U različitim dnevnim listovima i pojedinim „specijalizovanim“ sajtovima za „obaranje kredita“ osvanuli su naslovi tipa “Pao Švajcarac“, „Evropski sud presudio u korist korisnika kredita“ i sl, a u pojedinim novinama naveden je i pogrešan naziv suda koji je doneo odluku, odnosno naveden je Evropski sud za ljudska prava, te da bi otklonili sve nedoumice ovde ćemo prikazati šta zapravo stoji u ovoj odluci Evropskog suda pravde. Zahtev za prethodnu odluku odnosio se na tumačenje člana 3. stav 1....

Detaljnije

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

>> dana Oct 26, 2017 | 0 komentara

Štampano izdanje: Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina   Autor komentara: Biljana Antić dipl. pravnik, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja   Sveobuhvatan Komentar najznačajnijih novina koje donosi novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja!!!   Autor je kroz komentar, a sve u cilju što lakšeg prilagođavanja i usklađivanja rada direktora i rada ustanove, a pre svega pomoćnika direktora i sekretara, sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) dao sveobuhvatan prikaz odredaba novog Zakon i svih novina koje on donosi, pri čemu je stavljen poseban akcenat na najznačajnije izmene vezane za: status direktora/pomoćnika direktora/sekretara/vd/nastavnika; rokove kod pravnih lekova; zasnivanje radnog odnosa; datume i osnove prestanka radnog odnosa; promena norme; promene u oblasti evidencija; osnivanje tela… Konkretno,...

Detaljnije

Reklamiranje advokata – prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem

>> dana Sep 11, 2017 | 0 komentara

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu, br. 25. P-1737/2017 od 15. juna 2017. godine, usvojena je privremena mera zabrane reklamira usluge organizovanja pružanja pravne pomoći na predlog tužioca Advokatske komore Srbije prema tuženoj First Invest Group doo Beograd, radi obezbeđenja nenovčanog potraživanja. Presudom istog suda, br. 34. P-4952/2016 od 1. juna 2017. godine, usvojen je tužbeni zahtev tužioca Advokatske komore Srbije prema tuženom Justucija Sistemi doo, Beograd, i utvrđeno nepostojanje prava tuženog da organizuje, omogućava ili na bilo koji drugi način učestvuje u odnosu između advokata i klijenta u oblasti pružanja pravne pomoći od strane advokata, vrši ugovaranje programa pravne zaštite, organizovanje jedinstvenog tržišta pravne pomoći u Republiciji Srbiji. Da napomenemo da je cilj ovog teksta da prikaže stavove zauzete u odlukama Privrednog suda, bez ocene ispravnosti ovih odluka, odnosno bez ulaženja u komentar ovih odluka, te se iz tih...

Detaljnije

Prikaz izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu

>> dana Sep 2, 2017 | 0 komentara

I RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMENA I DOPUNA Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 80/2017, a primenjuje se od 1. septembra 2017. godine. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, br. 83/08 i 12/14). Takođe, razlog za donošenje ovog zakona jeste i to što uslovi za sticanje svojine nad nepokretnostima – poljoprivrednim zemljištem državljana država članica Evropske unije u skladu sa navedenim sporazumom predstavljaju materiju koju je moguće urediti samo zakonom. II KO MOŽE BITI VLASNIK POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA? Pre svega, izmenjen je član 1. stav 4. Zakona. Pre izmena ova odredba je glasila: „Vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano fizičko,...

Detaljnije

Ocena odgovornosti prevoznika i osiguravača i pravo putnika na osiguranu sumu

>> dana Aug 11, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud RS na sednici održanoj 13. aprila 2017. godine, doneo je odluku kojom je usvojio ustavnu žalbu R.V. i zauzeo stav da putnici imaju pravo na osiguranu sumu, nezavisno od toga da li imaju pravo na naknadu štete po osnovu odgovornosti prevozioca. Naime, u ustavnoj žalbi je, između ostalog, navedeno: da se podnositeljka povredila prilikom izlaska iz autobusa, čiji je vlasnik „J…prevoz“ a.d. koji sa kompanijom „D. osiguranje“ a.d. ima zaključen ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledice nesrećnog slučaja; da je odbijen podnositeljkin tužbeni zahtev, sa obrazloženjem da uzrok pada tužilje nije u propustu na strani prevoznika; da se postavlja pitanje zašto je ustanovljeno obavezno osiguranje putnika od posledica nesrećenog slučaja, ako sud odbija da dosudi naknadu od osiguravajućeg društva koje je sa prevoznikom zaključilo ugovor o obaveznom osiguranju. Podnositeljka je predložila da Ustavni sud...

Detaljnije

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe

>> dana Jul 5, 2017 | 0 komentara

Zahtevi za refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe mogu se podnositi od 3. do 17. jula 2017. godine nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Republike Srbije. Poreska uprava Republike Srbije će posle sprovedenog postupka kontrole zahteva i u roku od 30 dana izdati rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a ili rešenje kojim se zahtev odbija. Roditelj ili staratelj može da ostvari refundaciju PDV-a najviše u iznosu do 75.029,08 dinara i to u prvoj godini starosti bebe do 42.873,76 dinara, a od prve do druge godine starosti u iznosu do 32.155,32 dinara. Hranom i opremom za bebe, za čiju nabavku može da se ostvari pravo na povraćaj PDV-a, smatraju se: mleko za odojčad, kašice, krevetac, kolica, stolica za hranjenje, stolica za kola i pelene. Prvi uslov za ostvarivanje prava na povraćaj je da je ukupan neto...

Detaljnije

Obaveštenje za lokalne samouprave povodom uključivanja u informacioni sistem eZUP

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljeno je Obaveštenje jedinicama lokalne samouprave povodom uključivanja u informacioni sistem eZUP-a od 16. juna 2017. god , koje prenosimo u celosti:   “Poštovani, Pišem vam povodom početka pune primene Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) u Republici Srbiji, čija efikasna primena predstavlja jedan od ključnih koraka u poboljšanju rada organa uprave i ima za cilj velike uštede u vremenu i novcu, kako za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tako i za građane. Članom 9. stav 3. i članom 103. navedenog Zakona, čija je puna primena počela od 1. juna 2017. godine, utvrđena je obaveza organa koji vode upravne postupke da po službenoj dužnosti vrše uvid, pribavljaju i obrađuju podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija. Zakon dakle organima nalaže da sva...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner