Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Obaveštenje za lokalne samouprave povodom uključivanja u informacioni sistem eZUP

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljeno je Obaveštenje jedinicama lokalne samouprave povodom uključivanja u informacioni sistem eZUP-a od 16. juna 2017. god , koje prenosimo u celosti:   “Poštovani, Pišem vam povodom početka pune primene Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) u Republici Srbiji, čija efikasna primena predstavlja jedan od ključnih koraka u poboljšanju rada organa uprave i ima za cilj velike uštede u vremenu i novcu, kako za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tako i za građane. Članom 9. stav 3. i članom 103. navedenog Zakona, čija je puna primena počela od 1. juna 2017. godine, utvrđena je obaveza organa koji vode upravne postupke da po službenoj dužnosti vrše uvid, pribavljaju i obrađuju podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija. Zakon dakle organima nalaže da sva...

Detaljnije

Nova Naredba o legalizaciji oružja

>> dana Jun 1, 2017 | 0 komentara

Zakonom o oružju i municiji (“Sl. glasnik RS”, broj 20/2015) koji se primenjuje od 5. marta 2016. god. propisano je da je legalizacija oružja i municije postupak registracije ili predaje neregistrovanog oružja, odnosno municije koje je lice držalo bez odobrenja nadležnog organa u kome nije potrebno dokazivati poreklo oružja i municije, a vlasnici koji registruju ili predaju oružje i municiju za vreme trajanja legalizacije ne mogu biti prekršajno niti krivično gonjeni za nelegalno nabavljanje, držanje i nošenje oruža i municije. Ovim zakonom dato je ovlašćenje ministru unutrašnjih poslova da kada to zahtevaju razlozi očuvanja bezbednosti građana i javnog reda i mira, periodično, može raspisati legalizaciju oružja i municije.   Zakonom o oružju i municiji propisane su četiri kategorije oružja: 1) kategorija A – minsko-eksplozivna sredstva, automatsko kratko i dugo vatreno oružje, oružje skriveno u drugim predmetima i vatreno oružje...

Detaljnije

Pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca

>> dana May 23, 2017 | 0 komentara

Vrhovni kasacioni sud doneo je 28. decembra 2016. godine presudu broj Rev2 1112/2016.  Ovom presudom odlučeno je u sporu pokrenutom po tužbi zaposlenog protiv „starog“ poslodavca, kod kojeg je došlo do subjektivnog preinačenja tužbe, te je tuženi postao „novi“ poslodavac – od strane Vlade Republike Srbije novoosnovano akcionarsko društvo. Dakle, radi se promeni poslodavca u smislu člana 147. Zakona o radu, koja se dogodila u toku parničnog postupka protiv „starog“ poslodavca. Vrhovni kasacioni sud usvojio je zahtev novog tuženog, odnosno novog poslodavca da se revizija smatra izuzetno dozvoljenom zbog potrebe ujednačavanja sudske prakse, odnosno zbog različitih odluka apelacionih sudova u Srbiji. Ovde nećemo ulaziti komentar same odluke Vrhovnog kasacionog suda, odnosno u pravilnost stavova zauzetih u njoj, već ćemo samo izložiti navedeni stavove, s obzirom na važnost odluke u odnosu na postupanje sudova, odnosno ujednačavanje postupanja, i lica koji...

Detaljnije

Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu

>> dana May 8, 2017 | 2 komentara

I. Uvod U „Sl. glasniku RS“, br. 108/2016 objavljen je Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ koji se primenjuje od 30. decembra 2016. god. Na samom početku, iako je predviđeno završnim odredbama ovog zakona, ističemo ono što je od posebnog značaja,  a to je da je završnim odredbama zakona propisano da se danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 30. decembra 2016. godine, obustavljaju sudski postupci za naplatu devizne štednje obuhvaćene ovim zakonom, uključujući i postupke izvršenja. U obrazloženju predloga ovog zakona, između ostalog, navedeno je sledeće: Evropski sud za ljudska prava objavio je 16. jula 2014. godine presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju i Republiku Sloveniju da isplate staru deviznu štednju podnosiocima predstavke...

Detaljnije

Upravni ugovor kao novi institut u upravnom postupku

>> dana Apr 13, 2017 | 0 komentara

Jedna od najznačajnijih novina koje donosi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) koji počinje da se primenjuje 1. juna 2017. god. jeste upravni ugovor. I. Upravni ugovor i njegova dozvoljenost Upravni ugovor je potpuno novim pojam u upravnom pravu Srbije i regulisan je članovima 22. do 26. novog ZUP. Prema odredbi člana 22. upravni ugovor je dvostrano obavezan pisani akt koji, kad je to posebnim zakonom određeno, zaključuju organ i stranka i kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari. Dakle, kada je u pitanju forma, ovaj ugovor mora mora biti sastavljen u pismenom obliku. Ugovorne strane su organ i stranka. Pod organom, u smislu novog ZUP, podrazumevaju se državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna...

Detaljnije

Ocena ustavnosti odredaba Zakona o porezima na imovinu

>> dana Mar 17, 2017 | 0 komentara

Na 7. sednici održanoj 16. marta 2017. godine Ustavni sud je pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 5. st. 3. i 4. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 54/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 i 47/13). (predmet IUz-155/2014). Naime, članom 5. Zakona o porezima na imovinu propisano je: (sporni stavovi prikazani podebljenim (bold) fontom): „Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa ovim zakonom. Vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ jedinice lokalne samouprave). Vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana, osim zemljišta, može se umanjiti za amortizaciju po stopi do 1% godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do...

Detaljnije

Naknada zbog prolaska kabla električne energije vazdušnim putem

>> dana Mar 15, 2017 | 0 komentara

Vrhovni kasacioni sud na sednici Građanskog odeljenja održanoj 23. januara 2017. godine usvojio je pravni stav u vezi sa pravnom prirodom naknade zbog prolaska kabla električne energije vazdušnim putem i pitanjem njene zastarelosti. Navedeni pravni stav glasi: PRAVNI OSNOV POTRAŽIVANJA TUŽILACA ZBOG PROLASKA KABLA ELEKTRIČNE ENERGIJE VAZDUŠNIM PUTEM IZNAD NJIHOVIH KATASTARSKIH PARCELA JE STVARNO-PRAVNOG KARAKTERA – KONSTITUISANJE ZAKONSKE STVARNE SLUŽBENOSTI NA OSNOVU ČLANA 51. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA, A NE FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA. VISINA OVE ODGOVARAJUĆE NAKNADE ODREĐUJE SE NA OSNOVU ČLANA 53. STAV 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA. NA ZASTARELOST OVE NAKNADE SE PRIMENJUJE ČLAN 371. ZOO – OPŠTI ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA. Osnovni sud u Novom Pazaru je dostavio Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za rešavanje spornog pravnog pitanja vezanog za pravnu prirodu naknade zbog prolaska kabla električne energije iznad katastarskih parcela parničnih stranaka, jer je pred tim...

Detaljnije

Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava

>> dana Mar 9, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud Republike Srbije ne priznaje troškove angažovanja punomoćnika nastale pred ovim sudom. Ovaj stav zauzet je u odluci Ustavnog suda, br. Už-633/2011 od 8. maja 2013. godine. Tačnije stav je zauzet i u određenim nešto ranije donetim odlukama, ali se Ustavni sud najčešće poziva na navedenu odluku odlučujući o zahtevu za naknadu troškova pred ovim sudom. U svim kasnijim odlukama ovaj sud ostaje dosledan u navedenom stavu. I. Stav Ustavnog suda U navedenoj odluci br. Už-633/2011 i svim kasnijim odlukama koje se pozivaju na ovu odluku Ustavni sud zauzeo je sledeći stav: “Razmatrajući zahtev podnositeljke ustavne žalbe za naknadu troškova postupka pred Ustavnim sudom, Ustavni sud ukazuje da nema uslova za određivanjem tražene naknade troškova, u smislu odredbe člana 6. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu. Naime, navedenom odredbom Zakona je propisano da učesnici u postupku sami snose...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner