Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Značajne odluke Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije iz 2017. godine

>> dana Jan 30, 2018 | 0 komentara

U 2017. godini Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) doneo je veći broj presuda, odnosno odluka u predmetima protiv Srbije, a ovde ćemo izdvojiti neke od najvažnijih, odnosno prikazati stavove zauzete u tim odlukama. I. Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (član 8. Konvencije) Članom 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu. Konvencija) propisano je: „1. Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske.  2. Javne vlasti neće se mešati u vršenje ovog prava sem ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti, javne bezbednosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi sprečavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih.“   Članom 6. stav 1. Porodičnog zakona propisano je da svako je...

Detaljnije

Prikaz izmena i dopuna Zakona o javnoj svojini

>> dana Dec 28, 2017 | Comments Off on Prikaz izmena i dopuna Zakona o javnoj svojini

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, koji se primenjuje od 18. decembra 2017. god. Prema obrazloženju predloga ovih izmena i dopuna razlozi za njihovo donošenje sadržani su u potrebi da se otklone nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona o javnoj svojini, preciziranjem pojedinih odredaba i poboljšanjem postojećih zakonskih rešenja kao i potrebi da se uredi pitanje raspolaganja i korišćenja određenih imovinska prava u svojini nosioca prava javne svojine. I Dopuna u pogledu osnovnih odredbi Zakonom o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-dr.propis, 108/2016) uređeno je pravo javne svojine i određena druga imovinska prava Republike Srbije (u daljem tekstu: RS), autonomne pokrajine (u daljem tekstu: AP) i jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS). Prva novina koju donose izmene i dopune iz „Sl....

Detaljnije

Komentar i prikaz izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

>> dana Dec 20, 2017 | Comments Off on Komentar i prikaz izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, koji je stupio na snagu 25. decembra 2017. god. Ovim zakonom uređeni su rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, između privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u roku. U postupku nadzora Ministarstva finansija – Odeljenja za budžetsku inspekciju, kao i analizom podataka iz informacionog sistema Uprave za trezor – RINO, kao i iz sistema izvršenja budžeta Republike Srbije i platnog prometa, došlo se do zaključka da subjekti javnog sektora, dužnici u navedenim komercijalnim transakcijama, nisu dostavljali  podatke o svim preuzetim obavezama od poverilaca, odnosno nisu ih unosili u navedene sisteme, u propisanom roku, zbog čega se nije mogao utvrditi ukupan iznos obaveza...

Detaljnije

Povreda privatnosti video nadzorom za vreme predavanja na fakultetu – presuda Evropskog suda za ljudska prava

>> dana Nov 30, 2017 | Comments Off on Povreda privatnosti video nadzorom za vreme predavanja na fakultetu – presuda Evropskog suda za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) doneo je 28. novembra 2017. godine presudu po predstavci 70838/13 u predmetu Antović i Mirković protiv Crne Gore u vezi sa video nadzorom za vreme predavanja na fakultetu. Naime, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta pri Univerzitetu Crne Gore obavestio je profesore koji tamo predaju, uključujući i podnosioce predstavke u ovom slučaju, da je video nadzor uveden i da će biti video nadzor u sali za vreme održavanja časova. Odlukom dekana je precizirano da je cilj mere osiguranje sigurnosti imovine i ljudi, uključujući i studente, kao i praćenje izvršavanja nastavnih aktivnosti. Odlukom je navedeno da je pristup podacima koji su prikupljeni zaštićen kodovima koji su poznati samo dekanu. Podnosioci predstavki su se žalili Agenciji za zaštitu ličnih podataka o video nadzoru i prikupljanju podataka o njima bez njihovog pristanka. Oni se oslanjali na...

Detaljnije

Prikaz nove presude Evropskog suda pravde u vezi sa ugovorima o kreditu

>> dana Nov 8, 2017 | Comments Off on Prikaz nove presude Evropskog suda pravde u vezi sa ugovorima o kreditu

Ocena nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, vreme u kojem se ceni neravnoteža između stranaka, „jasne i razumljive“ odredbe ugovora, nivo informisanja koji mora pružiti banka” Evropski sud pravde 20. septembra 2017. godine, doneo je presudu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. protiv Banca Românească SA, povodom zahteva za prethodnu odluku koji je uputio Žalbeni sud u Oradei, Rumunija. U različitim dnevnim listovima i pojedinim „specijalizovanim“ sajtovima za „obaranje kredita“ osvanuli su naslovi tipa “Pao Švajcarac“, „Evropski sud presudio u korist korisnika kredita“ i sl, a u pojedinim novinama naveden je i pogrešan naziv suda koji je doneo odluku, odnosno naveden je Evropski sud za ljudska prava, te da bi otklonili sve nedoumice ovde ćemo prikazati šta zapravo stoji u ovoj odluci Evropskog suda pravde. Zahtev za prethodnu odluku odnosio se na tumačenje člana 3. stav 1....

Detaljnije

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

>> dana Oct 26, 2017 | Comments Off on Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

Štampano izdanje: Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina   Autor komentara: Biljana Antić dipl. pravnik, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja   Sveobuhvatan Komentar najznačajnijih novina koje donosi novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja!!!   Autor je kroz komentar, a sve u cilju što lakšeg prilagođavanja i usklađivanja rada direktora i rada ustanove, a pre svega pomoćnika direktora i sekretara, sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) dao sveobuhvatan prikaz odredaba novog Zakon i svih novina koje on donosi, pri čemu je stavljen poseban akcenat na najznačajnije izmene vezane za: status direktora/pomoćnika direktora/sekretara/vd/nastavnika; rokove kod pravnih lekova; zasnivanje radnog odnosa; datume i osnove prestanka radnog odnosa; promena norme; promene u oblasti evidencija; osnivanje tela… Konkretno,...

Detaljnije

Reklamiranje advokata – prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem

>> dana Sep 11, 2017 | Comments Off on Reklamiranje advokata – prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu, br. 25. P-1737/2017 od 15. juna 2017. godine, usvojena je privremena mera zabrane reklamira usluge organizovanja pružanja pravne pomoći na predlog tužioca Advokatske komore Srbije prema tuženoj First Invest Group doo Beograd, radi obezbeđenja nenovčanog potraživanja. Presudom istog suda, br. 34. P-4952/2016 od 1. juna 2017. godine, usvojen je tužbeni zahtev tužioca Advokatske komore Srbije prema tuženom Justucija Sistemi doo, Beograd, i utvrđeno nepostojanje prava tuženog da organizuje, omogućava ili na bilo koji drugi način učestvuje u odnosu između advokata i klijenta u oblasti pružanja pravne pomoći od strane advokata, vrši ugovaranje programa pravne zaštite, organizovanje jedinstvenog tržišta pravne pomoći u Republiciji Srbiji. Da napomenemo da je cilj ovog teksta da prikaže stavove zauzete u odlukama Privrednog suda, bez ocene ispravnosti ovih odluka, odnosno bez ulaženja u komentar ovih odluka, te se iz tih...

Detaljnije

Prikaz izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu

>> dana Sep 2, 2017 | Comments Off on Prikaz izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu

I RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMENA I DOPUNA Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 80/2017, a primenjuje se od 1. septembra 2017. godine. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, br. 83/08 i 12/14). Takođe, razlog za donošenje ovog zakona jeste i to što uslovi za sticanje svojine nad nepokretnostima – poljoprivrednim zemljištem državljana država članica Evropske unije u skladu sa navedenim sporazumom predstavljaju materiju koju je moguće urediti samo zakonom. II KO MOŽE BITI VLASNIK POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA? Pre svega, izmenjen je član 1. stav 4. Zakona. Pre izmena ova odredba je glasila: „Vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano fizičko,...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner