Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Reklamiranje advokata – prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem

>> dana Sep 11, 2017 | 0 komentara

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu, br. 25. P-1737/2017 od 15. juna 2017. godine, usvojena je privremena mera zabrane reklamira usluge organizovanja pružanja pravne pomoći na predlog tužioca Advokatske komore Srbije prema tuženoj First Invest Group doo Beograd, radi obezbeđenja nenovčanog potraživanja. Presudom istog suda, br. 34. P-4952/2016 od 1. juna 2017. godine, usvojen je tužbeni zahtev tužioca Advokatske komore Srbije prema tuženom Justucija Sistemi doo, Beograd, i utvrđeno nepostojanje prava tuženog da organizuje, omogućava ili na bilo koji drugi način učestvuje u odnosu između advokata i klijenta u oblasti pružanja pravne pomoći od strane advokata, vrši ugovaranje programa pravne zaštite, organizovanje jedinstvenog tržišta pravne pomoći u Republiciji Srbiji. Da napomenemo da je cilj ovog teksta da prikaže stavove zauzete u odlukama Privrednog suda, bez ocene ispravnosti ovih odluka, odnosno bez ulaženja u komentar ovih odluka, te se iz tih...

Detaljnije

Prikaz izmena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu

>> dana Sep 2, 2017 | 0 komentara

I RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMENA I DOPUNA Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 80/2017, a primenjuje se od 1. septembra 2017. godine. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u odredbama Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, br. 83/08 i 12/14). Takođe, razlog za donošenje ovog zakona jeste i to što uslovi za sticanje svojine nad nepokretnostima – poljoprivrednim zemljištem državljana država članica Evropske unije u skladu sa navedenim sporazumom predstavljaju materiju koju je moguće urediti samo zakonom. II KO MOŽE BITI VLASNIK POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA? Pre svega, izmenjen je član 1. stav 4. Zakona. Pre izmena ova odredba je glasila: „Vlasnik poljoprivrednog zemljišta ne može biti strano fizičko,...

Detaljnije

Ocena odgovornosti prevoznika i osiguravača i pravo putnika na osiguranu sumu

>> dana Aug 11, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud RS na sednici održanoj 13. aprila 2017. godine, doneo je odluku kojom je usvojio ustavnu žalbu R.V. i zauzeo stav da putnici imaju pravo na osiguranu sumu, nezavisno od toga da li imaju pravo na naknadu štete po osnovu odgovornosti prevozioca. Naime, u ustavnoj žalbi je, između ostalog, navedeno: da se podnositeljka povredila prilikom izlaska iz autobusa, čiji je vlasnik „J…prevoz“ a.d. koji sa kompanijom „D. osiguranje“ a.d. ima zaključen ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledice nesrećnog slučaja; da je odbijen podnositeljkin tužbeni zahtev, sa obrazloženjem da uzrok pada tužilje nije u propustu na strani prevoznika; da se postavlja pitanje zašto je ustanovljeno obavezno osiguranje putnika od posledica nesrećenog slučaja, ako sud odbija da dosudi naknadu od osiguravajućeg društva koje je sa prevoznikom zaključilo ugovor o obaveznom osiguranju. Podnositeljka je predložila da Ustavni sud...

Detaljnije

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe

>> dana Jul 5, 2017 | 0 komentara

Zahtevi za refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe mogu se podnositi od 3. do 17. jula 2017. godine nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Republike Srbije. Poreska uprava Republike Srbije će posle sprovedenog postupka kontrole zahteva i u roku od 30 dana izdati rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a ili rešenje kojim se zahtev odbija. Roditelj ili staratelj može da ostvari refundaciju PDV-a najviše u iznosu do 75.029,08 dinara i to u prvoj godini starosti bebe do 42.873,76 dinara, a od prve do druge godine starosti u iznosu do 32.155,32 dinara. Hranom i opremom za bebe, za čiju nabavku može da se ostvari pravo na povraćaj PDV-a, smatraju se: mleko za odojčad, kašice, krevetac, kolica, stolica za hranjenje, stolica za kola i pelene. Prvi uslov za ostvarivanje prava na povraćaj je da je ukupan neto...

Detaljnije

Obaveštenje za lokalne samouprave povodom uključivanja u informacioni sistem eZUP

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljeno je Obaveštenje jedinicama lokalne samouprave povodom uključivanja u informacioni sistem eZUP-a od 16. juna 2017. god , koje prenosimo u celosti:   “Poštovani, Pišem vam povodom početka pune primene Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) u Republici Srbiji, čija efikasna primena predstavlja jedan od ključnih koraka u poboljšanju rada organa uprave i ima za cilj velike uštede u vremenu i novcu, kako za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tako i za građane. Članom 9. stav 3. i članom 103. navedenog Zakona, čija je puna primena počela od 1. juna 2017. godine, utvrđena je obaveza organa koji vode upravne postupke da po službenoj dužnosti vrše uvid, pribavljaju i obrađuju podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija. Zakon dakle organima nalaže da sva...

Detaljnije

Nova Naredba o legalizaciji oružja

>> dana Jun 1, 2017 | 0 komentara

Zakonom o oružju i municiji (“Sl. glasnik RS”, broj 20/2015) koji se primenjuje od 5. marta 2016. god. propisano je da je legalizacija oružja i municije postupak registracije ili predaje neregistrovanog oružja, odnosno municije koje je lice držalo bez odobrenja nadležnog organa u kome nije potrebno dokazivati poreklo oružja i municije, a vlasnici koji registruju ili predaju oružje i municiju za vreme trajanja legalizacije ne mogu biti prekršajno niti krivično gonjeni za nelegalno nabavljanje, držanje i nošenje oruža i municije. Ovim zakonom dato je ovlašćenje ministru unutrašnjih poslova da kada to zahtevaju razlozi očuvanja bezbednosti građana i javnog reda i mira, periodično, može raspisati legalizaciju oružja i municije.   Zakonom o oružju i municiji propisane su četiri kategorije oružja: 1) kategorija A – minsko-eksplozivna sredstva, automatsko kratko i dugo vatreno oružje, oružje skriveno u drugim predmetima i vatreno oružje...

Detaljnije

Pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca

>> dana May 23, 2017 | 0 komentara

Vrhovni kasacioni sud doneo je 28. decembra 2016. godine presudu broj Rev2 1112/2016.  Ovom presudom odlučeno je u sporu pokrenutom po tužbi zaposlenog protiv „starog“ poslodavca, kod kojeg je došlo do subjektivnog preinačenja tužbe, te je tuženi postao „novi“ poslodavac – od strane Vlade Republike Srbije novoosnovano akcionarsko društvo. Dakle, radi se promeni poslodavca u smislu člana 147. Zakona o radu, koja se dogodila u toku parničnog postupka protiv „starog“ poslodavca. Vrhovni kasacioni sud usvojio je zahtev novog tuženog, odnosno novog poslodavca da se revizija smatra izuzetno dozvoljenom zbog potrebe ujednačavanja sudske prakse, odnosno zbog različitih odluka apelacionih sudova u Srbiji. Ovde nećemo ulaziti komentar same odluke Vrhovnog kasacionog suda, odnosno u pravilnost stavova zauzetih u njoj, već ćemo samo izložiti navedeni stavove, s obzirom na važnost odluke u odnosu na postupanje sudova, odnosno ujednačavanje postupanja, i lica koji...

Detaljnije

Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu

>> dana May 8, 2017 | 3 komentara

I. Uvod U „Sl. glasniku RS“, br. 108/2016 objavljen je Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ koji se primenjuje od 30. decembra 2016. god. Na samom početku, iako je predviđeno završnim odredbama ovog zakona, ističemo ono što je od posebnog značaja,  a to je da je završnim odredbama zakona propisano da se danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 30. decembra 2016. godine, obustavljaju sudski postupci za naplatu devizne štednje obuhvaćene ovim zakonom, uključujući i postupke izvršenja. U obrazloženju predloga ovog zakona, između ostalog, navedeno je sledeće: Evropski sud za ljudska prava objavio je 16. jula 2014. godine presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju i Republiku Sloveniju da isplate staru deviznu štednju podnosiocima predstavke...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner