Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Upravni ugovor kao novi institut u upravnom postupku

>> dana Apr 13, 2017 | 0 komentara

Jedna od najznačajnijih novina koje donosi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) koji počinje da se primenjuje 1. juna 2017. god. jeste upravni ugovor. I. Upravni ugovor i njegova dozvoljenost Upravni ugovor je potpuno novim pojam u upravnom pravu Srbije i regulisan je članovima 22. do 26. novog ZUP. Prema odredbi člana 22. upravni ugovor je dvostrano obavezan pisani akt koji, kad je to posebnim zakonom određeno, zaključuju organ i stranka i kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari. Dakle, kada je u pitanju forma, ovaj ugovor mora mora biti sastavljen u pismenom obliku. Ugovorne strane su organ i stranka. Pod organom, u smislu novog ZUP, podrazumevaju se državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna...

Detaljnije

Ocena ustavnosti odredaba Zakona o porezima na imovinu

>> dana Mar 17, 2017 | Comments Off on Ocena ustavnosti odredaba Zakona o porezima na imovinu

Na 7. sednici održanoj 16. marta 2017. godine Ustavni sud je pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 5. st. 3. i 4. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 54/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 i 47/13). (predmet IUz-155/2014). Naime, članom 5. Zakona o porezima na imovinu propisano je: (sporni stavovi prikazani podebljenim (bold) fontom): „Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa ovim zakonom. Vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ jedinice lokalne samouprave). Vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana, osim zemljišta, može se umanjiti za amortizaciju po stopi do 1% godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do...

Detaljnije

Naknada zbog prolaska kabla električne energije vazdušnim putem

>> dana Mar 15, 2017 | Comments Off on Naknada zbog prolaska kabla električne energije vazdušnim putem

Vrhovni kasacioni sud na sednici Građanskog odeljenja održanoj 23. januara 2017. godine usvojio je pravni stav u vezi sa pravnom prirodom naknade zbog prolaska kabla električne energije vazdušnim putem i pitanjem njene zastarelosti. Navedeni pravni stav glasi: PRAVNI OSNOV POTRAŽIVANJA TUŽILACA ZBOG PROLASKA KABLA ELEKTRIČNE ENERGIJE VAZDUŠNIM PUTEM IZNAD NJIHOVIH KATASTARSKIH PARCELA JE STVARNO-PRAVNOG KARAKTERA – KONSTITUISANJE ZAKONSKE STVARNE SLUŽBENOSTI NA OSNOVU ČLANA 51. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA, A NE FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA. VISINA OVE ODGOVARAJUĆE NAKNADE ODREĐUJE SE NA OSNOVU ČLANA 53. STAV 3. ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA. NA ZASTARELOST OVE NAKNADE SE PRIMENJUJE ČLAN 371. ZOO – OPŠTI ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA. Osnovni sud u Novom Pazaru je dostavio Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za rešavanje spornog pravnog pitanja vezanog za pravnu prirodu naknade zbog prolaska kabla električne energije iznad katastarskih parcela parničnih stranaka, jer je pred tim...

Detaljnije

Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava

>> dana Mar 9, 2017 | Comments Off on Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava

Ustavni sud Republike Srbije ne priznaje troškove angažovanja punomoćnika nastale pred ovim sudom. Ovaj stav zauzet je u odluci Ustavnog suda, br. Už-633/2011 od 8. maja 2013. godine. Tačnije stav je zauzet i u određenim nešto ranije donetim odlukama, ali se Ustavni sud najčešće poziva na navedenu odluku odlučujući o zahtevu za naknadu troškova pred ovim sudom. U svim kasnijim odlukama ovaj sud ostaje dosledan u navedenom stavu. I. Stav Ustavnog suda U navedenoj odluci br. Už-633/2011 i svim kasnijim odlukama koje se pozivaju na ovu odluku Ustavni sud zauzeo je sledeći stav: “Razmatrajući zahtev podnositeljke ustavne žalbe za naknadu troškova postupka pred Ustavnim sudom, Ustavni sud ukazuje da nema uslova za određivanjem tražene naknade troškova, u smislu odredbe člana 6. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu. Naime, navedenom odredbom Zakona je propisano da učesnici u postupku sami snose...

Detaljnije

Neustavna odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu

>> dana Feb 27, 2017 | Comments Off on Neustavna odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu

U „Sl. glasniku RS“, br. 13/2017 od 24. februara 2017. godine objavljena je Odluka Ustavnog suda broj IUz-424/2014, kojom utvrđeno da odredba čl. 179. st. 3. tač. 5) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/05,…i 75/14) nije u saglasnosti sa Ustavom. Čl. 179. st. 3. tač. 5) bilo je propisano: „Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to: …5) ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;…“ Praktično je ostavljena mogućnost poslodavcu, odnosno оdgovornom licu kod poslodavca da procenjuje i odlučuje o tome da li određeno ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela. Čl. 10. st 3. i 4. Zakonika o krivičnom postupku ( „Sl. glasnik RS“, br. 72/11,… i...

Detaljnije

Licenca za javni prevoz tereta

>> dana Feb 22, 2017 | Comments Off on Licenca za javni prevoz tereta

Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, broj 68/2015) uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor. Između ostalog, ovim zakonom propisani su uslovi za obavljanje javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju. Pre svega, u skladu sa ovim zakonom, javni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju kod koga privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja prevoz naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza. I. Uslovi za obavljanje javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju Javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i...

Detaljnije

Sredstva i predmeti izvršenja po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

>> dana Feb 13, 2017 | Comments Off on Sredstva i predmeti izvršenja po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) (u daljem tekstu: novi ZIO) koji je stupio na snagu 1. jula 2016. god. sredstva i predmeti izvršenja uređeni su na sličan način kao i u prethodnom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasniku RS“, broj 31/2011, 99/2011-dr.zakon, 109/2013-OUS, 55/2014 i 139/2014). Sredstva i predmeti regulisani su u okviru Glave druge, članovima 54. do 58. novog ZIO. I. Sredstva i predmeti prema novom ZIO Član 54. novog ZIO uređuje pojam i vrste sredstava izvršenja koja predstavljaju radnje kojima se namiruje potraživanje izvršnog poverioca. Kao i u prethodnom zakonu sredstva izvršenja razlikuju se u zavisnosti da li se radi o izvršenju radi namirenja novčanog ili nenovčanog potraživanja. Sredstva izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja su: prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika, prodaja pokretnih stvari izvršnog dužnika, prenos novčanog potraživanja izvršnog dužnika, prenos zarade...

Detaljnije

Prijava potraživanja po osnovu neisplaćene devizne štednje

>> dana Feb 9, 2017 | Comments Off on Prijava potraživanja po osnovu neisplaćene devizne štednje

Na osnovu člana 18. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Sl. glasnik RS”, broj 108/16) (u daljem tekstu: Zakon), koji se primenjuje od 30. decembra 2016. god. Vlada republike Srbije donela je Uredbu o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana objavljenu u „Sl. glasniku RS“, br. 8/2017. Naime, navedenim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak regulisanja obaveza po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koju su do 27. aprila 1992. godine položili: 1) državljani bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ; 2) državljani Republike Srbije kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner