Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Ocena odgovornosti prevoznika i osiguravača i pravo putnika na osiguranu sumu

>> dana Aug 11, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud RS na sednici održanoj 13. aprila 2017. godine, doneo je odluku kojom je usvojio ustavnu žalbu R.V. i zauzeo stav da putnici imaju pravo na osiguranu sumu, nezavisno od toga da li imaju pravo na naknadu štete po osnovu odgovornosti prevozioca. Naime, u ustavnoj žalbi je, između ostalog, navedeno: da se podnositeljka povredila prilikom izlaska iz autobusa, čiji je vlasnik „J…prevoz“ a.d. koji sa kompanijom „D. osiguranje“ a.d. ima zaključen ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledice nesrećnog slučaja; da je odbijen podnositeljkin tužbeni zahtev, sa obrazloženjem da uzrok pada tužilje nije u propustu na strani prevoznika; da se postavlja pitanje zašto je ustanovljeno obavezno osiguranje putnika od posledica nesrećenog slučaja, ako sud odbija da dosudi naknadu od osiguravajućeg društva koje je sa prevoznikom zaključilo ugovor o obaveznom osiguranju. Podnositeljka je predložila da Ustavni sud...

Detaljnije

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe

>> dana Jul 5, 2017 | 0 komentara

Zahtevi za refundaciju PDV-a za kupljenu hranu i opremu za bebe mogu se podnositi od 3. do 17. jula 2017. godine nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave Republike Srbije. Poreska uprava Republike Srbije će posle sprovedenog postupka kontrole zahteva i u roku od 30 dana izdati rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a ili rešenje kojim se zahtev odbija. Roditelj ili staratelj može da ostvari refundaciju PDV-a najviše u iznosu do 75.029,08 dinara i to u prvoj godini starosti bebe do 42.873,76 dinara, a od prve do druge godine starosti u iznosu do 32.155,32 dinara. Hranom i opremom za bebe, za čiju nabavku može da se ostvari pravo na povraćaj PDV-a, smatraju se: mleko za odojčad, kašice, krevetac, kolica, stolica za hranjenje, stolica za kola i pelene. Prvi uslov za ostvarivanje prava na povraćaj je da je ukupan neto...

Detaljnije

Obaveštenje za lokalne samouprave povodom uključivanja u informacioni sistem eZUP

>> dana Jun 22, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave objavljeno je Obaveštenje jedinicama lokalne samouprave povodom uključivanja u informacioni sistem eZUP-a od 16. juna 2017. god , koje prenosimo u celosti:   “Poštovani, Pišem vam povodom početka pune primene Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) u Republici Srbiji, čija efikasna primena predstavlja jedan od ključnih koraka u poboljšanju rada organa uprave i ima za cilj velike uštede u vremenu i novcu, kako za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tako i za građane. Članom 9. stav 3. i članom 103. navedenog Zakona, čija je puna primena počela od 1. juna 2017. godine, utvrđena je obaveza organa koji vode upravne postupke da po službenoj dužnosti vrše uvid, pribavljaju i obrađuju podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija. Zakon dakle organima nalaže da sva...

Detaljnije

Nova Naredba o legalizaciji oružja

>> dana Jun 1, 2017 | 0 komentara

Zakonom o oružju i municiji (“Sl. glasnik RS”, broj 20/2015) koji se primenjuje od 5. marta 2016. god. propisano je da je legalizacija oružja i municije postupak registracije ili predaje neregistrovanog oružja, odnosno municije koje je lice držalo bez odobrenja nadležnog organa u kome nije potrebno dokazivati poreklo oružja i municije, a vlasnici koji registruju ili predaju oružje i municiju za vreme trajanja legalizacije ne mogu biti prekršajno niti krivično gonjeni za nelegalno nabavljanje, držanje i nošenje oruža i municije. Ovim zakonom dato je ovlašćenje ministru unutrašnjih poslova da kada to zahtevaju razlozi očuvanja bezbednosti građana i javnog reda i mira, periodično, može raspisati legalizaciju oružja i municije.   Zakonom o oružju i municiji propisane su četiri kategorije oružja: 1) kategorija A – minsko-eksplozivna sredstva, automatsko kratko i dugo vatreno oružje, oružje skriveno u drugim predmetima i vatreno oružje...

Detaljnije

Pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca

>> dana May 23, 2017 | 0 komentara

Vrhovni kasacioni sud doneo je 28. decembra 2016. godine presudu broj Rev2 1112/2016.  Ovom presudom odlučeno je u sporu pokrenutom po tužbi zaposlenog protiv „starog“ poslodavca, kod kojeg je došlo do subjektivnog preinačenja tužbe, te je tuženi postao „novi“ poslodavac – od strane Vlade Republike Srbije novoosnovano akcionarsko društvo. Dakle, radi se promeni poslodavca u smislu člana 147. Zakona o radu, koja se dogodila u toku parničnog postupka protiv „starog“ poslodavca. Vrhovni kasacioni sud usvojio je zahtev novog tuženog, odnosno novog poslodavca da se revizija smatra izuzetno dozvoljenom zbog potrebe ujednačavanja sudske prakse, odnosno zbog različitih odluka apelacionih sudova u Srbiji. Ovde nećemo ulaziti komentar same odluke Vrhovnog kasacionog suda, odnosno u pravilnost stavova zauzetih u njoj, već ćemo samo izložiti navedeni stavove, s obzirom na važnost odluke u odnosu na postupanje sudova, odnosno ujednačavanje postupanja, i lica koji...

Detaljnije

Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu

>> dana May 8, 2017 | 2 komentara

I. Uvod U „Sl. glasniku RS“, br. 108/2016 objavljen je Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ koji se primenjuje od 30. decembra 2016. god. Na samom početku, iako je predviđeno završnim odredbama ovog zakona, ističemo ono što je od posebnog značaja,  a to je da je završnim odredbama zakona propisano da se danom stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 30. decembra 2016. godine, obustavljaju sudski postupci za naplatu devizne štednje obuhvaćene ovim zakonom, uključujući i postupke izvršenja. U obrazloženju predloga ovog zakona, između ostalog, navedeno je sledeće: Evropski sud za ljudska prava objavio je 16. jula 2014. godine presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju i Republiku Sloveniju da isplate staru deviznu štednju podnosiocima predstavke...

Detaljnije

Upravni ugovor kao novi institut u upravnom postupku

>> dana Apr 13, 2017 | 0 komentara

Jedna od najznačajnijih novina koje donosi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) koji počinje da se primenjuje 1. juna 2017. god. jeste upravni ugovor. I. Upravni ugovor i njegova dozvoljenost Upravni ugovor je potpuno novim pojam u upravnom pravu Srbije i regulisan je članovima 22. do 26. novog ZUP. Prema odredbi člana 22. upravni ugovor je dvostrano obavezan pisani akt koji, kad je to posebnim zakonom određeno, zaključuju organ i stranka i kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari. Dakle, kada je u pitanju forma, ovaj ugovor mora mora biti sastavljen u pismenom obliku. Ugovorne strane su organ i stranka. Pod organom, u smislu novog ZUP, podrazumevaju se državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna...

Detaljnije

Ocena ustavnosti odredaba Zakona o porezima na imovinu

>> dana Mar 17, 2017 | 0 komentara

Na 7. sednici održanoj 16. marta 2017. godine Ustavni sud je pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 5. st. 3. i 4. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS“, br. 26/01, 54/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 i 47/13). (predmet IUz-155/2014). Naime, članom 5. Zakona o porezima na imovinu propisano je: (sporni stavovi prikazani podebljenim (bold) fontom): „Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa ovim zakonom. Vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana utvrđuje organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: organ jedinice lokalne samouprave). Vrednost nepokretnosti iz stava 1. ovog člana, osim zemljišta, može se umanjiti za amortizaciju po stopi do 1% godišnje primenom proporcionalne metode, a najviše do...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner