Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Povratak instituta odlaganja izvršenja

>> dana Jan 24, 2017 | 0 komentara

Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) koji počeo da se primenjuje 1. jula 2016. godine u izvršni postupak ponovo uvodi institut odlaganja izvršenja. Prethodni Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, broj 31/2011, 99/2011-dr.zakon, 109/2013-OUS, 55/2014 i 139/2014) propisivao je da u postupku izvršenja i obezbeđenja odlaganje nije dozvoljeno, osim ako zakonom nije izričito propisano drugačije. Za razliku od zakona iz 2011. godine, Zakon o izvršnom postupku (“Sl. list SFRJ”, br. 20/78,… i Sl. list SRJ”, br. 27/92,… i 24/94), Zakon o izvršnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 28/00, 73/00 i 71/01) i Zakon o izvršnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004) predviđali su ovaj institut. S obzirom da prethodni zakon nije predviđao mogućnost odlaganja, navešćemo i određene stavove sudova po Zakonu o izvršnom postupku (“Sl. glasnik RS”, broj 125/2004) (u daljem tekstu: ZIP),...

Detaljnije

Informacije od javnog značaja u slučaju “Savamala”

>> dana Jan 12, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti objavljeno je obaveštenje o prema kojem ne postoje razlozi za isključenje prava na pristup traženim informacijama predviđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u vezi sa slučajem „Savamala“. Naime, rešenjem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Pi.br.86/16 od 25.10.2016. godine odbijen je zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja kojim je tražilac M.D. tražio dostavljanje informacija u vezi sa postupanjem S.Đ, zamenice javnog tužioca, u skladu sa članom 44. Zakonika o krivičnom postupku, odnosno dokumente u kojima su iste sadržane iz kojih se mogu saznati: – delovodni brojevi dokumenata kojima je imenovana, zbog odbijanja policije da postupi po upućenim zahtevima i urgencijama, obavestila javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ministra unutrašnjih poslova, Vladu i nadležno telo Narodne skupštine Republike Srbije, kao i -delovodni...

Detaljnije

Novi broj časopisa “Advokatska kancelarija” – decembar 2016.

>> dana Dec 9, 2016 | 0 komentara

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u novembru 2016. god. VAŽNA OBAVEŠTENJA: Neustavna odredba Zakona o radu Obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije Prestanak prava na podnošenje zahteva za rehabilitaciju Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Statuta Advokatske komore Beograda   TEMA BROJA: “Rutinska fotografija kao autorsko delo”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu – kao odgovor na pitanje kada fotografija predstavlja autorsko delo i da li je autorsko delo fotografija koja nastaje bez kreativnog doprinosa autora. ZA RAZMIŠLJANJE: “Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta”, dipl. prav. Nenad Jevtić – o razlici između internet-prezentacije i reklamiranja. Iz krivičnog prava “Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – da li se rok zastarelosti računa posebno za svako krivično delo ili prema poslednjem krivičnom delu koje ulazi u sastav produženog krivičnog...

Detaljnije

Objavljena odluka o neustavnosti odredbi o posledicama upisa u registar novčanih kazni

>> dana Dec 9, 2016 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 98/2016 objavljena je Odluka Ustavnog suda, broj IUz-367/2013, kojom je utvrđeno da odredbe člana 336. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13 i 13/16) nisu u saglasnosti sa Ustavom. Ustavni sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu odredaba navedenog Zakona. (predmet IUz-367/2013). Odredbe člana 336. prestale su da važe danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda u „Sl. glasniku RS“, br. 98/2016, odnosno 8. decembra 2016. godine. Predmet uređenja i izmene člana 336. Naime, članom 336. uređene su posledice upisa u registar novčanih kazni. Ovaj član izmenjen je u celosti Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2016) koji je stupio na snagu 27. februara 2016. god. Pre navedenih izmena ovaj član je glasio: U svrhu naplate izrečene novčane kazne, troškova postupka, i...

Detaljnije

Nova krivična dela za koja se primenjuje Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

>> dana Nov 30, 2016 | 0 komentara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016) stupa na snagu od 2. decembra 2016. god. Razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o oduzimanju imovine iz krivičnog dela, prema njegovom predlagaču, sastoje se u sledećem: neophodnost proširenja njegove primene za određena krivična dela. potreba poboljšanja efikasnosti sudskog postupka za privremeno oduzimanje imovine, ukidanjem prigovor kao pravnog sredstva protiv rešenja suda kojim se odlučuje po zahtevu javnog tužioca za privremeno oduzimanje imovine, odnosno zadržavanjem samo žalbe. preciziranje i dodavanje određenih nadležnosti Jedinici za finansijsku istragu i Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, u cilju efikasnijeg postupanja ovih organa u fazi otkrivanja imovine proistekle iz krivičnog dela, obavljanju poslova međunarodne saradnje, kao i upravljanja privremeno oduzetom imovinom. Član 2. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, uređuje za koja krivična...

Detaljnije

Novi broj časopisa “Advokatska kancelarija” – novembar 2016.

>> dana Nov 10, 2016 | 0 komentara

TEMA BROJA: “Vršnjačko nasilje s osvrtom na internetsko nasilje”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, kao sveprisutniji oblik nasilja, prikazan kroz domaće i međunarodno zakonodavstvo i karakterističnu presudu ESLJP. ZA RAZMIŠLJANJE: “Da li biciklista sme da bude pod uticajem alkohola?”, dipl. prav. Nenad Jevtić, tekst koji postavlja pitanje na koje bi odgovor svakog prosečnog građanina bio negativan, ali čitajući odredbe zakona “…to i nije tako sigurno…”. REČ KOLEGE: “Pravni režim sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću”, Igor Živkovski, advokat iz Beograda – o pravnom režimu sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću u pravu Republike Srbije, u kontekstu pravnog okvira postavljenog Zakonom o privrednim društvima.   Pročitajte i: “Elektronska komunikacija  i računanje rokova u javnim nabavkama i upravnom postupku”, kao jedno od spornih pitanja u postupcima javnih nabavki i najčešćih razloga za podnošenje zahteva za zaštitu prava. “Krivično delo iznuđivanje...

Detaljnije

Evropski sud za ljudska prava: Oslobađanje od krivične optužbe policajca koji je dobio otkaz

>> dana Sep 9, 2016 | 0 komentara

U 20. broju časopisa “Advokatska kancelarija” – april 2016, objavili smo Odluku Ustavnog suda od 19. novembra 2015. god, u kojoj je ovaj sud zauzeo stav u vezi sa otkaznim razlogom predviđenim kada su u pitanju zaposleni u Ministarstva unutrašnjih poslova, propisanim članom 45. ranije važećeg Zakona o unutrašnjim poslovima (“Sl. glasnik RS”, br. 44/91, 79/91, 54/96 i “Sl. list SRJ”, br. 27/2000 – odluka SUS i 5/2001 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 106/2003 – odluka USRS i 101/2005 – dr. zakon). Naime, ovim članom je bilo propisano da radniku Ministarstva unutrašnjih poslova prestaje radni odnos ako se naknadno utvrdi da nije ispunjavao uslov iz člana 34. stav 1. tačka 2. ovog zakona, odnosno da se protiv njega vodi krivični postupak. Brojni sporovi su vođeni u onim slučajevima kada je kasnije doneta oslobađajuća presuda u odnosu...

Detaljnije

Promena stava u vezi sa dospelošću novčane rente?

>> dana Aug 12, 2016 | 0 komentara

Uvod Naknada u obliku novčane rente propisana je članom 188. Zakona o obligacionim odnosima. Povod za ovaj tekst je nova odluka Vrhovnog kasacionog suda u kojoj je zauzet drugačiji stav nego u u dosadašnjoj sudskoj praksi, a odnosi se na dospelost potraživanja novčane rente. Članom 188. ZOO propisano je: “(1) U slučaju smrti, telesne povrede ili oštećenja zdravlja, naknada se određuje, po pravilu, u obliku novčane rente, doživotno ili za određeno vreme. (2) Novčana renta dosuđena na ime naknade štete plaća se mesečno unapred, ako sud ne odredi što drugo. (3) Poverilac ima pravo da zahteva potrebno obezbeđenje za isplatu rente, osim ako to prema okolnostima slučaja ne bi bilo opravdano. (4) Ako dužnik ne pruži obezbeđenje koje sud odredi, poverilac ima pravo da zahteva da mu se umesto rente isplati jedna ukupna svota čija se visina određuje prema...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner