Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

>> dana Dec 12, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (u daljem tekstu: Predlog), čiji je predlagač Vlada Republike Srbije. U obrazloženju predloga se navodi da je osnovni razlog za donošenje Zakona obezbeđivanje pune efikasnosti u funkcionisanju Nacionalne službe i smanjenju troškova, te detaljnije uređivanje pojedinih pitanja u cilju efikasnijeg sprovođenja propisa u praksi. Takođe, Zakonom je potrebno na drugačiji način urediti odredbe koje se odnose na obračun za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, u cilju sprečavanja različite primene navedenih odredbi. Naime, novi koncept utvrđivanja visine novčane naknade predviđa da se mesečni iznos novčane naknade utvrđuje množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata. Takođe, novim rešenjem definisana je dnevna novčana naknada koja se...

Detaljnije

Saopštenje Zaštitnika građana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Oružani sukobi, unesrećene žrtve terorističkih napada i kolone migranata i izbeglica, skoro sedam decenija od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN, predstavljaju danas najpotresnije slike savremenog sveta. U svetlu ovih pojava, od kojih su neke poput talasa migranata i izbeglica vidljive i u Srbiji, suočavamo se i sa višegodišnjim problemima naših građana u ostvarivanju njihovih prava, ističe zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Među njima i dalje su posebno ranjive grupe žene i deca žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, Romi i Romkinje, starija i LGBTI populacija. Nezaposlenost, ali i neispunjavanje obaveza poslodavaca prema zaposlenima čine njihov socijalni položaj nesigurnijim, posebno u susretu sa neefikasnom administracijom, izjavio je Pašalić i dodao da je ostvarivanje imovinskih prava građana Republike Srbije i dalje praćeno dugotrajnim postupcima. Iako je u proteklim godinama unapređen zakonodavni okvir od značaja...

Detaljnije

Apelacioni sudovi: zaposleni u stečaju kao „tehnološki višak“ i obaveze banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu – časopis „Advokatska kancelarija”, decembar 2017.

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Apelacioni sudovi zauzeli su najnovije stavove u vezi sa položajem zaposlenih u stečaju i obavezama banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu. Prema prvom stavu, položaj zaposlenog se upodobljava sa položajem zaposlenog kojem je radni odnos prestao usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, u kom slučaju mu pripada otpremnina. (Ovaj stav izražen je u referatu „Stečaj i radni odnosi“ objavljenom u časopisu „Advokatska kancelarija“, Borivoje Gajić, broj 37 – septembar 2017, Profi Sistem Com). Prema drugom stavu, kada je utvrđena ništavost ugovora o kreditu na osnovu kojeg je tužena banka naplaćivala tužiocima više iznose kamata na ime anuiteta, …, banka je na zahtev korisnika kredita dužna da vrati više naplaćeni novčani iznos i to u gotovom novcu sa pripadajućom kamatom, na šta ne utiče činjenica da je banka dostavila dokaz, jer je nesporno da je postupajući po odluci Narodne...

Detaljnije

Sudije i tužioci opterećeni velikim brojem predmeta  

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca navodi i da je uočljiv veliki problem zbog tripliranja nadležnosti tužilaca, uvođenjem tužilačke i finansijske istrage i nove uloge u prevenciji nasilja u porodici. UTS, prema njegovim rečima, očekuje da će se predstojećim promenama Ustava isključiti i politički uticaj i nepotizam u izboru sudija i tužilaca. Pripadnici pravosuđa smatraju da na izbor sudije i tužioca utiču veze i nepotizam, pokazalo istraživanje Alumni kluba Pravosudne akademije. Većina sudija i tužilaca u Srbiji smatra da prilikom izbora na sudijsku i tužilačku funkciju i napredovanja u karijeri „pretežu” lične veze i nepotizam u odnosu na objektivne kriterijume, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Alumni klub Pravosudne akademije (AKPA), koje je juče predstavljeno javnosti. U istraživanju anonimno je učestvovalo 1.218 sudija iz 83 suda svih rangova (osim Vrhovnog kasacionog suda) i 385 nosilaca javnotužilačke funkcije iz 47 tužilaštava...

Detaljnije

Predlog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne Skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (u daljem tekstu: Predlog) kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom koja se dodeljuje radi: poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece; usklađivanja rada i roditeljstva; posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece; poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja. Brojni su razlozi za donošenje ovog zakona među kojima se, kao najznačajniji, u obrazloženju Predloga navode: poboljšanje uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, posebni podsticaji za rađanje dece i podrška materijalno ugroženim porodicama, porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deci bez roditeljskog staranja; olakšava se postupak ostvarivanja prava; proširuje se obuhvat korisnika pri čemu se ne ugrožavaju sredstva predviđena budžetom...

Detaljnije

Šta donose izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama?

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu Važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 119/12 i 68/15 – u daljem tekstu: Zakon), uređeni su rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u propisanim rokovima. U cilju sprovođenja nadzora iz člana 8. Zakona, subjekti javnog sektora, kao dužnici, sada dostavljaju podatke o preuzetim obavezama od poverilaca u navedenim komercijalnim transakcijama, kroz informacioni sistem Uprave za trezor i budžetsko informacioni sistem trezora autonomne pokrajine. S tim u vezi, a imajući u vidu da su Zakonom uređeni rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između navedenih subjekta, postoji potreba da se tim zakonom uredi i registrovanje izdatih faktura, kao i drugih zahteva...

Detaljnije

Saopštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

>> dana Dec 7, 2017 | 0 komentara

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava osiguranike ovog fonda da od 1.12.2017. godine zahteve za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja, mogu podneti preko Portala e-uprava i na šalterima filijala i ispostava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. JP Pošta Srbije od 1.12.2017. godine ne prima zahteve za izdravanje kartice zdravstvenog osiguranja, zbog isteka Ugovora o realizaciji Zaključka Vlade RS 05 broj:180-10800/2016 od 9.11.2016. godine. Link za Portal euprava: https://www.euprava.gov.rs/ Inače, Portal eUprava je rezultat projekta Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i Republičkog zavoda za informatiku i Internet, sadašnjeg Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva i Uprave za Digitalnu agendu, koja je organ u sastavu Ministarstva. Ove su institucije nosioci ovog projekta, koji je u realizaciji zapravo rezultat rada brojnih državnih institucija i lokalnih samouprava koje su na Portalu objavile svoje elektronske usluge i informacije vezane za usluge koje pružaju građanima...

Detaljnije

Predloženo ukidanje sedam taksi u oblasti građevinarstva

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Predlogom izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama predviđeno je ukidanje sedam taksi u oblasti građevinarstva, što će doneti uštedu od šest odsto vrednosti objekta. Izmene ovog zakona, koje je usvojila Vlada Srbije na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, upućene su Skupštini Srbije na usvajanje. Najznačajnija promena je da se taksa za izdavanje upotrebne dozvole više neće tretirati kao parafiskalni namet, što će doprineti i da se smanji broj objekata koji se sada koriste bez upotrebne dozvole. Ova taksa, prema predlogu Ministarstva, plaćaće se u zavisnosti od vremena potrebnog za obradu prosečnog zahteva, a ne u fiksnom iznosu od 0,2 odsto na predračunsku vrednost objekta. Na primer, taksa za stovarište, koje posmatra i Duing biznis izveštaj Svetske banke, umesto dosadašnjih 56.000 dinara, iznosiće između 1.800 i 18.000 dinara, u zavisnosti od kompleksnosti objekta. Značajnu uštedu predstavlja i...

Detaljnije

Problemi sa zaštitom podataka o ličnosti

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje i upozorava da je loše što se nastavlja sa praksom da Vlada Srbije neke predloge zakona utvrđuje i dostavlja Narodnoj skupštini na usvajanje, ne tražeći pritom, suprotno sopstvenom Poslovniku i zakonu, mišljenje Poverenika, iako je reč o predlozima zakona koji, pored ostalog, podrazumevaju i obradu podataka o ličnosti. Ovo za posledicu može imati ne samo “apstraktno” ugrožavanje principa ustavnosti usled usvajanja zakonskih normi suprotnih ustavnim odredbama, nego i konkretno, kontinuriano ugrožavanje prava na zaštitu podataka o ličnosti u primeni zakona nakon usvajanja. Poverenik ukazuje da su samo 1.12.2017.godine, ušli u skupštinsku proceduru tri predloga zakona na koja nije traženo mišljenje Poverenika, a koja sadrže rešenja koja se obradom podataka o ličnosti bave na način koji je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Ustavom...

Detaljnije

Početak pregovora za zaključivanje novog PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ objavljena je vest da će na poziv Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 5.12.2017. otpočeti pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Kako se navodi u obaveštenju predstavnici GSPRS “Nezavisnost” će od predstavnika nadležnih ministarstava zahtevati da se razgovara samo o odredbama koje su stvarale nedoumice i teškoće u primeni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika koji je trenutno na snazi. Podsećamo, 10.11. 2017. Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podneo Inicijativu za otpočinjanje pregovaračkog procesa za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika je objavljen u...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner