Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Besplatna pravna pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja iz sporazuma između naše zemlje i Bosne i Hercegovine

>> dana Oct 18, 2017 | 0 komentara

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Bosni i Hercegovini i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora održavaju 24. oktobra 2017. godine u Novom Sadu, od 9 do 16.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Novi Sad, Žitni trg 3) i 25. oktobra 2017. godine u Beogradu, od 9 do 16.00 časova (prostorije Službe I Filijale za grad Beograd na Novom Beogradu, Bulevar umetnosti 10). Na ovim razgovorima će savetodavci iz Fonda PIO Republike Srpske, Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje i RF PIO Srbije pružiti besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom sporazuma iz oblasti socijalnog osiguranja zaključenog između naše zemlje i Bosne i Hercegovine. Svi zainteresovani obavezno treba...

Detaljnije

Izjašnjenje Ministarstva zdravlja o „mehanizamu vanredne kontrole bolovanja”

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu zdravlja, povodom vesti objavljenoj na veb sajtu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koju su preneli mnogi mediji, a u kojoj se između ostalog navodi: „Ministri Vlade dogovorili su sa ambasadorom Kine u Srbiji i direktorom smederevske Železare mehanizam kontrole bolovanja… kao i na koji način će se on sprovoditi… ovo će biti jedna vrsta pilot projekta, koji će, ukoliko bude dao dobre rezultate, biti opšte primenjivan…” Imajući u vidu da bilo kakav mehanizam kontrole bolovanja podrazumeva obradu podataka o ličnosti, i to podataka koji su po zakonu naročito osetljivi, Poverenik je od oba ministarstva zatražio da se u roku od tri dana izjasne...

Detaljnije

Javna rasprava o nacrtima Zakona o javnim agencijama i Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama i zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovih  zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare. Javna rasprava o Nacrtima zakona  provodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na e-mail adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti...

Detaljnije

Bezbednosno proveravanje može se obaviti bez znanja lica koja se proveravaju

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Sporno je da se bezbednosno proveravanje može obaviti bez znanja lica koja se proveravaju, i to pre stupanja na rad, odnosno funkciju, tokom vršenja funkcije, odnosno obavljanja poslova, kao i godinu dana po prestanku vršenja funkcije. Osamnaestog septembra ove godine upućen je dopis svim tužilaštvima od strane apelacionih javnih tužilaštava u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu u vezi formiranja posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu, u skladu sa Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji počinje sa primenom od 1. marta 2018. godine, radi prijavljivanja zamenika javnih tužioca za rad u posebnim odeljenjima, koji bi od sredine oktobra počeli sa obukom na Pravosudnoj akademiji. Broj zamenika javnih tužilaca po tim posebnim odeljenjima: Više javno tužilaštvo Beograd – 25 zamenika, javna...

Detaljnije

Automatska overa zdravstvenih kartica

>> dana Oct 16, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO), 16. oktobra 2017. god., objavljeno je saopštenje u kome se navodi da je RFZO nakon okončanja projekta zamene zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama pristupio realizaciji projekta automatske overe zdravstvenih kartica. Automatska overa predstavlja overu zdravstvenih kartica elektronskim putem, za sva osigurana lica za koje je, prema podacima dobijenim iz Poreske uprave, uplaćen dospeli doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Poslodavac nema obavezu podnošenja zahteva za overu zdravstvenih kartica, jer se overa vrši automatski na osnovu podataka o plaćenim doprinosima za obavezno zdravstveno osiguranje. Automatska overa zdravstvenih kartica predstavlja komforniji i jednostavniji način overe isprava o osiguranju, s obzirom da nije potrebno da poslodavac dolazi na šalter i dostavlja različitu dokumentaciju. Overa se vrši automatski, samo na osnovu podatka da je dospeli doprinos plaćen, što predstavlja veliko rasterećenje kako za poslodavce,...

Detaljnije

Rok za dostavljanje školske potvrde i isplata penzija

>> dana Oct 15, 2017 | 0 komentara

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava studente – korisnike porodičnih penzija, koji su to pravo ostvarili po osnovu školovanja na visokim školama ili fakultetima, da do 25. oktobra treba da dostave nadležnim filijalama Fonda PIO potvrde o upisu nove školske godine. Na potvrdama je potrebno upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija, a mogu se doneti lično ili poslati poštom. Dostavljanjem školske potvrde isplata penzija će se redovno nastaviti. U slučaju nedostavljanja školske potvrde na vreme privremeno će biti obustavljena isplata, sve dok ne dokažu da su upisali godinu. Podsećamo da pravo na porodičnu penziju imaju studenti do diplomiranja, a najkasnije do navršene 26. godine života, bez obzira na to da li se njihovo obrazovanje finansira iz budžeta ili student sam finansira obrazovanje na teritoriji Republike Srbije. Pravo imaju i apsolventi kojima je apsolventski status...

Detaljnije

Evropski sud pravde: nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, neravnoteža stranaka, obavezni nivo informisanja – “Advokatska kancelarija”, oktobar 2017.

>> dana Oct 13, 2017 | 0 komentara

Iz oktobarskog broja časopisa “Advokatska kancelarija” izdvajamo: PRIKAZ NOVE PRESUDE EVROPSKOG SUDA PRAVDE – Ocena nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, vreme u kojem se ceni neravnoteža između stranaka, „jasne i razumljive“ odredbe ugovora, nivo informisanja koji mora pružiti banka”. Evropski sud pravde 20. septembra 2017. godine, doneo je presudu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. protiv Banca Românească SA, povodom zahteva za prethodnu odluku koji je uputio Žalbeni sud u Oradei, Rumunija. Ovaj tekst ima za cilj jedino davanje prave informacije, bez zauzimanja bilo čije strane, s obzirom da novinski naslovi (i specijalizovani sajtovi za „obaranje kredita“) uglavnom daju pogrešnu sliku o ovoj odluci Evropskog suda pravde. Neki zbog neznanja a neki iz sopstvenih interesa (prikrivenih navodnim zalaganjem za rešavanje problema ljudi koji podizali kredite u CHF) i nepostojanja osnovnih moralnih vrednosti, te da bi otklonili...

Detaljnije

Elektronski dnevnik

>> dana Oct 13, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je Dopis školskim upravama i školama koje su deo Pilot-projekta esDnevnik i obavestilo ih da se  u skladu sa članom 174. stav 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja evidencija o učenicima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima, vodi elektronski. Prema navedenom čl.174. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) : Ustanova vodi evidenciju o deci, učenicima i odraslima obuhvaćenim formalnim obrazovanjem, o roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i o zaposlenima, u skladu sa ovim i posebnim zakonom. Evidencija o deci, učenicima i odraslima i o roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima predstavlja skup ličnih podataka kojima se određuje njihov identitet, obrazovni, socijalni i funkcionalni status i potrebna dodatna obrazovna, socijalna i zdravstvena podrška, u skladu sa posebnim zakonom. Evidencija o zaposlenima predstavlja skup ličnih podataka kojima se...

Detaljnije

Obustavljena ocena zakonitosti Pravilnika o oceni stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za zamenika javnog tužioca

>> dana Oct 13, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud Republike Srbije objavio je na svom sajtu 12. oktobra 2017. godine, da je je obustavio postupak za ocenu zakonitosti Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja za zamenika javnog tužioca koji se prvi put bira i ukinuo meru obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu navedenog Pravilnika, s obzirom na to da je nakon što je Ustavni sud pokrenuo postupak Državno veće tužilaca osporeni Pravilnik stavilo van snage i donelo novi Pravilnik čije odredbe ne sadrže rešenja koja su bila sporna za Ustavni sud. Kako je na ovaj način Državno veće tužilaca izvršilo usaglašavanje osporenog Pravilnika sa odredbama Zakona o javnom tužilaštvu, a donošenjem mere kojom je obustavljeno izvršenje pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu spornog Pravilnika, su sprečene štetne posledice koje su mogle nastupiti, Ustavni...

Detaljnije

Konferencija o reformi pravosuđa održana u Medija centru

>> dana Oct 12, 2017 | 0 komentara

Prama navodima Nenada Stefanovića iz Udruženja tužilaca politika treba da bude isključena iz izbora i napredovanja sudija i tužilaca, kao i da bude isključena iz funkcionisanja pravosuđa i pravosudnih saveta. Pravo sudija i tužilaca da misle i govore treba da bude neprikosnoveno, a tužilaštvo treba da bude ustavom osposobljeno da odgovori izazovima savremenog društva. Koferencija “Polazne osnove za uspešnu reformu pravosuđa” u organizaciji Društva sudija Srbije, Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Centra za pravosudna istraživanja, održana je danas u Medija centru u Beogradu. Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, Radovan Lazić predsednik UO Udruženja tužilaca, Miodrag Majić, predsednik Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja, i Nenad Stefanović, član Upravnog odbora Udruženja tužilaca, na panelu u Medija centru predstavili su polazne osnove za raspravu o izmenama Ustava Srbije i za ustavnu reformu pravosuđa. Kako je naveo Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca, povodom planiranih...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner