Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu

>> dana Apr 28, 2017 | 0 komentara

Agencija za privredne  registre (APR) obaveštava sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od danas, 26. aprila 2017. godine, u okviru Finansijskih izveštaja, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom za 2016. godinu za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2017. godine. U čl. 27. Zakona o računovodstvu stoji: Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno, odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa ovim zakonom i sa zahtevima MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje. Konsolidovane godišnje...

Detaljnije

Novi Zakon o biomedicinski podpomognutoj oplodnji

>> dana Apr 28, 2017 | 0 komentara

Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji  objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 40/2017. Ovaj zakon se primenjuje od  5. maja 2017. god. Ovim zakonom uređuje se način, postupak, uslovi i organizacija delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja, vrste postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja, ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti biomedicinski potpomognutog oplođenja, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje delatnosti i  postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja. Postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) jeste postupak koji se sprovodi u skladu sa savremenim standardima biomedicinske nauke u slučaju neplodnosti, kao i u slučaju postojanja medicinskih indikacija za očuvanje plodnosti, i omogućava spajanje muške i ženske reproduktivne ćelije radi postizanja trudnoće na način drugačiji od snošaja. Danom stupanja na snagu ovog zakona, tj. 5. maja 2017. god. prestaje da važi Zakon o lečenju...

Detaljnije

Rascep u beogradskoj komori pred glasanje o rukovodstvu zakazano za 13. maj

>> dana Apr 28, 2017 | 0 komentara

Rascep u beogradskoj komori pred glasanje o rukovodstvu zakazano za 13. maj. Novoizabrani će moći u prostorije samo sa sudskom presudom. Nijedna skupština advokata, pa ni ova, održana u nedelju, ne može da odredi datum izbora. To pravo, po Statutu, ima samo Upravni odbor Advokatske komore Beograda. Zato, ako 13. maja budu održani izbori, ja te novoizabrane organe neću pustiti da uđu i preuzmu Komoru, osim ako ne dođu sa izvršnom sudskom presudom – za “Novosti” je poručio Slobodan Šoškić, aktuelni predsednik AKB. On se osvrnuo na rezultate Skupštine AKB, održane 23. aprila. Umesto njega sednicu su pokušali da vode članovi Upravnog odbora, ali se ceo događaj pretvorio u raspravu o tome imaju li legitimitet ili ne. Većina advokata je izglasala nepoverenje UO, opozvala njihovu odluku da se izbori za rukovodstvo Komore održe 10. juna i izglasala da budu...

Detaljnije

Uspostavljanje e-katastra

>> dana Apr 27, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović poručila je danas da je sledeći zadatak resornog ministarstva uspostavljanje e-katastra, kako bi upis imovine u katastar mogao da se obavi za samo tri dana. Mihajlović je u obraćanju na svečanosti nakon Izborne skupštine NALED-a, na kojoj je ta organizacija izabrala novi upravni i nadzorni odbor, takođe najavila i uspostavljanje e-prostora, odnosno digitalizaciju izrade prostornih planova. Prema njenim rečima, na prostorne planove se sada čeka i po nekoliko godina, a cilj je da oni budu završeni za tri do 12 meseci, što je tri do četiri puta kraće nego danas. Ona je dodala da prilikom sprovođenja ovih reformi računa na stručnu podršku NALED-a i saradnju kakvu je Vlada sa tom organizacijom imala i prilikom uvođenja elektronske građevinske dozvole, koja se pokazala kao reforma decenije. Vladi nije dovoljno...

Detaljnije

Važenje punomoćja nakon izmene zakona

>> dana Apr 26, 2017 | 0 komentara

Da li se na osnovu punomoćja koje je overio nadležni sud pre nego što je ustanovljeno javno beležništvo u Republici Srbiji može potvrditi ugovor o prometu nepokretnosti ili je javni beležnik dužan da zahteva da se sačini novo punomoćje koje će overiti javni beležnik u propisanoj formi? Predlog odgovora: Na osnovu punomoćja za promet nepokretnosti koje je overeno pred nadležnim sudom u formi overe potpisa pre stupanja na snagu Zakona o javnom beležništvu može se izvršiti solemnizacija ili sačiniti zapis ugovora o prometu nepokretnosti. Obrazloženje:Pitanje forme punomoćja ceni se prema propisima koji su važili u trenutku davanja punomoćja za određeni pravni posao. U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, punomoćje je ovlašćenje za zastupanje koje vlastodavac daje punomoćniku. Za punomoćje je propisana posebna forma, odnosno forma koja prati formu pravnog posla. Drugim rečima, forma koja je propisana za neki...

Detaljnije

Saglasnost za fotografisanje i snimanje dece

>> dana Apr 26, 2017 | 0 komentara

Direktorka PU ,,Jelica Obradović“ fotografisala je i snimala decu i fotografije i video zapise dece objavljivala na društvenim mrežama, bez predhodno pribavljene saglasnosti roditelja ili staratelja dece za konkretno fotografisanje i snimanje. Sekretarijat za obrazovanje Gradske uprave grada Beograda u postupku nije ispitao sve činjenice od značaja za ocenu da li je Predškolska ustanova ,,Jelica Obradović“ pravilno i zakonito postupala prilikom fotografisanja i snimanja dece i objavljivanja njihovih fotografija i video zapisa na društvenim mrežama, utvrdio je Zaštitnik građana. Inače, deca se mogu fotografisati i snimati samo uz pisanu saglasnost roditelja ili staratelja. Izvor: Sajt Zaštitnika građana Republike...

Detaljnije

Izmene Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

>> dana Apr 25, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glsniku RS“, br. 39/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Izmene). Navedenim pravilnikom izmenjeni su sledeći članovi Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014)(u daljem tekstu: Pravilnik): – Izmenjen je čl. 6 stav 2 Pravilnika koji se odnosi na sastav komisije tako što je izostavljen deo o trajanju mandata ispitivača. Navedeni član 6. Pravilnika nakon izmena glasi: „Stručni ispit sprovodi komisija (u daljem tekstu: Ispitna komisija), koju čine predsednik, četiri člana i sekretar. Listu ispitivača, koja se sastoji od najviše 16 članova, utvrđuje ministar. Članove Ispitne komisije i po potrebi njihove zamenike po ispitnim rokovima sa liste ispitivača imenuje ministar.“ – Izmenjen je čl. 7. stav 2 Pravilnika, koji se odnosi na uslove za članove...

Detaljnije

Ugradnjom svih sistema tehničke zaštite mogu baviti samo licencirane firme

>> dana Apr 25, 2017 | 0 komentara

Predsednik Grupacije tehničke zaštite Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije Slobodan Maksimović rekao je za RTS da se ugradnjom svih sistema tehničke zaštite mogu baviti samo licencirane firme prema važećem ugovoru koji su obavezni da sklope sa investitorima. S početkom godine počeo je da važi i Zakon o privatnom obezbeđenju. Cilj je bio da se ta oblast uredi, ali o nekim posledicama Zakona javnost manje zna. Gostujući u Dnevniku RTS-a, Slobodan Maksimović, predsednik Grupacije tehničke zaštite Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, kaže da u Zakonu jasno stoji da se ugradnjom svih sistema tehničke zaštite mogu baviti samo licencirane firme prema važećem ugovoru koji su obavezne da sklope sa investitorima, odnosno firmom od koje se usluge pružaju. Samo onaj ko ima licencu može da ugrađuje sisteme za zaštitu. “Sve druge firme čine prekršaj i rizikuju da dođu...

Detaljnije

Kandidati za izbor tužioca za ratne zločine

>> dana Apr 25, 2017 | 0 komentara

Vlada Srbije predložila je Skupštini Srbije Milana Petrovića i Snežanu Stanojković za izbor tužioca za ratne zločine. Snežana Stanojković dobila je naviši broj bodova od svih kandidata za tužioca za ratne zločine za program rada i unapređenje tog tužilaštva koji je prošle godine predstavila Komisiji Državnog veća tužilaca. Stanojkovićeva trenutno radi kao zamenik tužioca za ratne zločine. Od mogućih 20 bodova, Stanojkovićin program Komisija je ocenila sa 19,6 bodova, iza nje je prvi zamenik tužioca za ratne zločine i aktuelni rukovodilac tog tužilaštva Milan Petrović sa 13,6 bodova. Nakon odlaska tužioca Vladimira Vukčevića u penziju u januaru prošle godine Tužilaštvom za ratne zločine rukovodi prvi zamenik Milan Petrović. DVT je prosledilo Vladi i liste kandidata za javne tužioce u 34 viših i osnovnih javnih tužžilaštava, kojima već godinu i po dana rukovode vršioci funkcije tužioca. Vlada još nije dala...

Detaljnije

Poziv na predavanje “Subjektivna deliktna odgovornost”

>> dana Apr 25, 2017 | 0 komentara

Advokatska komora Srbije poziva  na predavanje profesora dr Miodraga V. Orlića „Subjektivna deliktna odgovornost“ (pravila u dosadašnjem pravu i predlozi u Prednacrtu Građanskog zakonika); koje će se održati u utorak, 25. aprila 2017. godine u srednjoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu sa početkom u 18 časova. Ulaz slobodan. Izvor: Sajt Advokatske komore...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner