Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Komentar novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

>> dana Dec 29, 2017 | Comments Off on Komentar novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (u daljem tekstu: Zakon) koji počinje da se primenjuje od 1. jula 2018. godine. Novine koje donosi pomenuti Zakon su brojne, tako da ovaj komentar ima za cilj pružanje celovitog prikaza najznačajnijih odredaba i prava utvrđenih ovim Zakonom, kako bi se šira javnost informisala i upoznala sa sadržinom istih. I UVODNE ODREDBE Finansijska podrška porodici sa decom, u smislu ovog zakona, dodeljuje se radi: poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece; usklađivanja rada i roditeljstva; posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece; poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja. Novim Zakonom preciziran je pojam porodice, koji se sadržinski dosta razlikuje u odnosu na prethodno zakonsko...

Detaljnije

Uslovi za sticanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2018. godini

>> dana Dec 5, 2017 | 1 komentar

  Od 1. januara 2018. godine važe novi uslovi za odlazak u starosnu i prevremenu starosnu penziju, prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 85/2005, 101/2005, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) – u daljem tekstu Zakon.   I Starosna penzija u 2018. godini Odredbom člana 19. Zakona, propisani su opšti uslovi za sticanje prava na starosnu penziju koji važe i za osiguranike muškarce i za osiguranike žene: 1) navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja; 2) navršenih 45 godina staža osiguranja. Izuzetno od ovog člana, osiguranik žena koja navrši najmanje 15 godina staža osiguranja, ima pravo na odlazak u starosnu penziju i pre navršenih 65 godina života, pa se u 2018. godini starosna granica kod žena pomera za šest meseci, tako da je uslov za sticanje...

Detaljnije

Prestanak radnog odnosa zaposlenima koji nisu preuzeti sa liste do 1.12.2017. god. i drugi novi osnovi za prestanak

>> dana Dec 4, 2017 | Comments Off on Prestanak radnog odnosa zaposlenima koji nisu preuzeti sa liste do 1.12.2017. god. i drugi novi osnovi za prestanak

Jedna od novina propisana nedavno usvojenim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) – u daljem tekstu Zakon, čija je primena počela 7. oktobra 2017. godine, jeste ne baš tako povoljna odredba po zaposlene koji su neraspoređeni i nalaze se na Listi zaposlenih za čijim radom je u potpunosti ili delimično prestala potreba i zaposlenih koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom (u daljem tekstu: lista): „Zaposlenom koji je neraspoređen u smislu ovog zakona, a nije preuzet sa liste do 1. decembra 2017. godine, radni odnos prestaje do 31. decembra 2017. godine.“ Navedeno je propisano članom 206. stav 2. Zakona, dok se u stavu 3. istog člana navodi da zaposleni iz stava 2. ovog člana, ostvaruje pravo na otpremninu na način propisan zakonom kojim se uređuje način utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u...

Detaljnije

Karakteristike rada van radnog odnosa

>> dana May 31, 2016 | 7 komentara

Angažovanje lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova, poslova po osnovu ugovora o delu, o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, o dopunskom radu, svrstava se u posebne odredbe Zakona o radu jer takav rad predstavlja rad van radnog odnosa a položaj lica koja obavljaju poslove po navedenim ugovorima je specifičan s obzirom da nemaju svojstvo zaposlenih lica jer ne zasnivaju radni odnos. Rad ove vrste regulisan je članovima 197. do 202. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014, u daljem tekstu Zakon). U nastavku teksta ukazaćemo na bitne karakteristike svakog od navedenih vidova rada van radnog odnosa, njihove nedostatke i moguće zloupotrebe i pružiti praktičan prikaz spornih pitanja koja su svoj epilog dobila na sudu. I PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI a) Pojam Privremeni i povremeni poslovi regulisani su članom 197. Zakona, u skladu sa...

Detaljnije

Plaćeno odsustvo (odsustvo uz naknadu zarade)

>> dana Apr 25, 2016 | 3 komentara

I Zakonska definicija Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) regulisano je članom 77. Zakona o radu, u skladu sa kojim: „Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju do pet radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu. Vreme trajanja plaćenog odsustva iz stava 1. ovog člana utvrđuje se opštim aktom i ugovorom o radu. Pored prava na odsustvo iz stava 1. ovog člana zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo još: 1) pet radnih dana zbog smrti člana uže porodice; 2) dva uzastopna dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi. Članovima uže porodice u smislu st. 1. i 3. ovog člana smatraju se bračni drug, deca, braća,...

Detaljnije

Mišljenje Ombudsmana o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

>> dana Feb 24, 2016 | Comments Off on Mišljenje Ombudsmana o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Na zvaničnom sajtu Zaštitnika građana 19. februara 2016. godine objavljeno je Mišljenje Zaštitnika građana o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Nacrt), dato na zahtev Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zaštitnik građana nalazi da Nacrt sadrži značajna unapređenja u oblasti obrazovanja i vaspitanja i radnih odnosa u ovoj oblasti, kao što je uvođenje jedinstvenog identifikacionog sistema, uvođenje ishoda obrazovanja kao neodvojivog dela obrazovnog procesa, propisivanje da se zdravstveni pregled učenika pred upis u školu obavlja o trošku zdravstvenog osiguranja, uvođenje kvalifikacija i standarda kvalifikacija kao načina formalnog priznavanja stečenih kompetencija, inoviranje i preciziranje odredbi Zakona koje se odnose na obrazovanje dece sa teškoćama u razvoju, inoviranje odredbi o prijemu u radni odnos i uvođenje konkursne komisije u postupku izbora kandidata. Zaštitnik građana posebno konstatuje da je članovima 20....

Detaljnije

Problemi u praksi koji će nastati ukidanjem radnih knjižica

>> dana Dec 15, 2015 | 1 komentar

Bliži se trenutak primene odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014) kojom je propisano da član 204. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) kojim se reguliše institut radne knjižice, i Pravilnik o radnoj knjižici („Sl. glasnik RS”, br. 17/97) prestaju da važe 1. januara 2016. godine, dok radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom. Radnu knjižicu kao najvažniji dokument kojim se pratilo kretanje osiguranika tokom njihovog radnog veka zameniće elektronski zapis podataka o osiguranicima. Međutim, iako se dan ukidanja radnih knjižica bliži još uvek nije donet podzakonski akt (Pravilnik o elektronskom zapisu...

Detaljnije

Novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

>> dana Dec 1, 2015 | Comments Off on Novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

U „Sl. glasniku RS“ br. 96/2015 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (u daljem tekstu: Zakon), koji se primenjuje od 04. decembra 2015. godine. Zakon je donet po hitnom postupku, kako bi se izbegle eventualne štetne posledice za funkcionisanje zdravstvene službe, kao i celokupnog zdravstvenog sistema Republike Srbije. Njime se, kako je izneto u predlogu zakona, unapređuje kvalitet zdravstvene zaštite i doprinosi dodatnom unapređenju prava pacijenata. Reč je o značajnim izmenama koje se odnose na zdravstvene radnike, u pogledu obavljanja pripravničkog staža i izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalni rad (u daljem tekstu: licenca), a koje zavređuju komentar i kratak prikaz kako bi se svi zainteresovani subjekti blagovremeno informisali o njihovoj sadržini. Propisivanje šta sve može biti predmet prometa u apoteci iz nadležnosti komore prelazi u nadležnost ministarstva koje će opštim aktom urediti...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner