Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Utvrđena vrednost poreske osnovice obavezuje poreski organ u svim postupcima

>> dana Mar 24, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud na sednici održanoj 6. oktobra 2016. godine, doneo je Odluku broj Už-3456/2013, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. god. U ovoj odluci zauzet je stav da utvrđena vrednost poreske osnovice obavezuje poreski organ u svim postupcima. Naime, Z. L. iz Inđije je, 30. aprila 2013. godine, Ustavnom sudu podneo ustavnu žalbu protiv rešenja Ministarstva finansija – Poreska uprava – Regionalni centar Novi Sad – Filijala Inđija broj 344-438-175/2008-10 od 25. februara 2010. godine, rešenja Ministarstva finansija – Poreska uprava – Regionalni centar Novi Sad broj 438-93/2010 od 30. maja 2010. godine i presude Upravnog suda U. 24758/10 od 19. oktobra 2012. godine, zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava Republike Srbije i prava na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava. Prema Ustavnom...

Detaljnije

Odgovornost pravnih lica za krivična dela

>> dana Mar 23, 2017 | 0 komentara

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela (u daljem tekstu: Zakon), objavljen u “Sl. glasniku Republike Srbije”, br. 97/2008,  stupio je na snagu i primenjuje se od 4. novembra 2008. godine. Ovim zakonom uređuju se uslovi odgovornosti pravnih lica za krivična dela, krivične sankcije koje se mogu izreći pravnim licima i pravila postupka u kojem se odlučuje o odgovornosti pravnih lica, izricanju krivičnih sankcija, donošenju odluke o rehabilitaciji, prestanku mere bezbednosti ili pravne posledice osude i izvršenju sudskih odluka. Iako je donet odavno, ovaj zakon nije doživeo neku široku primenu. Zašto? U prvom delu ćemo se baviti postavkom stvari a onda u narednim delovima prezentvati rešenja iz Zakona. 1. Razlozi i osnov za donošenje zakona Donošenje ovog zakona je bilo potrebno (prema obrazloženju predlagača) da bi se stvorili svi neophodni uslovi za rad državnih organa, radi ispunjenja obaveza...

Detaljnije

Nedostojnost za nasleđivanje

>> dana Mar 13, 2017 | 0 komentara

Nedostojnost za nasleđivanje regulisana je odredbama čl.4, 5. i 6. Zakona o nasleđivanju koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 46/95, 101/2003-USRS i 6/2015. Prema odredbi čl.4. Zakona: Ne može naslediti na osnovu zakona ili zaveštanja, niti steći kakvu korist iz zaveštanja (nedostojan je): 1) onaj ko je umišljajno usmrtio ostavioca, ili je to pokušao; 2) onaj ko je prinudom, pretnjom ili prevarom naveo ostavioca da sačini ili opozove zaveštanje ili neku njegovu odredbu, ili ga je u tome sprečio; 3) onaj ko je u nameri sprečavanja ostaviočeve poslednje volje uništio ili sakrio njegovo zaveštanje, ili ga je falsifikovao; 4) onaj ko se teže ogrešio o zakonsku obavezu izdržavanja ostavioca, ili mu je uskratio nužnu pomoć; Sud na nedostojnost pazi po službenoj dužnosti. Odredbom čl.5. Zakona regulisan je prestanak nedostojnosti tako što je propisano da: Ostavilac može oprostiti...

Detaljnije

Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava

>> dana Mar 9, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud Republike Srbije ne priznaje troškove angažovanja punomoćnika nastale pred ovim sudom. Ovaj stav zauzet je u odluci Ustavnog suda, br. Už-633/2011 od 8. maja 2013. godine. Tačnije stav je zauzet i u određenim nešto ranije donetim odlukama, ali se Ustavni sud najčešće poziva na navedenu odluku odlučujući o zahtevu za naknadu troškova pred ovim sudom. U svim kasnijim odlukama ovaj sud ostaje dosledan u navedenom stavu. I. Stav Ustavnog suda U navedenoj odluci br. Už-633/2011 i svim kasnijim odlukama koje se pozivaju na ovu odluku Ustavni sud zauzeo je sledeći stav: “Razmatrajući zahtev podnositeljke ustavne žalbe za naknadu troškova postupka pred Ustavnim sudom, Ustavni sud ukazuje da nema uslova za određivanjem tražene naknade troškova, u smislu odredbe člana 6. stav 2. Zakona o Ustavnom sudu. Naime, navedenom odredbom Zakona je propisano da učesnici u postupku sami snose...

Detaljnije

Izmene Javnobeležničke tarife – oslobađanje od plaćanja nagrade i naknade

>> dana Mar 7, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 17/2017 objavljene su Izmene i dopune Javnobeležničke tarife, koje su stupile na snagu 6. marta 2017. god. Javnobeležničkom tarifom utvrđuje se nagrada za rad javnog beležnika i naknada troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom javnog beležnika, način utvrđivanja vrednosti obavljenog posla i način obračunavanja iznosa nagrade i naknade troškova. Predmetne izmenama odnose se, pre svega, na član 17a Tarife, koji propisuje oslobađanje od plaćanja nagrade i naknade, a koji je pre izmene glasio: „Od plaćanja nagrade i naknade troškova oslobođeni su Republika Srbija, državni organi i posebne organizacije, kao i autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i njihovi organi. Ako se pravni posao sačinjava za više stranaka, među kojima su i subjekti iz stava 1. ovog člana, ne plaća se nagrada i naknada troškova u slučaju sticanja prava na nepokretnim i pokretnim stvarima...

Detaljnije

Pravni stav Vrhovnog kacacionog suda da ugovor o prometu nepokretnosti u formi javnobeležničkog zapisa jeste podobna isprava za upis prava svojin

>> dana Mar 5, 2017 | 0 komentara

Pravni stav koji je izazvao burne reakcije advokature u Srbiji. Između ostalog, zbog takvog stava, Konferenciji advokata Srbije usvojila je 25.02.2017.godine, između ostalih, zaključak: -Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda da ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja ispravu koja je podobna za upis prava svojine, u suprotnosti sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o prometu nepokretnosti i Zakonom o javnom beležništvu, zbog čea ga odmah treba staviti van snage. Takođe, usvojen je zaključak da: –Ukoliko zahtevi advokature ne budu usvojeni nadležni organi Advokatske komore Srbije   će doneti odluke o organizovanju protesta advokata Srbije. Sa ovakvim zaključcima i prethodno citiranim stavom, treba povezati i činjenicu da da su od 1. marta stupili na snagu propisi kojima je predviđeno da u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa prešli...

Detaljnije

Karakter poklona za 8. mart

>> dana Mar 2, 2017 | 0 komentara

U susret predstojećem prazniku pozabavili smo se pitanjem poklona za Dan žena odn. 8. mart kod poslodavca, kako sa stanovišta osnova, tako i sa stanovišta poreskog tretmana i njegove eventualne zabrane kako bismo objasnili prava i obaveze na strani zaposlenih odn. poslodavaca. Osnov Zakonom o radu u čl. 120. propisano je da poslodavac može opštim aktom, odnosno ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenih na druga primanja. Dakle, poslodavac može opštim aktom odnosno ugovorom o radu predvideti davanje poklona zaposlenim ženama za 8. mart. Najčešće je posebnim kolektivnim ugovorima predviđeno davanje poklona zaposlenim ženama. U nastavku navodimo neke relevantne odredbe nekih od njih: Poseban kolektivni ugovor za Elektroprivredu Srbije (“Sl. glasnik RS”, broj 15/2015) u čl. 60 stav 1 propisuje: „Poslodavac je dužan da obezbedi sredstva za finansiranje: … – poklona zaposlenim ženama za 8. mart – Dan žena.“...

Detaljnije

Neustavna odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu

>> dana Feb 27, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 13/2017 od 24. februara 2017. godine objavljena je Odluka Ustavnog suda broj IUz-424/2014, kojom utvrđeno da odredba čl. 179. st. 3. tač. 5) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/05,…i 75/14) nije u saglasnosti sa Ustavom. Čl. 179. st. 3. tač. 5) bilo je propisano: „Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, i to: …5) ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak za krivično delo;…“ Praktično je ostavljena mogućnost poslodavcu, odnosno оdgovornom licu kod poslodavca da procenjuje i odlučuje o tome da li određeno ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela. Čl. 10. st 3. i 4. Zakonika o krivičnom postupku ( „Sl. glasnik RS“, br. 72/11,… i...

Detaljnije

Overa potpisa, rukopisa i prepisa kod sudova i u opštinama do 01.marta 2017.godine

>> dana Feb 27, 2017 | 0 komentara

Prema odredbama Čl. 1. Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa: Potpis, rukopis i prepis overava javni beležnik, ako zakonom nije drugačije određeno, a pored javnog beležnika, može overiti i javnobeležnički pripravnik, kao i njegov izdavalac, shodnom primenom odredaba ovog zakona. U Prelaznim i završnim odredbama Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa čl.29. određeni su slučajevi u kojima osnovni sudovi i opštinske uprave zadržavaju nadležnost za poslove overavanja. Prema navedenim odredbama: Javni beležnik je nadležan i za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa za koje je posebnim zakonima koji se primenjuju pre stupanja na snagu ovog zakona propisano da ih overava sud, odnosno opštinska uprava. Osnovni sudovi, odnosno opštinske uprave kao povereni posao zadržavaju nadležnost za overavanje potpisa, rukopisa i prepisa do 1. marta 2017. godine. Izuzetno,, u gradovima i opštinama za koje nisu imenovani javni beležnici potpise, rukopise...

Detaljnije

Obaveze u vezi sa primenom Zakona o informacionoj bezbednosti – Akt o bezbednosti IKT sistema

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Zakon o informacionoj bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016) počeo je da se primenjuje 5. februara 2016. god. Ovim zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite. I. Operatori IKT sistema od posebnog značaja i obaveza donošenja Akta o bezbednosti IKT sistema Operator informaciono-komunikacioni sistem (IKT) sistema je pravno lice, organ javne vlasti ili organizaciona jedinica organa javne vlasti koji koristi IKT sistem u okviru obavljanja svoje delatnosti, odnosno poslova iz svoje nadležnosti. Posebne obaveze propisane su kada su u pitanju Operatori IKT sistema od posebnog značaja, a najvažnija se odnosi na donošenje Akta o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja, koji moraju doneti najkasnije do 2....

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner