Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Ko snosi troškove krivičnog postupka u slučaju smrti okrivljenog?

>> dana Jan 20, 2017 | 0 komentara

Odgovor na ovo pitanje sadržan je u odredbama člana 265. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku: U ovom članu propisano je da kada se obustavi krivični postupak ili se optužba odbije ili se okrivljeni oslobodi od optužbe, izreći će se u rešenju, odnosno presudi da troškovi krivičnog postupka iz člana 261. stav 2. tačka 1) do 6) ovog zakonika, nužni izdaci okrivljenog i nužni izdaci i nagrada branioca i punomoćnika (član 103. stav 3) kao i nagrada veštaka i stručnog savetnika, padaju na teret budžetskih sredstava suda. Pored navedenog, članom 20. Zakonika o krivičnom postupku propisano je da ako se u toku krivičnog postupka utvrdi da je okrivljeni umro, organ postupka će rešenjem obustaviti postupak. Može se pouzdano zaključiti da odredba člana 265. stav 1. ZKP ne pravi razliku u pogledu obaveze naknade troškova krivičnog postupka na teret budžetskih...

Detaljnije

Izmene Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

>> dana Jan 18, 2017 | 0 komentara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 101/2016) počeo je da se primenjuje od 1. januara 2017. god. Ove izmene donose brojne novine u vezi sa podsticajima: preciziraju dužnosti korisnika podsticaja i preciziraju odredbe koje se odnose na vraćanje novčanih sredstava, plaćanje zatezne kamate i umanjenje narednih isplata prema korisniku podsticaja. podsticaji u stočarstvu proširuju se i na kvalitetne tovne bikove, krave za uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne ovnove i jarčeve i kvalitetne priplodne nerastove, podsticaji za krave za uzgoj teladi za tov utvrđuju se u minimalnom iznosu od 5.000 dinara po grlu, lice koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje ne može da ostvaruje pravo na podsticaje za premiju za mleko proizvedeno od grla za koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje, podsticaji za tov junadi ostvaruju...

Detaljnije

Da li se zapisnici o ispitivanju svedoka od strane radnika policije mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku

>> dana Jan 15, 2017 | 0 komentara

Novi Zakonik o krivičnom postupku uneo je brojne novine i prikom primene otvorio je brojna  pitanja i dileme.   Jedno od tih bitnih pitanja je i to: Da li zapisnik o ispitivanju svedoka od strane radnika policije u fazi istrage, sproveden o odredbama zakonika kojima su propisana pravila o njihovom izvođenju, može da se koristi kao dokaz prilikom donošenja sudske odluke?   Da bi odgovorili na ovo pitanje potrebno je prvo navesti odredbe ZKP koje regulišu ovlašćenja policije u fazi  predistražnog postupka, posebno u fazi istrage.   Odredbama člana 287. ZKP, u sklopu odredbi o ovlašćenjima organa predistražnog postupka, predviđena ovlašćenja policije da preduzima dokazne radnje pri čemu o tome mora bez odlaganja obavestiti nadležnog javnog tužioca (stav 1.) a dokazi, ukoliko su pribavljeni u skladu sa odredbama ZKP, mogu se koristiti u daljem toku krivičnog postupka (stav 2.)....

Detaljnije

Delovi zgrade- prava i obaveze vlasnika

>> dana Jan 12, 2017 | 0 komentara

Pojam U skladu sa Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016)(u daljem tekstu: Zakon) koji se primenjuje se od 31. decembra 2016. god:  Poseban deo zgrade predstavlja posebnu funkcionalnu celinu u zgradi koja može da predstavlja stan, poslovni prostor, garažu, garažno mesto ili garažni boks. Zajedničkim delovima zgrade smatraju se delovi zgrade koji nisu određeni kao posebni ili samostalni. U cilju boljeg razumevanja novog Zakona, u nastavku će biti razjašnjeni pojedini pojmovi kao i ovlašćenja, prava, obaveze, odgovornosti i sankcije vlasnika delova zgrada koji proizlaze iz odredaba Zakona. Pravo svojine Na posebnom delu zgrade može postojati isključiva svojina jednog lica, susvojina ili zajednička svojina u skladu sa zakonom. Sticanjem prava svojine na posebnom delu zgrade stiče se i: – pravo svojine nad zajedničkim delovima zgrade, – pravo učešća u upravljanju stambenom zajednicom i – pravo...

Detaljnije

Uzrast deteta kao relevantna okolnost za samostalno vršenje roditeljskog prava

>> dana Jan 9, 2017 | 0 komentara

Pre nego što sud donese odluku o zaštiti prava deteta ili o vršenju roditeljskog prava, u sporu za vršenje roditeljskog prava, dužan je da se rukovodi najboljim interesom deteta, koji predstavlja pravni standard. Porodični zakon (u daljem tekstu: Zakon), kao i Konvencija o pravima deteta iz 1989.godine, koja je ključni međunarodni pravni instrument za zaštitu dece, su koncipirani na potrebi zaštite prava deteta, u kom pogledu se uvažavaju i potrebe, prava i obaveze roditelja, koje su ipak u ovom domenu podređeni interesima dece. Najbolji interes deteta kao pravni standard se ceni prema okolnostima svakog konkretnog slučaja, a elementi te procene su, između ostalog, uzrast i pol deteta, odnosno njegove potrebe (vaspitne, u vezi stanovanja, ishrane, odevanja, zdravstvene brige, obrazovanja) kao i sposobnost roditelja da zadovolji utvrđene potrebe deteta. Prema čl. 6. Zakona: (1) Svako je dužan da se rukovodi...

Detaljnije

Registracija stambenih zajednica

>> dana Jan 4, 2017 | 0 komentara

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016)(u daljem tekstu: Zakon) primenjuje se od 31. decembra 2016. godine. Stambenoj zajednici, kao organizaciji vlasnika posebnih delova iz razloga definisanja mogućnosti da bude nosilac svih prava i obaveza u pravnom saobraćaju daje se svojstvo pravnog lica. Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova zgrade, a pravni status stambena zajednica stiče trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela. U slučaju da zgrada ima više celina sa zasebnim ulazom, propisano je kako se može formirati stambena zajednica ulaza, kao i način odlučivanja po pitanjima nadziđivanja, korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu. Stambena zajednica se upisuje u registar stambenih zajednica, ima matični broj, PIB i tekući račun. Registraciju stambenih zajednica će vršiti jedinice lokalne samouprave. Članom 19. I 20. Zakona propisani su granice ovlašćenja Registratora kao i...

Detaljnije

Autentično tumačenje odredbi o izvršenju u slučaju prelaza potraživanja i obaveze (čl. 48. ZIO)

>> dana Dec 30, 2016 | 0 komentara

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj, 27. decembra 2016. godine, donela je Autentično tumačenje odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015). Autentično tumačenje objavljeno je u „Sl. glasniku RS”, br. 106/2016. Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupio je na snagu 1. jula 2016. godine, osim odredaba pojednih članova koje su stupile na snagu 29. decembra 2015. god. Ovaj zakon doneo je brojne novine, u koje spadaju i odredbe o prelazu potraživanja i obaveze, predviđene članom 48. zakona.   Ovaj član glasi: „   Izvršni postupak vodi se i na predlog i u korist lica koje kao izvršni poverilac nije označeno u izvršnoj ili verodostojnoj ispravi, ako javnom ili po zakonu overenom ispravom dokaže da je potraživanje iz izvršne ili verodostojne isprave prešlo na njega, a ako takav dokaz nije moguć – ako prelaz...

Detaljnije

Sve o Evropskom izveštaju o saobraćajnoj nezgodi

>> dana Dec 29, 2016 | 0 komentara

Prema važećem Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je stupio na snagu 2009. godine svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa autoodgovornosti, obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica. Inače, Zakon u čl.172. i čl.173. propisuje:   „Vozač, odnosno učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta dužan je da, pored ostalog:   – popuni Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi u slučaju kada ovlašćeno lice ne vrši uviđaj saobraćajne nezgode,   Takođe, osiguravajuća društva su dužna da vode evidenciju o saobraćajnim nezgodama za koje je sačinjen Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. Podatke iz evidencije iz stava 1. ovog člana pravno lice koje obavlja poslove osiguranja dužno je da mesečno dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova i Agenciji za bezbednost saobraćaja. Osiguravajuće društvo prilikom izdavanja...

Detaljnije

Vrhovni kasacioni sud: Ovlašćenje tražioca informacije od javnog značaja da pokrene prekršajni postupak

>> dana Dec 27, 2016 | 0 komentara

Na sajtu poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti objavljeno je obaveštenje koje se odnosi na stav Vrhovnog kasacionog suda zauzet na XIII sednici Građanskog odeljanja ovog suda od 6. decembra 2016. godine, u vezi sa uskraćivanjem adekvatnog odgovora tražiocu informacije.   I. Stav Vrhovnog kasacionog suda Navedeni pravni stav glasi: „Uskraćivanjem adekvatnog odgovora tražiocu informacije, stoji povreda ličnog prava. Tražilac informacije je oštećeni i uvek je ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po članu 180. stav 1. Zakona o prekršajima, jer Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja nije određeno da je za pokretanje prekršajnog postupka isključivo ovlašćen organ iz člana 179. stav 2. ZOP.   II. Relevantne zakonske odredbe Radi boljeg razumevanja ovog stava navešćemo relevantne zakonske odredbe (Napomena: odredbe na koje se poziva Vrhovni kasacioni sud u svom stavu...

Detaljnije

Obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije i visina članarine

>> dana Dec 21, 2016 | 0 komentara

Zakonom o privrednim komorama (“Sl. glasnik RS”, br. 112/15) (u daljem tekstu: Zakon) koji se primenjuje od 7. januara 2016. god. u članu 10. koji se u skladu sa čl. 53. primenjuje od 1. januara 2017. god. propisano je obavezno članstvo u Privrednoj komori Srbije (u daljem tekstu: PKS). Ustav Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 98/06) jemči slobodu udruživanja. Član 55. stav 1 Ustava propisuje: „Jemči se sloboda političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja i pravo da se ostane izvan svakog udruženja.“ Ustav u čl. 82. propisuje da ekonomsko uređenje u RS počiva na tržišnoj privredi, otvorenom i slobodnom tržištu, slobodi preduzetništva, samostalnosti privrednih subjekata i ravnopravnosti privatne i drugih oblika svojine. Sloboda preduzetništva dodatno je definisana u čl. 83. Ustava, a ograničiti ga moguće je jedino zakonom, radi zaštite zdravlja ljudi, životne sredine i prirodnih bogatstava i...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner