Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Obaveze u vezi sa primenom Zakona o informacionoj bezbednosti – Akt o bezbednosti IKT sistema

>> dana Feb 23, 2017 | 0 komentara

Zakon o informacionoj bezbednosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2016) počeo je da se primenjuje 5. februara 2016. god. Ovim zakonom se uređuju mere zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određuju se nadležni organi za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenje pravilne primene propisanih mera zaštite. I. Operatori IKT sistema od posebnog značaja i obaveza donošenja Akta o bezbednosti IKT sistema Operator informaciono-komunikacioni sistem (IKT) sistema je pravno lice, organ javne vlasti ili organizaciona jedinica organa javne vlasti koji koristi IKT sistem u okviru obavljanja svoje delatnosti, odnosno poslova iz svoje nadležnosti. Posebne obaveze propisane su kada su u pitanju Operatori IKT sistema od posebnog značaja, a najvažnija se odnosi na donošenje Akta o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja, koji moraju doneti najkasnije do 2....

Detaljnije

Licenca za javni prevoz tereta

>> dana Feb 22, 2017 | 0 komentara

Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, broj 68/2015) uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor. Između ostalog, ovim zakonom propisani su uslovi za obavljanje javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju. Pre svega, u skladu sa ovim zakonom, javni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju kod koga privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja prevoz naplaćuje uslugu prevoza ili ostvaruje bilo kakvu direktnu ili indirektnu ekonomsku korist na osnovu obavljanja tog prevoza. I. Uslovi za obavljanje javnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju Javni prevoz tereta može obavljati domaće privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, na osnovu licence za prevoz, i...

Detaljnije

Nadležnost, mandat i izbor predsednika Republike

>> dana Feb 20, 2017 | 0 komentara

Zbog predstojećeih predsedničkih izbora u Srbiji, svrsishodno je da se na jednom mestu navedu najbitnije odredbe koje regulišu: položaj, nadležnost, mandat, izbore i druga važna pitanja vezana za predsednika Republike. Znamo da se Srbija opredelila za parlamentarni sistem, ne za predsednički. Pravna nauka kaže da ne postoji polupredsednički sistem. Sve ovo, iako se predsednik Repbulike bira neposredno, dakle, uživa veliki legitimitet, ipak njegova ovlašćenja nisu u srazmeri sa takvim načinom izbora. Propisi koji sе primеnjuju u vršеnju ovlašćеnja prеdsеdnika Rеpublikе: Ustav Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 98/06) Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije(“Službeni glasnik RS”, br. 98/06) Zakon o predsedniku Republike (“Službeni glasnik RS”, br. 111/07); Zakon o izboru predsednika Republike (“Službeni glasnik RS”, br. 111/07 и 104/2009-dr.zakon); Zakon o pomilovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 49/95, 50/95-isp.); Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata (“Službeni...

Detaljnije

Sredstva i predmeti izvršenja po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

>> dana Feb 13, 2017 | 0 komentara

Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) (u daljem tekstu: novi ZIO) koji je stupio na snagu 1. jula 2016. god. sredstva i predmeti izvršenja uređeni su na sličan način kao i u prethodnom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasniku RS“, broj 31/2011, 99/2011-dr.zakon, 109/2013-OUS, 55/2014 i 139/2014). Sredstva i predmeti regulisani su u okviru Glave druge, članovima 54. do 58. novog ZIO. I. Sredstva i predmeti prema novom ZIO Član 54. novog ZIO uređuje pojam i vrste sredstava izvršenja koja predstavljaju radnje kojima se namiruje potraživanje izvršnog poverioca. Kao i u prethodnom zakonu sredstva izvršenja razlikuju se u zavisnosti da li se radi o izvršenju radi namirenja novčanog ili nenovčanog potraživanja. Sredstva izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja su: prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika, prodaja pokretnih stvari izvršnog dužnika, prenos novčanog potraživanja izvršnog dužnika, prenos zarade...

Detaljnije

Zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka i izvršenja prekršajne kazne i zaštitne mere

>> dana Feb 11, 2017 | 0 komentara

Zastarelost kao pravni institut u prekršajnom pravu možemo definisati kao  gubitak nekog ovlašćenja usled proteka vremena. Dakle, ovaj institut je ustanovljen u javnom interesu i predstavlja osnov za prestanak ovlašćenja nadležnih državnih organa za izricanje prekršajnih sankcija učiniocu prekršaja ili za izvršenje pravosnažno izrečenih prekršajnih sankcija. Posledica zastarelosti ogleda se u prestanku prava države da preduzme zakonom propisane radnje u cilju pokretanja I vođenja prekršajnog postupka, odnosno prekršajnog gonjenja ili izvršenja prekršajnih sankcija. Zastarelost nastaje istekom zakonom propisanog vremena od izvršenja prekršaja, odnosno istekom zakonom propisanog vremena  od donošenja pravosnažne presude kojom je izrečena kazna ili druga prekršajna sankcija, te razlikujemo zastarelost prekršajnog gonjenja od zastarelosti izvršenja prekršajne sankcije. Po svojoj prirodi, zastarelost predstavlja vid pritiska usmeren prema nadležnim državnim organima da blagovremeno izvršavaju svoje dužnosti. Inače, zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka propisana je u članu 84. Zakona...

Detaljnije

Posledice i početak primene izmena Carinskog zakona

>> dana Feb 10, 2017 | 0 komentara

Nakon izmena i dopuna Carinskog zakona („Službeni glasnik RS” br. 108/2016) , koje su u primeni od 5. februara 2017. god, sim odredaba čl. 3, 6, 7. i 34. ovog zakona koji se primenjuju od 1. jula 2017. godine. , pojavile su se nedoumice oko početka primene i posledica istih. Član. 7. Carinskog zakona, koji je pre izmena glasio: Posredno zastupanje u carinskom postupku u smislu člana 6. ovog zakona može da obavlja pravno lice: 1) koje ima registrovano sedište na carinskom području Republike Srbije, 2) koje je registrovano za poslove međunarodne špedicije, 3) koje ima najmanje jednog zaposlenog sa dozvolom za carinsko zastupanje. Dozvola za carinsko zastupanje može se izdati fizičkom licu zaposlenom kod pravnog lica koje ima ovlašćenje za posredno zastupanje u carinskom postupku: 1) ako je radilo na poslovima carinjenja najmanje šest meseci, 2) ako ima...

Detaljnije

Prijava potraživanja po osnovu neisplaćene devizne štednje

>> dana Feb 9, 2017 | 0 komentara

Na osnovu člana 18. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Sl. glasnik RS”, broj 108/16) (u daljem tekstu: Zakon), koji se primenjuje od 30. decembra 2016. god. Vlada republike Srbije donela je Uredbu o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana objavljenu u „Sl. glasniku RS“, br. 8/2017. Naime, navedenim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak regulisanja obaveza po osnovu neisplaćene devizne štednje građana koju su do 27. aprila 1992. godine položili: 1) državljani bivših republika SFRJ, osim Republike Srbije, kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ; 2) državljani Republike Srbije kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje...

Detaljnije

Zakonski uslovi za oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na stanu

>> dana Feb 8, 2017 | 0 komentara

Ukoliko ispunjavate zakonom propisane uslove, onda imate pravo da budete oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i to kod prenosa prava svojine na stanu fizičkom licu koje kupuje prvi stan. Sledeće zakonske odredbe regulišu navedeno pitanje: Prvo, članom 23. stav 1. tačka 1), a u vezi sa članom 2. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasniku RS”, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-OUS, 47/2013 i 68/2014-dr.zakonu daljem tekstu: Zakon) propisano je da se porez na prenos apsolutnih prava plaća kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti. Nepokretnostima se, u smislu Zakona, smatraju: 1) zemljište, i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo; 2) stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi (u daljem tekstu: objekti).(član 2. stav 2. Zakona)....

Detaljnije

Pravo na godišnji odmor za vreme mirovanja radnog odnosa

>> dana Feb 6, 2017 | 0 komentara

Često se u praksi postavlja pitanje prava na godišnji odmor za vreme mirovanja radnog odnosa, te ćemo se ovom prilikom potruditi da rešimo ovu nedoumicu. Na prvom mestu krenućemo od osnovnih pojmova a nakon toga pokušati da damo rešenje navedenog problema. I GODIŠNJI ODMOR Godišnji odmor je regulisan Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) u delu VI. ODMORI I ODSUSTVA. I.1. Sticanje prava na godišnji odmor Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade. Zaposleni se ne može odreći  prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom,...

Detaljnije

Poreska utaja, fiskalna godina i produženo krivično delo

>> dana Jan 29, 2017 | 0 komentara

Prema odredbi člana 229. Krivičnog zakonika, krivično delo Poreska utaja čini: Ko u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi stopedeset hiljada dinara, -kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom. Propisani su kvalifikovani, teži oblici ovog krivčnog dela zavisno od iznosa izbegnutog poreza ili druge propisane obaveze. Tako: Ako iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner