Pravni Portal meni

profi sistem com

ZOSOV

Sporna pitanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju

>> dana Feb 19, 2018 | 0 komentara

Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003-USRS i 6/2015) ugovor o doživotnom izdržavanju uređuje članovima 194.-205., tačnije čitava glava III. koja nosi naziv UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU bavi se ovim oblikom raspolaganja imovinom za života. Na ovom mestu ovaj ugovor je prikazan iz ugla sudske prakse, tačnije pojedinih odluka sudova u Republici Srbiji u cilju otklanjanja eventualnih dilema koje nastaju prilikom zaključenja, realizacije ili raskida ovog ugovora. Sudskoj praksi su dodata pojedina mišljenja Ministarstva finansija kao i tzv. odgovori Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije. Članom 194. Zakona o nasleđivanju određen je pojam i predmet ugovora o doživotnom izdržavanju na sledeći način: „Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to,...

Detaljnije

Dozvoljenost vođenja prekršajnog i krivičnog postupka povodom istog životnog događaja i primena tzv. „Engel merila“

>> dana Feb 18, 2018 | 0 komentara

Odredbom člana 4. stav 1. ZKP propisano je da niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen. Zabrana vođenja postupka protiv istog lica zbog istog dela, poznata kao princip ne bis in idem, postoji ako je prethodni postupak protiv istog lica okončan pravnosn- anžnom presudom kojom se optužba odbija, ako je doneta presuda kojom je osuđen ili oslobođen ili je doneto rešenje o obustavi postupka. Pravna sigurnost u kaznenom pravu, garantovana je i Ustavom Republike Srbije, koji u članu 34. stav 4. propisuje da niko ne može biti gonjen ni kažnjen za krivično delo za koje je pravnosnažnom presudom oslobođen ili osuđen, ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen, niti sudska odluka može...

Detaljnije

Izdržavanje supružnika koji je učinio preljubu

>> dana Feb 8, 2018 | 0 komentara

Porodičnim zakonom (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 72/2011-dr. zakon i 6/2015), između ostalog, uređeno je i pitanje izdržavanja supružnika. Prema članu 8. ovog zakona izdržavanje je pravo i dužnost članova porodice određenih ovim zakonom, a odricanje od prava na izdržavanje nema pravnog dejstva. U skladu sa članom 28. supružnici su dužni da se uzajamno izdržavaju pod uslovima određenim ovim zakonom. Članom 151. uređeno je ko ima pravo na izdržavanje, kada je u pitanju izdržavanje supružnika. Ovim članom je propisano: „(1) Supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima. (2) Nema pravo na izdržavanje supružnik koji je u vreme sklapanja ništavog ili rušljivog braka znao za uzrok ništavosti odnosno rušljivosti. (3) Nema pravo na izdržavanje supružnik ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje...

Detaljnije

Značajne odluke Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije iz 2017. godine

>> dana Jan 30, 2018 | 0 komentara

U 2017. godini Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: ESLJP) doneo je veći broj presuda, odnosno odluka u predmetima protiv Srbije, a ovde ćemo izdvojiti neke od najvažnijih, odnosno prikazati stavove zauzete u tim odlukama. I. Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (član 8. Konvencije) Članom 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu. Konvencija) propisano je: „1. Svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života, doma i prepiske.  2. Javne vlasti neće se mešati u vršenje ovog prava sem ako to nije u skladu sa zakonom i neophodno u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbednosti, javne bezbednosti ili ekonomske dobrobiti zemlje, radi sprečavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, ili radi zaštite prava i sloboda drugih.“   Članom 6. stav 1. Porodičnog zakona propisano je da svako je...

Detaljnije

Početak rada posebnih odeljenja sudova, javnih tužilaštava i policije za suzbijanje korupcije i primena novih krivičnih dela protiv privrede

>> dana Jan 28, 2018 | 0 komentara

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. godine, primeniće se počev od 01.marta 2018.godine. Istovremeno počinje primena i Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. godine. Prema odredbama čl.13-27. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije : Nadležni organi za suzbijanje korupcije Za postupanje u predmetima krivičnih dela: 3) protiv službene dužnosti (čl. 359. i čl. 361. do 368. Krivičnog zakonika) i krivično delo davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem (član 156. Krivičnog zakonika); 4 protiv privrede (čl. 223, 223a, 224, 224a, 227, 228, 228a, 229, 230, 231, 232, 232a, 233, člana 235. stav 4, čl. 236....

Detaljnije

Novi Zakon o opštem upravnom postupku i uticaj na javne nabavke

>> dana Jan 26, 2018 | 0 komentara

I Uvod Posle donošenja Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, u daljem tekstu ZJN), prošle godine došlo je i do usvajanja novog Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016, u daljem tekstu ZUP), koji je počeo da se primenjuje u junu 2017. god. Iako je ZJN – lex specialis, te uređuje posebnu oblast javnih nabavki, donošenje novog (krovnog, opšteg) zakona o upravnom postupku, u velikoj meri utiče na postupke javnih nabavki. Može se reći ova novina (ZUP) ima isti uticaj kao da je izvšena nova izmena ZJN, te naručioci i ponuđači moraju da budu jako pažljivi, kako bi zbog ovih okolnosti, izbegli nezakonito postupanje i pravilno zaštitili svoja prava. Zašto je ovo tako, u kojoj meri i u čemu se sastoji ova izmena pokušaćemo da odgovorimo u tekstu ispod. II...

Detaljnije

Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova

>> dana Jan 22, 2018 | Comments Off on Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova

Konkretan povod za pisanje ovog komentara je Pravni zaključak usvojen na zajedničkom sastanku predstavnika Građanskih odeljenja i Odeljenja za radne sporove apelacionih sudova od 10. juna 2016. god. koji u celini glasi: „Investitor i izvođač radova su solidarno odgovorni za štetu koju na radu pretrpi lice u radnom odnosu kod podizvođača radova.“. Prvo što upada u oči kod ovog zaključka je manir pisanja, kratko, jasno i bez obrazloženja. Nema pozivanja ni objašnjenja primenom kojih odredbi i kojih propisa je ovo zaključeno? Da je navedeno neko obrazloženje imali bismo bar neku predstavu o načinu razmišljanja i razlozima za ovakav zaključak, te možda videli odakle ide greška. Kako god, osnovno pravilo je da se na pravne odnose primenjuju propisi koji važe u trenutku dešavanja, odnosno da u određenom trenutku važi određena verzija propisa zaključno sa nekim glasilom. Ako se navode glasila,...

Detaljnije

Neprilagođena brzina kretanja vozila-blanketna norma za krivično delo Ugrožavanje javnog saobraćaja

>> dana Jan 8, 2018 | Comments Off on Neprilagođena brzina kretanja vozila-blanketna norma za krivično delo Ugrožavanje javnog saobraćaja

Svaka pravna norma pa i krivičnopravne norme (kojima se predviđaju-inkriminišu pojedina Krivična dela) sadrže dva bitna elementa: dispoziciju (tj. Zakonski opis krivičnog dela-biće krivičnog dela) i sankciju ( tj. prinudnu meru koju primenjuje državni aparat za fizičku prinudu). Prema tome, dispozicija je onaj deo krivičnopravnog propisa, norme koji određuje biće, odnosno posebna obeležja određenog (konkretnog) krivičnog dela.  Kada se kaže da je neko krivično delo blanketno prvenstveno se misli da je ono takvo, jer mu je dispozocija krivičnopravne norme, kojom mu se određuju posebna obeležja njegovog bića, blanketna. Definisanje samog pojma blanketne dispozicije, u teoriji krivičnog prava pa i u pravosudnoj praksi, ne stvara neke posebene probleme. Ovaj pojam se najčešće shvata kao pravnotehniki način formulisanja  pojedinog krivičnog dela kojim je dat samo opšti okvir tog dela, a da bi se norma izražena u tom okviru mogla primeniti u...

Detaljnije

Komentar novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

>> dana Dec 29, 2017 | Comments Off on Komentar novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (u daljem tekstu: Zakon) koji počinje da se primenjuje od 1. jula 2018. godine. Novine koje donosi pomenuti Zakon su brojne, tako da ovaj komentar ima za cilj pružanje celovitog prikaza najznačajnijih odredaba i prava utvrđenih ovim Zakonom, kako bi se šira javnost informisala i upoznala sa sadržinom istih. I UVODNE ODREDBE Finansijska podrška porodici sa decom, u smislu ovog zakona, dodeljuje se radi: poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece; usklađivanja rada i roditeljstva; posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece; poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja. Novim Zakonom preciziran je pojam porodice, koji se sadržinski dosta razlikuje u odnosu na prethodno zakonsko...

Detaljnije

Prikaz izmena i dopuna Zakona o javnoj svojini

>> dana Dec 28, 2017 | Comments Off on Prikaz izmena i dopuna Zakona o javnoj svojini

U „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, koji se primenjuje od 18. decembra 2017. god. Prema obrazloženju predloga ovih izmena i dopuna razlozi za njihovo donošenje sadržani su u potrebi da se otklone nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona o javnoj svojini, preciziranjem pojedinih odredaba i poboljšanjem postojećih zakonskih rešenja kao i potrebi da se uredi pitanje raspolaganja i korišćenja određenih imovinska prava u svojini nosioca prava javne svojine. I Dopuna u pogledu osnovnih odredbi Zakonom o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-dr.propis, 108/2016) uređeno je pravo javne svojine i određena druga imovinska prava Republike Srbije (u daljem tekstu: RS), autonomne pokrajine (u daljem tekstu: AP) i jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS). Prva novina koju donose izmene i dopune iz „Sl....

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner