Pravni Portal meni

profi sistem com

Novi ZIO

Hronološki prikaz izmena odredbi o uslovnom otpustu

>> dana Apr 27, 2017 | 0 komentara

 Od donošenja Krivičnog zakonika 2005. godine odredbe čl. 46. Zakona su jedne od odredaba koje su pretrpele najviše izmena, najčešće u pravcu olakšavanja uslova za njihovu primenu. Navedeno je naročito važno prilikom određivanja relevantnog zakona za odluku o uslovnom otpustu ako uzmemo u obzir činjenicu da se na učinioca krivičnog dela primnjuje zakon koji je važio u vreme izvršenja dela a posebno da se primena najblažeg zakona za učinioca, ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon, jednom ili više puta, odnosi na sve materijalno pravne odredbe krivičnog zakonodavstva, pa i na institut uslovnog otpusta. U vezi navedenog prilažemo deo obrazloženja rešenja Apelacionog suda u Beogradu, Kž2 Po2 51/2012 od 26. novembra 2012. god: „Odredbom člana 5 stav 1 i 2 Krivičnog zakonika je propisano da se na učinioca krivičnog dela primenjuje zakon koji je važio u vreme izvršenja...

Detaljnije

Izmene krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

>> dana Apr 27, 2017 | 0 komentara

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, osim izmena u pogeldu krivičnih dela protiv privrede koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine. Jedna od izmena čija primena počinja 1. juna 2017. godine odnosi se na jedno od najčešćih krivičnih dela – Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, koje je propisano članom 348. KZ. Prema predlagaču zakona ovom izmenom vrši se usklađivanje ovog krivičnog dela sa Zakonom o oružju i municiji („Sl. glasnik RS”, broj 20/15), koji se primenjuje 5. marta 2016. god. Pored toga, izmenama su pooštrene kazne za ovo delo, imajući u vidu porast teških krivičnih dela koja su izvršena upotrebom zabranjenog ili nelegalnog oružja. I. Izmene člana 348. KZ Član 348. KZ koji propisuje ovo krivično delo pre...

Detaljnije

Najnovije izmene Krivčnog zakonika koje stupaju na snagu 1. juna 2017. godine

>> dana Apr 23, 2017 | 0 komentara

Najnovije izmene Krivčnog zakonika objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. god. Kako je u ranijem komentaru navedeno, a prema završnoj odredbi ovih izmena i dopuna, izmene i dopune stupaju na snagu 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba člana 24, člana 27. i čl. 35. do 38. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. marta 2018. godine i odredaba člana 41. koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Dakle, odredba čl.41 koja propisuje da: U članu 391. posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase: „(5) Ko nabavlja ili osposobljava sredstva za izvršenje krivičnog dela iz stava 1. ovog člana ili otklanja prepreke za njegovo izvršenje ili sa drugim dogovara, planira ili organizuje njegovo izvršenje ili preduzme drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za...

Detaljnije

Zastupanje opštine od strane advokata u sudskim postupcima

>> dana Apr 21, 2017 | 0 komentara

Na zajedničkom sastanku apelacionih sudova, Privrednog apelacionog suda i Vrhovnog kasacionog suda održanog 22. decembra 2016. godine, zauzet je veći broj pravnih stavova. U ovom tekstu izdvojili smo jedan koji je usvojen od strane svih apelacionih sudova, ali se Privredni apelacioni sud sa tim stavom nije složio. Naime, na navedenom sastanku postavljeno je pitanje: da li predsednik opštine, kada je opštinski pravobranilac razrešen dužnosti zbog odlaska u penziju, ima ovlašćenje da izda punomoćje advokatu za zastupanje u sudskim postupcima?   Svi apelacioni sudovi usvojili su sledeći stav: „Predsednik opštine prema odredbi čl. 44 Zakona o lokalnoj samoupravi je između ostalog, ovlašćen da zastupa opštinu, te stoga može da ovlasti advokata da zastupa opštinu u sudskim postupcima.“ Članom 42. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014-dr.zakon i 101/2016) propisano je da su izvršni organi opštine predsednik opštine...

Detaljnije

Problem kredita indeksiranih u CHF

>> dana Apr 20, 2017 | 0 komentara

Neposredni povod za pisanje ovog komentara je Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu, Gž.1781/16 od 1. septembra 2016. god. kojom je odbijena žalba tuženog (banke) i potvrđena presuda Višeg suda u Novom Sadu broj P.27/2015 od 11. februara 2016. god. kojom se (citat): „usvaja tužbeni zahtev tužilaca […], pa se ugovor o dugoročnom stambenom kreditu broj […] zaključen dana […] godine između tužilaca […] i tužene […] . raskida usled bitno promenjenih okolnosti“. I sada, udruženja zaduženih u „švajcarcima“ na sva zvona objavljuju kako su banke pobeđene, te kako je doneta presuda na osnovu koje će se svi zaduženi u „švajcarcima“ osloboditi „dužničkog ropstva“ itd., kako banke i NBS sada moraju da ispune njihove zahteve… O čemu je reč? U osnovi priče je problem koji imaju dužnici po stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima (CHF), izazvan prvenstveno rastom kursa...

Detaljnije

Krivična dela protiv privrede prema najnovijim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

>> dana Apr 17, 2017 | 0 komentara

Prema odredbi čl.42. Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Službeni Glasnik RS“,br.94/2016 od 24.11.2016.godine): „Ovaj zakon stupa na snagu 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba člana 24, člana 27. i čl. 35. do 38. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. marta 2018. godine i odredaba člana 41. koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Dakle, odredbe koje menjaju i dopunjuju odredbe u sada važećoj  glavi krivičnih dela protiv privrede, stupaju na snagu 1. marta 2018. godine. Bez obzira na vremensku distancu do stupanju  ovih odredbi na pravnu snagu, zbog brojnih izmena i dopuna, potrebno je da se ranije upoznamo sa njihovim sadržajem i namerom zakonodavca. Prema navodima zakonodavca, data je nova sistematika krivičnih dela protiv privrede, odnosno njihov redosled i grupisanje izvršeno je prema određenim kriterijumima od kojih je najvažniji...

Detaljnije

Upravni ugovor kao novi institut u upravnom postupku

>> dana Apr 13, 2017 | 0 komentara

Jedna od najznačajnijih novina koje donosi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) koji počinje da se primenjuje 1. juna 2017. god. jeste upravni ugovor. I. Upravni ugovor i njegova dozvoljenost Upravni ugovor je potpuno novim pojam u upravnom pravu Srbije i regulisan je članovima 22. do 26. novog ZUP. Prema odredbi člana 22. upravni ugovor je dvostrano obavezan pisani akt koji, kad je to posebnim zakonom određeno, zaključuju organ i stranka i kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari. Dakle, kada je u pitanju forma, ovaj ugovor mora mora biti sastavljen u pismenom obliku. Ugovorne strane su organ i stranka. Pod organom, u smislu novog ZUP, podrazumevaju se državni organi i organizacije, organi i organizacije pokrajinske autonomije i organi i organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna...

Detaljnije

Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa

>> dana Apr 9, 2017 | 0 komentara

Prema čl.78. Zakona o radu Poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo). Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno. Iz citiranih odredbi može se zaključiti da slučajevi za koje poslodavac može odobriti neplaćeno odsustvo, kao i dužina trajanja neplaćenog odsustva, nisu određeni zakonom. Dakle, Zakon o radu ne upućuje da se ovo pitanje reguliše opštim aktom ili ugovorom o radu, zbog čega poslodavac ima slobodu da ceni slučaj zbog kojeg zaposleni traži neplaćeno odsustvo i nakon ocene opravdanosti zahteva da odobri ili ne odobri neplaćeno odsustvo zaposlenom. Za vreme neplaćenog odsustva, zaposleni je i dalje u radnom odnosu kod poslodavca i po po isteku neplaćenog odsustva se može vratiti na rad. Ako ovo imamo...

Detaljnije

Prigovor kao pravni lek po novom Zakonu o opštem upravnom postupku

>> dana Apr 6, 2017 | 0 komentara

Novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) primenjuje da se od 1. juna 2017. godine, s tim da se odredbe u vezi sa načelom delotvornosti i ekonomičnosti postupka, dužnosti organa da pribavi podatke po službenoj dužnosti i prekršajnoj odgovornosti ovlašćenog službenog lica koje po službenoj dužnosti ne izvrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, ne zatraži ih radi pribavljanja i ne obradi, odnosno koje na zahtev organa koji vodi postupak besplatno ne ustupi podatke o kojima se vodi službena evidencija u propisanom roku, primenjuju od 8. juna 2016. godine. Danom početka primene ovog zakona, odnosno 1. juna 2017. godine prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10).   I....

Detaljnije

Uslovni otpust nakon najnovijih izmena Krivičnog zakonika

>> dana Mar 31, 2017 | Comments Off on Uslovni otpust nakon najnovijih izmena Krivičnog zakonika

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016) počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, osim odredbama koje se odnose na krivična dela protiv privrede koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine, dok su izmene krivičnog dela terorizam iz člana 391. Krivičnog zakonika počele da se primenjuju 2. decembra 2016. godine. Kada je u pitanju uslovni otpust kao institut opšteg dela Krivičnog zakonika, predstavićemo kako je član 46. koji ga uređuje glasio pre i posle navedenih izmena. I. Prikaz odredaba o uslovnom otpustu pre i posle izmena Pre izmena iz „Sl. glasnika RS“, br. 94/2016 ovaj član je glasio: „(1) Osuđenog koji je izdržao dve trećine kazne zatvora sud će uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne, ako se u toku izdržavanja kazne tako popravio da se može sa osnovom očekivati da će se...

Detaljnije
3 proizvoda po ceni 1
Profi Sistem baner