Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

>> dana Jun 18, 2017 | 0 komentara

Kako i sam naslov ovog zakona govori, on treba da zaštiti pravo građana na suđenje u razumnom roku. Zakon je objavljen u “Sl. glasniku RS”, broj 40/2015 od 7. maja 2015. godine, a primenjuje se od 1. januara 2016.godine. Pre stupanja na snagu ovog zakona, suđenje u razumnom roku, kao prelazno rešenje, bilo je regulisano odredbama čl.8a i 8b Zakona o uređenju sudova, koji je objavljen u Službenom glasniku RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr. zakon, 101/11 i 101/13. U prelaznim i završnim odredbama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku propisano je da: Postupak za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku koji je do stupanja na snagu ovog zakona pokrenut prema Zakonu o uređenju sudova („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 – dr. zakon, 78/11 – dr....

Detaljnije

Da li provalna krađa može biti sitna?

>> dana Jun 16, 2017 | 0 komentara

Konkretan povod za pisanje ovog komentara je Presuda broj Kzz 304/2016 Vrhovnog kasacionog suda (u daljem tekstu: VKS), od 30. marta 2016. god. u kojoj je VKS praktično dao pozitivan odgovor na pitanje postavljeno u naslovu. U obrazloženju presude VKS navedeno je (citat): „[…] kada je krivično delo teška krađa izvršena provaljivanjem ili na drugi način predviđen u članu 204. stav 1. tačka 1. KZ može se tretirati kao krivično delo sitne krađe samo ukoliko je utvrđeno da je učinilac išao za tim da protivpravno oduzme tuđu stvar u vrednosti koja je označena u stavu 2. člana 210. KZ […]“. Dakle, po VKS krivično delo provalna krađa (teška krađa izvršena provaljivanjem ili sledstveno tome i bilo koja teška krađa), može se tretirati kao krivično delo sitna krađa ukoliko je učinilac išao za tim da protivpravno oduzme tuđu stvar u...

Detaljnije

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom

>> dana Jun 15, 2017 | 0 komentara

U skupštinskoj proceduri nalazi se Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom. Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) uređuje: vrste i klasifikacija otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekti upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom; organizovanje upravljanja otpadom; upravljanje posebnim tokovima otpada; uslovi i postupak izdavanja dozvola; prekogranično kretanje otpada; izveštavanje o otpadu i baza podataka; finansiranje upravljanja otpadom; nadzor, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom. Prema predlagaču, izmene i dopune ovog zakona  su neophodne iz sledećei razloga: Proces pridruživanja Evropskoj uniji, usvajanje pravnih tekovina EU, a posebno njihova primena, ima značajan uticaj na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Iskustva iz zemalja članica, stečena tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji, pokazuju da je efikasna, odgovarajuća i blagovremena pripremna faza na svim nivoima, preduslov za uspešnu strategiju pridruživanja. Oko...

Detaljnije

Problemi u primeni PKU u predškolskim ustanovama

>> dana Jun 8, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 43/2017 objavljen je dugo očekivani Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: PKU) koji se primenjuje od 13. maja. 2017. godine i važi tri godine. Naše iskustvo u dugogodišnjem tumačenju kolektivnih ugovora i uopšte propisa iz oblasti radnih odnosa govori u prilog činjenici da su bez obzira na jasnost odredaba pojedinih članova, problemi u praksi koji se javljaju prilikom njihove primene su brojni. Cilj navedenog komentara nije da se nipodaštava nečije znanje ili umeće, već da se ukaže na probleme koji se javljaju u praksi kao i rešenje za njihovo prevazilaženje. Problemi koji se javljaju u praksi a tiču se najopštijih odredaba najčešće se tiču primene PKU, odnosno pitanja u praksi da li se na pojedine...

Detaljnije

Uloga obrazovno-vaspitnih ustanova u sprečavanju nasilja

>> dana Jun 8, 2017 | 0 komentara

Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), koji se primenjuje od 1. juna 2017. god  uređuje se sprečavanje nasilja u porodici i postupanje državnih organa i ustanova u sprečavanju nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici. Ovaj zakon ne primenjuje se na maloletna lica koja učine nasilje u porodici. Među ustanovama koje imaju obavezu postupanja u skladu sa ovim zakonom učestvuju i ustanove u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Sprečavanje nasilja u porodici sastoji se od skupa mera kojima se otkriva da li preti neposredna opasnost od nasilja u porodici i skupa mera koje se primenjuju kada je neposredna opasnost otkrivena. Neposredna opasnost od nasilja u porodici postoji kada iz ponašanja mogućeg učinioca i drugih okolnosti proizlazi da je on spreman da u vremenu koje neposredno predstoji po prvi put učini...

Detaljnije

Najznačajnija rešenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

>> dana Jun 6, 2017 | 0 komentara

Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. godine, a primenjuje se od 01.06.2017.godine. Dugo najavljivani Zakon o sprečavanju nasilja u porodici već se nekoliko dana primenjuje i već je izazvao veliku pažnju javnosti zbog novina koje donosi u regulisanju materije nasilja u porodici, te obećanih mera, koje po nameri zakonodavca treba efikasnije da deluju na nasilnike i preventivno na moguće nasilje. Svoj suštinski izvor i obavezu donošenja crpi u Istanbulskoj Konvenciji, koja je već duže vreme ratifikovana od strane naše države. U uvodnim odredbama propisano je de se ovim Zakonom uređuje sprečavanje nasilja u porodici i postupanje državnih organa i ustanova u sprečavanju nasilja u porodici i pružanju zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici i da se isti ne primenjuje na maloletna lica koja učine nasilje u porodici. Inače, u važećim odredbama...

Detaljnije

Neustavna odluka o osnivanju Vojvođanske akademije nauka, umetnosti i kulture

>> dana Jun 5, 2017 | 0 komentara

  Ustavni sud na sednici održanoj 6. aprila 2017. godine, doneo je Odluku Broj IUo-314/2015 kojom je utvrdio da Pokrajinska skupštinska odluka o osnivanju javne ustanove „Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture“ („Sl. list APV”, broj 29/15) nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 55/2017 od 2. juna 2017. god.   Naime, Ustavnom sudu podnet je predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju javne ustanove „Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture” („Sl. list APV”, broj 29/15). U predlogu su kao sporna navodena sledeća ustavnopravna pitanja: 1. Kao prethodno, da li, saglasno Ustavu, autonomna pokrajina može da uređuje pitanja od pokrajinskog značaja i u drugim oblastima, mimo onih određenih odredbom člana 183. stav 2. Ustava; Članom 183. Ustava Republike Srbije propisana je nadležnost autonomnih pokrajina: Ovaj član glasi:...

Detaljnije

Šta donosi novi Zakon o opštem upravnom postupku?

>> dana Jun 1, 2017 | 0 komentara

U skladu sa tendecijom usklađivana zakonodavstva sa pravnim sitemom evropske unije donet je i novi Zakon o opštem upravnom postuku (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016),  iako je njegov prethodnik opstao dosta dugo i pokazao se dosta dobro u praksi. Ovo usklađiivanje odnosi se pre svega na uporedno pravna rešenja i međunarodne standarde, posebno sa načelima i pravilima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Rim, 1950. godina, sa dodatnim protokolima) ratifikovane 2003. godine, principima Evropskog administrativnog prostora, i naročito proces pristupanja Evropskoj uniji u kojem će se reforma javne uprave analizirati i sa stanovišta normativnih rešenja. Ove promene bi trebalo doprineti unapređenju rada cele države, njenih organa i celokupne javne uprave u smislu efikasnosti delotvornosti i zakonitosti. U ovom prikazu iznećemo najbitnije novine gore pomenutog zakona. Krenimo od početka: I.OSNOVNA NAČELA Načelo zakonitosti i predvidivosti (čl. 5.)...

Detaljnije

Rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica

>> dana May 28, 2017 | 0 komentara

U svetlu najnovije dileme o opravdanosti rehabilitacije pojednih ličnosti iz prošlosti, nalazim da je celishodno da se podsetimo najvažnijih odredbi Zakona o rehabilitacije. Prvo da napomenem da je zadnji Zakon o rehabilitacij  objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 92/2011 od 7. decembra 2011. godine i da se primenjuje od 15. decembra 2011. god. Značajno je napomenuti da je podnošenje zahteva za rehabilitaciju zbog povrede prava iz člana 1. stav 1. ovog zakona, prestalo protekom pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. Što znači da je rok za podnošenje zahteva za rehabilitaciju istekao, ali se ovaj zakon i dalje primenjuje na one zahteve o kojima još nije doneta odluka. Prema prvom članu Zakona, njime se uređuju rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica koja su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga, lišena života, slobode ili drugih prava do...

Detaljnije

Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti – novo krivično delo od 1. juna 2017.

>> dana May 26, 2017 | 0 komentara

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, osim izmena koje se odnose na krivična dela protiv privrede i određenih dela protiv službene dužnosti koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine. Jedno od novih krivičnih dela koje je propisano ovim izmenama jeste kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti. Radi se o krivičnom delu protiv pravosuđa – GLAVA TRIDESETA Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005-ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016). Član 340a kojim je propisano ovo delo glasi: „Ko prekrši zabranu utvrđenu izrečenom merom bezbednosti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.” Uvođenje ovog dela ima za cilj da se obezbedi sankcija za kršenje zabrane koju određene mere bezbednosti sadrže. U obrazloženju predloga izmena i dopuna KZ stoji da prema...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner