Pravni Portal meni

profi sistem com

Krivični zakonik

Zloupotreba položaja odgovornog lica prema najnovijim izmenama Krivičnog zakonika

>> dana Aug 23, 2017 | 0 komentara

Najnovije izmene Krivčnog zakonika objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. god. Prema zavrđnoj odredbi ovih izmena, izmene stupaju na snagu 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba člana 24, člana 27. i čl. 35. do 38. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. marta 2018. godine i odredaba člana 41. koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Zakonodavac je ovom prilikom učinio brojne izmene i dopune još vazećeg Krivičnog zakonika. Ovom prilikom izdvajamo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica, koje je prema najnovijim izmenama u odredbama čl.227.KZ definisano na sledeći način: (1) Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu, ukoliko time nisu...

Detaljnije

Nadležnost za procenu nepokretnosti koje se pribavljaju ili otuđuju iz javne svojine

>> dana Aug 16, 2017 | 0 komentara

Imajući u vidu odskorašnju primenu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 108/2016) postavlja se pitanje njegove primene odnosno nadležnosti licenciranih procenitelja. U skladu sa čl. 3 Zakona o proceniteljima vrednosti: „Odredbe ovog zakona primenjuju se na procene vrednosti nepokretnosti koje se vrše za potrebe: 1) zaključenja ugovora o kreditu obezbeđenih hipotekom i zaključenja drugih poslova finansijskih institucija obezbeđenih hipotekom; 2) utvrđivanja vrednosti nepokretnosti u postupku stečaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; 3) prodaje nepokretnosti u postupku vansudskog namirenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje hipoteka. Ugovori iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana u kojima vrednost nepokretnosti nije procenio licencirani procenitelj ništavi su. Ako javni beležnik, odnosno drugi organ koji je zakonom ovlašćen za overu ili zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana...

Detaljnije

Zakonski osnov za obaveznu vakcinaciju dece i kaznene odredbe

>> dana Aug 11, 2017 | 0 komentara

U odredbi čl.32.  Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 15/2016 od 25. februara 2016. godine, a primenjuje se od od 4. marta 2016. godine, definsana je Imunizacija. Prema navedenoj odredbi , Imunizacija se vrši imunološkim lekovima. Obavezna imunizacija je imunizacija lica određenog uzrasta, kao i drugih lica određenih zakonom, koju lice koje treba da se imunizuje, kao ni roditelj, odnosno staratelj ne može da odbije, osim u slučaju postojanja medicinske privremene ili trajne kontraindikacije koju utvrđuje doktor medicine odgovarajuće specijalnosti ili stručni tim za kontraindikacije. Imunizacija je obavezna za: 1) lica određenog uzrasta protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize, malih boginja, rubele, zaušaka, virusnog hepatitisa B, oboljenja izazvanih hemofilusom influence tipa B; i oboljenja izazvanih streptokokom pneumonije; 2) lica izložena određenim zaraznim bolestima: hepatitisu B, hepatitisu A, trbušnom...

Detaljnije

Ocena odgovornosti prevoznika i osiguravača i pravo putnika na osiguranu sumu

>> dana Aug 11, 2017 | 0 komentara

Ustavni sud RS na sednici održanoj 13. aprila 2017. godine, doneo je odluku kojom je usvojio ustavnu žalbu R.V. i zauzeo stav da putnici imaju pravo na osiguranu sumu, nezavisno od toga da li imaju pravo na naknadu štete po osnovu odgovornosti prevozioca. Naime, u ustavnoj žalbi je, između ostalog, navedeno: da se podnositeljka povredila prilikom izlaska iz autobusa, čiji je vlasnik „J…prevoz“ a.d. koji sa kompanijom „D. osiguranje“ a.d. ima zaključen ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledice nesrećnog slučaja; da je odbijen podnositeljkin tužbeni zahtev, sa obrazloženjem da uzrok pada tužilje nije u propustu na strani prevoznika; da se postavlja pitanje zašto je ustanovljeno obavezno osiguranje putnika od posledica nesrećenog slučaja, ako sud odbija da dosudi naknadu od osiguravajućeg društva koje je sa prevoznikom zaključilo ugovor o obaveznom osiguranju. Podnositeljka je predložila da Ustavni sud...

Detaljnije

Delo malog značaja prema najnovijim izmenama Krivičnog zakonika

>> dana Jul 27, 2017 | 0 komentara

Najnovije izmene Krivčnog zakonika objavljene su u „Sl. glasniku RS“, br. 94/2016 od 24. novembra 2016. god. Kako je u ranijem komentaru navedeno, a prema završnoj odredbi ovih izmena i dopuna, izmene i dopune stupaju na snagu 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba člana 24, člana 27. i čl. 35. do 38. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. marta 2018. godine i odredaba člana 41. koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Prema sada važećoj odredbi: Delo malog značaja Član 18 (1) Nije krivično delo ono delo koje, iako sadrži obeležja krivičnog dela, predstavlja delo malog značaja. (2) Delo je malog značaja ako stepen krivice nije visok, ako su štetne posledice odsutne ili neznatne i ako opšta svrha krivičnih sankcija ne zahteva izricanje krivične sankcije. (3) Odredbe st. 1. i 2....

Detaljnije

Zakonski minimum godišnjeg odmora

>> dana Jul 20, 2017 | 0 komentara

1.Pogodnost U poslednje vreme su vrlo često uočljivi oglasi za posao, koji bez obzira na radno mesto, pored ostalih (ne)pogodnosti kao što su plata, klizno radno vreme, putovanja isl., sadrže i podatak o punih 20 radnih dana godišnjeg odmora kao svojevrsnu pogodnost koju nude. U čemu je problem? Zaboravlja se činjenica da 20 radnih dana godišnjeg odmora ne predstavlja nikakvu pogodnost koju nudi konkretna firma, već obavezu tog i bilo kog drugog poslodavca na teritoriji R. Srbije sa jedne strane i pravo zaposlenog da iste iskoristi sa druge strane. Da se razumemo, nema ničeg netačnog, nekorektnog ili neprofesionalnog u konkretnim oglasima za posao, bar kad je navođenje broja dana godišnjeg odmora u pitanju, ali stiče se utisak da navedeno predstavlja benefit, odnosno pogodnost svojevrsnu baš za tog ili za mali krug poslodavaca odnosno radnih mesta. Navedeno se nikako ne...

Detaljnije

Registar neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa

>> dana Jul 19, 2017 | 0 komentara

Pre nego što pređemo granicu Republike Srbije, dobro je da znamo da se u evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova i sudova proverava da li je za nekim izdata naredba za dovođenje i da li je osoba u registru neplaćenih kazni. Ovaj registar je uspostavljen na osnovu članova 331-336 Zakona o prekršajima (Sl. glasnik 65/13, 13/2016 i 98/2016-OUS) u svrhu naplate izrečenih novčanih kazni, naknade troškova i naplate drugih novčanih iznosa dosuđenih po osnovu naknade štete, imovinskopravnog zahteva ili oduzimanja imovinske koristi. Pristup registru je bliže regulisan Pravilnikom o pristupu podacima iz jedinstvenog registra neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa (Sl. glasnik 13/14). Prema navedenim odredbama Zakona o prekršajima: U svrhu efikasne naplate izrečenih novčanih kazni, naknade troškova i naplate drugih novčanih iznosa dosuđenih po osnovu naknade štete, imovinskopravnog zahteva ili oduzimanja imovinske koristi, vodi se jedinstven registar neplaćenih novčanih...

Detaljnije

Kakve posledice je izazvala dekriminalizacija klevete?

>> dana Jul 18, 2017 | 0 komentara

U Krivičnom zakoniku (u daljem tekstu: KZ) objavljenom u „Sl. glasniku RS“, br. 85/2005, sve do izmena iz 2012. godine postojalo je krivično delo „Kleveta“. Navedeno delo bilo je propisano u Glavi sedamnaest „KRIVIČNA DELA PROTIV ČASTI I UGLEDA“, članom 171. koji je glasio: „(1) Ko za drugog iznosi ili pronosi štogod neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniće se novčanom kaznom od trideset do stodvadeset dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od dvadeset hiljada do dvesta hiljada dinara. (2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem štampe, radija, televizije ili sličnih sredstava ili na javnom skupu, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od šezdeset do stoosamdeset dnevnih iznosa ili novčanom kaznom od trideset do trista hiljada dinara. (3) Ako je ono što se neistinito iznosi ili pronosi dovelo do teških posledica za oštećenog, učinilac...

Detaljnije

Mirno rešavanje radnih sporova-Agencija i postupak

>> dana Jul 13, 2017 | 0 komentara

Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, koji je objavljen u „Službenom Glasniku RS“,br.125/2004 104/2009, uređuju se način i postupak mirnog rešavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, izbor, prava i obaveze miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rešavanje radnih sporova. Postupak mirnog rešavanja radnih sporova pokreće se i vodi u skladu sa ovim zakonom, ako o istom sporu nije odlučeno u skladu sa propisima o radu. Zakon definiše kolektivni i individulani spor na sledeći način: Kolektivnim radnim sporom u smislu ovog zakona, smatra se spor povodom: 1) zaključivanja, izmena i dopuna ili primene kolektivnog ugovora; 2) primene opšteg akta kojim se regulišu prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih, poslodavca i sindikata; 3) ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje; 4) štrajka; 5) ostvarivanja prava na informisanje, konsultovanje i učešće zaposlenih u upravljanju, u skladu sa zakonom. Opštim...

Detaljnije

Strožije kazne za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i prikaz novije sudske prakse

>> dana Jul 12, 2017 | 0 komentara

Krivično delo Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi propisano je članom 350. Krivičnog zakonika, u okviru glave 31, i spada u krivična dela protiv javnog reda i mira. Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016) i ovo delo je izmenjeno, a izmene se odnose na propisane kazne za učinioce ovog dela. Ove izmene primenjuju se od 1. juna 2017. godine. U ovom tekstu prikazaćemo predmetne izmene, ali i neke od karakterističnih, novijih odluka u vezi sa ovim delom, od kojih se većina odnosi na dela izvršena u toku trajanja migrantske krize.   Pre navedenih izmene član 350. je glasio: „(1) Ko bez propisane dozvole pređe ili pokuša da pređe granicu Srbije, naoružan ili upotrebom nasilja, kazniće se zatvorom do jedne godine. (2) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist, omogućava...

Detaljnije

ZOUP

Profi Sistem baner