Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Posle izrade i donošenja sledi faza sprovođenja plana integriteta

>> dana Dec 13, 2017 | 0 komentara

Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje podatak o državnim institucijama u Srbiji koje imaju zakonsku obavezu izrade i sprovođenja plana integriteta, a koje su izradile, odnosno nisu izradile plan integriteta u drugom ciklusu primene ove zakonske obaveze. Drugi ciklus izrade plana integriteta počeo je danom objavljivanja Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS“ br. 95/16 od 30.11.2016. godine), a krajnji rok za izradu bio je 10. novembar 2017. godine. Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća imaju obavezu izrade svog plan integriteta. U drugom ciklusu, od ukupnog broja institucija koje su u obavezi da donesu plan integriteta, to je učinilo 2716 institucija (64%), što je povećanje od 17% u odnosu na prvi ciklus, kada je plan integriteta donelo 2121 institucija, odnosno 47%. Ovom prilikom, Agencija objavljuje podatke o najznačajnijim državnim institucijama koje su izradile, odnosno nisu izradile plan integriteta, kao i podatke o ostalim nosiocima ove zakonske obaveze, i to po sistemima. Agencija objavljuje i primer dobre prakse, odnosno listu institucija koje su izradile plan integriteta iako nisu obuhvaćene ovom zakonskom obavezom. Nakon procesa izrade i usvajanja plana integriteta na nivou institucije, sledi faza sprovođenja. U toku 2018. godine Agencija će obilaziti institucije i kontrolisati kvalitet izrađenih planova, kao i tok procesa...

Detaljnije

Predlog Zakona o zaposlenima u javnim službama

>> dana Dec 13, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o zaposlenima u javnim službama ( u daljem tekstu: Zakon) čiji je predlagač Vlada Republike Srbije. Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih, odnosno prava i obaveze po osnovu rada u javnim službama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, grad ili gradska opština u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad javnih službi, osim u javnim preduzećima i privrednim društvima osnovanim za obavljanje delatnosti u oblastima u kojima se osnivaju javne službe. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim pravnim licima koje se osnivaju ili deluju u skladu sa propisima o javnim službama. Pojedina prava i obaveze iz radnog odnosa mogu se zakonom koji uređuje oblast u kojoj se obavlja delatnost za koju se osniva javna služba urediti i drugačije ako to proizilazi iz prirode poslova javne službe. Specifičnosti radnopravnog položaja nastavnika i saradnika visokoškolskih ustanova koje proizlaze iz Ustavom zajemčene autonomije univerziteta visokoškolskih i naučnih ustanova, propisuju se zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, a na ostala pitanja koja se tiču njihovih prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa primenjuju se odredbe ovog zakona. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na zaposlene u javnim službama za...

Detaljnije

Jačanje kapaciteta Pravosudne akademije

>> dana Dec 13, 2017 | 0 komentara

Ministarka pravde Nela Kuburović učestvovaće danas 13. decembra 2017. godine u 11 časova na konferenciji povodom završetka projekta „Jačanje kapaciteta Pravosudne akademije“, koja će biti održana u Skupštini grada Beograda (svečana sala). Pored ministarke Kuburović i direktora Pravosudne akademije Nenada Vujića, u uvodnom delu konferencije govoriće i predsednik Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i ambasador SAD u Srbiji NJ.E. Kajl Skat. Projekat “Jačanje kapaciteta Pravosudne akademije” finansijski je podržao USAID, a u okviru njega je,...

Detaljnije

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

>> dana Dec 12, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (u daljem tekstu: Predlog), čiji je predlagač Vlada Republike Srbije. U obrazloženju predloga se navodi da je osnovni razlog za donošenje Zakona obezbeđivanje pune efikasnosti u funkcionisanju Nacionalne službe i smanjenju troškova, te detaljnije uređivanje pojedinih pitanja u cilju efikasnijeg sprovođenja propisa u praksi. Takođe, Zakonom je potrebno na drugačiji način urediti odredbe koje se odnose na...

Detaljnije

Saopštenje Zaštitnika građana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Oružani sukobi, unesrećene žrtve terorističkih napada i kolone migranata i izbeglica, skoro sedam decenija od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN, predstavljaju danas najpotresnije slike savremenog sveta. U svetlu ovih pojava, od kojih su neke poput talasa migranata i izbeglica vidljive i u Srbiji, suočavamo se i sa višegodišnjim problemima naših građana u ostvarivanju njihovih prava, ističe zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Među njima i dalje su posebno ranjive grupe žene i...

Detaljnije

Apelacioni sudovi: zaposleni u stečaju kao „tehnološki višak“ i obaveze banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu – časopis „Advokatska kancelarija”, decembar 2017.

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Apelacioni sudovi zauzeli su najnovije stavove u vezi sa položajem zaposlenih u stečaju i obavezama banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu. Prema prvom stavu, položaj zaposlenog se upodobljava sa položajem zaposlenog kojem je radni odnos prestao usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, u kom slučaju mu pripada otpremnina. (Ovaj stav izražen je u referatu „Stečaj i radni odnosi“ objavljenom u časopisu „Advokatska kancelarija“, Borivoje Gajić, broj 37 – septembar 2017, Profi Sistem Com). Prema drugom stavu, kada je...

Detaljnije

Sudije i tužioci opterećeni velikim brojem predmeta  

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca navodi i da je uočljiv veliki problem zbog tripliranja nadležnosti tužilaca, uvođenjem tužilačke i finansijske istrage i nove uloge u prevenciji nasilja u porodici. UTS, prema njegovim rečima, očekuje da će se predstojećim promenama Ustava isključiti i politički uticaj i nepotizam u izboru sudija i tužilaca. Pripadnici pravosuđa smatraju da na izbor sudije i tužioca utiču veze i nepotizam, pokazalo istraživanje Alumni kluba Pravosudne akademije. Većina sudija i tužilaca u Srbiji smatra da prilikom...

Detaljnije

Predlog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne Skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (u daljem tekstu: Predlog) kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom koja se dodeljuje radi: poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece; usklađivanja rada i roditeljstva; posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece; poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja. Brojni su razlozi za...

Detaljnije

Kućni zatvor i sporazum o priznanju krivičnog dela

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Postavlja se pitanje da li tkzv. kućni zatvor mora biti predviđen u sporazumu o priznanju krivičnog dela, da bi sud moga da odluči da će se kazna zatvora izvršiti tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, ili је sud koji o njemu odlučuje ovlašćen da isto odredi u presudi kojom prihvata sporazum po saglasnom, usmenom predlogu stranaka na ročištu iz člana 315. ZKP, ili po sopstvenoj oceni o ispunjenosti uslova. Prema pravnom shvatanju Vrhovnog kasacionog...

Detaljnije

Šta donose izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama?

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu Važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 119/12 i 68/15 – u daljem tekstu: Zakon), uređeni su rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u propisanim rokovima. U cilju sprovođenja nadzora iz člana 8. Zakona, subjekti javnog sektora, kao dužnici, sada dostavljaju...

Detaljnije
Profi Sistem baner