Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Nepostupanje organa uprave po konačnim i pravnosnažnim rešenjima

>> dana Apr 25, 2019 | 0 komentara

Poreska uprava načinila je propust u radu jer nije postupila u skladu sa konačnim i pravnosnažnim rešenjem Filijale xxx xxx  i nije izvršila odobreno preknjižavanje sredstava, utvrdio je Zaštitnik građana: Članom 3. stav 1. Ustava Republike Srbije  vladavina prava određena je kao neotuđiva pretpostavka Ustava, koja počiva na neotuđivim ljudskim pravima. Članom 36. stav 1. Ustava jemči se jednaka zaštita prava pred sudovima i drugom državnim organima, imaocima javnih ovlašćenja i organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. Članom 7. Zakona o državnoj upravi  propisano je da su organi državne uprave samostalni u vršenju svojih poslova, i rade u okviru i na osnovu Ustava, zakona, drugih propisa i opštih akata, dok je članom 9. propisano da su organi državne uprave dužni da strankama omoguće brzo i delotvorno ostvarivanje njihovih prava i pravnih interesa. Članom 13. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (ZUP) propisano je da se rešenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor (pravnosnažno rešenje), a kojim je stranka stekla određena prava, odnosno kojim su stranci određene neke obaveze može poništiti, ukinuti ili izmeniti samo u slučajevima koji su predviđeni zakonom. Članom 3. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) propisano je da se poreski postupak, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, sprovodi po načelima...

Detaljnije

Nepravilna primena i obračun minulog rada za zaposlene od strane Ministarstva

>> dana Apr 25, 2019 | 0 komentara

Ministarstvo kulture i informisanja, ni nakon 3 godine od dana stupanja na snagu Zakona o kulturi, nije donelo pravilnik kojim bi propisalo jedinstven sistem mreža ustanova kulture, a što je bilo obavezno da učini u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu Zakona, na koji način je onemogućilo pravilnu primenu i obračun minulog rada za zaposlene na koje se ovi propisi primenjuju, a koji su bili u radnom odnosu u više ustanova. Na osnovu utvrđenog nedostataka u radu, Zaštitnik građana upućuje Ministarstvu kulture i informisanja sledeće preporuke: Ministarstvo kulture i informisanja, bez odlaganja, preduzeće mere u cilju donošenja odgovarajućeg podzakonskog akta kojim će propisati jedinstven sistem mreža ustanova kulture, kako bi bili stvoreni uslovi za davanje pravno valjanog mišljenje u vezi priznavanja minulog rada P. Ć. i ostalim zaposlenim  u Arhivu Srbije, i pravilnu primenu i obračun minulog rada za zaposlene koji su bili u radnom odnosu u više ustanova kulture. Ministarstvo kulture i informisanja obavestiće Zaštitnika građana o postupanju po ovoj preporuci u roku od 60 dana od dana njenog dostavljanja. Ceneći da se pritužbom ukazuje na posebno nekorektan postupak i kršenje principa dobre uprave, Zaštitnik građana je primenom člana 25. st. 5. Zakona o Zaštitniku građana pokrenuo postupak kontrole rada Ministarstva kulture i informisanja i zatražio izjašnjenje o svim činjenicama...

Detaljnije

Poklon lekaru po novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti

>> dana Apr 25, 2019 | 0 komentara

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) primenjuje se od 11. aprila 2019. godine, kada je prestao da važi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15,106/15, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon). Novim zakonom uvedene su zakonske odredbe koje se odnose na korupciju i sukob interesa, koje nisu postojale u prethodno važećem zakonu. I. Sukob interesa i...

Detaljnije

Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza poslodavaca da RF PIO podnose prijave podataka za matičnu evidenciju

>> dana Apr 24, 2019 | 0 komentara

Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza poslodavaca da Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnose prijave podataka za matičnu evidenciju. U skladu sa navedenim, poslodavci ne podnose prijave M-4 za 2018. i kasnije godine i prijave M-UN za 2019. i kasnije godine. Podatke o stažu osiguranja, ostvarenoj zaradi i uplaćenim doprinosima za PIO za 2018. godinu, i podatke o ugovorenim naknadama i visini uplaćenih doprinosa za PIO za 2019. godinu, Fond će preuzimati u matičnu evidenciju...

Detaljnije

Konsultacije u vezi regulacije kripto-imovinskih prava

>> dana Apr 24, 2019 | 0 komentara

Komisija za hartije od vrednosti je objavila na svom sajtu poziv za konsultacije u vezi regulacije kripto-imovinskih prava. Kako se navodi na njihovom sajtu, Komisija za hartije od vrednosti je započela postupak javnih konsultacija na temu izdavanja, trgovine i potrebe za dodatnom regulacijom kriptovaluta i digitalnih tokena u Srbiji. Poziv je objavljen u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade i trajaće nešto više od dva meseca – do 15. maja. Upućen je svim licima zainteresovanim za ovu temu, a pre...

Detaljnije

„Kolegijalni pregled“ novo sredstvo za kontrolu rada DRI

>> dana Apr 23, 2019 | 0 komentara

Odgovor na pitanje „ko revidira revizora“ predstavila je danas na 70. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava OECD/SIGMA koja će ove godine sprovesti tzv. “kolegijalni pregled” Državne revizorske institucije. O tome kako će izgledati taj postupak i koliko je značajan za odgovornost i transparentnost DRI govorio je danas pred poslanicima Odbora i predstavnicima Državne revizorske institucije konsultant OECD/SIGMA. Pre same prezentacije, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor, istakao je da je za...

Detaljnije

Da li je učinilac kriv ako se primeni načelo oportuniteta?

>> dana Apr 23, 2019 | 0 komentara

Neposredan povod za pisanje ovog teksta je veoma zanimljivo pitanje postavljeno od osiguravajućeg društva. Naime, iako krivična i materijalna odgovornost nisu uvek uslovljene, osiguranja imaju neke svoje procedure i pravila kako rešavaju zahteve za naknade štete, te kako sprovode postupke, a u slučaju težih saobraćajnih nezgoda uvek čekaju ishod kaznenih postupaka (krivičnih ili prekršajnih) pre odlučivanja o visni i isplate odštetnih zahteva. Jednostavno, idu praktičnom logikom, prepuste sudu da utvrdi krivicu pa se rukovode onime što je utvrđeno u...

Detaljnije

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika

>> dana Apr 23, 2019 | 0 komentara

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije objavilo je na svojoj internet prezentaciji Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u cilju revidiranja sankcija za najteža krivična dela. Predložene izmene odnose se na uvođenje doživotne kazne zatvora u krivično-pravni sistem Srbije za najteža krivična dela. Reč je o teškom ubistvu, silovanju koje za posledicu ima smrt, zatim obljubu nad detetom i nemoćnim licem sa smrtnom posledicom, kao i za krivično delo obljuba zloupotrebom položaja sa smrtnim ishodom i drugo.  Nacrt...

Detaljnije

Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu

>> dana Apr 22, 2019 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 29/2019 objavljen je Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji. Ovim posebnim kolektivnim ugovorom za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom i ratifikovanim međunarodnim konvencijama, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i po osnovu rada zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, međusobni odnosi učesnika ovog Ugovora, postupak izmena i dopuna ovog ugovora i druga pitanja od značaja za zaposlene i poslodavca. Ugovor se neposredno primenjuje u ustanovama...

Detaljnije

Dopis Efektive-Organizacije potrošača Udruženja bankarskih klijenata udruženju banaka

>> dana Apr 22, 2019 | 0 komentara

Na sajtu ove organizacije i udruženja objavljen je dopis upućen udruženju banaka. U tom dopisu navedeno je da: “U  skladu sa mišljenjem Vrhovnog suda od 2.4.2019, da je valutna klauzula u CHF ništava, ako se banka nije zadužila u toj valuti i ako o rizicima podizanja tog kredita nije informisala klijenta, te odredbama Lex specijalis zakona kojim nije predviđeno da se on odnosi i na korisnike koji su svoje kredite ranije konvertovali ili u celosti isplatili, upućujem vam ovaj...

Detaljnije
Profi Sistem baner