Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Sporna pitanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju

>> dana Feb 19, 2018 | 0 komentara

Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003-USRS i 6/2015) ugovor o doživotnom izdržavanju uređuje članovima 194.-205., tačnije čitava glava III. koja nosi naziv UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU bavi se ovim oblikom raspolaganja imovinom za života. Na ovom mestu ovaj ugovor je prikazan iz ugla sudske prakse, tačnije pojedinih odluka sudova u Republici Srbiji u cilju otklanjanja eventualnih dilema koje nastaju prilikom zaključenja, realizacije ili raskida ovog ugovora. Sudskoj praksi su dodata pojedina mišljenja Ministarstva finansija kao i tzv. odgovori Stručnog saveta Javnobeležničke komore Srbije. Članom 194. Zakona o nasleđivanju određen je pojam i predmet ugovora o doživotnom izdržavanju na sledeći način: „Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora. Ako što drugo nije ugovoreno, obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe.“ Kada je u pitanju svrha ugovora o doživotnom zadržavanju, imajući u vidu zakonom definisane obaveze...

Detaljnije

Ukidanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

>> dana Feb 19, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Poreske uprave Republike Srbije objavljeno je saopštenje u kome se navodi da se pravo na refundaciju PDV za opremu i hranu za bebe može ostvariti do 1. jula 2018. godine, do kada je odložena primena novog Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017). Pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za nabavke izvršene od 1.01.2013. godine može da ostvari: 1) roditelj, odnosno 2) staratelj bebe ako ispunjava sledeće kumulativne uslove: – da je punoletni državljanin Republike Srbije, – da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, – da je kupio hranu i opremu za bebe, – da je ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme ostvaren u iznosu manjem od 1.028.970,29 dinara – da je ukupna vrednost imovine roditelja, odnosno staratelja na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuje porez na imovinu manja od 25.081.150,62 dinara; – da poseduje fiskalni isečak izdat od strane prodavca u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase. Da bi ostvario ovo pravo, roditelj ili staratelj bebe dužan je da skuplja fiskalne račune koji se odnose na hranu i opremu za bebu. Kupac hrane...

Detaljnije

Novi plan i program za gimnazije

>> dana Feb 19, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljen je novi Plan i program nastave i učenja za opšte srednje obrazovanje, odnosno gimnazije koji uvodi novu paradigmu obrazovanja, jer pored dosadašnjeg tradicionalnog, predmetnog organizovanja nastave i razvijanja predmetnih znanja, sposobnosti i kompetencija uvodi kroz izborne programe, međupredmetnu povezanost, razvija međupredmetne i transverzalne kompetencije. Unapređivanje gimnazijskog obrazovanja realizuje se i uvođenjem principa izbornosti. Učenik je prvi put u mogućnosti da počev od prvog razreda, a zaključno sa četvrtim razredom bira...

Detaljnije

Dozvoljenost vođenja prekršajnog i krivičnog postupka povodom istog životnog događaja i primena tzv. „Engel merila“

>> dana Feb 18, 2018 | 0 komentara

Odredbom člana 4. stav 1. ZKP propisano je da niko ne može biti gonjen za krivično delo za koje je odlukom suda pravnosnažno oslobođen ili osuđen ili za koje je optužba pravnosnažno odbijena ili je postupak pravnosnažno obustavljen. Zabrana vođenja postupka protiv istog lica zbog istog dela, poznata kao princip ne bis in idem, postoji ako je prethodni postupak protiv istog lica okončan pravnosn- anžnom presudom kojom se optužba odbija, ako je doneta presuda kojom je osuđen ili oslobođen...

Detaljnije

Kritika ustavnih amandmana koji se odnose na pravosudje

>> dana Feb 18, 2018 | 0 komentara

Amandmanima koje predlaže Ministarstvo vrši se relokacija političkog uticaja sa jednog organa na drugi, umnožavanje i koncentracija političkog uticaja. Ukoliko stvari ostanu ovakve, barem kad je tužilaštvo u pitanju, građani će mnogo teže moći da dosegnu do pravde, pogotovo kad je sa druge strane neko uticajan i politički moćan, kaže Goran Ilić . Ako se ustavni amandmani o pravosuđu koje je pripremilo Ministarstvo pravde Srbije kao radnu verziju usvoje, biće propuštena prilika za depolitizaciju tužilaštva, ocena je struke koju...

Detaljnije

Poziv na drugi okrugli sto u okviru javne rasprave povodom Radnog teksta izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa

>> dana Feb 18, 2018 | 0 komentara

Ministarstvo pravde Republike Srbije uputilo je poziv na drugi okrugli sto u okviru javne rasprave povodom Radnog teksta izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, koji će biti održan u ponedeljak, 19. februara 2018. godine u 10 časova u Novom Sadu u Gradskoj kući (I sprat, Trg Slobode 1). Nakon predstavljanja Radnog teksta izmena Ustava, prisutni na okruglom stolu će imati priliku da iznesu svoja mišljenja, sugestije i kritike. Javna rasprava o Radnom tekstu izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa...

Detaljnije

Vrhovni kasacioni sud o radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav

>> dana Feb 14, 2018 | 0 komentara

Vrhovni kasacioni sud na Opštoj sednici održanoj 8. i 9. februara 2018. godine razmotrio je radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na sudove i jednoglasno zaključio: Rešenja predložena u radnom tekstu amandmana značajno umanjuju postojeći nivo garancija nezavisnosti sudova i sudija na štetu zaštite prava građana Republike Srbije i njihovog prava na nezavisan i nepristrasan sud. Time se ozbiljno dovodi u pitanje vladavina prava i načelo podele vlasti. Odlučivanje o pitanjima...

Detaljnije

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama

>> dana Feb 14, 2018 | 0 komentara

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije izjavio je na današnjoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama da ova zakonodavna inicijativa predstavlja završetak velikog posla na modernizaciji matičarske službe i da su matičari u Srbiji u tom procesu uneli približno sto miliona prepisa iz papirnih matičnih knjiga u elektronski oblik. Glavni ciljevi predloženih zakonskih izmena zasnovani su na principima modernizacije, racionalizacije, sigurnosti, profesionalizacije i efikasnosti rada. Novina koju ovaj...

Detaljnije

Mogućnost korupcije i zloupotrebe prilikom izbora udžbenika

>> dana Feb 14, 2018 | 0 komentara

Nova verzija Nacrta zakona ne donosi potrebna poboljšanja u pogledu niza pitanja na koje je Agencija ukazivala u više navrata, a koji se pored ostalog odnose na sukob interesa; izbor i praćenje udžbenika, te nedostatak kriterijuma za odlučivanje. Na primer, predložena rešenja koja se tiču upravljanja sukobom interesa zasnivaju se, kao i u prethodnoj verziji Nacrta i važećem Zakonu, na potpisivanju izjava lica o odsustvu sukoba interesa, umesto da se zakonskim odredbama detaljnije uredi postupak, odlučivanje povodom prijave da...

Detaljnije

Preporuka Zaštitnika građana za izmenu Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

>> dana Feb 13, 2018 | 0 komentara

Prema navodima Zaštitnika građana, Ministarstvo odbrane na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta. Takođe, ministartvo nije obezbedilo da o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava nadležni Sekretarijat za socijalnu zaštitu, već je izvršilo obračun i isplatu naknade zarade, na način i u visini koji nisu propisani zakonom, pri čemu je neosnovano umanjilo naknadu...

Detaljnije
Profi Sistem baner