Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Saopštenje Društva sudija Srbije povodom najavljenih rešnja za strožu kaznenu politiku

>> dana Jan 16, 2019 | 0 komentara

Predsednica Društva sudija Srbije izjavila je da to udruženje pozdravlja jačanje borbe protiv kriminala i iznalaženje sistemskih rešenja, ali je ocenila da je “čudno” što se predložena rešenja odnose samo na rad sudija. Takođe, navela je da bi to moglo da ukazuje da su za kriminal odgovorne sudije, iako je predsednik izjavio da 99 odsto sudija radi dobro i časno svoj posao. Ona je rekla da je na konferenciji za novinare predsednik, kada je najavio pooštravanje kaznene politike za najteža krivična dela, rekao da sudije u prevelikom broju slučajeva izriču kazne blizu zakonskog minimuma i da ih ublažavaju. Ona je navela i da nigde ne postoji zakonom propisan rok da se krivični predmeti moraju završiti za 12 meseci. Obrazlažući svoj stav, navela je da po prirodi stvari, sudjenja će trajati kraće, u onoj meri u kojoj budu obezbedjeni bolji uslovi, da je reč pre svega o potrebi da sudije nemaju u radu preveliki broj predmeta,  da postoji dovoljan broj slobodnih sudnica, kao i slobodnih sudija članova veća, da u jednom slučaju ne budu optuženo po više desetina okrivljenih, ali i da dokazi budu odgovarajućeg kvaliteta. Predsednica Društva sudija je rekla da je kaznena politika već pooštrena reformom 2008-2010. godine, kada je za trgovinu narkoticima bila propisana minimalna kazna zatvora od tri godine i isključena...

Detaljnije

Produžava se rok za podnošenje zahteva za izdavanje isprave za držanje i nošenje oružja

>> dana Jan 15, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine objavljen je Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji (u daljem tekstu: Predlog zakona), čiji je predlagač Vlada Republike Srbije, a kojim se predlaže izmena člana 50. čija se sadržina odnosi na rok za zamenu isprava. Primena Zakona o oružju i municiji (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2015) počela je 5. marta 2016. god. i istim je u okviru prelaznih i završnih odredbi (član 50.) propisan rok za zamenu isprava: „Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom. Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju oružje bez naknade u korist Republike Srbije. Fizička lica koja imaju izdat oružni list sa pravom korišćenja lovačkog oružja sa neolučenim cevima, dužna su u roku od šest meseci od dana početka primene ovog zakona da...

Detaljnije

Ministarka pravde prokomentarisala je odluku predsednika Srbije u vezi sa potrebom strože kaznene politike

>> dana Jan 15, 2019 | 0 komentara

Ministarka pravde prokomentarisala je odluku predsednika, ali i pričala o daljim planovima za sprovođenje promena Krivičnog zakonika. Prema njenim navodima, održan je Savet za nacionalnu bezbednost, gde su su se razmatrale kazne našeg Krivičnog zakonika,koje su se ispostavile kao jako blage. Dalje je navela da je zabrinjavajuće da se za opasna krivična dela u velikom broju slučajeva dosuđuju uslovne osude i da se kazne potom izriču na minimum. Postavlja se pitanje čemu tolike propisane kazne, ako sudovi to ne...

Detaljnije

Sindikat pravosuđa Srbije doneo je odluku o organizovanju jednosatnog štrajka upozorenja

>> dana Jan 15, 2019 | 0 komentara

Sindikat pravosuđa Srbije doneo je odluku o organizovanju jednosatnog štrajka upozorenja, koji će se održati u pravosudnim organima 15. januara 2019. godine, u periodu od 11.00 do 12.00 časova, kako bi privukao pažnju i probudio zainteresovanost poslodavca da konačno reši višegodišnju diskriminaciju i eksploataciju zaposlenih u pravosuđu. Naime, Sindikat zahteva promenu radnog statusa nameštenika i lica zaposlenih na određeno vreme, kao i izradu akta o proceni rizika radnog mesta. Prema navodima Sindikata, nameštenici su lica koja bi trebalo da...

Detaljnije

Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju

>> dana Jan 15, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je predlog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ovim zakonom uređuje se zdravstveno osiguranje u Republici Srbiji kao obavezno zdravstveno osiguranje i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Ovim zakonom uređuju se prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i uslovi za njihovo ostvarivanje, finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, ugovoranje zdravstvene zaštite, organizacija obaveznog zdravstvenog osiguranja i druga pitanja od značaja za sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ovim zakonom uređuju se vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, uslovi za organizovanje i sprovođenje dobrovoljnog...

Detaljnije

Evidentiranje stvarnih vlasnika u APR-u do 31. januara 2019. godine

>> dana Jan 14, 2019 | 0 komentara

Na internet stranici Agencije za privredne registre objavljeno je obaveštenje da je omogućen pristup Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Centralnoj evidenciji se pristupa isključivo elektronskim putem, kreiranjem naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika, ili sa već postojećim nalogom u sistemu. Lice ovlašćena za zastupanje u registrovanom subjektu, sa korisničkim nalogom, pristupa portalu Centralne evidencije u koju treba da unese podatke o stvarnim vlasnicima, propisane Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/18) i Pravilnikom o sadržini...

Detaljnije

Transparentnost u radu podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih u prosveti

>> dana Jan 14, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ objavljen je dopis upućen Ministarstvu prosvete, neuke i tehnološkog razvoja u kom se, u cilju transparentnosti rada podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih u prosveti od ministarstva zahteva da dostavi podatke o sankcionisanim direktorima zbog nepostupanja u skladu sa Stručnim uputstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 153-03-00034/2018-01 od 23. avgusta 2018. god. U dopisu se navodi da su u dokumentima kojima se reguliše operativno postupanje odnosno praćenje procesa radnog angažovanja...

Detaljnije

Iznos osiguranja od rizika odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja

>> dana Jan 14, 2019 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 1/2019 objavljen je Pravilnik o iznosu osiguranja od rizika odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja, koji se primenjuje od 19. januara 2019. god. Ovim pravilnikom propisuje se najniži iznos osiguranja od rizika odgovornosti za štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja. Pružalac usluge od poverenja dužan je da obezbedi najniži iznos osiguranja od rizika za moguću štetu nastalu vršenjem kvalifikovane usluge od poverenja tako da osigurana suma na koju mora biti...

Detaljnije

Etički kodeks miritelja i arbitara

>> dana Jan 14, 2019 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 1/2019 objavljen je Etički kodeks miritelja i arbitara koji se primenjuje od 19. januara 2019. godine. Ovim kodeksom uređuju se etički principi i pravila ponašanja miritelja i arbitara – upisani u Imenik miritelja i arbitara Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova (u daljem tekstu: Agencija). Miritelji i arbitri, tokom postupka mirnog rešavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, dužni su da se rukovode i primenjuju etičke principe i opšteprihvaćena pravila ponašanja i visoke profesionalne...

Detaljnije

Kada okrivljeni mora imati branioca

>> dana Jan 13, 2019 | 0 komentara

Odredbe koje regulišu obaveznu odbranu okrivljenog, propisane su članom 74. Zakonika o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014). Tim odredbama propisano je da: Okrivljeni mora imati branioca: 1) ako je nem, gluv, slep ili nesposoban da se sam uspešno brani – od prvog saslušanja, pa do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka; 2) ako se postupak vodi zbog krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora od osam godina ili teža kazna – od...

Detaljnije
Profi Sistem baner