Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Pripreme Uprave za javne nabavke za novi ZJN

>> dana May 22, 2019 | 0 komentara

Neophodno je nastaviti sa unapređenjem kanala komunikacije preko kojih Uprava za javne nabavke uspostavlja i održava odnos sa zainteresovanom javnošću, posebno u domenu dalje digitalizacije, ali i kroz optimizaciju rada, podizanje efikasnosti i efektivnosti rada. Pored toga, jedna od glavnih preporuka je i zapošljavanje novih izvršilaca kako bi se otklonio nedostatak ljudskih resursa, koji na pojedinim poslovima iznosi i do 50 odsto, navodi se u izveštaju koji je pripremio Projekat, a koji sadrži preporuke za unapređenje rada vezano za komunikaciju sa zainteresovanom javnošću i organizacione strukture Uprave za javne nabavke u pogledu primene novog Zakona o javnim nabavkama. Kanali komunikacije Postoji više kanala komunikacije preko kojih Uprava obavlja pravne konsultacije, izveštava o javnim nabavkama, obaveštava o modelima i aktima iz nadležnosti Uprave. Zaključeno je da je neophodno povećati radno vreme u Call centru, u kome se komunicira preko više linija, ali i uvesti e-mail komunikaciju, kako bi se smanjio pritisak na Call centar. Pored toga, Uprava objavljuje zvanična mišljenja i tumačenja propisa na zvaničnoj internet prezentaciji Uprave www.ujn.gov.rs, kao i informacije kroz rubriku „Često postavljena pitanja i odgovori“ (FAQ), modele dokumenata, ali i video tutorijale za rad u Portalu javnih nabavki. Najveći broj dokumenata se objavi na Portalu javnih nabavki. Čak 150 mišljenja mesečno doprinosi jasnijoj i transparentnijoj proceduri uz veću informisanost ponuđača. Pripreme...

Detaljnije

Protokol o saradnji u primeni medijacije između Višeg i Osnovnog suda u Nišu i Advokatske komore Niš

>> dana May 22, 2019 | 0 komentara

Protokol o saradnji u primeni medijacije između Višeg i Osnovnog suda u Nišu i Advokatske komore Niš, potpisan je u prisustvu ministarke pravde. Kako je tom prilikom istakla ministarka, veća primena medijacije znači smanjenje broja predmeta u sudovima, smanjenje priliva, te rasterećenje sudova, kako bi se svi resursi usmerili na predmete koji nisu medijabilni. Prema njenim navodima, jedan od strateških ciljeva Ministarstva pravde jeste unapređenje alternativnog načina rešavanja sporova. Da je medijacija značajna, govori i činjenica da je Ministarstvo pravde do sada registrovalo više od 950 posrednika i najveći broj njih upravo dolazi iz redova advokature“, rekla je ministarka i istakla da potpisani protokol treba da unapredi medijaciju u Osnovnom i Višem sudu u Nišu. Ministarka je pohvalila Osnovni i Viši sud u Nišu koji su prvi proaktivno krenuli u promovisanje medijacije, potpisali protokole i sa komunalnim preduzećima i dali dobar primer ostalim sudovima širom Srbije na koj način medijacija može da se primeni. Istakla je da je u navedenim sudovima bio prvi slučaj rešavanja radnog spora putem medijacije, tako da to pokazuje da medijacija može biti i te kako uspešna, smanjuje sudske troškove, mnogo je jeftinija od sudskog postupka, tako da svi treba da učinimo napore da promovišemo medijaciju i stranke uputimo na posrednike, a da izbegnu podnošenje tužbu sudu. Ministarka je podsetila...

Detaljnije

Okrugli sto u sklopu javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO)

>> dana May 22, 2019 | 0 komentara

Okrugli sto u sklopu javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO), održan je u Nišu, a osnovne novine sadržane u Nacrtu zakona prisutnim učesnicima predstavila je pomoćnik ministra pravde za pravosuđe i predsednik Radne grupe za izradu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Takođe, o novinama u tekstu Nacrta govorili su profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, konsultant, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu, predstavnik Američke...

Detaljnije

Primedbe Ministarstva finansija na Predlog posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u visokom obrazovanju

>> dana May 21, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Sindikata obrazovanja Srbije objavljene su informacije sa satanka u Ministarstvu finansija. Kako se navodi na sajtu Sindikata obrazovanja Srbije tema sastanka bile su  poslednje primedbe Ministarstva finansija na predlog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u visokom obrazovanju. Primedbe se odnose na: – pravo zaposlenih na jubilarnu nagradu za 35 godina rada ostvarenih u radnom odnosu; – sistematske preglede zaposlenih kao i – pravo na uvećanu platu predstavnika reprezentativnih sindikata u visini od 12%. Predstavnici Ministarstva finansija smatraju...

Detaljnije

Predstavnici sindikata zaposlenih u državnim organima odbijaju da potpišu kolektivni ugovor

>> dana May 21, 2019 | 0 komentara

Predstavnici sindikata zaposlenih u državnim organima srešće se u utorak sa premijerkom, uz posredstvo ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Tema razgovora je čvrst stav sindikalaca da odbiju potpisivanje kolektivnog ugovora. Kako objašnjava predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, zaposleni u državnoj upravi traže samo da zakon važi jednako za sve, jer imaju istog poslodavca. Oni naglašavaju da su u odnosu na zaposlene u javnim preduzećima – diskriminisani. Za topli obrok radnici javnih preduzeća, za razliku od svojih kolega u...

Detaljnije

Odluka o stupanju u protest zaposlenih u visokoškolskim ustanovama

>> dana May 21, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Sindikata obrazovanja Srbije objavljen je dopis od strane predsednika Odbora delatnosti visokog obrazovanja i predsednice Sindikata obrazovanja Srbije upućen predsedniku Republike Srbije, predsednici Vlade i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kom se navodi da je Odbor delatnosti visokog obrazovanja Srbije doneo odluku o stupanju u protest zaposlenih u visokoškolskim ustanovama, zbog nepotpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje i zbog niže cene rada u odnosu na druge delatnosti u prosveti. Kako se navodi u dopisu...

Detaljnije

Novi Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

>> dana May 20, 2019 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 34/2019 objavljen je Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kojim se utvrđuju način, postupak i kriterijumi ocenjivanja uspeha iz obaveznih predmeta, izbornih programa, aktivnosti i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje učenika i odraslih u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, a koji stupa na snagu od 25. maja 2019. god.,a primenjuje se počev od školske 2019/2020. godine. U skladu sa Pravilnikom ocenjivanje je sastavni deo procesa nastave i učenja kojim...

Detaljnije

Ugovorna kazna

>> dana May 20, 2019 | 0 komentara

Ugovorna kazna propisana je odredbama čl. 270-276. Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja). Opšta pravila  (1) Poverilac i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti poveriocu određeni novčani iznos ili pribaviti neku drugu materijalnu korist ako ne ispuni svoju obavezu ili ako zadocni sa njenim ispunjenjem (ugovorna kazna). (2) Ako što drugo ne proizlazi iz...

Detaljnije

Održan okrugli sto o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama

>> dana May 20, 2019 | 0 komentara

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama, u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine održan je okrugli sto o nacrtu ovog propisa na kome je učešće uzelo više od 30 učesnika. Državni sektretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je istakao da je važeći Zakon o političkim strankama donet  2009. godine, a njegove izmene su pokrenute radi obaveze usklađivanja sa Zakonom o opštem upravnom postupku, kao i zbog potrebe preciziranja pojedinih pitanja...

Detaljnije

Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

>> dana May 20, 2019 | 0 komentara

Povodom Dana sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, Ministarstvo pravde ističe da se aktivno zalaže za doslednu primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kako bi se žrtvama pružila jednoobrazna, celovita i delotvorna zaštita od nasilja u porodici. Ministarstvo pravde podseća da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici usvojen krajem 2016. godine, dok je njegova primena počela 1. juna 2017. godine. Zakon je u pravni sistem Srbije uneo sasvim nove – hitne mere u postupanju državnih organa, a...

Detaljnije
Profi Sistem baner