Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

>> dana Sep 21, 2018 | 0 komentara

Potreba organizovanja efikasnog oblika za obavljanje poslova uspostavljanja i vođenja centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka koje se vode za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja – uvođenjem centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje, poslodavcima i osiguranicima, a što, između ostalog, treba da obezbedi efikasniju kontrolu naplate doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja, rezultovala je ovim predlogom. Osnovna svrha ovakvog Predloga zakona, jeste regulisanje razmene podataka u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koja je uspostavljena između Centralnog registra i Poreske uprave a koja je u potpunosti realizovana uspostavljanjem objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku. Predlogom zakona utvrđena ja redovna mesečna analiza i usaglašavanje podataka iz baze Centralnog registra o obveznicima uplate doprinosa – poslodavcima i osiguranicima u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i obaveštavanje Poreska uprava o svim uočenim nepravilnostima radi daljeg postupanja može se zasigurno postići visok nivo naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i unaprediti nivoi izvršavanja zakonskih obaveza. Kako je Centralni registar pre svega elektronski vođena baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama neophodno je bilo obezbediti i zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji kako bi se omogućilo efikasnije i...

Detaljnije

Usvojen Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

>> dana Sep 21, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Vlade Republike Srbije objavljeno je saopštenje u kome se navodi da je Vlada Republike Srbije usvojila Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji za cilj ima da građanima slabijeg imovinskog stanja obezbedi jednak pristup pravdi. Ovaj zakon omogućiće dostupnost besplatne pravne podrške svima, što je, prema dosadašnjim procenama, oko 80 odsto od ukupne potrebe za besplatnom pravnom pomoći. Predlogom ovog zakona u pravni okvir Republike Srbije po prvi put se uvodi sistemska besplatna pravna pomoć u Srbiji, koja će omogućiti i kontrolu kvaliteta pružanja pravne pomoći. Usvojeni predlog zakona podrazumeva da pružaoci besplatne pravne pomoći ostvaruju naknadu za pružene usluge iz budžeta Republike Srbije, ali i kroz različite donacije i projektna finansiranja. Takođe je predviđeno da besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave. Udruženja mogu neposredno pružati besplatnu pravnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštite od diskriminacije. Besplatnu pravnu pomoć u ime udruženja pružaju advokati, kada je procesnim zakonima predviđeno da zastupnik mora biti advokat. Besplatnu pravnu pomoć u udruženju može da pruža i diplomirani pravnik, ako se zakonima koji uređuju odgovarajući postupak ne zahteva da zastupnik mora biti advokat. Udruženja građana po prvi put su prepoznata sistemskim zakonom kao pružaoci besplatne pravne pomoći. Imajući u vidu projektno finansiranje iz javnih prihoda propisano...

Detaljnije

Predlog Zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju

>> dana Sep 19, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje (u daljem tekstu Predlog zakona). Kako se navodi u obrazloženju Nacionalnim planom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predviđeno je da do ulaska u Evropsku uniju Republika Srbija usvoji Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, kojim će se na celovit način urediti oblast regulisanih profesijama i priznavanja profesionalnih kvalifikacija . U periodu do donošenja...

Detaljnije

Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa najkasnije u skupštini do početka oktobra

>> dana Sep 19, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva pravde objavljena je izjava ministarke pravde da je i treća verzija Nacrta ustavnih amandmana podložna novim korekcijama nakon  okruglog stola, na kojem predstavnici pravosudnih institucija, strukovnih udruženja i civilnog društva raspravljaju o predlogu teksta amandmana koji je izradilo Ministarstvo pravde u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije (VK). Ministarka pravde veruje, da će nakon usklađivanja teksta, najkasnije početkom oktobra Vlada Srbije uputiti Narodnoj skupštini inicijativu za izmenu Ustava. Prema navodima ministarke, “Narodna skupština je dužna da u...

Detaljnije

Razgovori u ministarstvu o platnim grupama i razredima

>> dana Sep 18, 2018 | 0 komentara

Prema saopštenju navedenom na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ministar je danas razgovarao sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u prosveti o predlogu platnih grupa i razreda koji bi trebalo da budu deo Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Na sastanku je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni, a da u međuvremenu bude urađena analiza ranije iznetih predloga. Takođe je predloženo da sledeći sastanak bude sa predsednicom Vlade Srbije i predstavnicima Ministarstva finansija. Podsećamo, prethodni sastanak održan  je...

Detaljnije

Pravilnik o načinu vođenja Registra medijatora Centra za medijaciju Advokatske komore Srbije

>> dana Sep 18, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Advokatske komore Srbije objavljeno je obaveštenje da je sednici Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, održanoj 08.09.2018. godine, usvojen Pravilnik o načinu vođenja Registra medijatora Centra za medijaciju Advokatske komore Srbije. Navedenim Pravilnikom uređuje se način vođenja Registra medijatora Centra za medijaciju Advokatske akademije AKS (liste medijatora). U registar medijatora upisuje se lice koje je dobilo dozvolu za posredovanje u skladu sa zakonom, a koje ispunjava i sve uslove propisane odredbom čl.24.st.1. Pravilnika o radu Centra za medijaciju...

Detaljnije

Od 1. oktobra 2018. godine prestaje obaveza upotrebe pečata za udruženja, zadužbine i fondacije

>> dana Sep 17, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Agencije za privredne registre objavljeno je obaveštenje, čiji Vam sadržaj prenosimo u celosti: „Sa početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da koriste pečat u svom poslovanju. Ovom odredbom stavljene su van snage odredbe Zakona o udruženjima i Zakona o zadužbinama i fondacijama, koje su propisivale obavezu korišćenja pečata u poslovanju ovih pravnih lica, kao i obavezu da...

Detaljnije

Objavljena prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji

>> dana Sep 17, 2018 | 0 komentara

U skladu sa članom 8 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 17. septembra 2018. godine u 9:30 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, i to: Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud- Osnovni...

Detaljnije

Kritika novog Nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa

>> dana Sep 17, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije objavljene su kritike novog Nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa. Tako, Društvo sudija tvrdi da ništa suštinski nije izmenjeno, dok Udruženje sudija i tužilaca najnoviji tekst smatra obećavajućim. Okrugli sto zakazan za 18. septembar. Reakcije na novi nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa koji je, kako je objavilo Ministarstvo pravde, usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, podeljene su. Dok Društvo sudija Srbije i Udruženje tužilaca i zamenika tužilaca navode da...

Detaljnije

Oduzimanje tudje stvari kao krivčno delo

>> dana Sep 14, 2018 | 0 komentara

Oduzimanje tudje stvari kao krivčno delo propisano je odredbama čl.211. Krivičnog zakonika ((“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016). Prema definiciji krivičnog dela, njega čini onaj ko bez namere pribavljanja imovinske koristi protivpravno oduzme tuđu pokretnu stvar. Za izvršenje ovog krivičnog dela propisana je  novčana kazna ili zatvor do šest meseci. Ovo je osnovni oblik krivičnog dela čija se radnja sastoji u protivpravnom oduzimanju. Radi se o krivičnom...

Detaljnije
Profi Sistem baner