Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Pravni osnovi pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima

>> dana Nov 16, 2018 | 0 komentara

Međunarodna pravna pomoć u krivčnim stvarima u Republici Srbiji odvija se pre svega, na osnovu potvrđenih multilateralnih i bilateralnih ugovora, ali i odgovarajućeg domaćeg zakonodavstva. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2009) , uređuje postupak pružanja međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, u slučajevima kada ne postoji potvrđeni međunarodni ugovor ili kada određena pitanja njime nisu uređena. Prema odredbi čl.16.st.2.Ustava Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br.98/2006): Opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni su deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju. Potvrđeni međunarodni ugovori moraju biti u skladu s Ustavom. Takođe, prema odredbi čl.145.st.2. i odredbama čl.194.st.4. i 5. Ustava Republike Srbije: -Sudske odluke se zasnivaju na Ustavu, zakonu, potvrđenom međunarodnom ugovoru i propisu donetom na osnovu zakona. -Potvrđeni međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava deo su pravnog poretka Republike Srbije. Potvrđeni međunarodni ugovori ne smeju biti u suprotnosti sa Ustavom. Zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji ne smeju biti u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Dakle, ako sagledamo sve citiranje zakonske i ustavne odredbe, dolazimo do zaključka da su pravni osnovi za odvijanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima prvenstveno ratifikovani međunarodni ugovori, koji predstavljaju deo pravnog poretka Srbije, što znači, da se neposredno primenjuju,...

Detaljnije

Predlog izmena Zakona o sudskim taksama – oslobađanje od plaćanja takse u cilju promovisanja posredovanja

>> dana Nov 15, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine objavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama. Predlažu se izmene člana 3 i 9. Zakona o sudskim taksama (“Sl. glasnik RS”, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001-dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 i 106/2015). Ovi članovi uređuju nastanak obaveze plaćanja takse, odnosno oslobođenje od takse. Članom 3. trenutno je propisano: „Obaveza plaćanja takse (u daljem tekstu: taksena obaveza) nastaje: 1) za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) – kada se predaju sudu, odnosno kada se izvrši obračun takse, ako njen iznos zavisi od vrednosti predmeta spora, a za podneske predate na zapisnik – kada je zapisnik sastavljen; 2) za sudske prepise – kada se zatraže od suda; 3) za sudske odluke – kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena – kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke; 4) sudska poravnanja – kada se zaključe; 5) za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine – kada rešenje o nasleđivanju postane pravosnažno; 6) u postupku reorganizacije i u stečajnom postupku – kada odluka kojom se usvaja plan reorganizacije, odnosno odluka o glavnoj deobi u stečajnom postupku postanu pravnosnažne; 7) za ostale radnje – kada se zatraži njihovo preduzimanje.“ Članom 9. je propisano:...

Detaljnije

Izrađene Smernice za obračun troškova životnog ciklusa

>> dana Nov 15, 2018 | 0 komentara

Izveštaj „Smernice za obračun troškova životnog ciklusa“ izrađen je u sklopu aktivnosti 2.6 „Priprema metodologije za određivanje procenjene vrednosti u javnim nabavkama i smernice za obračun troškova životnog ciklusa“. Ove smernice će, s jedne strane, pomoći naručiocima da zaključuju isplative ugovore o nabavkama, dok će s druge strane doprineti daljoj promociji održivog pristupa nabavkama u Republici Srbiji.  Kao i u slučaju drugih dokumenata izrađenih na projektu, Smernice sadrže i objašnjenje relevantnih odredbi pravila EU o javnim nabavkama (direktive EU...

Detaljnije

Saopštenje UTS vezano za odluku Narodne skupštine povodom izbora kandidata za prvi izbor zamenika javnih tužilaca

>> dana Nov 15, 2018 | 0 komentara

Prema saopštenju Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Narodna skupština nije izabrala dva kandidata za prvi izbor zamenika javnih tužilaca, koje je predložilo Državno veće tužilaca. Kandidate je u obraćanju osporio jedan poslanik konstatacijom da je bilo “boljih kandidata”. Prema navodima UTS, logično je postaviti pitanje – kako poslanici, po prirodi svoje funkcije, mogu da znaju koji je kandidat bolji, odnosno na osnovu kojih kriterijuma vrše procenu nečijeg profesionalnog kvaliteta? Takođe je navedeno, da je ustavnim promenama predviđeno...

Detaljnije

O časopisu “Advokatska Kancelarija” iz ugla stručnih saradnika

>> dana Nov 14, 2018 | 0 komentara

Povodom proslave ovog, za nas značajnog jubileja, 50. broja časopisa “Advokatska Kancelarija”, sa zadovoljstvom želimo da podelimo utiske naših autora: “Povodom izlaska 50-og broja časopisa “Advokatska Kancelarija” kao autor mnogih tekstova u  časopisu i dipl. pravnik koji je pročitao sve brojeve mogu samo izeći reči hvale s obzirom da je svaki od brojeva pokrivao barem jednu od najaktuelnijih tema, da je u gotovo svakom tekstu uz naučni tekst bila prisutna i sudska praksa kako domaća tako i strana, da...

Detaljnije

Saopštenje ministarstva u vezi sa izdavanjem licenci za inženjere, arhitekte i prostorne planere  

>> dana Nov 14, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljeno je saopšenje da: Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 83/2018, u daljem tekstu: Zakon), 6. novembra 2018. godine, izdavanje licenci za odgovornog projektanta, odgovornog urbanistu, odgovornog prostornog planera i odgovornog izvođača radova u nadležnosti je Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, odnosno ukinuto je ovlašćenje koje je Inženjerska komora Srbije (u daljem tekstu: Komora) imala za ovaj delokrug poslova u skladu...

Detaljnije

Socijalno preduzetništvo

>> dana Nov 13, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljen je Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu (u daljem tekstu: Nacrt zakona) kojim se uređuju pojam, ciljevi i načela socijalnog preduzetništva, uslovi za sticanje statusa socijalnog privrednog društva i socijalnog preduzetnika, prava i obaveze socijalnog privrednog društva, odnosno socijalnog preduzetnika, korisnici, podsticanje razvoja socijalnog preduzetništva, evidencije, nadzor i druga pitanja od značaja za socijalno preduzetništvo. Cilj donošenja Zakona o socijalnom preduzetništvu je poboljšanje životnog standarda građana i smanjenje nezaposlenosti...

Detaljnije

Timski rad i saradnja svih nadležnih organa za zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici

>> dana Nov 13, 2018 | 0 komentara

Jednodnevni seminar „Multisektorskom saradnjom protiv nasilja u porodici“, namenjen predstavnicima svih nadležnih organa i ustanova koje predviđa Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, održan je u Boru. Predstavnica Ministarstva pravde je navela da je održavanje ovakvih seminara jedinstven način da se profesionalci upoznaju šta zakon donosi,  a imajući u vidu da su oni deo jednog velikog tima i važni partneri u zaštiti od nasilja u porodici, da je ovaj seminar je pomogao da oni prepoznaju šta su im obaveze...

Detaljnije

Zloupotreba ovlašćenja u privredi- dekriminalizacija ili pravni kontinuitet inkriminacije?

>> dana Nov 13, 2018 | 0 komentara

Zakonom o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016) (u daljem tekstu: Izmene) izvršene su obimne izmene u Krivičnom zakoniku („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108/14) (u daljem tekstu: KZ), kako u njegovom opštem delu, tako i u posebnom. Na ovom mestu osvrnućemo se posebno na čl. 27. Izmena kojim je u glavi dvadeset drugoj KZ, koja propisuje krivična dela protiv privrede, izvršen svojevrstan pretres...

Detaljnije

Da li je nadrilekar samo prevarant?

>> dana Nov 13, 2018 | 0 komentara

Konkretan povod za pisanje ovog komentara je stav koji je u svojoj presudi Kž 47/2017 od 9. marta 2017. god. zauzeo Viši sud u Čačku (u daljem tekstu: Sud), a koji se u najkraćem može svesti na sledeće, da je onaj ko leči ljude a nije lekar, već se samo lažno predstavlja kao takav, samo prevarant a ne i nadrilekar?!? Takva osoba svakako jeste prevarant, ali, da li je samo to? Da prvo citiramo deo obrazloženja navedene presude: „[…]...

Detaljnije
Profi Sistem baner