Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

>> dana May 27, 2016 | 0 komentara

Uskoro počinje primena novog ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU BUDITE SPREMNI ZA:   POTPUNO NOVI POSTUPAK!!!   NOVE SADRŽAJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE I PRAVNIH LEKOVA!!!   NOVE NADLEŽNOSTI JAVNIH IZVRŠITELJA!!! Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa komentarom najznačajnijih novina i modelima Autor komentara: Mladen Nikolić – sudija Privrednog apelacionog suda, predavač u okviru programa obavezne stalne obuke sudija u vezi sa primenom novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.   Izdanje sadrži:   Tekst Zakona o izvršenju i obezbeđenju objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 106/2015. Komentar (prikaz) najznačajnijih novina novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju Modeli akata za primenu u praksi Registar pojmova Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) donosi brojne novine u postupku izvršenja, odnosno obezbeđenja, ali i brojne nedoumice, nejasnoće i pitanja, kao što su: Kada je nadležan sud, a kada javni izvršitelj za sprovođenje izvršenja, odnosno sprovođenje obezbeđenja? Kakav je odnos Zakona o izvršenju i obezbeđenju i Zakona o hipoteci? Prelaz potraživanja i obaveze – Da li je zakonodavac isključiо prenos potraživanja, odnosno obaveze iz zakona? Koje odluke se mogu pobijati žalbom, a koje prigovorom, a kada postoji izuzetak? Da li je protiv rešenja o usvajanju predloga za vraćanje u pređašnje stanje žalba dozvoljena? Trostepenost u postupku izvršenja na osnovu verodostojne isprave. Uvođenje normi koje...

Detaljnije

Dostupnost svih prostornih i urbanističkih planova putem interneta

>> dana May 27, 2016 | 0 komentara

Digitalni centralni registar planskih dokumenata Srbije koji omogućava dostupnost svih prostornih i urbanističkih planova putem interneta svim građanima u četvrtak je pušten u rad. Digitalni centralni registar planskih dokumenata Srbije koji omogućava dostupnost svih prostornih i urbanističkih planova putem interneta svim građanima u četvrtak je pušten u rad. Centralni registar planskih dokumenata je značajan deo informacionog sistema državnih organa, popularno e-uprava i omogućava građanima, projektantima i investitorima trenutni uvid u urbanističke i prostorne planove za čitavu teritoriju Srbije putem javnog internet portala. Na predstavjanju registra rečeno je da potpuni uvid u registar obezbeđuje kvalitetniji i brži razvoj i realizaciju investicija na čitavoj teritoriji Srbije, bez obzira na to da li se radi o gradovima, razvijenim ili opštinama u razvoju. “Jedan od glavnih postignutih ciljeva projekta je da se planska akta i ostali dokumenti formiraju, razmenjuju, arhiviraju i objavljuju u elektronskom obliku”, rekao je direktor razvoja u kompaniji OSA Računarski inženjering Boris Damjanović. Registar koji je implementiran u okviru Republičkog geodetskog zavoda uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i kompaniju OSA Računarski inženjering, funkcionise od 17. decembra 2015., a do sada je uneto oko 300 prostornih i urbanističkih planova koji su dostupni i pretraživi na internet stranici www.crpd.gov.rs. Izvor: Večernje...

Detaljnije

Neustavne odredbe o naknadama za premeštaj i odvojen život sudija

>> dana May 27, 2016 | 0 komentara

Ustavni sud utvrdio je da odredbe člana 16. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS“, broj 101/13) nisu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. Sud je utvrdio i da odredba člana 41. stav 2. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS“, br. 116/08, 58/09 – US, 104/09, 101/10, 8/12 – US, 121/12, 124/12 – US, 101/13, 111/14 – US, 117/14, 40/15, 63/15 – US i 106/15) nije u saglasnosti sa Ustavom (predmet IUz-92/2014). Članom...

Detaljnije

Ustavnost odredaba o posledicama upisa u registar novčanih kazni

>> dana May 27, 2016 | 0 komentara

Ustavni sud je pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 336. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13 i 13/16). Sud je obustavio postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 336. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS“, broj 65/13), (predmet IUz-367/2013). Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 13/16) ovaj zamenjen je potpuno novim članom 336. Dakle, Ustavni sud je pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba “novog” člana 336. koji glasi: Posledice upisa u...

Detaljnije

Savet za borbu protiv korupcije

>> dana May 27, 2016 | 0 komentara

Već skoro dve godine Savet radi u nepotpunom članstvu jer Vlada ne odgovara na njihove zahteve za popunjavanje članova. Opština Babušnica je od 2012. do 2014. godine dala preko 4 miliona dinara firmi “Jug-inženjering”, čiji je većinski vlasnik najpre bio predsednik opštine Saša Stamenković, a potom njegov brat Srđan. Kao lokalni funkcioner, Stamenković je davao naloge za plaćanje ovom preduzeću, a da Skupštinu opštine i Agenciju za borbu protiv korupcije nije obavestio o potencijalnom sukobu interesa. Agencija je po...

Detaljnije

Predlog za dopunu liste zvanja

>> dana May 27, 2016 | 0 komentara

Na dnevnom redu naredne sednice Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje naći će se predlog za dopunu liste zvanja, koja nisu obuhvaćena postojećim pravilnikom i praktično nigde nisu prepoznata, saznaje Danas. Predlog je dobio zeleno svetlo Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) i prosleđen je Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, koji po zakonu utvrđuje listu stručnih, akademskih i naučnih naziva. Time bi konačno trebalo da bude rešen višegodišnji problem studenata, koji su upisali i završili akreditovane studijske programe i pritom stekli zvanja...

Detaljnije

Usklađivanje akata sa novim Zakonom o javnim preduzećima

>> dana May 26, 2016 | 0 komentara

Zakon o javnim preduzećima (“Sl. glasniku RS”, br. 15/2016) počeo je da se primenjuje od 4. marta 2016. god. Ovim zakonom uređuje se pravni položaj javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, a naročito osnivanje, poslovanje, upravljanje, imovina i druga pitanja od značaja za njihov položaj. Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestali su da važe: Zakon o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon),...

Detaljnije

Racionalizacija broja zaposlenih u državnoj upravi

>> dana May 26, 2016 | 0 komentara

Do sledeće kontrole MMF-a u junu, Vlada će sprovesti racionalizaciju broja zaposlenih u državnoj upravi. To tvrdi ministarka Kori Udovički, koja kaže da su nedavno usvojeni zakoni postavili temelj da administracija bude efikasna i da racionalizacija ne znači i otpuštanje. U Svetskoj banci navode da su rezovi u radnim mestima neophodni, kao i bolja organizacija posla u javnom sektoru. Iako negira da je oproštajna, prezentacija ministarke Kori Udovički o tome šta je urađeno u državnoj upravi trajala je skoro...

Detaljnije

Kod dejstva odluke Ustavnog suda nije bitan personalni element

>> dana May 25, 2016 | 0 komentara

Prema odredbi člana 87. Zakona o ustavnom sudu:   “Ako je pojedinačnim aktom ili radnjom povređeno ili uskraćeno Ustavom zajemčeno ljudsko ili manjinsko pravo i sloboda više lica, a samo neki od njih su podneli ustavnu žalbu, odluka Ustavnog suda odnosi se i na lica koja nisu podnela ustavnu žalbu, ako se nalaze u istoj pravnoj situaciji“.   Prema ovoj odredbi i prema odluci Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 569/2015 od 1. aprila 2015. godine:   Odluka Ustavnog suda...

Detaljnije

Test integriteta kao operativna mera prema Zakonu o policiji

>> dana May 25, 2016 | 0 komentara

Test integriteta, zamišljen kao operativna mera tajnog prikupljanja podataka radi prevencije korupcije u policijii, može u pogrešnim rukama da bude iskoršćen kao sredstvo obračuna sa nepodobnim policajcima ili političkim protvnicima unutar MUP-a. Ovakvu mogućnost zloupotrebe ostavlja Zakon o policiji koji je, uvodeći u naš pravni poredak institut testa integriteta, propustio da bliže definiše način njegovog sprovođenja. Stoga bi uređenje ovog pitanja posebnim zakonom, zajedno sa emancipacijom Sektora unutrašnje kontrole morali da budu prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova ukoliko žele da...

Detaljnije
Profi Sistem baner