Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu

>> dana Apr 28, 2017 | 0 komentara

Agencija za privredne  registre (APR) obaveštava sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od danas, 26. aprila 2017. godine, u okviru Finansijskih izveštaja, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom za 2016. godinu za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2017. godine. U čl. 27. Zakona o računovodstvu stoji: Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj Pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno, odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa ovim zakonom i sa zahtevima MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje. Konsolidovane godišnje finansijske izveštaje sastavlja pravno lice koje je u ekonomskoj celini matično pravno lice. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji sastavljaju se pod istim datumom kao i redovni godišnji finansijski izveštaji matičnog pravnog lica. Na priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima shodno se primenjuju odredbe o finansijskim izveštajima iz čl. 20. i 21. ovog zakona. Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko vrednosti imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne...

Detaljnije

Novi Zakon o biomedicinski podpomognutoj oplodnji

>> dana Apr 28, 2017 | 0 komentara

Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji  objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 40/2017. Ovaj zakon se primenjuje od  5. maja 2017. god. Ovim zakonom uređuje se način, postupak, uslovi i organizacija delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja, vrste postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja, ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti biomedicinski potpomognutog oplođenja, kao i druga pitanja od značaja za sprovođenje delatnosti i  postupaka biomedicinski potpomognutog oplođenja. Postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja (BMPO) jeste postupak koji se sprovodi u skladu sa savremenim standardima biomedicinske nauke u slučaju neplodnosti, kao i u slučaju postojanja medicinskih indikacija za očuvanje plodnosti, i omogućava spajanje muške i ženske reproduktivne ćelije radi postizanja trudnoće na način drugačiji od snošaja. Danom stupanja na snagu ovog zakona, tj. 5. maja 2017. god. prestaje da važi Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja („Službeni glasnik RS”, broj 72/09). Nakon perioda primene ovog zakona utvrđena je potreba da se poboljšaju i preciziraju postojeći uslovi, organizacija i delatnost biomedicinski potpomognutog oplođenja, kao i nadzor nad obavljanjem delatnosti biomedicinski potpomognute oplodnje na teritoriji Republike Srbije. Prema obrazloženju Predloga Zakona razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi da se oblast biomedicinski potpomognutog oplođenja zasniva na najvišim standardima medicinske nauke i prakse, s obzirom da se...

Detaljnije

Rascep u beogradskoj komori pred glasanje o rukovodstvu zakazano za 13. maj

>> dana Apr 28, 2017 | 0 komentara

Rascep u beogradskoj komori pred glasanje o rukovodstvu zakazano za 13. maj. Novoizabrani će moći u prostorije samo sa sudskom presudom. Nijedna skupština advokata, pa ni ova, održana u nedelju, ne može da odredi datum izbora. To pravo, po Statutu, ima samo Upravni odbor Advokatske komore Beograda. Zato, ako 13. maja budu održani izbori, ja te novoizabrane organe neću pustiti da uđu i preuzmu Komoru, osim ako ne dođu sa izvršnom sudskom presudom – za “Novosti” je poručio Slobodan...

Detaljnije

Hronološki prikaz izmena odredbi o uslovnom otpustu

>> dana Apr 27, 2017 | 0 komentara

 Od donošenja Krivičnog zakonika 2005. godine odredbe čl. 46. Zakona su jedne od odredaba koje su pretrpele najviše izmena, najčešće u pravcu olakšavanja uslova za njihovu primenu. Navedeno je naročito važno prilikom određivanja relevantnog zakona za odluku o uslovnom otpustu ako uzmemo u obzir činjenicu da se na učinioca krivičnog dela primnjuje zakon koji je važio u vreme izvršenja dela a posebno da se primena najblažeg zakona za učinioca, ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon, jednom ili...

Detaljnije

Izmene krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija

>> dana Apr 27, 2017 | 0 komentara

Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, osim izmena u pogeldu krivičnih dela protiv privrede koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine. Jedna od izmena čija primena počinja 1. juna 2017. godine odnosi se na jedno od najčešćih krivičnih dela – Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, koje je propisano članom 348. KZ. Prema predlagaču zakona ovom izmenom vrši se...

Detaljnije

Uspostavljanje e-katastra

>> dana Apr 27, 2017 | 0 komentara

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović poručila je danas da je sledeći zadatak resornog ministarstva uspostavljanje e-katastra, kako bi upis imovine u katastar mogao da se obavi za samo tri dana. Mihajlović je u obraćanju na svečanosti nakon Izborne skupštine NALED-a, na kojoj je ta organizacija izabrala novi upravni i nadzorni odbor, takođe najavila i uspostavljanje e-prostora, odnosno digitalizaciju izrade prostornih planova. Prema njenim rečima, na prostorne planove se sada čeka i po...

Detaljnije

Važenje punomoćja nakon izmene zakona

>> dana Apr 26, 2017 | 0 komentara

Da li se na osnovu punomoćja koje je overio nadležni sud pre nego što je ustanovljeno javno beležništvo u Republici Srbiji može potvrditi ugovor o prometu nepokretnosti ili je javni beležnik dužan da zahteva da se sačini novo punomoćje koje će overiti javni beležnik u propisanoj formi? Predlog odgovora: Na osnovu punomoćja za promet nepokretnosti koje je overeno pred nadležnim sudom u formi overe potpisa pre stupanja na snagu Zakona o javnom beležništvu može se izvršiti solemnizacija ili sačiniti...

Detaljnije

Saglasnost za fotografisanje i snimanje dece

>> dana Apr 26, 2017 | 0 komentara

Direktorka PU ,,Jelica Obradović“ fotografisala je i snimala decu i fotografije i video zapise dece objavljivala na društvenim mrežama, bez predhodno pribavljene saglasnosti roditelja ili staratelja dece za konkretno fotografisanje i snimanje. Sekretarijat za obrazovanje Gradske uprave grada Beograda u postupku nije ispitao sve činjenice od značaja za ocenu da li je Predškolska ustanova ,,Jelica Obradović“ pravilno i zakonito postupala prilikom fotografisanja i snimanja dece i objavljivanja njihovih fotografija i video zapisa na društvenim mrežama, utvrdio je Zaštitnik građana....

Detaljnije

Izmene Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti

>> dana Apr 25, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glsniku RS“, br. 39/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Izmene). Navedenim pravilnikom izmenjeni su sledeći članovi Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 75/2014)(u daljem tekstu: Pravilnik): – Izmenjen je čl. 6 stav 2 Pravilnika koji se odnosi na sastav komisije tako što je izostavljen deo o trajanju mandata ispitivača. Navedeni član 6. Pravilnika nakon...

Detaljnije

Ugradnjom svih sistema tehničke zaštite mogu baviti samo licencirane firme

>> dana Apr 25, 2017 | 0 komentara

Predsednik Grupacije tehničke zaštite Udruženja za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije Slobodan Maksimović rekao je za RTS da se ugradnjom svih sistema tehničke zaštite mogu baviti samo licencirane firme prema važećem ugovoru koji su obavezni da sklope sa investitorima. S početkom godine počeo je da važi i Zakon o privatnom obezbeđenju. Cilj je bio da se ta oblast uredi, ali o nekim posledicama Zakona javnost manje zna. Gostujući u Dnevniku RTS-a, Slobodan Maksimović, predsednik Grupacije tehničke zaštite Udruženja za...

Detaljnije
Profi Sistem baner