Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Novi stav Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa članom 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju

>> dana Feb 22, 2019 | 0 komentara

Vrhovni kasacioni sud doneo je novi pravni stav u vezi sa „čuvenim“ članom 547. Zakona o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016-aut. tumačenje i 113/2017-aut. tumačenje), koji se odnosi na izjašnjavanje izvršnih poverioca o sprovođenju izvršenja. I. Relevantne odredbe Ovaj sporni član, koji je u primeni od 29. decembra 2015. godine, glasi: „Izvršni poverioci u čiju korist je pre početka rada izvršitelja u Republici Srbiji doneto rešenje o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave ili rešenje o obezbeđenju i koji na dan 1. maja 2016. godine još vode izvršni postupak ili postupak obezbeđenja dužni su da se u roku od 1. maja 2016. godine do 1. jula 2016. godine izjasne o tome da li su voljni da izvršenje sprovede sud ili javni izvršitelj. Ako se ne izjasne u roku, izvršni postupak se obustavlja. Ako se izvršni poverilac izjasni da postupak nastavi javni izvršitelj, dužan je da javnom izvršitelju plati samo polovinu predujma određenog Javnoizvršiteljskom tarifom. Ako se izvršni poverilac izjasni da postupak po rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti nastavi javni izvršitelj, sud je dužan da u roku od osam dana dostavi poslovni broj sudskog predmeta Komori koja, shodnom primenom člana 252. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni...

Detaljnije

Poziv za prisustvovanje okruglom stolu povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o sprečavanju korupcije

>> dana Feb 22, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva pravde objavljen je poziv za prisustvovanje okruglom stolu povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o sprečavanju korupcije, koji će se održati danas u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2, 4. sprat, sala 470) sa početkom u 11 časova. Javnu raspravu otvoriće državni sekretar Ministarstva pravde, a prisutnima će se obratiti i direktor Agencije za borbu protiv korupcije. Osnovni ciljevi donošenja Zakona o sprečavanju korupcije jesu zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od nastanka korupcije i jačanje integriteta i odgovornosti organa javne vlasti i javnih funkcionera. Nacrtom Zakona preciznije se uređuju pojmovi organa javne vlasti, javnog funkcionera i javne funkcije. Prema Nacrtu zakona o sprečavnju korupcije: Ovim zakonom uređuju se pravni položaj, nadležnost, organizacija i rad Agencije za sprečavanje korupcije, pravila o sprečavanju sukoba interesa pri obavljanju javnih funkcija, kumulacija javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda javnih funkcionera, postupak u kome se odlučuje o postojanju povrede ovog zakona i druga pitanja koja su značajna za sprečavanje korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija) je samostalan i nezavisan državni organ, koji za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovara Narodnoj skupštini. Agencija ima svojstvo pravnog lica. Agencija: 1) nadzire sprovođenje strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije, podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o njihovom sprovođenju sa preporukama za postupanje, daje odgovornim subjektima preporuke kako...

Detaljnije

Održan osnivački sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova

>> dana Feb 22, 2019 | 0 komentara

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, kojem predsedava potpredsednica Vlade Republike Srbije, saopštilo je da je održan osnivački sastanak Nacionalne koalicije za okončanje dečjih brakova. Koordinaciono telo i Kancelarija Unicefa u Srbiji pokrenuli su zajedno inicijativu za osnivanje pomenute koalicije, čiji cilj je da se kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera doprinese okončanju dečjih brakova u Srbiji, naročito u romskoj populaciji. Direktorka Unicefa u Srbiji istakla je da rani i dečji brakovi predstavljaju ozbiljnu povredu prava devojčica, koje su...

Detaljnije

Vodič za učeničke zadruge

>> dana Feb 22, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljen je vodič za osnivanje učeničkih zadruga i razumevanje preduzetništva, autora dr Gordane Stepić, savetnika za finansijsku pismenost i preduzetništvo u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji je praktični putokaz školama za osnivanje učeničkih zadruga kao i razumevanje oblasti preduzetništva i razvoja preduzetničkih kompetencija nastavnika i učenika. Kako se dalje navodi u obaveštenju, preduzetništvo je tokom poslednje decenije postalo važna tema u Republici Srbiji i na različite načine je integrisano...

Detaljnije

Nezakonitost rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja?

>> dana Feb 21, 2019 | 0 komentara

Agencija za borbu protiv podnela je inicijativu Republičkom javnom tužiocu za podnošenje tužbe Upravnom sudu protiv Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti br. 071-01-2548/2018-03 od 03.12.2018. godine. Navedenim rešenjem Poverenika naloženo je Agenciji da se MŠ, novinarki CINS, omogući uvid u tražene kopije blanko menice, ugovora o jemstvu, zaloge u vidu hipoteke i druge dokumente, koje su politički subjekti koristili kao sredstva obezbeđenja za uzete kredite i zajmove u kampanjama za sve nivoe...

Detaljnije

Obaveštenje o održavanju ispita za Upravni sud

>> dana Feb 21, 2019 | 0 komentara

Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u Upravnom sudu („Službeni glasnik RS”, broj 103/18 od 26. decembra 2018. godine), da će Komisija Visokog saveta sudstva u postupku izbora kandidata za sudije po napred navedenom oglasu sprovesti ispit za upravni sud na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju koji se prvi put bira, dana 13. marta 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova, u prostorijama Visokog saveta sudstva, Resavska 42, Beograd . Kandidati se obaveštavaju...

Detaljnije

Žalba protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

>> dana Feb 20, 2019 | 0 komentara

Prilikom razmatranja ovog pravnog pitanja, poći ćemo od samog sadržaja sporazuma, koji je određen čl.314. Zakonika o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014). Prema navedenim odredbama: Sporazum o priznanju krivičnog dela sadrži: 1) opis krivičnog dela koje je predmet optužbe; 2) priznanje okrivljenog da je učinio krivično delo iz tačke 1. ovog stava; 3) sporazum o vrsti, meri ili rasponu kazne ili druge krivične sankcije; 4) sporazum o troškovima krivičnog postupka, o...

Detaljnije

Obaveza dostavljanja evidencija o poklonima

>> dana Feb 20, 2019 | 0 komentara

Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe da su obavezni da Agenciji dostave evidencije o poklonima funkcionera za prethodnu kalendarsku godinu, najkasnije do 01.03.2019. godine. Obrazac navedene evidencije dostupan je na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) pod nazivom: „Obrazac kataloga poklona“, koji je potrebno popuniti na način kako je predviđeno u Uputstvu za popunjavanje formulara izveštaja o funkciji i poklonima, a koje možete preuzeti na sajtu Agencije u baneru Uputstva i smernice. Izvor:...

Detaljnije

Kako se troše javna sredstva u Srbiji – revizije svrsishodnosti poslovanja

>> dana Feb 20, 2019 | 0 komentara

Jačanje kapaciteta i povećanje broja revizija svrsishodnosti predstavljaju strateško opredeljenje Državne revizorske institucije (DRI), rekao je danas predsednik DRI i generalni državni revizor. On je na konferenciji „Kako revizije svrsishodnosti poslovanja utiču na rad korisnika javnih sredstava u Srbiji“, u hotelu Metropol u Beogradu, naglasio da će DRI ove godine objaviti 12 izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja, što je šest puta više u odnosu na 2018. godinu. Nastavićemo da povećavamo broj obuka, revizora i tema u oblasti revizije svrsishodnosti,...

Detaljnije

Ministarstvo pravde je ispunilo preporuke Državne revizorske institucije

>> dana Feb 20, 2019 | 0 komentara

Prema navodima ministarske pravde, Ministarstvo pravde je državni orgaan, koji je ispunio sve preporuke Državne revizorske institucije, kada je reč o načinu formiranja komisija i povremenih radnih tela u okviru ovog ministarstva. Ministarka je podsetila da se veliki deo nadležnosti ministarstva odnosi na poverene poslove u okviru funkcinisanja pravosuđa, što često zahteva i formiranje različitih komisija. Ona je dodala da je ministarstvo u poslednje tri godine dosta toga uradilo na unapređenju i transparentnijem predstavljanju rada tih komisija, a posebno...

Detaljnije
Profi Sistem baner