Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Predlog izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju

>> dana Jun 18, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine objavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju. U obrazloženju ovog predloga navedeno je: „Posle skoro tri godine primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik RS br. 106/15, 106/16-autentično tumačenje i 113/17-autentično tumačenje) (u daljem tekstu: „Zakon“), uočene su određene nejasnoće u sadržini zakona  koje se nisu mogle prevazići tumačenjem normi, već se moralo pristupiti izmenama zakona. Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju imaju za cilj i rešavanje problema koji nastaju u praksi primenom ovog zakona. Prvenstveno su otklonjeni određeni nedostaci u pojedinim članovima zakona koji su sadržali nepotpune, nedovoljno jasne ili kontradiktorne norme. Takva je norma koja govori o izvršenju kada se posle sticanja založnog prava promeni vlasnik nepokretnosti kao i odredba koja govori o zabrani ukidanja prvostepenog rešenja i upućivanje predmeta na ponovno rešavanje. Jedna od najvažnijih novina je ona koja predviđa da se jedina nepokretnost fizičkog lica ne može prodati radi namirenja potraživanja iz komunalnih i srodnih usluga, ukoliko je potraživanje manje od 5.000,00 eura u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja predloga za izvršenje. Takođe, izmenjena su pravila o izuzimanju od izvršenja i ograničenjima izvršenja tako što su značajno uvećani pragovi zarada, plata kao i penzija, odnosno iznosi koji su zaštićeni od mogućnosti izvršenja čime...

Detaljnije

Pravna priroda doplatne karte

>> dana Jun 18, 2019 | 0 komentara

Konkretan povod za pisanje ovog komentara je stav koji je u svojoj presudi Pž 5479/2012 od 7. marta 2013. god. izneo Privredni apelacioni sud, (u daljem tekstu: Sud), a koji se u najkraćem može svesti na sledeće: „Doplatna karta (za parkiranje ili bilo šta drugo), predstavlja ugovornu kaznu a ne kaznu za prekršaj.“. Da prvo citiramo delove obrazloženja navedene presude i vidimo šta je Sud zaključio: „[…] Prema činjeničnom stanju utvrđenom u prvostepenom postupku tužilac tužbom traži isplatu iznosa od 3.600,00 dinara na ime plaćanja doplatnih karata sa zakonskom zateznom kamatom počev od dospelosti svakog pojedinačnog potraživanja pa do isplate, a sve prema nalozima za plaćanje doplatnih karata koji sadrže precizne podatke o vozilu, o vremenu i mestu gde je izdata doplatna karta kao i iznos doplatne karte od 1.200,00 dinara.Na utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo kada je, primenom Zakona o finansijskom lizingu, tj. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: Zakon), zauzeo stav da je istaknuti prigovor nedostatka pasivne legitimacije na strani tuženog osnovan, sa obrazloženjem da se u konkretnom slučaju radi o troškovima koji se odnose na korišćenje stvari i da je u tom slučaju davalac lizinga, ovde tuženi, ima samo golu svojinu na stvari, te da je stvar u posedu korisnika lizinga koji je po zakonu...

Detaljnije

Proceduralni predlozi Društva sudija Srbije povodom razmatranja Predloga za promenu Ustava Republike Srbije

>> dana Jun 18, 2019 | 0 komentara

Povodom sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije sa temom: Razmatranje Predloga za promenu Ustava Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije 30. novembra 2018. godine, imajući u vidu važnost pitanja koje će odbor razmatrati, kao svoj doprinos legitimnosti ovog važnog procesa, Društvo sudija Srbije dostavilo je Narodnoj skupštini proceduralne predloge koje možete pročitati u nastavku. Proceduralni predlozi Budući da su razdvojeni vremenski momenti koji se tiču donošenja odluka Narodne skupštine o pristupanju promeni...

Detaljnije

Najnovija Javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta

>> dana Jun 17, 2019 | 0 komentara

Nova sesija Javne rasprave o Nacrtu zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta održana je u Domu omladine u Novom Pazaru pred rekordnim brojem učesnika u poređenju sa drugim mestima u Republici Srbiji uključenih u ovu javnu raspravu. Javnu raspravu otvorili su državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zamenik gradonačelnika Novog Pazara i direktor Centra za socijalni rad Novi Pazar. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici organa lokalne samouprave, zaposleni u školskim upravama i...

Detaljnije

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini

>> dana Jun 17, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini (u daljem tekstu: Predlog). Podsećamo, Zakonom o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, broj 41/2009 i 95/2013) uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaji. U obrazloženju Predloga kao razlog za donošenje zakona navodi se potreba unapređenja postojećeg...

Detaljnije

Obaveštenje o Banci reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona

>> dana Jun 17, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva zdravlja objavljeno je obaveštenje o Banci reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona. Na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije nedavno je počela sa radom Banka reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona. Formiranje Banke predviđeno je Zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO) („Sl. glasnik RS“ 40/2017 i 113/2017) kao bitan vid unapređenja lečenja problema infertiliteta. Biomedicinski potpomognuto oplođenje sa doniranim reproduktivnim ćelijama i embrionima predviđeno je u slučajevima kada u postupku nije moguće koristiti sopstvene reproduktivne ćelije...

Detaljnije

Mogućnost nastavljanja započetih sudskih postupaka nakon primene Zakona o konverziji

>> dana Jun 17, 2019 | 0 komentara

Prema saopštenju Efektive Organizacije potrošača, Udruženja bankarskih klijenata, tumačenjem odredbi Zakona o konverziji (Lex), korisnicima CHF kredita koji su u sporu protiv banke, a koji se tiče valutne klauzule (tužbe za ništavost celog ugovora, ništavost valutne klauzule ili raskid zbog promenjenih okolnosti), sudovi će donositi rešenja kojima će postojeći postupci moći da budu nastavljeni samo ako korisnik kredita ne prihvati ponudu banke za konverziju kredita. Time su i definitivno opovrgnute tvrdnje učesnika u pregovorima oko donošenja Lex-a, da će korisnici...

Detaljnije

Obuke za spoljne saradnike za zaštitu od nasilja u obrazovnim ustanovama

>> dana Jun 14, 2019 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljena je vest da su održane prve obuke za spoljne saradnike za zaštitu od nasilja u obrazovnim ustanovama. Kako se navodi na sajtu Ministarstva obuke za savetnike spoljne saradnike za zaštitu od nasilja koji će biti angažovani od školske 2019/2020. godine održane su od 3. do 11. juna. Prve obuke za 74 savetnika spoljna saradnika organizovalo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Iz Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije...

Detaljnije

Mišljenje Zaštitnika građana na Nacrt zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju

>> dana Jun 14, 2019 | 0 komentara

Zaštitnik građana je mišljenja da je veoma značajno da se pitanje sticanja praktičnog znanja studenata tokom studija uredi zakonom koji će, s jedne strane, postaviti osnove za ovaj vid angažovanja studenata tokom visokih studija, a s druge strane, biti dovoljno uopšten da ostavi prostor za organizovanje i prilagođavanje ovog vida učenja potrebama studenata. Rešenja koja predviđaju određene pogodnosti, odnosno prava, koja se odnose na vrednovanje rada studenta veoma su bitna iz aspekta zaštite njihovog položaja i statusa. Nakon sagledavanja...

Detaljnije

Mišljenje Zaštitnika građana o Predlogu pravilnika o bližim uslovima o načinu prepoznavanja oblika zlostavljanja i nasilja nad decom u sportu

>> dana Jun 14, 2019 | 0 komentara

Zaštitnik građana podržava napore predlagača da donošenjem podzakonskog akta razradi odredbe Zakona o sportu („Sl. glasnik RS”, broj 10/16) kojima je propisano da bliže uslove o načinima prepoznavanja oblika zlostavljanja, zloupotrebe, diskriminacije i nasilja nad decom sporazumno propisuju ministar, ministar nadležan za unutrašnje poslove, ministar nadležan za pravosuđe i ministar nadležan za zdravlje. Istovremeno, Zaštitnik građana koristi priliku da ukaže na moguće pravce poboljšanja rešenja i dodatnog preciziranja pojedinih odredaba sadržanih u Predlogu pravilnika o bližim uslovima o načinima...

Detaljnije
Profi Sistem baner