Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Niži doprinosi za penzije građanima koji sami plaćaju doprinose

>> dana Apr 28, 2016 | 0 komentara

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio je da građanima, koji sami plaćaju doprinos za penzije, od uplate za maj ove godine važe nove osnovice osiguranja, koje su u odnosu na prethodni period niže za 6,4 odsto, zbog usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu. Građani mogu da se opredele za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju. Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 21.012 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 300.170 dinara. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje je 26 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 5.463,12 do 78.044,20 dinara. Ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za maj, jun i jul ove godine. Izvor:...

Detaljnije

Ukinuti kazneni poeni radnicima iz socijalnog programa “Pet godina do penzije”

>> dana Apr 28, 2016 | 0 komentara

Ukinuti kazneni poeni radnicima iz socijalnog programa “Pet godina do penzije”. Spiskove uposlenika pravi Ministarstvo rada u saradnji sa službom za zapošljavanje.   Svim radnicima koji su uz opciju socijalnog programa “Pet godina do penzije” dobrovoljno napustili posao 2010. i 2011. godine, Vlada će isplaćivati razliku između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa koji su važili kada su otišli na biro i počeli da primaju posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene starosne penzije. Ovaj zaključak donela je Vlada i na taj način za nešto više od 6.000 radnika neće se primenjivati kazneni poeni za prevremeni odlazak u penziju, kao što to važi za sve ostale. Na taj način, oni su se našli u povlašćenom položaju u odnosu na zaposlene koji takođe nisu znali da će biti doneti novi propisi i pristali da još godinu ili dve provedu na birou pre penzionisanja. – Ministarstvo za rad zaduženo je da, u saradnji s Nacionalnom službom za zapošljavanje i PIO fondom, usaglasi spiskove korisnika posebne novčane naknade i korisnika prevremene starosne penzije, kojima će se isplaćivati razlika u penziji – kaže Jelica Timotijević, direktor sektora za odnose sa javnošću u PIO. U fondu naglašavaju da je socijalni program “Pet godina do penzije” i ugovore sa radnicima 2009. potpisala tadašnja vlada na čelu sa Mirkom...

Detaljnije

Medijsko kršenje pretpostavke nevinosti

>> dana Apr 27, 2016 | 0 komentara

U ukupno 83 teksta prekršena je pretpostavka nevinosti, a kako se navodi u izveštaju, tekstovi “Blica” čine 24 odsto tog broja, “Večernjih novosti” 22 odsto, “Telegrafa” 19 odsto i “Informera” 14 osto, navodi se u rezultatima istraživanja Partnera za demokratske promene. RTS nije nijednom prekršio pretpostavku nevinosti u izveštavanju u posmatranom periodu. Pretpostavku nevinosti u medijskim izveštajima najčešće su kršili dnevni listovi Blic i Večernje novosti, navodi se u rezultatima istraživanja Partnera za demokratske promene. Podaci pokazuju da RTS,...

Detaljnije

Još nije objavljen Katalog odobrenih udžbenika za osnovnu školu

>> dana Apr 27, 2016 | 0 komentara

Katalog odobrenih udžbenika za osnovnu školu još nije objavljen, a u pojedinim školama roditelji su već počeli da plaćaju knjige za naredni razred. U zemunskoj OŠ “Gornja Varoš” roditeljima je ponuđeno da potpišu saglasnost da će dobavljaču platiti prvu ratu od 2.000 dinara, a da će iznos još dve rate biti utvrđen naknadno, kada bude poznat spisak udžbenika i izdavača. Iz Ministarstva prosvete poručuju da takvo postupanje nije protivzakonito, ali da je “krajnje neobično” da se unapred plaćaju knjige...

Detaljnije

Stari predmeti izvršenja

>> dana Apr 27, 2016 | 0 komentara

Stari predmeti izvršenja u koje spadaju i neplaćene komunalne usluge predstavljaju balast sudskog sistema Srbije, a očekuje se da će od 1. jula primenom novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju veliki broj predmeta preći u nadležnost izvršitelja, rečeno je danas na sastanku predsednika sudova. “Vrhovni kasacioni sud je doneo program rešavanja starih predmeta. Ovu 2015. godinu završili smo sa 1,7 miliona starih predmeta od kojih je 1.500.000 starih izvršnih predmeta. Govorimo o starim predmetima iz građanske materije, jer izvršenje...

Detaljnije

Obaveštenje izdavačima u vezi sa obavezom o dostavljanju blanko, solo menice sa meničnim ovlašćenjem

>> dana Apr 26, 2016 | 0 komentara

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja je na svom sajtu objavilo obaveštenje izdavačima broj 401-00-294/2016-06 od 22.4.2016 god. a u vezi sa primenom odredbe Zakona o udžebnicima kojom je propisana obaveza izdavačima o dostavljanju blanko, solo menice sa meničnim ovlašćenjem. Podaci koje bi izdavači trebalo da unesu prilikom popunjavanja meničnog ovlašćenja su: 1. Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Begrad, Nemanjina 22-26 2. Matični broj:17329235 3. PIB: 102199748 4. Broj računa za menično ovlašćenje sa menice iz čl. 37....

Detaljnije

Službena razmena podataka iz službenih evidencija

>> dana Apr 26, 2016 | 0 komentara

Od 8. juna građani će moći lakše da pribave dečje i roditeljske dodatke, ili studentske stipendije. Službe će među sobom razmenjivati podatke. Uštede pojedinaca u hiljadama dinara. Da bi majke i očevi ostvarili pravo na dečji ili roditeljski dodatak, više neće morati da obijaju šaltere i da gube vreme u pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu, uverenja o državljanstvu, fotokopije overene zdravstvene knjižice i lične karte, potvrde o ličnim i katastarskim prihodima, poreskog uverenja za svakog...

Detaljnije

Izborni članovi DVT zahtevaju formiranje radne grupe radi izmene i dopune Poslovnika o radu DVT i oglašavanja izbora za zamenike javnih tužilaca

>> dana Apr 26, 2016 | 0 komentara

Na osnovu člana 14. st.3. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca, izborni članovi Državnog veća tužilaca dr Goran Ilić, Radovan Lazić, Stanislav Dukić, Sandra Kulezić i Svetlana Nenadić, zahtevaju sazivanje vanredne sednice za dan 26.04.2016. godine, sa sledećim dnevnim redom: 1. Formiranje radne grupe radi izmena i dopuna Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca. 2. Oglašavanje izbora za sva upražnjena i slobodna mesta zamenika javnih tužilaca u osnovnim i višim javnim tužilaštvima i to: 1. Više javno tužilaštvo u...

Detaljnije

Izmene i dopune Sudskog poslovnika

>> dana Apr 26, 2016 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“ br. 39/2016 objavljene su izmene i dopune Sudskog poslovnika koje se primenjuju od 23. aprila 2016. godine. Sudskim poslovnikom propisuje se unutrašnje uređenje i rad sudova u Republici Srbiji, a naročito: uređenje i rad odeljenja i ostalih unutrašnjih jedinica suda; rad zajedničke sednice odeljenja i sednice svih sudija; obaveštavanje javnosti o radu sudova; vođenje postupka i dostavljanje odluka na jezicima nacionalnih manjina; pružanje pravne pomoći i održavanje sudskih dana; pružanje međunarodne pravne pomoći; evidentiranje, pozivanje...

Detaljnije

Plaćeno odsustvo (odsustvo uz naknadu zarade)

>> dana Apr 25, 2016 | 0 komentara

I Zakonska definicija Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) regulisano je članom 77. Zakona o radu, u skladu sa kojim: „Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju do pet radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu. Vreme trajanja plaćenog odsustva iz stava 1. ovog člana utvrđuje se opštim aktom i...

Detaljnije
Profi Sistem baner