Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Mišljenje Zaštitnika građana na tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama

>> dana Oct 20, 2017 | 0 komentara

Zaštitnik građana dostavio je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Mišljenje na tekst Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama. Tekst mišljenja. Inače, prema odredbi čl.1. Nacrta Zakona o zaposlenima u javnim službama: Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih, odnosno prava i obaveze po osnovu rada u javnim službama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina, opština, grad ili gradska opština u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad javnih službi, osim u javnim preduzećima i privrednim društvima osnovanim za obavljanje delatnosti u oblastima u kojima se osnivaju javne službe. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim oblicima organizovanja koje se osnivaju i deluju u skladu sa propisima o javnim službama. Pojedina prava i obaveze iz radnog odnosa, mogu se zakonom kojim se uređuje rad javne službe urediti i drugačije ako to proizilazi iz prirode poslova javne službe. Specifičnosti radnopravnog položaja nastavnika i saradnika visokoškolskih ustanova koje proizlaze iz Ustavom zajemčene autonomije univerziteta visokoškolskih i naučnih ustanova, propisuju se zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, a na ostala pitanja koja se tiču njihovih prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa primenjuju se odredbe ovog zakona. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na zaposlene u javnim službama za koje...

Detaljnije

Тransparentnost procesa izrade novog Ustava Srbije

>> dana Oct 20, 2017 | 0 komentara

Povodom saopštenja Društva sudija Srbije, u kojem se traži reakcija ministra pravde na tok rasprave na poslednjem okruglom stolu o izmenama Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, održanom u Nišu prošlog petka, Ministarstvo pravde saopštava sledeće: Ministarstvo pravde i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije su u maju ove godine pokrenuli široku javnu raspravu u vezi sa izmenama Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, koje za cilj imaju jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa. Uzimajući u obzir da se radi o najvišem pravnom aktu Republike Srbije, ministarstvo ukazuje da je potrebno da se čuju svi stavovi, mišljenja,  kao i kritike, kako stručne javnosti, strukovnih udruženja, tako i civilnog sektora, bez obzira da li se konkretni stavovi pojedinaca dopadaju nekom od učesnika javne rasprave. Do sada su održana četiri okrugla stola o ovoj temi, a organizacije civilnog društva su imale priliku da i pismenim putem dostave predlog izmena Ustava u oblasti pravosuđa Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, odnosno Ministarstvu pravde. Do kraja godine biće održane još dve javne debate – u Novom Sadu i u Beogradu. Smisao javne rasprave je da svi koji u njoj učestvuju iskažu svoje mišljenje u vezi sa datom temom, kako bi se iz lepeze različitih stavova iskristalisala najbolja rešenja koja će doprineti izradi Nacrta izmena Ustava u oblasti pravosuđa....

Detaljnije

Šta donosi novi Zakon o elektronskom dokumentu

>> dana Oct 20, 2017 | 0 komentara

U „Sl. glasniku RS“, br. 94/2017 objavljen je Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji se primenjuje od 27. oktobra 2017. god. Ovim zakonom uređuju se elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju. Prema stavu predlagača donošenjem ovog zakona čini se korak dalje u pravnom uređivanju elektronskog poslovanja i to upravo uređivanje onih pitanja koja su bitna za praksu odnosno funkcionisanje elektronskog poslovanja u stvarnosti. Pošto se informacione...

Detaljnije

Ministarka pravde razgovarala sa predstavnicima sindikata pravosuđa Srbije o unapređenju položaja zaposlenih

>> dana Oct 19, 2017 | 0 komentara

Ministar pravde Nela Kuburović sastala se sa predstavnicima Sindikata pravosuđa Srbije, sa kojima je razgovarala o unapređenju položaja zaposlenih u pravosuđu. Predstavnici tog sindikata su ministarku pravde upoznali sa problemima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. Oni su istakli zadovoljstvo povećanjem plata od 10 odsto, ali su ukazali na potrebu daljeg unapređenja položaja zaposlenih, pre svega u pogledu povećanja broja zaposlenih. Ministarka Kuburović je predstavnike Sindikata pravosuđa Srbije upoznala da će do kraja godine biti zaposleno 160 sudijskih...

Detaljnije

Bolja saradnja inspekcije i prekršajnih sudova

>> dana Oct 19, 2017 | 0 komentara

Ministar državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srbije i predsednik Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor Branko Ružić i predsednik Udruženja sudija prekršajnih sudova Milan Marinović potpisali su  sporazum o saradnji. Ružić je, nakon potpisivanja tog dokumenta u Palati Srbije, ocenio da je poražavajuće to što je za tri godine više od 95 odsto prekršajnih postupaka zastarelo, ali i dodao da bi ta slika trebalo da se promeni boljom saradnjom inspekcije i prekršajnih sudova. Ta saradnja dovešće do...

Detaljnije

Besplatna pravna pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja iz sporazuma između naše zemlje i Bosne i Hercegovine

>> dana Oct 18, 2017 | 0 komentara

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća osiguranike koji imaju staž osiguranja navršen u Srbiji i Bosni i Hercegovini i korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenih primenom bilateralnog sporazuma o socijalnom osiguranju, da se međunarodni dani razgovora održavaju 24. oktobra 2017. godine u Novom Sadu, od 9 do 16.00 časova (prostorije RF PIO Filijale Novi Sad, Žitni trg 3) i 25. oktobra 2017. godine u Beogradu, od 9 do 16.00 časova (prostorije Službe I Filijale za...

Detaljnije

Izjašnjenje Ministarstva zdravlja o „mehanizamu vanredne kontrole bolovanja”

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu zdravlja, povodom vesti objavljenoj na veb sajtu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koju su preneli mnogi mediji, a u kojoj se između ostalog navodi: „Ministri Vlade dogovorili su sa ambasadorom Kine u Srbiji i direktorom smederevske Železare mehanizam kontrole bolovanja… kao i na...

Detaljnije

Javna rasprava o nacrtima Zakona o javnim agencijama i Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim agencijama i zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta ovih  zakona i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare. Javna rasprava o Nacrtima zakona  provodi se od 12. do 31. oktobra 2017. godine. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave...

Detaljnije

Bezbednosno proveravanje može se obaviti bez znanja lica koja se proveravaju

>> dana Oct 17, 2017 | 0 komentara

Sporno je da se bezbednosno proveravanje može obaviti bez znanja lica koja se proveravaju, i to pre stupanja na rad, odnosno funkciju, tokom vršenja funkcije, odnosno obavljanja poslova, kao i godinu dana po prestanku vršenja funkcije. Osamnaestog septembra ove godine upućen je dopis svim tužilaštvima od strane apelacionih javnih tužilaštava u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu u vezi formiranja posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije pri višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu, u skladu sa...

Detaljnije

Automatska overa zdravstvenih kartica

>> dana Oct 16, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO), 16. oktobra 2017. god., objavljeno je saopštenje u kome se navodi da je RFZO nakon okončanja projekta zamene zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama pristupio realizaciji projekta automatske overe zdravstvenih kartica. Automatska overa predstavlja overu zdravstvenih kartica elektronskim putem, za sva osigurana lica za koje je, prema podacima dobijenim iz Poreske uprave, uplaćen dospeli doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Poslodavac nema obavezu podnošenja zahteva za overu zdravstvenih kartica, jer se...

Detaljnije
Profi Sistem baner