Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

>> dana Dec 12, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (u daljem tekstu: Predlog), čiji je predlagač Vlada Republike Srbije. U obrazloženju predloga se navodi da je osnovni razlog za donošenje Zakona obezbeđivanje pune efikasnosti u funkcionisanju Nacionalne službe i smanjenju troškova, te detaljnije uređivanje pojedinih pitanja u cilju efikasnijeg sprovođenja propisa u praksi. Takođe, Zakonom je potrebno na drugačiji način urediti odredbe koje se odnose na obračun za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, u cilju sprečavanja različite primene navedenih odredbi. Naime, novi koncept utvrđivanja visine novčane naknade predviđa da se mesečni iznos novčane naknade utvrđuje množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata. Takođe, novim rešenjem definisana je dnevna novčana naknada koja se utvrđuje množenjem osnovice dnevne novčane naknade sa ličnim koeficijentom. Dalje, osnovica dnevne novčane naknade iznosi 1000 dinara i u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje. Zatim, utvrđen je lični koeficijent tako da predstavlja odnos ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje i prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici...

Detaljnije

Saopštenje Zaštitnika građana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Oružani sukobi, unesrećene žrtve terorističkih napada i kolone migranata i izbeglica, skoro sedam decenija od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN, predstavljaju danas najpotresnije slike savremenog sveta. U svetlu ovih pojava, od kojih su neke poput talasa migranata i izbeglica vidljive i u Srbiji, suočavamo se i sa višegodišnjim problemima naših građana u ostvarivanju njihovih prava, ističe zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Među njima i dalje su posebno ranjive grupe žene i deca žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, Romi i Romkinje, starija i LGBTI populacija. Nezaposlenost, ali i neispunjavanje obaveza poslodavaca prema zaposlenima čine njihov socijalni položaj nesigurnijim, posebno u susretu sa neefikasnom administracijom, izjavio je Pašalić i dodao da je ostvarivanje imovinskih prava građana Republike Srbije i dalje praćeno dugotrajnim postupcima. Iako je u proteklim godinama unapređen zakonodavni okvir od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava deteta, stanje u ovoj oblasti i danas obeležava nedovoljno razvijen sistem prevencije i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i iskorišćavanja, nizak nivo participacije deteta i nedovoljno dostupna zdravstvena i socijalna zaštita. Zaštitnik građana upozorava da su neophodne hitne i neodložne promene u načinu rada na prevenciji i zaštiti od nasilja, odnosno, obezbeđivanje adekvatnih resursa i dosledna primena zakona i propisa koji uređuju zaštitu žena od nasilja, u skladu sa...

Detaljnije

Apelacioni sudovi: zaposleni u stečaju kao „tehnološki višak“ i obaveze banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu – časopis „Advokatska kancelarija”, decembar 2017.

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Apelacioni sudovi zauzeli su najnovije stavove u vezi sa položajem zaposlenih u stečaju i obavezama banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu. Prema prvom stavu, položaj zaposlenog se upodobljava sa položajem zaposlenog kojem je radni odnos prestao usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, u kom slučaju mu pripada otpremnina. (Ovaj stav izražen je u referatu „Stečaj i radni odnosi“ objavljenom u časopisu „Advokatska kancelarija“, Borivoje Gajić, broj 37 – septembar 2017, Profi Sistem Com). Prema drugom stavu, kada je...

Detaljnije

Sudije i tužioci opterećeni velikim brojem predmeta  

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca navodi i da je uočljiv veliki problem zbog tripliranja nadležnosti tužilaca, uvođenjem tužilačke i finansijske istrage i nove uloge u prevenciji nasilja u porodici. UTS, prema njegovim rečima, očekuje da će se predstojećim promenama Ustava isključiti i politički uticaj i nepotizam u izboru sudija i tužilaca. Pripadnici pravosuđa smatraju da na izbor sudije i tužioca utiču veze i nepotizam, pokazalo istraživanje Alumni kluba Pravosudne akademije. Većina sudija i tužilaca u Srbiji smatra da prilikom...

Detaljnije

Predlog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne Skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (u daljem tekstu: Predlog) kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom koja se dodeljuje radi: poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece; usklađivanja rada i roditeljstva; posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece; poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja. Brojni su razlozi za...

Detaljnije

Kućni zatvor i sporazum o priznanju krivičnog dela

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Postavlja se pitanje da li tkzv. kućni zatvor mora biti predviđen u sporazumu o priznanju krivičnog dela, da bi sud moga da odluči da će se kazna zatvora izvršiti tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, ili је sud koji o njemu odlučuje ovlašćen da isto odredi u presudi kojom prihvata sporazum po saglasnom, usmenom predlogu stranaka na ročištu iz člana 315. ZKP, ili po sopstvenoj oceni o ispunjenosti uslova. Prema pravnom shvatanju Vrhovnog kasacionog...

Detaljnije

Šta donose izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama?

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu Važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 119/12 i 68/15 – u daljem tekstu: Zakon), uređeni su rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u propisanim rokovima. U cilju sprovođenja nadzora iz člana 8. Zakona, subjekti javnog sektora, kao dužnici, sada dostavljaju...

Detaljnije

Saopštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

>> dana Dec 7, 2017 | 0 komentara

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava osiguranike ovog fonda da od 1.12.2017. godine zahteve za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja, mogu podneti preko Portala e-uprava i na šalterima filijala i ispostava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. JP Pošta Srbije od 1.12.2017. godine ne prima zahteve za izdravanje kartice zdravstvenog osiguranja, zbog isteka Ugovora o realizaciji Zaključka Vlade RS 05 broj:180-10800/2016 od 9.11.2016. godine. Link za Portal euprava: https://www.euprava.gov.rs/ Inače, Portal eUprava je rezultat projekta Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo...

Detaljnije

Predloženo ukidanje sedam taksi u oblasti građevinarstva

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Predlogom izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama predviđeno je ukidanje sedam taksi u oblasti građevinarstva, što će doneti uštedu od šest odsto vrednosti objekta. Izmene ovog zakona, koje je usvojila Vlada Srbije na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, upućene su Skupštini Srbije na usvajanje. Najznačajnija promena je da se taksa za izdavanje upotrebne dozvole više neće tretirati kao parafiskalni namet, što će doprineti i da se smanji broj objekata koji se sada koriste bez upotrebne dozvole....

Detaljnije

Problemi sa zaštitom podataka o ličnosti

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje i upozorava da je loše što se nastavlja sa praksom da Vlada Srbije neke predloge zakona utvrđuje i dostavlja Narodnoj skupštini na usvajanje, ne tražeći pritom, suprotno sopstvenom Poslovniku i zakonu, mišljenje Poverenika, iako je reč o predlozima zakona koji, pored ostalog, podrazumevaju i obradu podataka o ličnosti. Ovo za posledicu može imati ne samo “apstraktno” ugrožavanje principa ustavnosti usled usvajanja zakonskih normi suprotnih ustavnim odredbama, nego...

Detaljnije
Profi Sistem baner