Pravni Portal meni

Pravna redakcija Profi Sistem Com-a

Poslednje teme

Pritužba Advokatske komore Srbije na rad Službi za katastar nepokretnosti

>> dana Sep 24, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Advokatske komore Srbije objavljena je pritužba na rad Službi za katastar nepokretnosti sa zahtevom za preduzimanjem mera, koja je dostavljena Ministarstvu pravde, Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Republičkom geodetskom zavodu. U pritužbi na rad Službi za katastar nepokretnosti navedno je da se: “Advokatska komora Srbije obraća ovom pritužbom Ministarstvu pravde kao svom resornom Ministarstvu zbog nemogućnosti da advokati blagovremeno, stručno i savesno pružaju pravnu pomoć klijentima, a zbog odbijanja Službi za katastar nepokretnosti za postupanje u skladu sa članom 36 Zakona o advokaturi i omogućavanje advokatima za pristup informacijama i dokazima u cilju pružanja pravne pomoći i postizanja pravne sigurnosti. Advokatska komora Srbije obraća se ovom pritužbom Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao nadzornom organu za rad Republičkog geodetskog zavoda, a zbog odbijanja Službi za katastar nepokretnosti za postupanje u skladu sa članom 36 Zakona o advokaturi i omogućavanje advokatima na pristup informacijama i dokazima koji su neophodni za pružanje pravne pomoći građanima u postupcima upisa promena u Katastar nepokretnosti. Republičkom geodetskom zavodu, kao nadzornom organu za rad Službi za katastar nepokretnosti, zbog problema koje u pružanju pravne pomoći imaju advokati u celoj državi i svim Službama za katastar nepokretnosti, a koji se ogledaju u otežanom ili onemogućenom vršenju uvida u spise predmeta katastra, dobijanju potrebnih informacija i dokaza i slično....

Detaljnije

Društvo Mastercard povredilo konkurenciju?

>> dana Sep 24, 2018 | 0 komentara

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije na tržištu platnih kartica, po službenoj dužnosti, a po čl. 35. Zakona o zaštiti konkurencije (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 95/2013): “Pokretanje postupka po službenoj dužnosti  Član 35. Komisija pokreće postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, kada na osnovu dostavljenih inicijativa, informacija i drugih raspoloživih podataka, osnovano pretpostavi postojanje povrede konkurencije, kao i u slučaju ispitivanja koncentracije u smislu člana 62. ovog zakona. O pokretanju postupka predsednik Komisije donosi zaključak, koji naročito sadrži opis radnji ili akata koje mogu da predstavljaju povredu konkurencije, pravni osnov i razloge za pokretanje postupka, kao i poziv svim licima koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama, da ih dostave Komisiji. Protiv zaključka o pokretanju postupka nije dozvoljena posebna žalba. Komisija je dužna da svakog podnosioca inicijative za ispitivanje povrede konkurencije obavesti o ishodu inicijative u roku od 15 dana od dana prijema.” protiv MasterCard platnih organizacija, koju predstavljaju društva MasterCard Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase New York 10577, USA; MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase New York 10577, USA i Mastercard Europe S.p.r.l, Chaussee de Tervuren 198A, V-1410 Waterloo, Belgija (u daljem tekstu: Mastercard). Komisija je osnovano pretpostavila da Mastercard, kao oblik udruženih učesnika na tržištu Republike Srbije, određuje minimalne međubankarske naknade u nepravičnom...

Detaljnije

Obaveštenje o izborima za sve organe Advokatske komore Beograda

>> dana Sep 23, 2018 | 0 komentara

Upravni odbor AK Beograda je na svojoj 45.sednici održanoj 06.09.2018.godine, na osnovu čl.148.Statuta AK Beograda (Sl. list Grada Beograda 37/18 od 22.05.2018) sazvao izbornu sednicu skupštine AK Beograda za 04.11.2018.godine (nedelja) u 11,00 časova. U svom obaveštenju, AKB poziva sve advokate Beograda na izbornu skupštinu AK Beograda, koja će se održati 04.11.018.godine (nedelja) u 11,00 časova, u “Sava centru”, Milentija Popovića br.9. Za izbornu sednicu skupštine predlaže se sledeći dnevni red: 1.Izborni postupak za sve organe AK Beograda –...

Detaljnije

Uloga veštaka u pravosudnom sistemu Republike Srbije

>> dana Sep 23, 2018 | 0 komentara

Otvarajući konferenciju „Uloga veštaka u pravosudnom sistemu Republike Srbije“,državni sekretar Ministarstva pravde je izjavio da je uloga sudskih veštaka u pravosudnom sistemu veoma važna, kao i unapređenje standarda u ovoj oblasti. Istaknuto je da Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine prepoznaje značaj i ulogu koju sudski veštaci i tumači, kao i prevodioci, imaju u pravosudnom sistemu Srbije i vraćanju poverenja građana u isti. Prema navodima državnog sekretara: „Strategija predviđa strateške smernice – unapređenje procesa imenovanja sudskih veštaka...

Detaljnije

Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

>> dana Sep 21, 2018 | 0 komentara

Potreba organizovanja efikasnog oblika za obavljanje poslova uspostavljanja i vođenja centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka koje se vode za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja – uvođenjem centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje, poslodavcima i osiguranicima, a što, između ostalog, treba da obezbedi efikasniju kontrolu naplate doprinosa za socijalno osiguranje, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja, rezultovala je ovim predlogom. Osnovna svrha ovakvog Predloga zakona, jeste...

Detaljnije

Usvojen Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

>> dana Sep 21, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Vlade Republike Srbije objavljeno je saopštenje u kome se navodi da je Vlada Republike Srbije usvojila Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji za cilj ima da građanima slabijeg imovinskog stanja obezbedi jednak pristup pravdi. Ovaj zakon omogućiće dostupnost besplatne pravne podrške svima, što je, prema dosadašnjim procenama, oko 80 odsto od ukupne potrebe za besplatnom pravnom pomoći. Predlogom ovog zakona u pravni okvir Republike Srbije po prvi put se uvodi sistemska besplatna pravna pomoć u Srbiji,...

Detaljnije

Predlog Zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju

>> dana Sep 19, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o profesijama od posebnog interesa za Republiku Srbiju i uslovima za njihovo obavljanje (u daljem tekstu Predlog zakona). Kako se navodi u obrazloženju Nacionalnim planom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predviđeno je da do ulaska u Evropsku uniju Republika Srbija usvoji Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, kojim će se na celovit način urediti oblast regulisanih profesijama i priznavanja profesionalnih kvalifikacija . U periodu do donošenja...

Detaljnije

Nacrt ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa najkasnije u skupštini do početka oktobra

>> dana Sep 19, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Ministarstva pravde objavljena je izjava ministarke pravde da je i treća verzija Nacrta ustavnih amandmana podložna novim korekcijama nakon  okruglog stola, na kojem predstavnici pravosudnih institucija, strukovnih udruženja i civilnog društva raspravljaju o predlogu teksta amandmana koji je izradilo Ministarstvo pravde u skladu sa mišljenjem Venecijanske komisije (VK). Ministarka pravde veruje, da će nakon usklađivanja teksta, najkasnije početkom oktobra Vlada Srbije uputiti Narodnoj skupštini inicijativu za izmenu Ustava. Prema navodima ministarke, “Narodna skupština je dužna da u...

Detaljnije

Razgovori u ministarstvu o platnim grupama i razredima

>> dana Sep 18, 2018 | 0 komentara

Prema saopštenju navedenom na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ministar je danas razgovarao sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u prosveti o predlogu platnih grupa i razreda koji bi trebalo da budu deo Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru. Na sastanku je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni, a da u međuvremenu bude urađena analiza ranije iznetih predloga. Takođe je predloženo da sledeći sastanak bude sa predsednicom Vlade Srbije i predstavnicima Ministarstva finansija. Podsećamo, prethodni sastanak održan  je...

Detaljnije

Pravilnik o načinu vođenja Registra medijatora Centra za medijaciju Advokatske komore Srbije

>> dana Sep 18, 2018 | 0 komentara

Na sajtu Advokatske komore Srbije objavljeno je obaveštenje da je sednici Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, održanoj 08.09.2018. godine, usvojen Pravilnik o načinu vođenja Registra medijatora Centra za medijaciju Advokatske komore Srbije. Navedenim Pravilnikom uređuje se način vođenja Registra medijatora Centra za medijaciju Advokatske akademije AKS (liste medijatora). U registar medijatora upisuje se lice koje je dobilo dozvolu za posredovanje u skladu sa zakonom, a koje ispunjava i sve uslove propisane odredbom čl.24.st.1. Pravilnika o radu Centra za medijaciju...

Detaljnije
Profi Sistem baner