Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Naknada štete prema Nacrtu Građanskog zakonika

>> dana Nov 30, 2015 | 0 komentara

Od gotovo 3.000 odredaba prednacrta Građanskog zakonika, trećina definiše oblasti života koje nisu uređene zakonom. Među njima su i odredbe koje uređuju naknadu štete – materijalne i nematerijalne. Koliko je taj segment Zakonika bitan pokazuje podatak da se četvrtina parnica u Srbiji vodi upravo za naknadu štete. U slučaju terorističkog napada, demonstracija i nereda na sportskim događajima pisci prednacrta predlažu proširenje odgovornosti. Na javnoj raspravi u Apelacionom sudu u Kragujevcu struka je razmatrala taj segment najvažnijeg propisa koji bi Srbija trebalo da dobije sledeće godine. Ako se uruši zgrada, padne neki njen deo ili fasada, povređenom će štetu naplatiti vlasnik zgrade ili stana sa kojeg je otpao deo fasade ili betona. Isti slučaj je i prilikom napada životinje. Naknadu oštećenom plaća vlasnik psa, osim ako ne dokaže da je sve učinio da taj napad spreči. U slučaju terorističkog napada, demonstracija i nereda na sportskim događajima, prema važećem zakonu, štetu plaća država, a pisci prednacrta predlažu proširenje odgovornosti. Sekretar Komisije za izradu Građanskog zakonika Ratomir Slijepčević kaže da je novina u tome što se sada proširuje i štiti imovina pravnih lica, pored fizičkih lica. “Druga novina koja je značajna i dolazi iz međunarodnog prava – da kada lice koje je u takvim manifestacijama i terorističkim aktima izgubilo život ili je telesno oštećeno, sva lica koja...

Detaljnije

Netransparentnost u raspisivanju konkursa za slobodna radna mesta u javnom sektoru

>> dana Nov 30, 2015 | 0 komentara

U Srbiji postoji “prilična netransparentnost” u raspisivanju konkursa za slobodna radna mesta u javnom sektoru, rezultat je predstavljenog istraživanja o transparentnosti zapošljavanja u tom sektoru, koje je sproveo Centar za slobodne izbore i demokratiju. Kako je u Beogradu rekao izvršni direktor Cesida Bojan Klačar, u istraživanju je prepoznato da u periodu od 2009. do 2014. godine postoji sumnja da se privremenim i povremenim poslovima zapravo izbegava zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, a istovremeno krše i odredbe Zakona o radu. “Poslodavac može da zaključi ugovor o poslovima koji ne mogu trajati duže od 120 dana, ali postoje indicije da nakon tog roka propisanog zakonom dolazi do zaključenja novog ugovora kojim se formalno navode drugi poslovi, iako je navedena odredba zakona jasna”, naveo je Klačar. Prema njegovim rečima, nisu suštinski razdvojene političke i stručne funkcije u ministarstvima, državnim agencijama i preduzećima, kao i gradovima. “Zakon o državnim službenicima obezbeđuje procedure zapošljavanja i napredovanja koje su zasnovane na zaslugama, ali neke odredbe tog zakona ostavljaju prostor za široka diskreciona ovlašćenja koja se praktično redovno koriste”, rekao je Klačar. Klačar je naveo da se pravni okvir i dalje ne primenjuje na veliki broj državnih službenika, kao da i dalje nije poznat tačan broj zaposlenih u javnom sektoru. “Većina institucija neefikasno i neujednačeno vodi evidencije, a od državnih ili...

Detaljnije

Ozakonjenje nepokretnosti

>> dana Nov 30, 2015 | 0 komentara

    U „Sl. glasniku RS“, broj 96/2015 od 26. novembra 2015. god. objavljen je dugo očekivani Zakon o ozakonjenju objekata (u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu narednog dana odn. 27. novembra 2015. god. što se pravda javnim interesom u ovoj oblasti koji opravdava donošenje i primenu ovog Zakona po hitnom postupku. Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja objekata, odnosno delova objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju (u daljem tekstu:...

Detaljnije

Izbor javnih tužilaca, konačna rang-lista i predlog vladi RS

>> dana Nov 27, 2015 | 0 komentara

DVT objavio konačnu rang-listu kandidata za šefove tužilaštva bez bodova. – O konačnom izboru odlučuje vlada. Državno veće tužilaca (DVT) narednih dana uputiće vladi konačnu rang-listu kandidata za šefove tužilaštava, koju je juče objavilo na svom sajtu. Vlada će odlučiti koje kandidate će predložiti Narodnoj skupštini za izbor. Iako je DVT početkom septembra raspisao oglas za 85 šefova tužilaštava širom Srbije, na konačnoj rang-listi ne nalaze se kandidati za 30 srpskih tužilaštava. Među 30 gradova koji po svemu sudeći...

Detaljnije

Danas stupa na snagu Zakon o ozakonjenju objekata

>> dana Nov 27, 2015 | 0 komentara

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je Zakon o ozakonjenju bespravnih objekata, koji stupa na snagu danas, objavljeno je u najnovijem broju Službenog glasnika. Zakon, koji je skupština usvojila 20. novembra, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, odnosno danas. Resorna ministarka i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović je u četvrtak, kako je saopštilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, razgovarala sa predsednikom Nikolićem, koji ju je tom prilikom obavestio da će u toku dana potpisati zakon. Kako...

Detaljnije

Javni izvršitelji prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju

>> dana Nov 26, 2015 | 0 komentara

Važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju usvojen je 2011. godine i menjan tri puta. Uveo je bitnu novinu. Osim sudskih izvršitelja, za sprovođenje izvršenja postali su nadležni i izvršitelji, kao lica od javnog poverenja i imaoci javnih ovlašćenja, koje imenuje (i razrešava) ministar pravde. Status izvršitelja uređen je Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, koji, zato, sadrži tri grupe odredaba: a) procesne, kojima se uređuje postupak izvršenja i obezbeđenja, b) materijalnopravne, kojima se uređuju promene u sferi materijalnog prava koje...

Detaljnije

Javna rasprava o Nacrtu izmena i dopuna Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013.- 2018. god.

>> dana Nov 26, 2015 | 0 komentara

Na sajtu Ministartsva pravde u okviru radne verzije propisa, Ministarstvo pravde je uputilo poziv svim građanima kao i stručnoj javnosti da se upoznaju sa Nacrtom izmena i dopuna Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije pravosuđa za period od 2013.- 2018. godine, kao i da daju svoje komentare. Naime, na osnovu čl. 33. Zakona o vladi („Sl.glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i čl. 41. stav 3...

Detaljnije

Klauzula zabrane konkurencije

>> dana Nov 26, 2015 | 0 komentara

Povod za pisanje ovog komentara su nedoumice u praksi do kojih dolazi kod primene instituta klauzule zabrane konkurencije, od grešaka prilikom njenog ugovaranja do posledica koje proizlaze kako iz toga tako i iz povrede navedene zabrane. Klauzula zabrane konkurencije se ugovara saglasnošću volja dve strane u radnom odnosu – poslodavca i zaposlenog i može se posmatrati sa više aspekata: vremensko i teritorijalno važenje, novčana naknada u vidu kompenzacije zaposlenom, naknada štete poslodavcu kao sankcije za njeno kršenje. 1. Definisanje...

Detaljnije

Izmene Zakonika o krivičnom postupku

>> dana Nov 25, 2015 | 0 komentara

Izmene Zakonika o krivičnom postupku mogle bi da promene sadašnji protivrečan i paradoksalan odnos tužilaca i policije u istrazi, ukoliko bi se predvidelo da pojedini delovi policije budu sastavni deo tužilaštva, izjavio je predsednik Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Goran Ilić. Goran Ilić je rekao da bi taj odnos mogao da promeni time što bi se predvidelo postojanje islednika, odnosno istražitelja, službenih lica sa policijskim ovlašćenjima koja su u sastavu javnog tužilaštvu i koja postupaju po nalogu...

Detaljnije

Veliki broj prigovora na rang-listu kandidata za šefove tužilaštava

>> dana Nov 25, 2015 | 0 komentara

Uočeno je da su zamenici osnovnih tužilaca, tokom postupka koje je sproveo DVT, „sakupili” više bodova od nekadašnjeg šefa Republičkog tužilaštva.   Državnom veću tužilaca (DVT) pristigao je veliki broj prigovora na rang-listu kandidata za šefove tužilaštava koju je ovo telo formiralo posle višemesečne „provere” učesnika u konkursu za ova mesta, saznaje „Politika”. Iako rok za prigovore ističe danas u ponoć, veliki broj je na adresu DVT stigao već prvog dana.   – Prigovore su, između ostalih, podneli kandidati...

Detaljnije
Profi Sistem baner