Pravni Portal meni

profi sistem com

Poslednje teme

Saopštenje Zaštitnika građana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Oružani sukobi, unesrećene žrtve terorističkih napada i kolone migranata i izbeglica, skoro sedam decenija od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima UN, predstavljaju danas najpotresnije slike savremenog sveta. U svetlu ovih pojava, od kojih su neke poput talasa migranata i izbeglica vidljive i u Srbiji, suočavamo se i sa višegodišnjim problemima naših građana u ostvarivanju njihovih prava, ističe zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Među njima i dalje su posebno ranjive grupe žene i deca žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, Romi i Romkinje, starija i LGBTI populacija. Nezaposlenost, ali i neispunjavanje obaveza poslodavaca prema zaposlenima čine njihov socijalni položaj nesigurnijim, posebno u susretu sa neefikasnom administracijom, izjavio je Pašalić i dodao da je ostvarivanje imovinskih prava građana Republike Srbije i dalje praćeno dugotrajnim postupcima. Iako je u proteklim godinama unapređen zakonodavni okvir od značaja za ostvarivanje i zaštitu prava deteta, stanje u ovoj oblasti i danas obeležava nedovoljno razvijen sistem prevencije i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i iskorišćavanja, nizak nivo participacije deteta i nedovoljno dostupna zdravstvena i socijalna zaštita. Zaštitnik građana upozorava da su neophodne hitne i neodložne promene u načinu rada na prevenciji i zaštiti od nasilja, odnosno, obezbeđivanje adekvatnih resursa i dosledna primena zakona i propisa koji uređuju zaštitu žena od nasilja, u skladu sa...

Detaljnije

Apelacioni sudovi: zaposleni u stečaju kao „tehnološki višak“ i obaveze banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu – časopis „Advokatska kancelarija”, decembar 2017.

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Apelacioni sudovi zauzeli su najnovije stavove u vezi sa položajem zaposlenih u stečaju i obavezama banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu. Prema prvom stavu, položaj zaposlenog se upodobljava sa položajem zaposlenog kojem je radni odnos prestao usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, u kom slučaju mu pripada otpremnina. (Ovaj stav izražen je u referatu „Stečaj i radni odnosi“ objavljenom u časopisu „Advokatska kancelarija“, Borivoje Gajić, broj 37 – septembar 2017, Profi Sistem Com). Prema drugom stavu, kada je utvrđena ništavost ugovora o kreditu na osnovu kojeg je tužena banka naplaćivala tužiocima više iznose kamata na ime anuiteta, …, banka je na zahtev korisnika kredita dužna da vrati više naplaćeni novčani iznos i to u gotovom novcu sa pripadajućom kamatom, na šta ne utiče činjenica da je banka dostavila dokaz, jer je nesporno da je postupajući po odluci Narodne banke Srbije od 25.02. 2015. godine tužiocima vratila naplaćeni iznos,… uračunavajući prevremenu otplatu kredita i smanjila glavnicu, jer je banka to učinila bez prethodne saglasnosti tužioca… TEMA BROJA je “Potrošač kao korisnik usluga postaje stranka u opštem upravnom postupku”, Jovanka Nikolić, dipl.pravnik Asocijacije potrošača Srbije – APOS koja ukazuje na odnos prakse i zakona, odnos svih aktera na tržištu, ali i da je neophodna kontinuirana međuresorska saradnja, komunikacija raznih ministarstava kako bi se sagledali svi...

Detaljnije

Sudije i tužioci opterećeni velikim brojem predmeta  

>> dana Dec 11, 2017 | 0 komentara

Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca navodi i da je uočljiv veliki problem zbog tripliranja nadležnosti tužilaca, uvođenjem tužilačke i finansijske istrage i nove uloge u prevenciji nasilja u porodici. UTS, prema njegovim rečima, očekuje da će se predstojećim promenama Ustava isključiti i politički uticaj i nepotizam u izboru sudija i tužilaca. Pripadnici pravosuđa smatraju da na izbor sudije i tužioca utiču veze i nepotizam, pokazalo istraživanje Alumni kluba Pravosudne akademije. Većina sudija i tužilaca u Srbiji smatra da prilikom...

Detaljnije

Predlog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Narodne Skupštine Republike Srbije objavljen je Predlog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (u daljem tekstu: Predlog) kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom koja se dodeljuje radi: poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece; usklađivanja rada i roditeljstva; posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece; poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja. Brojni su razlozi za...

Detaljnije

Kućni zatvor i sporazum o priznanju krivičnog dela

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Postavlja se pitanje da li tkzv. kućni zatvor mora biti predviđen u sporazumu o priznanju krivičnog dela, da bi sud moga da odluči da će se kazna zatvora izvršiti tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje, ili је sud koji o njemu odlučuje ovlašćen da isto odredi u presudi kojom prihvata sporazum po saglasnom, usmenom predlogu stranaka na ročištu iz člana 315. ZKP, ili po sopstvenoj oceni o ispunjenosti uslova. Prema pravnom shvatanju Vrhovnog kasacionog...

Detaljnije

Šta donose izmene i dopune Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama?

>> dana Dec 8, 2017 | 0 komentara

Problemi koje zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu Važećim Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 119/12 i 68/15 – u daljem tekstu: Zakon), uređeni su rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, a u cilju sprečavanja neizmirenja novčanih obaveza u propisanim rokovima. U cilju sprovođenja nadzora iz člana 8. Zakona, subjekti javnog sektora, kao dužnici, sada dostavljaju...

Detaljnije

Saopštenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

>> dana Dec 7, 2017 | 0 komentara

Republički fond za zdravstveno osiguranje obaveštava osiguranike ovog fonda da od 1.12.2017. godine zahteve za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja, mogu podneti preko Portala e-uprava i na šalterima filijala i ispostava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. JP Pošta Srbije od 1.12.2017. godine ne prima zahteve za izdravanje kartice zdravstvenog osiguranja, zbog isteka Ugovora o realizaciji Zaključka Vlade RS 05 broj:180-10800/2016 od 9.11.2016. godine. Link za Portal euprava: https://www.euprava.gov.rs/ Inače, Portal eUprava je rezultat projekta Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo...

Detaljnije

Predloženo ukidanje sedam taksi u oblasti građevinarstva

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Predlogom izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama predviđeno je ukidanje sedam taksi u oblasti građevinarstva, što će doneti uštedu od šest odsto vrednosti objekta. Izmene ovog zakona, koje je usvojila Vlada Srbije na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, upućene su Skupštini Srbije na usvajanje. Najznačajnija promena je da se taksa za izdavanje upotrebne dozvole više neće tretirati kao parafiskalni namet, što će doprineti i da se smanji broj objekata koji se sada koriste bez upotrebne dozvole....

Detaljnije

Problemi sa zaštitom podataka o ličnosti

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje i upozorava da je loše što se nastavlja sa praksom da Vlada Srbije neke predloge zakona utvrđuje i dostavlja Narodnoj skupštini na usvajanje, ne tražeći pritom, suprotno sopstvenom Poslovniku i zakonu, mišljenje Poverenika, iako je reč o predlozima zakona koji, pored ostalog, podrazumevaju i obradu podataka o ličnosti. Ovo za posledicu može imati ne samo “apstraktno” ugrožavanje principa ustavnosti usled usvajanja zakonskih normi suprotnih ustavnim odredbama, nego...

Detaljnije

Početak pregovora za zaključivanje novog PKU za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

>> dana Dec 5, 2017 | 0 komentara

Na sajtu Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ objavljena je vest da će na poziv Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 5.12.2017. otpočeti pregovori za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Kako se navodi u obaveštenju predstavnici GSPRS “Nezavisnost” će od predstavnika nadležnih ministarstava zahtevati da se razgovara samo o odredbama koje su stvarale nedoumice i teškoće u primeni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima...

Detaljnije
Profi Sistem baner